РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2009
24.06.2021
1. БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН:
Бюлетината за кандидатски листи на партии и коалиции в многомандатните избирателни райони съдържа (чл. 74, ал. 3):
- наименованието и номера на избирателния район, отпечатани на най-горния ред;
- квадратче за отразяване вота на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията или коалицията, определен при жребия по чл. 74, ал. 9 от ЗИНП. Този номер е един и същ за съответната партия или коалиция за всички многомандатни избирателни райони и за гласуването в чужбина. Квадратчето се отпечатва пред името на партията или коалицията;
- пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, заявено от партията или коалицията при регистрирането в ЦИК;
трите имена на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията.
Всяка партия или коалиция се изписва на отделен хоризонтален ред.
Когато някоя партия или коалиция не е издигнала кандидати в съответните избирателни райони, в бюлетината се изписва само нейният номер.
Редовете на отделните партии и коалиции се отделят един от друг с празен ред и с плътни черна хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината са отпечатани две места за полагане на печата на СИК.
             2. БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН:
Бюлетината за мажоритарни кандидати в едномандатен избирателен район съдържа (чл. 74, ал. 4):
- наименованието и номера на избирателния район, отпечатани на най-горния ред;
- квадратче за отразяване вота на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията или коалицията или независимия кандидат, пред името на кандидата;
- пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията;
- имената на кандидата, издигнат от партия или коалиция.
След редовете с кандидатите на партиите и коалициите са отпечатани последователно на отделни редове имената на независимите кандидати. Номерата на независимите кандидати следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната РИК. Поредният номер на независимия кандидат в бюлетината се определя с решение на РИК
На хоризонтален ред, определен за независим кандидат, в квадратчето за отразяване на вота на избирателя се изписва пореден номер, а след него – наименованието „Инициативен комитет”, трите имена на кандидата и означението „независим”.
Всеки мажоритарен кандидат се изписва на отделен хоризонтален ред.
Редовете на кандидатите на отделните партии, коалиции и независимите кандидати се отделят един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината са отпечатани две места за полагане на печата на СИК. 
Гласуване
 Избирателят удостоверява самоличността си пред председателя или упълномощен член на СИК :
 Когато гласува на територията на страната избирателят удостоверява самоличността си с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната (само за избирателите, родени до 31.12.2021 г. включително).
Председателят или упълномощен член на комисията:
- сверява данните от документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък (чл. 86, ал. 1 от ЗИНП).
- вписва в избирателния списък единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност, след което го допуска до гласуване .
 Документът за самоличност остава у председателя или члена на СИК до пускане на бюлетините и полагане на подпис в избирателния списък от избирателя .
       Български граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден – 5 юли 2009 г., се вписват от СИК  по тяхно искане, след представяне на лична карта и паспорт, удостоверяващ влизането им в страната на и след 3 юли 2009 г.
       Избиратели с физически или зрителни увреждания, когато не гласуват в секцията по постоянния си адрес, а гласуват в секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрителни увреждания  или в избрана от избирателя с физически и зрителни увреждания подходяща секция  се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място .
       РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ
       Избирателят подава на член на СИК личната си карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31.12.2021 г. Членът на СИК вписва в избирателния списък ЕГН и вида и номера на документа за самоличност на избирателя в съответната графа.
       След като бъде установена самоличността му, избирателят получава от член на комисията ДВЕ бюлетина за гласуване:
- ЕДНА бяла интегрална бюлетина за гласуване за мажоритарни кандидати;
- ЕДНА бяла интегрална бюлетина за гласуване за кандидатски листи за многомандатния район.
 Разгънатите бюлетини се показват на избирателя, за да се увери, че на лицевите им страни няма отбелязвания или технически дефекти, които ги правят недействителни. Бюлетините се подпечатват с печата на СИК на посоченото за това място на гърба и се подават на избирателя .
                    Избирателят извършва следните действия:
 - влиза в кабината за гласуване сам;
 - в бюлетината за кандидатски листи за многомандатния район поставя в квадратчето за гласуване с поредния номер на избраната от него партия или коалиция знак, изразяващ по недвусмислен начин неговия вот (“V”, “+”, “Х” или друг знак);
- в бюлетината за мажоритарни кандидати поставя в квадратчето за гласуване с поредния номер на избрания от него кандидат знак, изразяващ по недвусмислен начин неговия вот (“V”, “+”, “Х” или друг знак);
 - сгъва поотделно бюлетините по дължината им по линията на фабричното сгъване, след това ги сгъва така, че да не може да се установи вота му и по начин така, че да се вижда мястото за двата печата на гърба;
- излиза от кабината и подава сгънатите бюлетини на члена на СИК (без да ги изпуска от ръцете си), който поставя печата на СИК върху гърба на бюлетината на определеното за целта при отпечатването й място;
- пуска подпечатаните на две места с печата на СИК бюлетини в избирателната кутия;
- извършва проверка дали правилно са вписани в избирателния списък ЕГН и номера на документа за самоличност;
- полага подпис в избирателния списък.
След като се подпише в избирателния списък, избирателят получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение .
            В случаите, когато избирателят сгреши при нанасянето на вота си върху бюлетината, може да върне сгрешената бюлетина на СИК и да получи нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това се допуска само еднократно за всеки вид бюлетина.
           Сгрешената бюлетина се унищожава чрез изписване на думата “СГРЕШЕНА” с големи букви на лицевата страна на бюлетината по диагонал през текста и се полага печат на лицевата страна на бюлетината.
           Когато в кабината за гласуване се намира избирател, присъствието на други лица в нея, включително и членове на СИК, както и на разстояние по-малко от 3 (три) метра от кабината е забранено .
          Когато избирателят е с физическо увреждане, което не му позволява сам да извърши сам необходимите действия по гласуването, председателят на СИК може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя .
         Неграмотността не е основание за гласуване с придружител (чл. 88, ал. 3 от ЗИНП).
          Не се разрешава едно и също лице да бъде придружител на повече от двама избиратели .
        Член на СИК, застъпник, наблюдател или представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да бъде придружител .
         Приключване на гласуването
         Избирателите гласуват до 19,00 ч.
Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност. Тези избиратели им предават документите си за самоличност, които остават в СИК до гласуването им. До гласуване след 19,00 ч. се допускат само тези избиратели, които са били пред изборното помещение в този час и са предали документите си за самоличност на председателя и секретаря на СИК.