Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т А Й Т О С
15.03.2022

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на ПУП – Парцеларен план за прокарване на трасе на кабел за подземно ел.захранване на обект, през имоти общинска собственост.
2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на ПУП – Парцеларен план за прокарване на трасе на външен водопровод до обект, през имоти общинска собственост.
3. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на ПУП – Парцеларни  планове за прокарване на трасета за подземно разположените линейни обекти на техническата инфраструктура: поливен водопровод и  подземен ел.провод за захранване на обект, през имоти общинска собственост.
4. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно определяне на членове от състава на Общинския съвет в Общинската експертна комисия по въпросите на спорта.
5. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно определяне на общински съветници в състава на комисия, съгласно Наредба № 1/26.01.2011 г. за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
6. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на общинските мери и пасища за индивидуално и общо ползване на земеделските стопани – животновъди на територията на община Айтос, или техни сдружения и определяне на правилата за използването им в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
7. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение – частна общинска собственост в полза на Регионална дирекция по горите – Бургас.
8. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за подаване на проектно предложение по отворена процедура за кандидатстване в рамките на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
9. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с две проектни предложения за финансиране от Международен фонд „Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.
10. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 02/321/00433 от 08.10.2010г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна система в с. Пирне – Община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
11. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на ПУП за изграждане на пътна  връзка до обект, през имоти общинска собственост.
12. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на ПУП – Парцеларен план за прокарване на трасе на подземен електропровод 20кV до обект, през имоти общинска собственост.
13. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя – 24 бр., представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
14. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН