Вход


О Б Я В Л Е Н И Е
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасе на водопровод ПЕВП ф90 мм до пи №113032, землище на с. Дрянковец, община Айтос, област Бургас”. Трасето на водопровода, с дължина 67,60м извън регулация, преминава през имот №000281 (път ІV клас, общинска собственост), 000239 (изоставена нива, общинска собственост) и достига до пи №113032(собственост на Хакиме Билял Емин), землище на с. Дрянковец.
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.53 от 12 юли 2011г.)