ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) -  ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на поземлен имот №089005, местност „Азмака” в землището на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас, като за имота се обособява УПИ І-5, масив 89, отреден „за пречиствателни съоръжения”. Проектът се намира в дирекция „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.