Вход


Стартира общински проект „Прочистване, укрепване корита и разширяване на съществуващи диги”
28.07.2021

На 03.06.2011г.Община Айтос подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
  С  решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрено за финансиране проектно предложение: „Прочистване, укрепване корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока" преминаваща през село Малка поляна и река "Славеева река", град Айтос, община Айтос". Проектът е на стойност  620 025, 93 лв. и се осъществява с финансовата помощ на ЕФРР и националния бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която се съфинансира от ЕФРР е 589 024, 63 лв., приносът на община Айтос е 31 000 лв.
 Проектът е по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” от ОПРР.
Основните задачи на настоящия проект са почистване на коритото, корекция и укрепване с подпорни стени на река „Славеева ” и Река без име с три притока преминаваща през близкото село Малка поляна.
Проектното предложение ще допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на град Айтос, в тази връзка ще се подобри физическата среда и на близкото населено място-село Малка поляна.
В проекта се предвижда укрепване на бреговете в определени участъци, укрепване на основите на другите опори, след разчистване и удълбочаване на деретата при тях. Ще се изпълнява заскален откос, тампониран с бетон. В долния край на откоса се предвижда бетонов пояс /дънен праг/, който да се закопае в здрава скала и да не позволи подравяне.

 Дължината на участъка на Река „Славеева река”, който е предмет на интервенция 800 м.. Определена е зоната на поражение от високо ниво на водата в този район, която е с площ 39 085 кв.м.. На тази площ е разположена улица, път, частни имоти и фирми.
Река „Река без име с три притока” пресичаща с.Малка поляна обхваща участък от 900 м.Зоната на поражение при високи води от наводнения е 36 494 кв.м.
      Строителството ще се изпълнява по обичайни строителни технологии. Скалния изкоп ще се изпълнява по без взривен способ - с багер с къртач. Този изкоп ще се вложи за изграждане на дигите, но за по-голямата част от насипа се предвижда заимствен изкоп от подходящ скален материал. Насипите ще се уплътняват с вибрационен валяк до постигане на минималния коефициент на уплътнение Кпл = 0,92. При вземане проби с натискова плоча съотношението между деформационния и еластичния модул не бива да надвишава 2,20.

Планиран воден обект №1:
Река „Славеева река”- речен участък в регулацията
на град Айтос
/ приток на р.Айтоска /
- За корекцията на  речното корито е приет трапецовиден профил   с  ширина на дъното 6 м ; откоси 1: 1,5
   - разчистване на дървета и храсти,почистване от наноси –общо 800 л.м.
     - изкоп за корекция дере – 6 700 м3
   -  зидария,тампонирана с бетон В 20  - 174 м 3
   - направа насипи  за диги - 372 м3                                                  
Планиран воден обект № 2:
Река ”Река без име с три притока” пресичаща селото от север през квартал №6 до централната част , продължава на запад до кв.№ 3 по плана на село Малка поляна.
- Частична корекция, съобразена с действуващата регулация - изправя се корито на дере при р.”Река без име с три притока”.

- Укрепване на бреговете със стени - частична корекция за оформяне и укрепване бреговете срещу подравяне

- Разчистване на коритото от дървета и храсти,почистване
  от наноси –общо 900 м.
  
- За корекциите на  коритото е приет трапецовиден профил 
  с  ширина на дъното 2,00м ; откоси 1: 1,5

Продължителността на проекта ще бъде в рамките на 24 месеца, в периода 03.06. до 02.06.2013г.

Основни дейности:
Дейност 1: Организация, управление и отчетност на проекта
Дейност 2. Дейности за визуализация и публичност
Дейност 3. Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 4.  Изпълнение на строително-ремонтни дейности
Дейност 5: Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности
Дейност 6: Одит на проекта
Очаквани резултати:
o почистване коритата на деретата
o частична корекция, съобразена с действуващата регулация - изправят се коритата на деретата
o отстраняват се натрупаните скални късове и дървесна растителността, които създават условия за подприщване
o укрепване на бреговете със стени - частична корекция за оформяне и укрепване бреговете срещу подравяне
     През месец август предстои да се проведе встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен екипа за управление и координация на проекта, основните цели, задачи и дейности, който ще бъдат изпълнявани през периода на реализация.
Този документ е създаден в рамките на проект „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на „Река без име с три притока”, преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река”, гр.Айтос, община Айтос””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Айтос и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.