Вход


СЪОБЩЕНИЕ
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите и юридическите лица, че поради промяна на обслужващата банка считано от 01.04.2014г. плащанията по банков път на задълженията за местни данъци и такси следва да се извършват по новата банкова сметка на Общината в „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД ,

IBAN: BG 61 KORP 9220 8453 9497 44

с код за вид плащане както следва:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за пътен данък
44 25 00 - за данък при придобиване на имущество   
44 14 00 - за патентен данък
44 65 00 - за наложени глоби
44 80 07 - за административни услуги

Информацията за дължимите суми е налична в сайта: www.mestnidanaci.info, както и на сайта на общината: www.aitos.org. - „справки по местни данъци и такси”.