Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


ПОКАНА
12.12.2021
По повод приключване на проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”, екипът за организация и управление на проекта информира всички заинтересовани страни и гражданството на община Айтос, че на 15.12.2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе заключителна конференция, на която ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта.