ЗАПОВЕД № РД-08-418 гр. Айтос, 08.07.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-08-418
гр. Айтос, 08.07.2021 г.
          На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на ОбС  Айтос № 466/24.06.2010г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване  м. „Слънчева лъка”, м. „Набожната къща” и м. „Трите братя”, както следва:

1.1.   Поземлен имот   № 500, м. „Слънчева лъка” с площ 546 кв.м.
1.2.   Поземлен имот   № 503, м. „Слънчева лъка” с площ  771 кв.м.
1.3.   Поземлен имот   № 504,  м. „Слънчева лъка” с площ  960 кв.м.
1.4.   Поземлен имот   № 516,  м. „Слънчева лъка” с площ  1578 кв.м.
1.5.   Поземлен имот   № 615,  м. „Слънчева лъка” с площ  1172 кв.м.
1.6.   Поземлен имот   № 223,  м. „Набожната къща” с площ  1206 кв.м.
1.7.   Поземлен имот   № 249, м. „Набожната къща” с площ  919  кв.м.
1.8.   Поземлен имот   № 367, м. „Набожната къща” с площ  1173 кв.м.
1.9.   Поземлен имот   № 462, м. „Набожната къща”  с площ  1327 кв.м.
1.10. Поземлен имот   № 2993, м. „Трите братя”  с площ 815 кв.м.
1.11. Поземлен имот   № 2994, м. „Трите братя”  с площ  785 кв.м.

2. Търговете да се проведат на 11.08.2021 год. както следва:

2.1. На 11.08.2021 г. от 8.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 500 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 546 кв.м., актуван с АОС № 2358/29.04.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.2. На 11.08.2021 г. от 8.35  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 503 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 771 кв.м., актуван с АОС № 2357/29.04.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
 2.3. На 11.08.2021 г. от 8.40  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 504 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 960 кв.м., актуван с АОС № 2356/29.04.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.4. На 11.08.2021 г. от 8.45  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 516 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 1578 кв.м., актуван с АОС № 2355/29.04.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.5. На 11.08.2021 г. от 8.50  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 615 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 1172 кв.м., актуван с АОС № 2368/11.05.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.6. На 11.08.2021 г. от 8.55  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 223 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1206 кв.м., актуван с АОС № 2370/15.05.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.7. На 11.08.2021 г. от 09.00 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 249 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 919 кв.м., актуван с АОС № 2180/28.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.8.  На 11.08.2021 г. от 09.05 часа, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 367 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1173 кв.м., актуван с АОС № 2173/28.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.9. На 11.08.2021 г. от 09.10 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 462 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1372 кв.м., актуван с АОС № 2174/28.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.10. На 11.08.2021 г. от 09.15 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2993 в м. „Трите братя”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 815 кв.м., актуван с АОС № 2380/01.06.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.11. На 11.08.2021 г. от 09.20 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2994 в м. „Трите братя”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 785 кв.м., актуван с АОС № 2381/01.06.2010 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
 Цената е без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка
върху добавената стойност).
             3. Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 16.00 часа на  10.08.2010г.
 4. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”ЦарОсвободител” № 3, ет.3 , стая  № 34.
             5. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 10.08.2010г. в деловодството на общината /ЦУИГ/.
             6. Утвърждавам 11 /единадесет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
  7. Закупуването на тръжната документация на стойност 40 лв. /четиридесет лв./ без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  09.08.2021 г.

  8. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена документация.

      9. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация
     - документ за внесен депозит
         - заявление за участие
         - декларация за оглед на имота
         - 2 броя удостоверения :
• удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
• удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
         - копие от лична карта
         - юридическите лица наред с посочените горе документи представят и ЕИК/ Решение за регистрация на фирмата, удостоверение за актуално правно състояние и Булстат.
Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък, непрозрачен запечатан плик и  съдържа името на участника, обекта за който се участва, предлаганата цена цифром и словом, подпис на лицето. Ако участникът е ЮЛ се поставя подпис на управителя и печат на фирмата. Всяко предложение, което не отговаря на тези изисквания е недействително.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел” , Радиовъзел гр.Айтос и да се постави на информационното табло на Общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Съгласувано с гл. юрисконсулт на Община Айтос:Ганка Генчева
КМЕТ:ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ