Вход


С ъ о б щ е н и е
 Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в провежданата обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ-гр.Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Месо и месни продукти”; Позиция № 4 „Замразена риба”; Позиция № 5 „Консерви”; Позиция № 6 „ Зеленчуци”; Позиция № 7 „Замразени зеленчуци”; Позиция № 8 „ Плодове”; Позиция № 9 „Различни хранителни продукти” уведомява всички заинтересовани участници, че отварянето на ценовите предложения в горепосочената обществена поръчка ще се извърши на 17.12.2013г. (вторник) от 09:00 часа в малката заседателна зала на Община Айтос.