З А П О В Е Д № РД-08-411, Гр.Айтос 07.07.2010г.

На основание чл.99, т.1, във връзка с чл.100, предложение първо от АПК, поради допуснато съществено нарушение на изискванията за законосъобразност на моя Заповед № РД- 08-297/17.05.2010г. за обявяване  на конкурс за възлагане на пътническите превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Айтос,  изразяващо се в опущение при посочване на всички условия и предпоставки касаещи присъствието на участниците т.5  от същата, съобразно визираните  изисквания  в чл.22, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и по причина, че допуснатият пропуск в т. 5 от Заповед № РД- 08-297/17.05.2010г. е съществен, и  поради невъзможността да бъде отстранен без съществено да се променят условията утвърдени в цитираната заповед и документацията по процедурата

                             З А П О В Я Д В А М:

1.Прекратявам обявената с моя заповед № РД- 08-297/17.05.2010г. процедура за провеждане на конкурс за възлагане на пътническите превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Айтос.
2. Внесените от кандидатите депозити за участие в процедурата да бъдат възстановени.
3.Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването по реда на АПК.
4. Копие от заповедта да се изпрати на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение, както и да се обяви на таблото на община Айтос.
 КМЕТ:ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ