Вход


О Б Я В Л Е Н И Е

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасе на ел.кабел 20 кV до УПИ І-14, масив 91, землище на с. Пещерско, община Айтос”. Трасето на подземния кабел с дължина 472,20м започва от ЖБ стълб №86 в поземлен имот №000095 (полски път, общинска собственост), преминава през имот №091015 (собственост на „ЕЛВИ БС” ООД) и достига УПИ І-14, масив 91(собственост на „ЕЛВИ БС” ООД).
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.53 от 12 юли 2011г.)