Вход


ОБЯВА
Община Айтос обявява, че започва да приема заявления във връзка с предстоящото предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи пасищни животни, както и на лица, поемащи задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за общо или индивидуално ползване. Общината приканва заинтересованите лица да подадат заявление, с което да изразят желанието си да ползват общински мери и пасища.
 Отдаването под наем на общински пасища и мери за 2012 г. се извършва чрез провеждане на публичен търг.
Участници в публичния търг за отдаване под наем на общински пасища и мери, за индивидуално ползване могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на общината, които:
1. отглеждат регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарно медицинска служба, както следва:
1.1. 10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
1.2. 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
1.3. 50 или повече овце майки, или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки и кози майки;
1.4. 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри).
2. Мерите и пасищата, останали свободни след провеждане на търга между земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, отговарящи на критериите, изброени по-горе, ще се предложат чрез публично оповестен търг за отдаване под наем или аренда за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние.
За общо ползване на мери и пасища имат право да кандидатстват земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица.
Сключването на договор за наем за общински пасища не гарантира подпомагането на земеделските производители.
Заявленията се приемат в сградата на общината, в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Срок за подаване на заявления до 23 март 2012 г.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ  НА ОБЩИНА АЙТОС