Вход


ДО ДНИ ОТКРИВАТ СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЕТ УЧИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА АЙТОС ПО ЕВРОПРОЕКТ ЗА 2 000 000 ЛВ
15.03.2022

На 12 март т.г. /понеделник/ на официална церемония, кметът на Община Айтос Васил Едрев подписа договор с изпълнителя на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос” по Оперативна програма „Регионално развитие” - Консорциум „Ен Ефект Строй” – Бургас. С подписа си кметът даде реалния старт на дейностите по най-мащабния образователен проет за община Айтос до сега. Той има за цел основната реконструкция не на една и две, а на пет училищни сгради, стопанисвани от общо четири училища.
Стартът на строително-ремонтните дейности.ще е пред другата седмица, потвърдиха на работна среща вчера /14.03./ и представителите на всички страни, които участват в реализирането на проекта. Срещата се водеше от Зам. кметът на Община Айтос Мариана Димова, а екипът на проекта с ръководител Мая Кръстинска и членове инж. Иван Биделев, Ваня Петкова и Станка Господинова постави конкретните изисквания на ОП « Регионално развитие».към изпълнителя. Разисквани бяха въпроси по изпълнението на проекта с авторския и строителния надзор, и с директорите на четирите учебни заведения, включении в проекта..
Координатор на фирмата-изпълнител Консорциум „Ен Ефект Строй” – Бургас  ще бъде айтозлията Станимир Панайотов Марински, който отлично познава стоителните обекти, научи още «НП». В събота, на 17 март т.г. ще бъдат монтирани билбордове по ОП «Регионално развитие», а задължителните табели по ЗУТ – през другата седмица. Вчера започнаха и друстранните срещи на фирмата изпълнител с ръководствата на училищата за уточняване на графика на конкретните дейности по всяка сграда, съобразени с учебния процес.
Извършването на строително-монтажните работи по проекта има за основна цел внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищата, които изявиха готовност да се включат в проекта - СОУ „Христо Ботев - гр.Айтос, СОУ „Никола Вапцаров” - гр.Айтос, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с.Карагеоргиево, ОУ „Светлина” - с. Тополица”. «НП» вече разполага и с точната информация къде, какви ремонти ще бъдат извършвани. В СОУ «Никола Вапцаров» - Айтос ще бъдат подменена дограмата на прозорците и външните врати, ще бъде направена топлоизолация на фасадата, ще се подменят същестуващите покривни изолации. Две са сградите на СОУ «Христо Ботев» - Айтос, които ще бъдат ремонтирани. Основната сграда на училището ще бъде санирана, ще бъде направена топлоизолация на покрива, ще бъдат подменени отоплителните тела с алуминиеви радиатори. В сградата на бившия Междуучилищен център по трудово обучение ще бъде подменена дограмата, ще се постави топлоизолация на фасадата и на покрива, ще бъдат монтирани осветителна елинсталация и енергоспестяващо осветление. Предвижда се и подмяна на старите отоплителни тела с алуминиеви радиатори. Планираните дейности за ОУ «Светлина» с. Тополица включват топлоизолация на фасадата и хидроизолация на покрива. В ОУ «Св. Св. Кирилл и Методий» с. Карагеоргиево ще се подменя дограмата, ще се извърши топлоизолация на фасадата, ще се изгради котелна и отоплителна инсталация, ще се монтира котел на биомасса и дърва. Предвижда се и монтаж на силова, контактна, осветителна, мълниезащитна инсталация и енергоспестяващо осветление за котелното.

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Айтос и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.