МИГ – Айтос спечели проект за 168 хил. лв, местни лидери ще пишат Стратегия за развитие
03.08.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група /МИГ/ - Айтос организира и проведе в четвъртък информационен семинар за презентиране и популяризиране на дейностите по проект  „ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”. Представена беше подробна информация за същността и целите при изграждането на местен капацитет и предстоящото разработване на Стратегия за местно развитие на територията на община Айтос.
Проектът е по програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. На семинара присъстваха Андрей Андреев – вр. и. д. председател на ОбС, Радка Недкова – Секретар на Община Айтос, директорите на всички общински дирекции, кметовете на населени места, представители на държавни и общински институции, на общинските фирми, на бизнеса, на неправителствени организации и граждани.
Ганчо Пенчев - Председател на УС на Сдружение „МИГ – Айтос” разказа кратката история на създаването на „Групата”. Това се случи преди година и половина, учредители бяха 43 субекта на територията на общината. В Сдружението членуват Община Айтос, различни НПО-та, Търговско индустриалния бизнес клуб и др.
Общата стойност на проекта е 168 034 лв, а срокът за изпълнението му от 03.06. 2009 г до 03.02. 20011 година. Партньори по проекта са Община Айтос и ЕТ „Десий” – Иван Йорданов Иванов. Общата цел на проекта е да се подпомогне възникването на МИГ при подхода „отдолу нагоре”.
Петя Петакова – координатор по проекта представи основните цели на МИГ , най-важната от които е да подпомогне процеса на подготовка за създаване на Стратегия за местно развитие. За постигането на тази основна задача МИГ – Айтос поема отговорността да насърчава включването на местното население в разработването, обсъждането и бъдещото прилагане на Стратегията. Което с прости думи означава – определяне на посоката на развитие на община Айтос, съгласно идеите и интересите на местните хора. Процесът е пряко зависим от повишаване на капацитета на местната общност за планиране и разнообразяване на икономическите дейности в селския район.
МИГ на практика има функцията да засили участието на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА МЕСТНО НИВО КАТО ПЪЛНОПРАВЕН ПАРТНЬОР в програмирането и ефективното изпълнение на заложените приоритети в Стратегията за местно развитие. Проектът визира активната роля на екипа на МИГ – Айтос. Той трябва да подпомага процеса на разработване на Стратегията, която задължително трябва да е съобразена с принципите на конкурентноспособният, качество на живот, околна среда, културата и природата.
Тези изисквания по проекта ще бъдат постигнати с планираните от екипа дейности. Първата от тях е свързана с проучване на района и разработване на анализ на територията, както и създаването на база данни за нея. Предвидено е и обучение за придобиване на умения на членовете от екипа. Заедно с това трябва да бъдат идентифицирани и обучени местни лидери по Подхода  ЛИДЕР. Това предполага сформиране и работа на работни групи по интереси. Ще бъдат организирани обществени форуми за разискване на Стратегията за местно развитие пред широката общественост.
Следващата стъпва в работата на екипа предполага изготвянето на Наръчник за прилагане на Стратегията., което ще бъде съпроводено със семинари. Ще бъдат разработени и издадени информационни материали, необходими за публичността на проекта и Стратегията. Проектът предвижда и много инициативи, на които местната общественост периодично да бъде запознавана с работата и възможностите на МИГ. Всеки месец ще бъде организиран по един информационен ден, в който всички заинтересовани ще могат да получат исканата от тях информация по проекта. В края на проекта ще се проведе още един семинар, на който ще бъдат отчетени резултатите. Когато Стратегията бъде окончателно завършена и утвърдена ще бъдат организирани срещи в града и селата за представянето й пред възможно най-много хора от общността.
Какви са очакваните от МИГ – Айтос резултати по проекта. Като цяло това са четири обучения на местни лидери, четири обществени форуми, 20 информационни срещи, в които се планира участието на поне 40% от цялото население на територията или около 12 хил. души. Най-важният резултат от реализацията на проекта безспорно ще бъде цялостната Стратегия за местно развитие и пререгистрирането на за сега потенциалния МИГ – Айтос.
Ще бъде поддържан екип с три работни места и разработен интернет сайт на Сдружението за пълна прозрачност на дейността му. Координатор на проекта е Петя Димитрова Петакова, технически асистент – Станимир Пенчев. Експертите са двама – Ива Таралежкова и Лучко Македонски.
Експертът Македонски информира присъстващите за възможностите за финансиране, които дава подходът ЛИДЕР. 7 са основните му характеристики, най-важната сред тях е МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ. Втората е ПОДХОДЪТ „ОТДОЛУ – НАГОРЕ”. Смисълът на подходът е лидерите на общността, хората, които искат да се случи нещо на територията на общината да се обединят и да решават какво искат да се случи на тази територия, как да я развият. С консенсус те трябва да стигнат до основните цели, за да напишат Стратегията.
Стратегията ще бъде представена в Министерството на земеделието и храните за одобрение. Това одобрение автоматично означава лицензирането на МИГ – Айтос. Одобряването на тази Стратегия означава още, че МИГ – Айтос ще получи карт бланш за финансиране по програма за развитие на селските райони. „Ето това е съществената разлика между стратегията за местно развитие на МИГ и Плана за развитие на Община Айтос и всякакви други планове на общини и региони, при които няма финансиране.”, каза г-н Македонски и допълни, че ако проектът на МИГ се реализира успешно дейностите по него.
През април 2010 година се очаква отварянето на Мярка 4-1, по която ще се финансира Стратегията за местно развитие. Това означава, че до пролетта догодина Стратегията трябва да бъде готова. МИГ ще има възможност да се възползва от финансиране на проекти в размер на 2 млн. евро в рамките на пет години, до 2015 година.
Участниците в семинара зададоха много  въпроси, свързани с изготвянето и одобряването на проекти в рамките на МИГ и за условията, които трябва да бъдат спазени по подхода ЛИДЕР. Те попълниха анкетни карти, в които можеха свободно да изразят мнението си по проекта на МИГ и да споделят идеите си за изготвянето на Стратегията, както и да направят предложения на различни теми, по които евентуално биха подготвили проект.
Най-важното условие в идеята МИГ, обаче, си остава обществената значимост на идеите и  дейностите, които ще бъдат заложени в Стратегията и проектите, а реализирането им ще трябва да бъде съобразено с интересите на възможно най-голям кръг от хора на територията на общината.