Вход


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект: ”Пречиствателна станция за отпадъчни води- гр.Айтос”.