Вход


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 5 ОКТОМВРИ 2010 г.
30.09.2021
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ   на  ОбС – Айтос   на   05.10.2021 г. /вторник/ от 9.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :
1. Предложение от Кмета на Община Айтос относно определяне на 26-ти октомври /Димитровден/ - Празник на гр.Айтос за неприсъствен ден.
Докл.: Кмета на Община Айтос
2. Докладна записка от група общински съветници от ОбС – Айтос относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2003 г. за определяне и администриране на  местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.
3. Докладна записка от група общински съветници от ОбС – Айтос относно определяне Проекта за изграждане на Индустриален и Бизнес парк - Айтос като приоритет с първостепенно значение за развитието на Община Айтос.
4. Становище от Кмета на Община Айтос относно искане на „ЕВН България Електроразпределение”АД за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци.
5. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно кандидатстване на Община Айтос за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
6. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно кандидатстване на Община Айтос с проектни предложения по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
7. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – ПУП – ПРЗ за имот № 089005, м.”Азмака”, землище на с.Съдиево с цел отреждането му „за пречиствателни съоръжения” – зона ИТИ.  
8. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – гр.Айтос” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
9. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно доказване на осигурено финансиране на разходи по проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – гр.Айтос” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” преди те да бъдат възстановени.    
10. Предложение от Кмета на Община Айтос относно даване на съгласие за извършване на доброволна делба на съсобствен имот, представляващ дворно място с площ от 3 785 кв.м., представляващо УПИ І-166, по плана на гр.Айтос, ведно с построената в него масивна сграда „Младежки дом”, със застроена площ от 1 222 кв.м.
11. Предложение от Кмета на Община Айтос относно молба с вх. № 92-Ф-645/23.07.2010 г. от „Енерджи 5”АД. 
12. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно определяне на маломерни имоти от ОПФ  по населени места за отдаване под наем за 1 година, без търг или конкурс.
13. Предложение от Кмета на Община Айтос относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 5 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.  
14. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:ЗЕЙДЖАН  АЛИ