Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т АЙТОС
29.07.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :
1. Докладна записка от Николай Русев Колев – общински съветник от ПП”ГЕРБ”-Айтос относно допълнение към Наредба № 1/26.02.2003 г.
2. Докладна записка от Николай Русев Колев – общински съветник от ПП”ГЕРБ”- Айтос относно изпълнение на Решение № 600/28.06.2011 г. на ОбС-Айтос по молбата на Галин Симеонов Христов за редуциране такса битови отпадъци на жилищната му сграда.
3. Информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2011 год.
4. Предложение от Кмета на Община Айтос относно актуализация на бюджета и  капиталната програма на община Айтос за 2011 г.
5. Докладна записка от Станка Господинова – директор „ФСДУС” в Община Айтос относно одобряване направените разходи за командировки от Кмета на Община Айтос за времето от 01.04. до 30.06.2021 г.
6. Предложение от Маргарита Чолакова - Зам.кмет на Община Айтос относно утвърждаване класирането на кандидатите от проведен конкурс за избор на управител на „Медицински център – І – Айтос”ЕООД, гр.Айтос.
7. Предложение от Маргарита Чолакова - Зам.кмет на Община Айтос относно утвърждаване класирането на кандидатите от проведен конкурс за избор на управител на „Авицена”ЕООД, гр.Айтос.    
8. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно искане за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общината по извън бюджетна сметка за изпълнение на проект „Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, с договор № ЕSF-1103-02-D0002.
9. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно инвестиционен проект № DIR-51011119-1-13 „Пречиствателна станция за отпадни води гр.Айтос” с номер на договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С004 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
10. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Айтос 2011-2014”.
11. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно промяна на улична регулация и определяне на прилежащ терен към масивна сграда, представляваща поземлен имот № 4513 в кв.47А по плана на гр.Айтос и обособяването му в УПИ VІІ с отреждане „за КОО”.
12. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно промяна на улична регулация и обособяване на УПИ с отреждане „за производствени и складови дейности”.
13. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план на застрояване/ за УПИ І, кв.132 по плана на гр.Айтос.
14. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 кV за имот № 7, масив 276, землище на гр.Айтос”.       
15. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Ел.кабел   20 кV за захранване на мобилна базова станция в ПИ № 000157 в землището на с.Караново, община Айтос”.
16. Предложение от Кмета на Община Айтос относно продажба на идеална част от застроен общински парцел, представляващ УПИ VІ в кв.63 по плана на гр.Айтос.
17. Предложение от Кмета на Община Айтос относно учредяване право на пристрояване в УПИ ІХ-983, кв.8 „А” по плана на гр.Айтос.
18. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-908  в кв.15 по плана на гр.Айтос.
19. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-267  в кв.32 по плана на с.Тополица.
20. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-30  в кв.17 по плана на с.Черна Могила.
21. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ І-364, кв.43 на с.Съдиево.
22. Предложение от Кмета на Община Айтос относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ІІ-176, кв.43 на с.Съдиево.
23. Предложение от Кмета на Община Айтос относно обявяване за частна общинска собственост на общинска земеделска земя, имот № 000809, с площ от 67,374 дка по Картата на възстановената собственост на гр.Айтос.
24. Предложение от Кмета на Община Айтос относно предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера и пасище с храсти, за индивидуално ползване.
25. Предложение от Кмета на Община Айтос относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване – 15 бр.
26. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: ЗЕЙДЖАН  АЛИ