З А П О В Е Д № РД-08-146 гр. Айтос 13.02.2022 г.
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за извършване на  търговска дейност, за срок от 3 години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ търговска сграда с полезна площ 348 кв.м, от които 234.28 кв.м. се ползва като магазин с търговска цел и складово помещение с площ 113.72 кв.м., находяща се на ул.”Николай Лъсков” в кв.3А, УПИ V, по плана на гр.Айтос, утвърден 1986г., с граници: изток- зелена площ в кв. 3А, юг- улица, запад- УПИ IV в кв. 3А, север- УПИ III в кв.3А.
2.Определям начална тръжна цена 1493.92лв. /без ДДС/ месечен наем, съгласно Решение на Общински съвет гр.Айтос №108/03.09.2008 г., допълнено с Решение на Общински съвет гр.Айтос №207/09.04.2009 г. и  Заповед № РД-08-204/07.05.2009 г. на Кмета на Община Айтос за Базисните наемни цени без ДДС. Определям стъпка за наддаване 140.00 лв.
3.Депозит за участие в търга – 1000.00лв./хиляда лева/, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: ТБ Алианц България АД, клон Бургас, IBAN: BG 07BUIN78553380820030, BIC: BUINBGSF в срок до 12.00ч. на 01.03.2013г.
4.Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00лв./Петдесет лева/ с ДДС за един комплект, която се получава до 10.00ч. на 01.03.2013г. от Центъра за услуги и информация на гражданите срещу представяне на фактура за внесена сума в касата на ЦУИГ.
5.Търгът да се проведе на 04.03.2022 г. от 10.00ч. в малката заседателна зала на Община Айтос
6.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
7.Тръжната документация за участие в търга се окомплектова и поставя в непрозрачен бял плик и се подава от участника до 12.00ч. на 01.03.2013г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината. Тръжната документация трябва да съдържа следните документи:
7.1 заявление за участие в търга- 1бр.
7.2 декларация за оглед на имота – 1 бр.
7.3 удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения от отдел „Местни данъци и такси”
7.4 удостоверение от общината за наличие или липса на задължения по сключени договори
7.5 документ за внесен депозит
7.6 документ за закупена тръжна документация
7.7 юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър
7.8 пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
7.9 копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
8. Утвърждавам тръжна документация както следва:
    - Копие от заповед за насрочен търг
    - Заявление за участие
    - Искане за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
    - Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
    - Декларация за оглед на имота
    - Тръжни условия
    - Скица №1324/07.12.2012 г. на имот ул.”Николай Лъсков” в кв.3-А, УПИ V   
    - Акт за общинска собственост №685 и акт за общинска собственост №906
    - Договор за наем /проект/
 9.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 28.02.2013г. от 9.00ч. до 16.00ч. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем, както и да представи застрахователна полица за сключена застраховка срещу пожар и природни бедствия.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел” и да се постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината.
 
 
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС