Дирекции  »  Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ - 2009

ОБЩИНА АЙТОС
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ - 2009
Ф О Р М У Л И

За разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2009 година при общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към община Айтос; за общинските детски градини и Правила за промени в разпределение на средствата между общинските училища и детски градини при изменение на компонентите на формулите за 2009 година.
Средствата по бюджета на функция “Образование” при община Айтос за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици за 2009 година се разпределят по следните формули в зависимост от дейността по ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА 2009 година.

 

                                          З  А  П  О   В  Е Д
                                               №  РД- 08-95
                                               гр.Айтос, 26.02.2009г.

           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с § 68,ал.2 от Закона за държавния бюджет  на Република  България за 2009 година и Решение №29 на Министерски съвет от 23.01.2022 година

                        
                                         У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
       
          1.Формула за разпределение на 100% от средствата по единен  разходен стандарт за дейност общообразователни общински  училища при Община  Айтос.
         2.Формула за разпределение на 100% от средствата  по единен разходен стандарт за дейност ”Предучилищна подготовка” на 6 годишни деца в училище.
         3. Формула за разпределение  на 100% от средствата по единен разходен стандарт за ученици на индивидуална и самостоятелна форма на  обучение.
         4. Всички общински училища в Община Айтос да получат средства за извънучилищни дейности, по 15.00лв. на ученик извън ЕРС, разпределени съгласно броя на учениците по Админ-М.
         5.Всички общински училища в Община Айтос да получат средства извън единните разходни стандарти с ангажимент за  правилното им разходване за:
• Стипендии;
• Транспорт на  педагогическия персонал;
• Учебници и учебни помагала;
• Спорт  /ПМС№129/2000 година/;
•  Средствата по  национални програми за развитие на   образованието в т.ч. за закуски на учениците.
•  Всички други целеви средства, за които има отделно   регламентиран ред за разпределение.
• Средства от преходните остатъци от предходната година
• Средства от наеми и аренда на земеделски земи
• Допълнителни нецелеви средства от републиканския бюджет
• Дофинансиране от ПРБК за маломерни паралелки
• Други приходи
      
        6.При изпълнение   на бюджета разпоредителите с кредити да се ръководят от настоящата  заповед.
         7.Възлагам  цялостната   организация по въвеждането на делегираните бюджети на Директорите на Дирекция”ФСДУС” и Дирекция”ОКВСТ”.


                                   Кмет на Община Айтос 
                                   инж. Евгени Врабчев


дд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Утвърждавам :
                                                             Кмет : Евгени Врабчев

                            Във  връзка  с прилагането на разпоредбите на  & 68 от преходните и  заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. / ЗДБРБ 2009 г./


                           Определям следната формула за разпределение на 100 % от средствата по единните  разходни  стандарти за дейност в общообразователните общински училища при Община Айтос.

                     ДБ = 94% Х ЕРС Х А+ 0,8%С+0,2Е+ 0,5%Д+ 2,2%К + 0,3%В+2%Р

                     ДБ   - делегиран бюджет
                     ЕРС -  единен разходен стандарт
                     94% А  -  брой  ученици
                     0,8%С – брой  ученици  отоплявани  с  течно  гориво
                     0,2%Е – брой ученици отоплявани със смесено гориво /течно и твърдо/
                     0,5%Д – брой  ученици  в  ПИГ
                     2,2%К -  брой ученици в училища под 200 ученика
                     0,3%В – логопедичен  кабинет
                     2%Р  - резерв  

                     Всяка формула има основни и допълнителни  компоненти.
             1.Основни компоненти  са : единния разходен стандарт  / ЕРС / за дейността и броят на учениците / А / , които са 94% от ЕРС.
             2.Допълнителни компоненти на формулата са  6% от средствата на ЕРС :
                    6%  обхващат : 0,8%С /брой  ученици  отоплявани  с  течно  гориво / 
                                               0,2%Е /брой ученици отоплявани със смесено гориво
                                               0,5%Д /брой  ученици  в  ПИГ /
                                               2,2%К /брой  ученици  в  училища  под  200 ученика /
                                               0,3%В /логопедичен  кабинет /
                                                  2%Р/резерв/
                                              
                                                
             2.1.Правилата за разпределение на допълнителните компоненти по формулата са :
                  „С” – по 19,3574лв. за всеки ученик, където училището се отоплява с течно гориво.
                  “Е” – по 11,2605лв. за всеки ученик, където училището се отоплява с твърдо и течно гориво   
                  „Д” – по 43,6015лв. за  всеки  ученик  в  ПИГ         
                  „К” – по 133,825лв. за  всеки  ученик  в  училище, където  учениците  са    
          под  200. 
                   „В” – 10438лв.  за  логопедичен  кабинет        
                     
               Към допълнителните компоненти на формулата се отнася и 2% Р (резерв) за нерегулярни разходи в рамките на единния разходен стандарт.
               Резервът се разпределя между училищата  по правила, които се утвърждават едновременно с формулата за съответната дейност.
                       
             2.2.Правила  за изразходване на 2% резерв:
2.2.1.За неотложни и непредвидени разходи при форсмажорни обстоятелства /бедствия  и  аварии /
             2.2.2.Не разпределените към 15.ХІ.2009г. средства от резерва се предоставят на училищата  по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на средствата по формулата.
Формулата за разпределение на средствата  не може да бъде променяна по време на бюджетната година.
3.Коригиране на средствата по формулата  се извършват от ПРБК при определени условия.
ПРБК прави корекции на средствата по формула само при промяна на
стойността на някои от основните компоненти на формулата /размера на единния разходен стандарт и броя на учениците / или някои от допълнителните компоненти.
             3.1. Корекции на средствата по формулата при промяна броя на учениците да става два пъти в годината : през месец януари, считано от 01.01.2022 г. за календарната година и месец октомври, считано от 01.10.2021 г. за учебната 2009/2010 година.
              Корекциите да стават по следните варианти  при промяна броя на ученици:
             3.1.1. Ако броя на учениците по Админ – М е по-малък от определените по Закона, ПРБК заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен  стандарт до извършване на корекция ;
             3.1.2. Ако броя на учениците по Админ – М, превишава определените по Закона, недостигът от средствата се разпределя пропорционално между училищата до извършване на корекция ;
             3.1.3. Ако след корекцията действителния брой ученици е по-малък от броя по
Админ – М се формира  превишение на полагащите се средства по единни стандарти, което може да се използва за :
- Обезщетения  на персонала в училищата по КТ.
-  За увеличаване на средствата, разпределени по формула за съответната дейност.
             3.2.ПРБК определя  следните правила за коригиране на средствата , които
получава  всяко едно училище, при промяна  в броя  на учениците:
3.2.1.На края на всяко тримесечие, в резултат на настъпили промени в реалния брой на учениците, се извършва корекция по разпределение на средствата между училища /след подадена информация за движение на учениците между училищата в общината/.
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Утвърждавам :
                                                                 Кмет : Евгени Врабчев

                            Във връзка с прилагането на разпоредбите на  § 68 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. / ЗДБРБ 2009г./


                           Определям следната формула за разпределение на 100 % от средствата по единни стандарти за дейност предучилищна подготовка на шест годишни деца в общински училища в Община Айтос.

                     ДБ = 98%  Х  ЕРС  Х  А + 2%Р

                     ДБ   - делегиран бюджет
                     ЕРС -  единен разходен стандарт
                     А      - брой деца
                     Р      - резерв  

                     Всяка формула има основни и допълнителни  компоненти.
                    1.Основни компоненти  са : единния разходен стандарт  / ЕРС / за дейността и броят на учениците / А / , които са 98% от ЕРС.
                    2.Допълнителни компоненти на формулата са  2%  Р (резерв) за нерегулярни разходи в рамките на единния разходен стандарт.
                    3.Резервът се разпределя между тези училища в които има дейност- предучилищна подготовка на шест годишни деца.
                Правила за  изразходване на 2% резерв от делегирания бюджет:
       3.1.За неотложни и непредвидени разходи при форсмажорни обстоятелства /бедствия и аварии/..
       4.Не разпределените към 15.ХІ.2009 г. средства от резерва се предоставят на училищата , като се разпределят пропорционално на средствата по формулата.
             Формулата не може  да бъде  променяна по време на бюджетната година.
       5.Коригиране на средствата по формулата  се извършват от ПРБК при определени условия.
ПРБК прави корекция  на средствата по формулата само при промяна на
стойността на  основните компоненти на формулата /размера на единния разходен стандарт и броя на децата / .
              Корекции на средствата по формулата при промяна броя на децата да става два пъти в годината : през месец януари, считано от 01.01.2022 г. за календарната година и месец октомври, считано от 01.10.2021 г. за учебната 2009/2010 година.
                   5.1.Корекциите да стават по следните варианти  при промяна броя на учениците:
                   5.1.1. Ако броя на учениците по Админ – М е по-малък от определените по Закона, ПРБК заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен  стандарт до извършване на корекция ;
              5.1.2. Ако броя на учениците по Админ – М , превишава определените по Закона, недостигът от средствата се разпределя пропорционално между училищата до извършване на корекция ;
              5.1.3. Ако след корекцията действителния брой ученици е по-малък от броя по
Админ – М се формира  превишение на полагащите се средства по единните стандарти,
то може да се използва за :
- Обезщетение  на персонала в училищата по КТ.
- За увеличаване на средствата, разпределени по формула за съответната дейност.
5.2.ПРБК определя  следните правила за коригиране на средствата , които
получава  всяко едно училище, при промяна  в броя  на учениците:
 5.2.1.На края на всяко тримесечие, в резултат на настъпили промени в реалния брой на учениците, се извършва корекция по разпределение на средствата между училищата.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Утвърждавам :
                                                             Кмет : Евгени Врабчев

                            Във връзка с прилагането на разпоредбите на  § 68 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. / ЗДБРБ 2009 г./

                           Определям следната формула за разпределение на 100 % от средствата по единни стандарти за  ученици на индивидуална и самостоятелна форма на обучение в общинските  училища  при  Община Айтос.

                     ДБ = 100%  Х  ЕРС  Х  А
                     ДБ   - делегиран бюджет
                     ЕРС -  единен разходен стандарт
                     А      - брой деца
                    
              1.Основните  компоненти на формулата  са : единния разходен стандарт
 / ЕРС / за дейността и броят на учениците / А / , които са 100% .
             Формулата не може  да бъде  променяна по време на бюджетната година.
2.Коригиране на средствата по формулата  се извършват от ПРБК при определени условия.
ПРБК прави корекция  на средствата по формулата само при промяна на
стойността на  основните компоненти на формулата /размера на единния разходен стандарт и броя на учениците / .
             3. Корекции на средствата по формулата при промяна броя на децата да става два пъти в годината : през месец януари, считано от 01.01.2022 г. за календарната година и месец октомври, считано от 01.10.2009г. за учебната 2009/2010 година.
              Корекциите да стават по следните варианти  при промяна броя на учениците:
              3.1. Ако броя на учениците по Админ – М е по-малък от определените по Закона, ПРБК заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен  стандарт до извършване на корекция ;
              3.2. Ако броя на учениците по Админ – М , превишава определените по Закон недостигът от средствата се разпределя пропорционално между училищата до извършване на корекция ;
              3.3. Ако след корекцията действителния брой ученици е по-малък от броя по
Админ – М се формира  превишение на полагащите се средства по единни стандарти,
то може да се използва за :
- Обезщетение  на персонала в училищата по КТ.
- За увеличаване на средствата, разпределени по формула за съответната дейност.
3.4.ПРБК определя  следните правила за коригиране на средствата , които
получава  всяко едно училище, при промяна  в броя  на учениците:
 3.4.1.На края на всяко тримесечие, в резултат на настъпили промени в реалния брой на учениците, се извършва корекция по разпределение на средствата между училищата.

 

 

 

 

 


                                          З  А  П  О   В  Е Д
                                               №  РД- 08 – 95а
                                               гр.Айтос, 26.02.2009г.

           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с § 68,ал.2 от Закона за държавния бюджет  на Република  България за 2009 година и Решение №29 на Министерски съвет от 23.01.2022 година

                        
                                         У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
       
         1.Формула за разпределение на 100% от средствата  по единен разходен стандарт за дейност ”Целодневни детски градини”.
        2.При изпълнение   на бюджета разпоредителите с кредити да се ръководят от настоящата  заповед.
         3.Изпълнението на заповедта възлагам  на Дирекция”ФСДУС” и Дирекция”ОКВСТ”.


                                   Кмет на Община Айтос 
                                   инж. Евгени Врабчев


дд

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                 Утвърждавам :
                                                                 Кмет : Евгени Врабчев

                            Във връзка с прилагането на разпоредбите на  § 68 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. / ЗДБРБ 2009г./


                           Определям следната формула за разпределение на 100 % от средствата по единни стандарти за дейност “Целодневни детски градини” в Община Айтос.

                     ДБ = 100%  Х  ЕРС  Х  А

                     ДБ   - делегиран бюджет
                     ЕРС -  единен разходен стандарт
                     А      - брой деца
                     

                     Основни компоненти.
                    1.Основни компоненти  са : единния разходен стандарт  / ЕРС / за дейността и броят на децата / А / .
             Формулата не може  да бъде  променяна по време на бюджетната година.
       2.Коригиране на средствата по формулата  се извършват от ПРБК при
промяна на стойността на  основните компоненти на формулата /размера на единния разходен стандарт и броя на децата / .
              Корекции на средствата по формулата при промяна броя на децата да става един път в годината : през месец юни, считано от 01.06.2021 г. 

Целодневните детски градини в община Айтос не са на делегиран бюджет.

 


Прикачен файл 1236606103_formuli.pdf