Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - АЙТОС
19.07.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


1. Докладна записка от Дамян Денев – председател на Временна комисия, относно извършване на проверки за установяване свободни земи от общински поземлен фонд, тяхното управление и сключени договори с юридически и физически лица.

2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ безвъзмездно право на ползване на 10 помещения – публична общинска собственост.

3. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на детето Тинка Христова Христова.

4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 135/27.06.2012 г.

5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно изменение на Решение № 126/27.06.2012 г. на Общински съвет – Айтос  относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Айтос”ЕООД – гр.Айтос.
6. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно допълнение на Наредба № 4/2006 г. за обществения ред при използване на превозни средства на територията на гр.Айтос.

7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: Магазин за ел.уреди със застроена площ 160 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в кв.103, парцел VІІІ, пл.№ 1791 по плана на гр.Айтос, ул.”Станционна” № 49, притежаващ АОС № 82 от 22.09.2021 г.

8. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение и допълнение на договорите за управление на управителите на общински търговски дружества.

9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на временно изпълняващ длъжността Управител на „Айтос-Автотранспорт”ЕООД, гр.Айтос.

10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот № 467002, с площ от 20,00 дка, АОС № 3274/02.07-2012 г., находящ се в м.”Стамбол сърта”, землище гр.Айтос.

11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно учредяване право на строеж на „Национална Електрическа Компания”ЕАД  - П „Трафоелектроинвест” върху имоти общинска собственост с обща площ 209 кв.м. в землищата на гр.Айтос, с.Съдиево и с.Дрянковец за обект ВЛ 110 кV п/ст „Слънчев бряг-запад”.

12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно съгласие за продажба на идеална част от недвижим имот № 1011, целия с площ 1516 кв.м., находящ се в местността „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос.

13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между община Айтос и гражданин – за недвижим имот ПИ № 75, м.”Ляската”, землище гр.Айтос.

14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост и отдаване под наем  на идеални части от УПИ ІІІ, кв.255 по плана на гр.Айтос.

15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 6 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.


16. Питания.


ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН