Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т АЙТОС
23.06.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Становище от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на „Аустротерм България”ЕООД.

2. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно даване на мнение за опрощаване задължение на Анна Доникова Хюсепова по постъпила преписка от Администрацията на Президента с писмо № 94-00-734/19.05.2014 г.

 3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І” ЕООД – гр. Айтос.

 4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУП – Айтос.

5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно частична отмяна на Решение № 401 от заседание на Общински съвет – Айтос, проведено на 25.09.2021 г., обективирано в протокол № 24, т.13 от ДР, и приемане на Решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Черна могила, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 123, находящ се в местност „Кокар Бунар” в землището на с.Тополица.
 
7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот № 000129, с площ от 11,194 дка,  АПОС № 3446/10.04.2013 г., находящ се в местност „До корията”, землище с.Малка поляна, в частна общинска собственост.

8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ „Търговски обект - закусвалня” в партерен етаж на жилищна сграда, със застроена площ 137 кв.м., находящ се на ул.”Свобода” № 5, кв.119а, имот пл. № 2059 по плана на гр.Айтос.

9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура по предоставяне на общинска концесия на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ изградено спортно съоръжение – 2 бр. тенис-кортове с площ от 1840 кв.м, разположени в УПИ ІV, в кв.21 по плана на гр.Айтос, целият с площ от 7903 кв.м, при граници на целия имот: север- УПИ І, изток – УПИ І, юг – УПИ І, запад – улица, имотът е актуван с АЧОС № 3360 от 19.10.2021 г.

10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-58, кв.24 по плана на с.Съдиево.

11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк-1” с площ от 5,383 дка., находящ се в землището на гр. Айтос, Община Айтос, съставляващ имот с № 000884, ЕКАТТЕ 00151, при граници: имоти № 000883, 000882, 000957, 000956, 000319, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 547/03.11.1999 год.”.

12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк-2” с площ от 16,813 дка., находящ се в землището на гр. Айтос, Община Айтос, съставляващ имот с № 000538, ЕКАТТЕ 00151, при граници: имоти № 000319, 000871, 381001, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 548/03.11.1999 год.”.

13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - : „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-3” с площ от 25,235 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000142, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000233, 000141, землищна граница, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 242/05.04.1999 год.”.

14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Мръсният” с площ от 13,968 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000180, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000163, 000266, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 241/05.04.1999 год.”.

15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Широката река” с площ от 40,127 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000210, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000194, 000267, 000190, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 243/05.04.1999 год.”.

16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-1” с площ от 42,258 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000135, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000125, 000132, 038014, 000149, 000126, 000137, 000136, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 239/05.04.1999 год.”.

17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-2” с площ от 12,153 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000140, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000107, 000137, 000109, 000141, 000145, 040056, 000128, 000129, 000131, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 240/05.04.1999 год.”.

18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Между реките” с площ от 6,902 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000265, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000217, 000190, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 1719/11.08.2008 год.”.

19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 14 бр.

20. Питания.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН