Вход


Общинарите се обучаваха как да действат по-ефективно в екип
30.06.2021

Девет обучения за общо 131 общински служители в продължение на девет месеца. Това е най-общата характеристика на проекта, който реализира през това лято общинската администрация в Айтос. А крайната цел е заложена в названието му -  „КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.
Обученията по проекта дават възможност на участниците да получат максимум информация по конкретни казуси в работа на Общината.  Последните две обучения в Стара Загора през тази и миналата седмица, на тема «Екипна ефективност и лидерство» включваха общо над 50 служители. Екипът на лектора Милена Драгова съумя да представи темата, колкото достъпно, толкова интересно и модерно, за да впечатли всички служители, да ангажират вниманието им и да ги предизвика за активно участие в различни ролеви игри, решаване на тестове и вземане на отношение по конкретни казуси. В хода на обучението присъстващите получиха нови знания за екипната работа и успяха да разпознаят собствения си стил на работа в екип.
Екипни решения в проблемни ситуации, дебати по казуси, които изискват сериозни аргументи и послания на по-неопитните към опитните служители и обратно, бяха само част от прийомите за постигането на по-добра екипна работа в процеса на напрегнатото и твърде натоварено работно ежедневие в Общината. Участниците влязоха и в ролята на Обществен съвет, който трябва да реши за какво приоритетно да бъдат похарчени 1 млн. долара, дарени от неизвестен дарител. Въпросът предизвика отговорността, компетентността и креативността на служителите, които за кратко време трябваше да изпълнят волята на дарителя и да се обединят около възможно най-приемливата идея. Изхождайки от позицията, дарението да е от полза за всички граждани, служителите се обединиха около идеята, парите да се вложат за благоустрояването на парк „Славеева река”.
Лекторът Милена Драгова имаше безспорна заслуга за мотивиране на администрацията. Тя призна, че служителите на Община Айтос са интелигентни, активни и борбени, богати на идеи, готови да прилагат иновативни методи в името на преследваната полезна обща цел. Връчвайки Сертификатите за завършено обучение тя поднесе пожелания за успешна работа на Община Айтос с увереността, че е направена решителна крачка към постигане на целите на проекта. 
Според Васил Едрев, кмет на Община Айтос, който също получи Сертификат, обучението доказа, че всеки от служителите е намерил своето място в екипа. Това е основание за доверие към всеки, който мисли и действа в интерес на общите цели. „Основната задача, която си поставяме с този проект е изграждане на административен капацитет от нов тип - служители, които успешно работят в екип, експерти с достатъчна компетентност, всеки в своята област. Крайната цел е по-качествено административно обслужване на гражданите от община Айтос.”, заяви градоначалникът на финала на обучението в Стара Загора.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.