Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - АЙТОС
18.05.2021
1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. : „Подкрепа на социалната икономика”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома”.2. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Инструкция за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на социални услуги в Звеното за услуги в домашна среда по проект „ПОМОЩ В ДОМА”.3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: сграда „изкупвателен пункт” на площ от 34 кв.м., на един етаж, с масивна конструкция, находяща се в парцел с пл.№ 000115, кв.12 па плана на с.Малка поляна, Община Айтос, при граници: изток – улица, запад – общинско място, север – площад, юг – парцел ХІV-113 и ХІІ-116, актуван с акт за общинска собственост № 640/08.11.1999 г.4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: сграда „изкупвателен пункт” на площ от 36 кв.м., на един етаж, с масивна конструкция, находяща се в парцел ХVІІІ, кв. 30 по плана на с.Мъглен, Община Айтос.5. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно придобиване на имот – стопанска сграда – бензиностанция, находяща се в имот № 000170 в землището на с.Пирне, община Айтос.6. Приемане отчет  за дейността на „КДС - Айтос”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.7. Приемане отчет за дейността на „Медицински център І”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.8. Приемане отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.9. Приемане отчет за дейността на „Генгер”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.10. Приемане отчет за дейността на „Айтос - Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос за 2011г.11. Приемане отчет за дейността на „Авицена”ЕООД – гр.Айтос за 2011  г.12. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на обект – общинска собственост на „Авицена”ЕООД гр.Айтос.13. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на разрешително за ползване но воден обект – публична общинска собственост, съгласно чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.14. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на общинско помещение № 1 – частна общинска собственост, АОС №, разположено в сутеренната част на Младежки дом и Бизнес център, находящ се в УПИ І, кв.166 по плана на гр.Айтос, ул.”Васил Левски” № 2.15. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно вземане на решение във връзка със заявление вх. № 94-00-1196/15.05.2012 г. от Петко Чорбаджиев, действащ  лично и като пълномощник на съсобствениците в недвижим имот, находящ се в УПИ І, кв.166 по плана на гр.Айтос. 16. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната  програма на община Айтос за 2012 г.17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на критерии за провеждане на конкурс за възлагане на пътнически превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми.18. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общинските и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2012/2013 г.19. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно поемане на общински дълг по Закона за общинския дълг.20. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-12, кв.3 по плана на с.Пещерско. 21. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-326, кв.8 по плана на с.Съдиево. 22. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за прекратяване на съсобственост на ПИ № 997, находящ се в ЗЗП, местност „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос.23. Докладна записка от Петър Димов – ликвидатор на общинско търговско дружество „КДС-Айтос”ЕООД – гр.Айтос, относно одобряване на Програма за ликвидация на общинското търговско дружество „КДС-Айтос”ЕООД – гр.Айтос.24. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на улична регулация и определяне на прилежащ терен към  масивна сграда, представляваща поземлен имот № 4513 в кв. 47А по плана на гр.Айтос и обособяването му в нов УПИ VІІ с отреждане "за КОО".25. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на план за паша в Община Айтос за 2012 г., приет с Решение № 68/21.03.2012 г.26. Питания.