Вход


КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
21.11.2021
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и Община Айтос обявява конкурс за избор на здравен медиатор по проект на Европейската програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн- Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа „Заедно за по-добро здраве”. Дейността на здравния медиатор ще е свързана с подпомагане на хора, които се нуждаят от здравна помощ в достъпа им до услуги в сферата на здравеопазването. Предвидено е той да извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки, да оказва помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса, Дирекция „Социално подпомагане” и Комисията за защита от дискриминация. Медиаторът ще консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве, ще обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите. Кандидатите за длъжността трябва да имат: средно образование и да владеят езика на общността. Познанията или опитът в социалната и здравната сфера са предимство, както и уменията за работа с компютър- MS WORD и Интернет. Документите за кандидатстване се приемат до 29.11.2021 год. в центъра за услуги на гражданите в Община Айтос. Необходимите документи са: заявление до Кмета на общината; документ за самоличност- копие; диплом за средно образование- копие; автобиография; мотивационно писмо. Подборът ще протече на два етапа- проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания и интервю. Списъците на допуснатите и не допуснатите до интервю кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Айтос до 2.12.2021 год. Интервюто ще се проведе на 3 декември, вторник, 13.30 часа в Община Айтос в стая № 4 на улица „Цар Освободител” №3. Интервюто има за цел да установи в каква степен всеки кандидат, познава проблемите на общността и е съпричастен към тях, комуникативните умения и мотивацията, необходими за изпълнението на длъжността. Окончателните резултати от подбора ще бъдат обявени в тридневен срок от провеждането на интервюто. Ксеро копие на длъжностната характеристика на здравния медиатор ще бъде изложено в Центъра за услуги на гражданите в Община Айтос. Телефон за справки: 0558/222030. 


Длъжностна характеристика здравен медиатор