ЗАПОВЕД № РД- 08 - 297 от 17.05.2021 г., гр. Айтос

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на конкурс за възлагане на пътническите превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Айтос.
2. Конкурсът се провежда от Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, тел.: 0558 / 23572; 25786.
3. Предмет на конкурса: обслужване на автобусни линии от квотата на Община Айтос по общинската, областната и републиканската транспортни схеми, както следва:
3.1. по републиканска схема:
- Айтос – Варна
- Айтос – Шумен
3.2. по областна схема:
- Айтос – Бургас
- Айтос – Трояново
- Айтос – Скалак
- Айтос – Люляково
- Айтос – Слънчев бряг /сезонна и целогодишна/
- Бургас – Малка поляна
- Бургас – Пирне
3.3. по общинска схема:
- Айтос – Дрянковец
- Айтос – Лясково
- Айтос – Зетьово
- Айтос – Раклиново
- Айтос – Мъглен
- Айтос – Вилна зона
- Айтос – Черноград
- Айтос – Чукарка
- Айтос – Черна могила
- Градска линия № 1
3.4. Гореописаните линии са разделени в два патека, както следва:

І Пакет

Линия Брой курсове
Айтос - Варна 1
Айтос – Слънчев бряг /сезонна/ 1
Айтос – Скалак 1
Бургас – Малка поляна 1
Айтос – Трояново 3
Айтос – Бургас в часовете: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 8
Айтос – Дрянковец 2
Айтос – Лясково 2
Айтос – Мъглен 3
Айтос – Чукарка 3


ІІ Пакет

Линия Брой курсове
Айтос – Шумен 1
Айтос – Слънчев бряг /целогодишна/ 1
Айтос – Люляково 1
Бургас – Пирне 2
Градска линия № 1 3
Айтос – Бургас в часовете: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 8
Айтос – Зетьово 2
Айтос – Вилна зона 2
Айтос – Раклиново 2
Айтос – Черноград 1
Айтос – Черна могила 3

4. Основание за провеждане на конкурса: Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и решение № 356 от 20.11.2009г. на Общински съвет – Айтос.
5. Изисквания към кандидатите:
5.1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, както и на обявените конкурсни изисквания.
5.2. За всеки пакет може да се кандидатства само с едно предложение и същото трябва да обхваща всички линии от пакета.
5.3. За провеждането на конкурса е необходимо да се яви поне един кандидат, който отговаря на обявените условия.
6. Срок на действие на договорите: 5 /пет/ години.
7. Цена на конкурсната документация: 200 /двеста/ лв. без ДДС.
8. Конкурсната документация се закупува от ЦУИГ до 17:00ч. на 07.07.2010г.
9. Заявление за участие в конкурса, ведно с необходимите документи, се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16:00ч. на 08.07.2010г. в ЦУИГ.
10. Гаранция за участие в конкурса: 500 /петстотин/ лв. Гаранцията се внася в касата на общината – ст.№ 10, ет.1.
11. Документите за участие в конкурса ще се отварят и разглеждат от 10:00ч. на 09.07.2010г. в стая № 34 на общината.
12. За изпълнението на всеки пакет кандидатът трябва да гарантира 100 % покриване на курсовете с МПС и да разполага с не по-малко от 3 % резервни МПС от общия брой необходими за съответния пакет.
13. Настоящата заповед да се публикува в един централен и един местен ежедневник, както и на електронната страница на Община Айтос.
14. Изпълнение на настоящата заповед възлагам на дирекции „ОбСИР” и „ФСДУС”.
15. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Съгласувал : Ганка Генчева – гл.юрисконсулт
Кмет на Община Айтос: Евгени Врабчев