Вход


ЗАПОВЕД № РД- 08 - 443, гр. Айтос 18.05.2021 г.,


              ЗАПОВЕД
№ РД- 08 - 443
гр. Айтос 18.05.2021 г.

          На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вр. чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, вр. чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на ОбС-Айтос  № 75/21.03.2012г. и № 637/04.08.2011 г.
   ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване в м. „Помпена станция”, м. „Провадийско шосе” и м. „Слънчева лъка” и м. „Набожната къща” както следва:
1.1.   Поземлен имот   № 1,    м. „Помпена станция” с площ   1555 кв.м.
1.2.   Поземлен имот   № 34,  м. „Помпена станция” с площ   1632 кв.м.
1.3.   Поземлен имот   № 41,  м. „Помпена станция” с площ   806 кв.м.
1.4.   Поземлен имот   № 60,  м. „Помпена станция” с площ   831 кв.м.
1.5.   Поземлен имот   № 308,  м. „Провадийско шосе” с площ   1011 кв.м.
1.6.   Поземлен имот   № 515,  м. „Провадийско шосе” с площ   1053 кв.м.
1.7.   Поземлен имот   № 736,  м. „Провадийско шосе” с площ   976 кв.м
1.8.   Поземлен имот   № 756.  м. „Провадийско шосе” с площ  880кв.м.
1.9.   Поземлен имот   № 907.  м. „Провадийско шосе” с площ  994 кв.м.
1.10. Поземлен имот   № 89.  м. „Слънчева лъка” с площ  859 кв.м.
1.11. Поземлен имот   № 91, м. „Слънчева лъка” с площ  612 кв.м.
1.12. Поземлен имот   № 92, м. „Слънчева лъка” с площ  563 кв.м.
1.13. Поземлен имот   № 116 м. „Слънчева лъка” с площ  716 кв.м.
1.14. Поземлен имот   № 136, м. „Слънчева лъка” с площ  1019 кв.м.
1.15. Поземлен имот   № 137, м. „Слънчева лъка” с площ  999 кв.м.
1.16. Поземлен имот   № 213 м. „Слънчева лъка” с площ  399 кв.м.
1.17. Поземлен имот   № 315, м. „Слънчева лъка” с площ  1222 кв.м.
1.18. Поземлен имот   № 654, м. „Слънчева лъка” с площ  1124 кв.м.
1.19. Поземлен имот   № 1149. м. „Слънчева лъка” с площ  1094 кв.м.
1.20. Поземлен имот   № 1328, м. „Слънчева лъка” с площ  798кв.м.
1.21. Поземлен имот   № 125, м. „Набожна къща” с площ  999 кв.м.
1.22. Поземлен имот   № 233. м. „Набожна къща” с площ  1048 кв.м.
1.23. Поземлен имот   № 254, м. „Набожна къща” с площ  3107 кв.м.
1.24. Поземлен имот   № 452, м. „Набожна къща” с площ  444 кв.м.
1.25. Поземлен имот   № 369. м. „Набожна къща” с площ  1179 кв.м.
1.26. Поземлен имот   № 371, м. „Набожна къща” с площ  634 кв.м.

 2. Търговете да се проведат на 13.06.2021 год. както следва:
2.1. На 13.06.2012г. от 09.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1 в м. „Помпена станция ”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1555 кв.м., актуван с АОС № 3033/30.09.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.2. На 13.06.2012г. от 09.05  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 34 в м. „Помпена станция”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1632 кв.м., актуван с АОС № 3072/18.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.3. На 13.06.2012г. от 09.10  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 41 в м. „Помпена стнция”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 806 кв.м., актуван с АОС № 2282/27.01.2010г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.4. На 13.062012г.. от 09.15  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 60 в м. „Помпена станция”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 831 кв.м., актуван с АОС № 3073/18.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.5. На 13.06.2012г. от 09.20  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 308 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1011 кв.м., актуван с АОС № 3074/19.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.6. На 13.06.2012г. от 09.25  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 515 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1053 кв.м., актуван с АОС № 2216/08.09.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.7. На 13.06.2012г. от 09.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 736 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 976 кв.м., актуван с АОС № 2029/22.06.2009г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.8. На 13.06.2012г. от 09.35 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 756 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 880 кв.м., актуван с АОС № 3075//19.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.9. На 13.06.2012г. от 09.40  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 907 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 994 кв.м., актуван с АОС № 3048/24.11.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.10. На 13.06.2012г. от 09.45  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 89 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 859 кв.м., актуван с АОС № 3068/17.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.11. На 13.06.2012г. от 09.50  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 91 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 612 кв.м., актуван с АОС № 3066/17.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.12. На 13.06.2012г. от 09.55  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 92 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 563 кв.м., актуван с АОС № 3067/17.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.13. На 13.06.2012г. от 10.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 116 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 716 кв.м., актуван с АОС № 3062/06.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.14. На 13.06.2012г. от 10.05  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 136 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1019 кв.м., актуван с АОС № 1985/06.04.2009г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.15. На 13.06.2012г. от 10.10  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 137 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 999 кв.м., актуван с АОС № 1693/25.08.2008г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.16. На 13.06.2012г. от 10.15  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 213 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 399 кв.м., актуван с АОС № 2460/06.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.17. На 13.06.2012г. от 10.20  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 315 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1222 кв.м., актуван с АОС № 3069/18.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.18. На 13.06.2012г. от 10.25  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 654 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1124 кв.м., актуван с АОС № 3071/18.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.19. На 13.06.2012г. от 10.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1149 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1094 кв.м., актуван с АОС № 3070/18.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.20. На 13.06.2012г. от 10.35  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1328 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 798 кв.м., актуван с АОС № 3061/05.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.21. На 13.06.2012г. от 10.40  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 125 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 999 кв.м., актуван с АОС № 3034/30.09.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.22. На 13.06.2012г. от 10.45  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 233 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1048 кв.м., актуван с АОС № 3053/19.12.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.23. На 13.06.2012г. от 10.50  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 254 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 3107 кв.м., актуван с АОС № 3035/30.09.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.24. На 13.06.2012г. от 10.55  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 452 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 444 кв.м., актуван с АОС № 3049/24.11.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.25. На 13.06.2012г. от 11.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 369 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1179 кв.м., актуван с АОС № 2734/09.06.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
2.26. На 13.06.2012г. от 11.05  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 371 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 634 кв.м., актуван с АОС № 2728/09.06.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
 Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
3. Определям стъпка на наддаване –10 % от началната тръжна цена (0,15лв).
            4. Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 16.00 часа на  12.06.2012г.
5. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая  № 34.
            6. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 на 12.06.2021 г. в деловодството на общината /ЦУИГ/.
             7. Утвърждавам 12 /дванадесет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
  8. Закупуването на тръжната документация на стойност 40.00 лв. /четиридесет лв./ без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  11.06.2012г.
  9. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация.
      10 До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация;
     -  документ за внесен депозит;
         -  заявление за участие;
         -  декларация за оглед на имота;
 - удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
         - удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с община Айтос;
         - копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ;
         - юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър;
     - нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга.
 11. Начин на плащане – в 14 - дневен срок от влизане в сила на заповедта спечелилия кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел гр.Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „Стопански” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС