О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
19.10.2021

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
В предвид предложение от група общински скъветници в Общински съвет – Айтос с вх. № 418/13.10.2009 г. и  на  основание  чл. 23, ал. 5, във вр. с чл. 23, ал.4, т.2  от ЗМСМА  свиквам   ДВАДЕСЕТ  И  ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ     на  ОбС – Айтос   на   21.10.2021 г. /сряда/ от 9.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за
 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :

1.Провеждане на избор на председател на Общински съвет – Айтос. 

АНДРЕЙ  АНДРЕЕВ

ВрИД  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС