Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т А Й Т О С
10.12.2021
Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: "Благоустрояване, реновация, реконструкция и разширяване на закрита зала за спортни игри в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос" по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2022 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2021 г. в сила от 13.05.2021 г.
2. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на срока на валидност на разрешенията, минималните и максималните цени за осъществяването на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Айтос, и броя на таксиметровите автомобили на територията на общината.
3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос. 5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на Община Айтос за 2014 г.
6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2015 г.
7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет в Здравна служба с. Пирне.
8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за прекратяване на съсобственост между Нина Димитрова Стоянова и Веселин Вълев Стоянов и Община Айтос, чрез извършване на делба.
9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларни планове за изграждане на трасета за външно ел.захранване и за довеждащ водопровод до пи №265003, м. „Хамам дере”, землище на гр. Айтос (предвиден за изграждане на ПСОВ) във връзка с инвестиционен проект №DIR-51011119-1-13 „Пречиствателна станция за отпадни води гр. Айтос” с номер на договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С004 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.
10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №274017, м. „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждането й „за складови дейности и КОО” – зона Пп.
11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на 22 бр. недвижими имоти - частна общинска собственост, м. „Кокар бунар” – с.Тополица, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
12. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: РУЖДИ ХАСАН