Вход


Община Айтос гр. Айтос 8500 ул. Цар Освободител 3 тел. (0558) 23 450  Факс: (0558) 22 133 E-mail: aetos@infotel.bg Горещ телефон на Община Айтос : 070010558 ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЙТОС
[Още]
Съобщение за участниците в млака обществена поръчка с предмет : "Ремонт улични и тротоарни настилки"
[Още]
Районни полицейски инспектори (приемни, приемно време, телефони за връзка) Българският младежки информационен портал http://www.bgmladi.info/ Комисия за защита от дискриминация email: burgas.kzd@kzd.bg   Бюро по труда - Айтос ...
[Още]
top.location.href='galleries.html';
[Още]
Проект: Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос Изтегли .ppt файл...
[Още]
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за избиране на народни представители. Заповед № РД-08- 207 от 08.05.2022 год.
[Още]
Хотели : http://www.hotellerie-bulgaria.com/
[Още]
Регистър за ЮЛ с нестопанска цел, в които участва общината
[Още]
Социално включване - 03.09.2021 г. Разрешение минерална вода 1 Разрешение минерална вода 2 Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.
[Още]
Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение на Министерски съвет № 465 от 09.07.2002г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на...
[Още]
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Процедурата регламентира дейностите, свързани с планирането, организирането, провеждането и контролирането на дейностите на персонала при възникването на извънредни ситуации, свързани с опазването на аспектите на околната среда в ОБЩИНА СОЗОПОЛ. Процедурата е...
[Още]
В този раздел от сайта на Община Айтос може да откриете полезни връзки към български държавни институции, министерства, държавни агенции и комисии, както и връзки към някои от институциите на Европейския съюз. На посочените сайтове може да получите подробна информация за проекти,...
[Още]
На 1 ноември отбелязваме един от най-светлите празници в българския календар – Деня на народните будители. На този ден отдаваме почит на създателите и пазителите на българската духовност, просвета и култура през Средновековието и през петвековното османско владичество, завършило с над стогодишно...
[Още]
Кметство село Карагеоргиево Кмет Кязим Аптилязим Ибрям тел.: 05534 / 22-10, 0897 992334
[Още]
Кметство село Дрянковец Кмет Шабан Мустафов Хълмиев тел.:05536 / 22-74, 0897 866633 
[Още]
Кметство село Раклиново Кмет Байрям Али Муталиб тел.: 05539 / 22-89, 0897 992343
[Още]
Кметство село Лясково Кмет Енчо Бакалов тел.: 05535 / 22-88, 0897 992338 
[Още]
Кметство село Зетьово Кмет Ибрям Рамадан Ахмед тел.: 0558 / 2-35-29, 0897992329 
[Още]
Кметство село Черна могила Кмет Юсеин Юсеин тел.: 05536 / 23-22, 0897 992331
[Още]
Кметство село Съдиево Кмет  Щерион Щерионов тел.: 05537 / 22-14, 0897 992339 
[Още]
Кметство село Малка поляна Кмет Адем Аптула тел.: 05538 / 22-32, 0897 992340 
[Още]
Кметство село Пирне Кмет Манчо Железов тел.: 05533 / 22-10, 0897 992337 
[Още]
Кметство село Поляново Кмет Ферад Тахирюмер тел.: 05534 / 23-73, 0897 992332
[Още]
Кметство село Чукарка Кмет Ереджеб Хамза тел.: 05533 / 22-81, 0897 992336 
[Още]
Кметство село Черноград Кмет Юмер Али Иляз тел.: 05539 / 22-10, 0897 992333
[Още]
Кметство село Пещерско Кмет Мехмед Ереджеб Мустафа тел.: 05530 / 22-10, 0897 992341
[Още]
Кметство село Караново Кмет Надя Димитрова тел.: 05538 / 22-10, 0897 992342
[Още]
Кметство село Тополица Кмет Шабан Шабан Азис тел.: 05532 / 22-12, 0897 992335
[Още]
Кметство село Мъглен Кмет Ахмед Акиф Ахмед тел.: 05536 / 22-21, 0897 992328
[Още]
Регистри за процеса на приватизационен и следпреватизационен контрол
[Още]
Заповед Съобщение Съобщение Избирателен списък   Информационен лист Съобщение
[Още]
Публичен регистър на приватизираните общински търговски дружества и обособени части съгласно Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
[Още]
Регистър прекратяване съсобственост в регулация Регистър прекратяване съсобственост в земеделски земи Регистър продажби на застроени терени в регулация Регистър продажби на застроени терени в земеделски земи Регистър продажби на незастроени терени в...
[Още]
ВАСИЛ ЕДРЕВ  Васил Едрев положи клетва като кмет на Община Айтос на 7.11.2021 година. Той беше издигнат за кандидат-кмет от Инициативен комитет и участва в изборите като независим. Васил Едрев е роден през 1958 г. в Айтос. Завършил е Шуменския университет „Константин...
[Още]
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА АЙТОС, МАНДАТ 2011-2015 г.
[Още]
РУЖДИ ХАСАН Ружди Хасан е роден през 1957 година. Завършил е висшето си образование в Института по зоотехника и ветеринарна медицина – град Стара Загора, специалност зооинженерство. През 1999-2003 г. е бил Председател на Общински съвет - Айтос, в периода 2003 - 2005 г. - Зам. кмет на Община...
[Още]
   Милена Янева Куртова-Радева – Зам. председател на Общински съвет – Айтос Мандат 2011 – 2015 година.    Милена Куртова-Радева е родена на 23.04.2022 г. в град Айтос. Има висше педагогическо образование, степен магистър. Завършила е специалността „начална училищна...
[Още]
Димо Стефанов Парушев – Зам. председател на Общински съвет – Айтос Мандат 2011 – 2015 г. Роден е на 04.09. 1961 година в с. Дъскотна, община Руен. Жител е на с. Съдиево, община Айтос През 1990 г. завършва висшето си образование в ВПИ „Константин Преславски” – гр.Шумен, Филологически факултет,...
[Още]
СПИСЪК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС МАНДАТ 2011 – 2015 г. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” /ЗОР/ Председател Стоян Иванов Стоянов Зам.председател Пенчо Николов Желев Членове Рамадан Бехчет Нуретин Ереджеб Аптали Ахмед Деян Димитров Господинов Росица...
[Още]
Протокол № 1 от 07.11.2021 г. Протокол № 2 от 29.11.2021 г. Протокол № 3 от 21.12.2021 г. Протокол № 4 от 30.01.2022 г. Протокол № 5 от 20.02.2022 г. Протокол № 6 от 21.03.2022 г. Протокол № 7 от 26.04.2022 г....
[Още]
НАРЕДБА ОТ 2005 Г. ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА АЙТОС  
[Още]
 НАРЕДБА №2 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
[Още]
Съобщение :  Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Айтос - публикувано на 07.05.2022 г. Минерални води - проект за тарифа 01.07.2021 г....
[Още]
ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение на Министерски съвет № 465 от 09.07.2002г. и...
[Още]
Прикачен файл   Общински план за развитие "Айтос 2007-2013" Прикачен файл Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие на община Айтос Прикачен файл Доклад за междинна оценка на общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.
[Още]
Прикачен файл   Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Айтос (проект)
[Още]
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС
[Още]
Прикачен файл   Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Айтос ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Списък на категориите информация, в Общинска администрация Айтос, подлежаща на класификация като служебна тайна
[Още]
УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” Справки за задължения за местни данъци: www.mestnidanaci.info 1. Удостоверение за данъчна оценка: Необходими документи: 1. Молба – по образец. Правно основание: Чл.17, 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;...
[Още]
Дирекция АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: 1. осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация; 2. следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината; 3. осъществява...
[Още]
Дирекция ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА: 1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет; 2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на...
[Още]
ОТДЕЛ ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО: 1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените...
[Още]
1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа; 3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за...
[Още]
Отдел ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ: 1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните...
[Още]
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
[Още]
УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 1. Удостоверение за раждане/дубликат/ Необходими документи: 1. Документ за самоличност 2. Молба по образец Правно основание: Чл. 45, 88 от ЗГР Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г. Такса: 2.00...
[Още]
УСЛУГИ ТСУС И ГЛ. АРХИТЕКТ I. Административно техническо обслужване 1. Издаване на скица - съд, ВиК, ел. и др. Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост Правно основание: Чл. 104 от ЗМДТ Чл. 38 т.1 от Наредба № 1 от...
[Още]
УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 1. Разрешение за ползване на общински терен /тротоари/ за търговия на открито Необхoдими документи: 1. Заявление свободен текст; 2. Схема /ситуационно решение/; 3. Документ за платена такса за разрешение за...
[Още]
Бюджет 2014
[Още]
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЙТОС
[Още]
НАРЕДБА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
[Още]
Н А Р Е Д Б А № 1/26.01.2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
[Още]
Стартира проект за цялостно обновяване четири училища в общината Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос" НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩИНА АЙТОС ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Информация по изпълнението...
[Още]
Доклад за изпълнение на препоръките, на разработени и приети нормативни промени по отпимизиране на структурата-02.12.2013г. Встъпителна конференция Община Айтос с проект за гъвкава администрация и намаляване на бюрокрацията Интервю с представител на...
[Още]
Наредба за допълнение на Наредба № 4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр. Айтос
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев получи от Министър Павлова първия от 25-те чека за финансиране на изграждането на Защитено жилище Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът му представиха на пресконференция в Бургас проект „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос”  ...
[Още]
ПОКАНА Кметът подписва в МРРБ договор по общински проект за 600 хил. лв Стартира общински проект „Прочистване, укрепване корита и разширяване на съществуващи диги” Община Айтос скъсява сроковете на изпълнение на европроекта за укрепване на речните корита...
[Още]
Проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос” по проект „Социално включване” към МТСП
[Още]
Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР към МТСП
[Още]
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
[Още]
Проект „Пречиствателна станция за отпадни води – град Айтос” по ОПОС към МОСВ  Над 30 млн. лв безвъзмездна помощ получава Айтос за Пречиствателна станция по ОП „Околна среда”  КМЕТЪТ И МИНИСТЪР КАРАДЖОВА ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА НАД 30 МЛН. ЛВ. – ИНВЕСТИЦИЯТА Е ЗА...
[Още]
 Зоопарк гр. Айтос е разположен в северната част на парк „Славеева река” и заема площ от 10 дка. Намира се в непосредствена близост до защитена зона "Трите братя", с код BG0000119, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Създаден преди повече от 40 години, единствен...
[Още]
Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
[Още]
Докладна записка от Общински съветници на ПП ГЕРБ - Приемане на изменение на Наредба №4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозни средства на територията на община Айтос "
[Още]
Отдел "Инвестиционна дейност и регионално развитие": 1. събира информация и подготвя проекти по различни програми на предприсъединителните фондове на ЕС – САПАРД, ФАР, ИСПА и др.; 2. организира и координира дейностите по одобрените проекти; 3. участва в разработка на краткосрочни и...
[Още]
1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет; 2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет; 3. изготвя заявките за необходими средства на...
[Още]
Отдел стопански : 1. организира разработването и съдейства за изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката на общината; 2. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на...
[Още]
УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” Справки за задължения за местни данъци: www.mestnidanaci.info 1. Удостоверение за данъчна оценка: Необходими документи: 1. Молба – по образец. Правно основание: Чл.17, 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;...
[Още]
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА АЙТОС 2012 г.
[Още]
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ - 2014
[Още]
1. Декл. чл.14 - за недв.имоти на физич. лица 2. Д екл. чл.14 -за нежил. недв.имоти на юрид. лица 3. Декл.чл.54, ал.1 -за лек автомобил 4. Декл.чл.54,ал.1- за без леки автомобили 5. Декл. чл.61н -за патентен данък 6....
[Още]
Регистри за процеса на приватизационен и следпреватизационен контрол
[Още]
Публичен регистър на приватизираните общински общински търговски дружества и обособени части съгласно Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
[Още]
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ
[Още]
Регистър прекратяване съсобственост в регулация Регистър прекратяване съсобственост в земеделски земи Регистър продажби на застроени терени в регулация Регистър продажби на застроени терени в земеделски земи Регистър продажби на незастроени терени в...
[Още]
Проект „Изграждане на канализационна система в село Пирне – Община Айтос” по ПРСР към Държавен фонд „Земеделие”
[Още]
Образец на споразумение за създаване на Сдружение на собствениците в етажна собственост, може да изтеглите от ТУК.
[Още]
Образец на протокол от проведено общо събрание в етажната собственост, може да изтеглите от тук  .
[Още]
Образец на разписка за връчена покана за общо събрание, съгласно чл.13, ал.3 от ЗУЕС, може да изтеглите от тук .
[Още]
Образец на протокол за невръчена покана по смисъла на чл.13, ал.4 от ЗУЕС, може да изтеглите от тук  .
[Още]
Образец на покана за общо събрание, съгласно чл.13, ал.1 и 2 от ЗУЕС, може да изтеглите от тук .
[Още]
Образец на "ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ", може да изтеглите от тук .
[Още]
Образец на "КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ", може да изтеглите от тук .
[Още]
Заявление за вписване на сграда/ вход в режим на етажна собственост или Сдружение на собствениците в етажна собственост в Публичен регистър
[Още]
Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЮНИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Издадена от Министерството на регионалното развитие и...
[Още]
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2022 г.  Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I. Предмет на закона Обхват на закона Чл. 1. Този закон урежда обществените...
[Още]
Банкова сметка, по която можете да платите задълженията си
[Още]
С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА АЙТОС МАНДАТ 2011 – 2015 г. ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ № ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ИЗБРАН ОТ КВОТАТА НА : 1. РУЖДИ АЛИРИЗА ХАСАН ДПС 2. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ ДПС 3. ЮЗДЖАН ФАИК ЮМЕР ДПС  4. КЯЗИМ ИСМАИЛ ХАМИД ДПС 5....
[Още]
БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ
[Още]
Ротари клуб – Айтос внесе в Общинския съвет предложение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за отреждане на УПИ „за площад” в централната градска част с цел изграждане на паметник на композитора Филип Кутев в родния му град. Предложението е и за оформяне на ново площадно пространство на терена пред...
[Още]
Наредба за допълнение на Наредба № 4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр. Айтос
[Още]
Стратегически цели-2011
[Още]
Заповед за избирателни секции Съобщение Покана ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври . ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК-за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
[Още]
Общинска собственост- отчет 2010 Дирекция ОКВСТ - отчет 2010 ОТЧЕТ за дейността на дирекция „Териториално селищно устройство и строителство” през 2010г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2010 г. О Т Ч Е Т на дирекция...
[Още]
 Проект за приемане на нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Айтос 03.12.2021 г.
[Още]
област Бургас, община Айтос, гр. Айтос 8500, тел.: 055822010, Карагеоргиевско шосе № 1 – управител: Койчо Пенчев
[Още]
област Бургас, община Айтос, гр. Айтос 8500, Паркова No 60 тел.: 055826157, факс: 055826157 Електронна поща: genger_ltd@abv.bg управител: Атанас Гиргицов
[Още]
област Бургас, община Айтос, гр. Айтос 8500, ул. Гарова No 3, тел.: 055822463 – управител: д-р Станка Илиева
[Още]
област Бургас, община Айтос, гр. Айтос 8500, ул. Шейново No 4, тел.: 055822226 – управител: д-р Паруш Парушев  Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарства и консумативи за нуждите на "МБАЛ-АЙТОС"ООД, гр.Айтос, по обособени позиции, както...
[Още]
област Бургас, община Айтос, гр.Айтос, ул.Цар Освободител № 3, тел.: 055822305 – управител: Младен Иванов
[Още]
 Фолклорните празници “СЛАВЕЕВИ НОЩИ” имат за цел да продължат традициите на фолклорната песен, да стимулират интереса и любовта към националното ни музикално-певческо богатство. Утвърждават приемствеността между поколенията в усвояването на фолклорната култура като изключително важен момент...
[Още]
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2013г.
[Още]
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АЙТОС  ...
[Още]
                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АЙТОС...
[Още]
ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 2013 ГОДИНА
[Още]
План за младежта на Община Айтос - 2013г.
[Още]
Разпределение на средствата за спортните клубове
[Още]
Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд - 01.11.2021 г.
[Още]
Проект „Подкрепа за равноправен и независим живот” -21.08.2013 г. Проект "Подкрепа за равноправен и независим живот"- 09.12.2021 г.  Покана за пресконференция - 22.04.2022 г.   Проект "Подкрепа за равноправен и независим живот"-23.04.2014 г.
[Още]
Допълнение на нредба за общинския поземлен фонд
[Още]
Покана - 13.12.2021 г. Презентация по проект "Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга "Защитено жилище" в община Айтос"-28.11.2013 Покана за информационна среща по проект„Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална...
[Още]
Проект за изменение на  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
[Още]
"Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”...
[Още]
Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос
[Още]
1. Отчисления извън такса битов отпадък 2. План-сметка за управление на отпадъци през 2014 г.
[Още]
"Община Айтос на основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл. 77 от АПК съобщава на всички заинтересовани страни, че е изработен проект за допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос"
[Още]
Съобщение : Приемане на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Айтос-публикувано на 06.02.2022 г.
[Още]
СМЕТКИ НА ОБЩИНА АЙТОС За възстановяване на консумативи IBAN BG 51 KORP 9220 31 43103700 Корпоративна търговска банка АД за местни приходи : IBAN BG 61 KORP 9220 84 53949744 Корпоративна търговска банка АД За депозити и гаранции :...
[Още]
Бюджет 2014
[Още]
Заповед №РД-01.73-27.03.2014 на МИП
[Още]
С добрите бизнес контакти на Търговско индустриалния бизнес клуб в Айтос беше осъществено едно дарение, което зарадва не само служителите на зоопарка в Айтос, но и децата и всички посетители на местната атракция. „Кольо Фичето” ЕООД гр. Несебър, представлявано от Георги Добрев Пеев подари на...
[Още]
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство и народни страдания - дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи - книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото...
[Още]
С голям концерт мъгленци отбелязаха 40-годишния юбилей на новата сграда на Читалище «Пробуда», в навечерието на Деня на будителите, 31 октомври. Читалищните дейци и Председателката на Читалищното настоятелство Зейджан Али се поздравиха и с отлични резултати от последния ремонт на мъгленската...
[Още]
Спортният календар по мотоциклетизъм за 2008 година приключи Спортният календар по мотоциклетизъм, дисциплината мотокрос за 2008 година завърши успешно за момчето от град Айтос –  Николай Колев - представител на Мотоциклетен спортен клуб  „ДЕВНЯ МАРЦИАНОПОЛ” - мотоциклет Suzuki клас 125...
[Още]
Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО в Рим /АЗКОН България/ и кметът на Община Айтос господин Евгени Врабчев, във взаимодействие с Министерството на отбраната на Република България и Посолството на САЩ в София, организират на 20.11. 2008 година /четвъртък/, от 17,00 часа, в...
[Още]
Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управител на Общинско търговско дружество – „Генгер” ЕООД - гр. Айтос. I. Изисквания към кандидатите за Управител на общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД - гр. Айтос: 1. Образование –...
[Още]
Повече от 100 кг. опаковки бяха събрани разделно само за час в центъра на Айтос. Там се състоя образователния спектакъл от кампанията на ЕКОПАК «Бъди модерен! Събирай разделно!» и първото по рода си екологично роуд-шоу. Жителите на града носеха специално за събитието празни опаковки от хартия,...
[Още]
На 18 октомври 2008 г. стартира третия Регионален шампионат по волейбол за мъже на източна България, организиран от „Аматьорска Волейболна Лига”. През сезон 2008/2009 година в него вземат участие 15 отбора от 6 области – Бургаска, Варненска, Добричка, Силистренска, Търговищка и Шуменска....
[Още]
Летопис Историята на СОУ „Никола Вапцаров” – години и факти 1983-1984 год . Годината на откриване на ЕСПУ “Н. Й. Вапцаров” , директор Станчо Димитров. Непълен цикъл на обучение, УПК по електроника и УПК по машиностроене. 1984-1985 год. 1165 ученици, ПДГ – 1група, 25 деца. Училището се...
[Още]
Въвеждането на делегираните бюджети в детските градини беше основната тема на двудневното обучение на директорките и счетоводните кадри в образованието, което се проведе в сряда и четвъртък в Заседателната зала на Община Айтос. Айтозлии овладяваха теорията на новата форма за по-ефективно...
[Още]
Предстоящото дислоциране на логистически подразделения на Въоръжените сили на САЩ в региона, и произтичащите от това перспективи за развитие на община Айтос ще се обсъждат в четвъртък, на 20 ноември т.г. на среща с обществеността в Заседателната зала на Община Айтос.  Асоциацията на...
[Още]
Дискусията за българо-американското военно съоръжение в Айтос започна преди малко повече от две години, през 2006-та. Айтос научи, че е избран за разполагането на американска база от медиите. Малко по-късно, след една визита на представители на АЗКОН / Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана...
[Още]
Днес /20.11. 2008 г./, от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе среща на представители на АЗКОН, МО и Посолството на САЩ в България с обществеността на тема „Новите аспекти в българо-американското военно сътрудничество през 2008 г.” с акцент върху въпросите, свързани с...
[Още]
Община Айтос Кани гражданите на празнични прояви, посветени на Коледа-2008 Празнична програма: 2 декември 2008 г. 11,00 часа – Читалище „Васил Левски” „Писмо от Дядо Коледа” – спектакъл на Държавен куклен театър – град Бургас 17,00 часа – Площад „Свобода” Запалване на...
[Още]
Атрактивни награди ще стимулират въображението и празничната емоция на айтозлии На фона на празничната еуфория преди Коледа, Община Айтос обявява КОНКУРС за най-красива новогодишна украса на търговски обекти, офиси и жилищни сгради. За да насърчат стремежа ни да живеем в красива и...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ШЕСТНАДЕСЕТОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на ОбС – Айтос  ...
[Още]
Уведомява  гражданите, че със заповед на кмета на общината са определени и функционират два платени паркинга на територията на града, а именно: Паркинг на кооперативен пазар Паркинг на Зумпулов площад Платените паркингите са със следното работно време: Всеки делничен ден от 08.00...
[Още]
Обществен съвет по образование – Айтос, в партньорство с Община Айтос, РИОКОЗ – Бургас и Сдружение „Доза за обич” ОРГАНИЗИРА Анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН на 02.12.2021 година /вторник/, от 12,00 часа на площад „Свобода” в град Айтос. Справки: РИОКОЗ – град...
[Още]
Празничен Коледен маратон тръгва в Айтос от 2 декември 2008 г. Във вторник на 2 декември т.г. Община Айтос дава старт на празничните прояви, посветени на Коледа. Точно в 17,00 часа на 2.12. 2008 г. Кметът Евгени Врабчев официално ще „запали” светлините на елхите и празничната украса на...
[Още]
Едно изключително събитие ще зарадва днес /8 декември/ медиците и всички граждани на Айтос. Точно в 11,00 часа в Многопрофилната болница за активно лечение в града ни ще бъде извършен дарителски акт, който ще свърже Айтос и Швеция по един необичаен и много вълнуващ начин. Дарителски акт, който не...
[Още]
      С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 11.12.2021 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за       Д Н Е В Е...
[Още]
В периода 2003-2007 г. проект СЕЙН / Социални услуги в замяна на нови работни места /се изпълняваше в 12 пилотни общини, една от които беше община Айтос, чрез предоставянето на услугата "Социален асистент". През този период представителите на местната власт в Айтос, заедно със Звеното за...
[Още]
Ключовете на два реанимобила „Мерцедес” получи в понеделник /8.12 т.г./ управителката на МБАЛ ЕООД – Айтос д-р Гюлнар Хабил. Линейките са дарение от шведската фирма „ПС Машини консулт”, регистрирана в Айтос. Управителят на фирмата също е айтозлия – Кънчо Марангозов, който в продължение на месец...
[Още]
Въпросите на Павлина Стефанова: • Гражданите от ул. Мамарчев" и "Ивайло", имат подписка, тъй като под настилката от чакъл има проход около 1,7 м. През 80-те  години със собствени средства си направихме мръсната отводнителна канализация. Непрекъснато се налага разкопаване на тези улици,...
[Още]
Община Айтос Кани гражданите на празнични прояви, посветени на Коледа-2008 Празнична програма: 16 декември 2008 г. 17,00 часа – Площад „Свобода” „Български пламъци” – Концерт на ДФНС „Славейче” и ВГ „Усмивка” - продукция на Работилница А 18 декември 2008 г. 14,00 часа –...
[Още]
Общинският съвет в Айтос заседава за последно през 2008 година на 11 декември, в четвъртък. Предварителният дневен ред, който „НП” публикува преди заседанието беше почти изцяло „пренареден” и приет с 23 гласа „за”. Съветниците изтеглиха като точка първа, последната – 21-ва – питания на общински...
[Още]
Община Айтос Обявява Конкурс за най-красива Коледна украса Община Айтос обявява КОНКУРС за най-красива новогодишна украса на търговски обекти, офиси и жилищни сгради. За да насърчат стремежа ни да живеем в красива и естетически издържана среда, общинарите не поставят никакви условия и...
[Още]
Във връзка с изискванията на чл.19 /1/.1 от Закона за управление на отпадъците  и предписание на РИОСВ-Бургас от 12.09.2008г. кметът на община Айтос, съвместно с компетентни експерти, работещи по изпълнението на предпроектните дейности на европейския проект „Управление на отпадъците – Регион...
[Още]
Националният мълчалив протест с кодово име: Да попушим пред МВР! беше подкрепен и от айтоски полицаи, научи „НП” от участници в съботната акция. По оригинален начин – с мълчаливо пушене, служителите на реда изразиха символично протеста си срещу ниското заплащане в системата на МВР и настояването...
[Още]
22-ма кметове от Регионална асоциация „Тракия” се ангажираха да изпълняват препоръките на омбудсмана на РБ за добро управление. Това стана на среща на кметовете от Асоциацията с националния омбудсман Гиньо Ганев в гр. Казанлък Омбудсманът Гиньо Ганев и кметът на Община Айтос Евгени Врабчев...
[Още]
О Б Я В А Общинска администрация - Айтос уведомява  гражданите  на гр,Айтос, че е изготвена Екологичната оценка на „ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни сгради  в поземлен имот №000809, местност „Хаджи Бекир”, землище гр.Айтос”. Екологичната оценка и съпътстващата я...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД – 08 – 626 / 16.11.2021 г. гр. Айтос На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и с оглед подобряване работата на общинска администрация – Айтос З А П О В Я Д В А М : 1. Установявам следното работно време за отдел „Местни данъци и...
[Още]
Община Айтос Уведомява всички желаещи от град Айтос да отглеждат тютюн през 2008 г., че в срок до 30.11. 2007 година следва да подадат заявление по образец. Заявленията се подават в ЦУИГ на Община Айтос не по-късно от 30 ноември т.г., като задължително се представя документ за самоличност....
[Още]
Съобщение Поради възникнали сериозни аварии при съоръжения на ВиК – гр. Варна и във връзка с отстраняването им, беше отложена профилактиката на съоръженията от водоснабдителна система „Камчия” Вместо на 13 и 14 ноември т.г., планираните мероприятия ще се осъществят на 20,21 и 22 ноември 2007...
[Още]
ЗАПОВЕД № РД-08-663 гр. Айтос 05.12. 2007 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.45, ал.1 и следващите от глава ІХ от НРПУРОИ  ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване  под наем за срок от 5...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС Кани гражданите на тържествата, посветени на националния празник Трети март, на 03.03.2022 година. Площад „Свобода” 11,00 часа – Ритуал за издигане на националното знаме 11,30 часа – Концерт с участието на ДТС „Тракийче”, ДТС „Славейче”, Детски танцов...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД №  РД-08-662 гр. Айтос 05.12.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.45, ал.1 и следващите от  глава ІХ от НРПУРОИ ЗАПОВЯДВАМ:   1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно...
[Още]
 О Б Щ И Н А  А Й Т ОС О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                ...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД № РД-08-661 гр. Айтос 05.12.2007г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Община Айтос, Общинска администрация, ул. “Цар Освободител” №3, тел.0558/ 2-34-50, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД – 08 - 667 / 07.12.2021 год.. на...
[Още]
Краен срок: 14 април 2008 г. (важи датата на пощенското клеймо) Книжарници "Хеликон" и Списание "Родна реч" обявяват Национален ученически конкурс за есе по книгите, отличени с наградата за нова българска художествена проза “Хеликон” 2006 г. и 2007 г. “Проклятието на жабата” от Емил Андреев и...
[Още]
Краен срок: 15 януари 2008 г. По повод 70 години от смъртта на Йордан Йовков, която се навърши на 15 октомври 2007 г., Дом-паметник „Йордан Йовков“ - Добрич и електронното издание „Литературен клуб“ (www.litclub.com) обявяват конкурс за къс разказ. В конкурса могат да участват български...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД № РД-08-7 гр. Айтос 10.01.2008г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване...
[Още]
Подробна информация относно условията за конкурса можете да намерите в раздел "Общинска администрация / Търгове и конкурси".
[Още]
Димитровден е празник на родния град и на привързаността на айтозлии към родовия си корен. Тази година Община Айтос организира празнична седмица. Изключително богатият културен афиш поддържаше празничното настроение и емоциите в продължение на цели седем дни. Празничните предложенията на...
[Още]
На 26 октомври Айтос отпразнува Димитровден за 15-ти пореден път като Празник на родния град. Огромна сцена с прожектори изненада най-ранобудните в неделя. А вълнението и празничното настроение бяха обзели айтозлии седмица преди тържествения ден, в очакване на най-интересните прояви, организирани...
[Още]
Усмихнати детски лица, развълнувани родители и добро самочувствие на директорката и учителките на ОДЗ „Пролет” запечата обективът на „НП” в навечерието на Празника на Айтос. Успяхме да заснемем още сградата на детското заведение, която, след основен ремонт, грееше, украсена с балони и цветя....
[Още]
В навечерието на празника на Айтос – 26 октомври Димитровден, на 23 и 24 октомври, бяха тържествено открити два обновени обекта, основно реконструирани по проекти, по които Община Айтос кандидатства за финансиране – Обединено детско заведение „Пролет” и Дневният център за възрастни с...
[Още]
На 22 октомври Общинският съвет – Айтос проведе първото си за този мандат тържествено заседание, посветено на предстоящия празник Димитровден. Гости на сесията бяха кметът на Община Айтос Евгени Врабчев и екипа му, Зам. Областният управител Стефан Кенов, шефове на държавни и общински институции и...
[Още]
Айтос ще отбележи за 15-ти пореден път своя празник на 26 октомври – Димитровден. Датата не е избрана случайно. Името на Свети Димитрий Солунски носи единственият православен храм в града, съграден преди 164 години. Тази година, по повод патронния празник на храма Тържествена Архиерейска Света...
[Още]
За замяна на недвижим имот в град Айтос        На основание чл.40, ал.2, т.4 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх.№61-00-204/07.10.2008 от Стефан Атанасов Стефанов, за замяна на собствения си недвижим имот,...
[Още]
Ви кани на       Празници на родния град - 2008       Посветени на Димитровден – 26 октомври              20.10.2021 г.       16,30 ч., Ритуална...
[Още]
Община Айтос, чрез изказва благодарност на спомоществователите и съорганизаторите на празниците, посветени на Димитровден – 26 октомври – 2008. Общинска администрация благодари на ентусиастите за финансовия жест и им пожелава лични и бизнес успехи:       „АУСТРОТЕРМ...
[Още]
Съгласно разпоредбите, айтозлии закупуват земеделските земи по параграф 4 в местностите „Трите братя” и „Ляската”. В новите икономически условия тези местности се оживиха, строят се нови частни вили и вилни селища, което пък определя и увеличаването на електроползването. В тази връзка там ще бъде...
[Още]
„Общинският съвет възлага и упълномощава вр. и. д. Управител на „КДС-Айтос”ЕООД да предприеме всички законови действия за реализиране на отговорността на бившия управител Атанас Атанасов и да сезира компетентните органи.” Така дословно е формулирано решението на местния парламент по повод доклада...
[Още]
бяха акцентите в разговора на кмета с младите в Деня на отворени врати в Община Айтос       Дванадесетокласниците на СОУ „Христо Ботев”, водени от преподавателката Ани Апостолова бяха първите посетители в Община Айтос в Деня на отворени врати – 10 октомври, петък....
[Още]
Общинският съвет в Айтос прие предложението на администрацията за актуализиране на таксите за технически услуги в раздел VІ на Наредба №1. Таксите за технически услуги не са актуализирани от 2003 година, а от тогава до сега са настъпили много законови промени, които предполагат и отмяната на...
[Още]
Да бъдат отпуснати 150 хил.лв за оздравяване на болницата, реши Общинският съвет в Айтос на шестчесово заседание в четвъртък, на 9 октомври т.г. Дневният ред включваше общо 20 точки. Най-сериозни бяха дебатите във връзка с исканите средства за стационара. В докладна до местния парламент,...
[Още]
Във връзка с реализацията на проект „Развитие на партньорството между Община Айтос и Община Буюккаръщъран”, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР, на 3 октомври 2008 г. делегация от Общинска администрация Айтос, водена от кмета Евгени Врабчев беше на последно па проекта посещение в...
[Още]
 ОБЩИНА АЙТОС       ИНФОРМИРАНЕ       Относно: предстояща процедура по управление и разпореждане с имоти общинска собственост в зоните за земеделско ползване в землището на гр. Айтос       Община Айтос...
[Още]
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС       С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 09.10.2021 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния...
[Още]
И Н Ф О Р М И Р А Н Е       ОТНОСНО: Предстоящо оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци на територията на гр.Айтос        Община Айтос информира жителите на гр.Айтос, че е предприела мерки за оптимизиране на...
[Още]
По повод изолиране на салмонела интеритидис, която е причинител на хранително заразяване, в община Айтос се извършва задълбочено епидемиологично проучване в четири детски градини и ОДЗ „ПРОЛЕТ”, където се намира кухнята – майка. Взети са проби от около 700 деца и 114 души обслужващ персонал....
[Още]
Във връзка с реализацията на дейностите по проект „Развитие на партньорството между Община Айтос и Община Буюккаръщъран”, финансиран по Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество, Финансов меморандум между България и Турция 2005, през тази седмица беше организирано изложение на производителите и...
[Още]
Кани обществените и политическите организации, фирмите и институциите, гражданите и гостите на Айтос на тържествено честване на юбилейната 100-годишнината от обявяване на Независимостта на България на 22 септември 1908 година.       Програма:...
[Още]
На 20 и 21 септември 2008 година       Площад „Свобода” – Айтос             Организатори:       ОБЩИНА АЙТОС       Пчеларско дружество „ЦВЯТ” – Айтос...
[Още]
Австрия е в сърцето на Европа, тъй че съвсем естествено ние, участниците в групата от Община Айтос, която миналия четвъртък потегли за Трайсмауер, Република Австрия, очаквахме директна среща с една страна, която е еталон за европейски бит, култура и традиции. Истината е, че австрийската...
[Още]
С много усмивки и трепетно очакване подрастващите от Центъра за работа с деца от улицата и Центъра за обществена подкрепа ще посрещнат първия учебен ден - 15-ти септември, убедени са Ръководствата на Областна дирекция на МВР - Бургас и Община Айтос. Причината е организираният от тях детски...
[Още]
Тази година Айтос за втори път ще бъде домакин на старта на престижната Международна колоездачна обиколка на България, която се провежда от 7 до 14 септември 2008 г. Тя е 58-ма по ред и се провежда под патронажа на Председателя на Народното събрание Георги Пирински....
[Още]
Във връзка със седмицата на пожарната безопасност и предстоящия на 14 септември, празник на огнеборците в Република България, във вторник / на 09.09. 2008 г/, от 10,00 часа, на площада /пред бившия Битов комбинат/ в Айтос, кметът на Община Айтос Евгени Врабчев официално ще връчи на Районната...
[Още]
По повод 123-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия        ОБЩИНА АЙТОС        Организира тържествено поклонение и ритуал за полагане на венци и цветя пред паметната плоча в двора на бившето...
[Още]
По нова система за управление и контрол на информацията ще работи Община Айтос, стана ясно на Общо събрание на общинарите във вторник. Секретарят на Общината Радка Недкова и специалисти в различните области представиха основните процедури, които регламентират общите правила за контрол на достъпа...
[Още]
Организаторите на Празника на меда – Айтос 2008 ОБЩИНА АЙТОС Пчеларско дружество „ЦВЯТ” – Айтос Областен браншови пчеларски съюз – Бургас Областна Дирекция „Земеделие” – Бургас       Канят и всички пчелари и граждани на Базара на пчелни...
[Още]
ПРОГРАМА       ЗА ПРАЗНИК НА МЕДА В АЙТОС       На 20 и 21 септември 2008 година       Площад „Свобода” – Айтос              Организатори:...
[Още]
Нова победа за айтоската акробатика!       Никой като че ли не се учудва вече на победите на айтоския клуб по спортна акробатика „Орел”. Някак свикнахме с успехите и с това, че състезателите на Клуба са сред най-добрите не само в родината, но в Европа и света. През...
[Още]
Производствена фирма „РОПОТАМО” АД – Бургас мести централата си от областния град в Айтос. Това научихме от Изпълнителния директор Божидар Раев в сряда, по време на срещата му с Председателя на Общинския съвет в Айтос Даниел Орлов и Зам. кметът инж. Кирил Кирилов. Г-н Раев беше в Айтос във връзка...
[Още]
По повод 123-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия        ОБЩИНА АЙТОС        Организира тържествено поклонение и ритуал за полагане на венци и цветя пред паметната плоча в двора на бившето...
[Още]
О Б Щ И Н С К И        С Ъ В Е Т        А Й Т О С        гр. Айтос 8500        ул.”Цар Освободител”        ПРЕДСЕДАТЕЛ...
[Още]
Със заповед на кмета Евгени Врабчев са определени три паркинга в централната част на града – на кооперативния пазар, на Зумпаловия площад и на централния площад. От началото на м. август т.г. функционира паркингът на кооперативния пазар. Таксата за паркиране е 1,00 лв за 1 час престой,...
[Още]
През 1928 година за членове на Читалищното настоятелство в Айтос са избрани ерудирани личности, които всеки гражданин уважава и високо цени – Георги Врабчев, Петко Георгиев – агроном, Никола Божилов – редактор на в. „Народен приятел”, Паруш Зехирев – бивш кмет на Община Айтос, Павел Иванов и д-р...
[Още]
Паркът е особено привлекателно място за собствениците на кучета в Айтос. В прохладните следобедни и вечерни часове много айтозлии тръгват със своите домашни любимци на разходка. По-голяма част от кучетата са на каишка, но не са малко и тези, които стопаните пускат свободно на поляната пред...
[Още]
След като проект СЕЙН приключи в 12 пилотни общини, включително и в Айтос, на 31 декември 2007 г., звеното за управление на проекта в София продължава да работи до края на 2008 г. Задачата му през тази година е да намери най-адекватните механизми за създаване на устойчивост за развитие на...
[Още]
На 12 септември т.г. Детският танцов състав на Читалище „Васил Левски” Айтос ще отпътува за Община Трайсмауер, Република Австрия за да участва в тържествата, посветени на 50-годишния юбилей на австрийската община. 16-те танцьорки с ръководител Нели Ненкова ще участват в програмата с 90-минутен...
[Още]
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Айтос изказва своята сърдечна благодарност към Община Айтос и Общински съвет - Айтос и към фирмите, които подкрепиха инициативата за даряване на средства за закупуване на пожарен автомобил-втора употреба от Англия:...
[Още]
Тази година Айтос за втори път ще бъде домакин на старта на престижната Международна колоездачна обиколка на България, която се провежда от 7 до 14 септември 2008 г.       Колообиколката е 58-ма по ред и т.г. се провежда под патронажа на Председателя на Народното...
[Още]
Общинска администрация       Във връзка с промените в Наредба №4 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на град Айтос, Приета с Решение №443/ 27.09.2021 г., /Изм. с Решение №93І09.07.2008 г., Пр. №12/ и във връзка с промените в чл. 20...
[Още]
На 12 август, около 17.30 часа в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Айтос пристигна новозакупеният пожарен автомобил VOLVO, управляван от англичанина Дейвид Хопкинс. Благодарение на инициативността, амбицията и духът за развитие на началника на РС „ПБЗН” Мариян Маринов...
[Още]
Волейболен клуб "Айтос"       Организира от 22 до 24. 08. 2008 г. ІІІ-ти открит турнир по плажен волейбол за мъже система 2 х 2 (по двойки) на корта в градската градина.        Паралелно се организира и турнир система 3 х 3 ( по...
[Още]
Общинска администрация е задействала процедура по преотреждане на терени за изграждане на трафопостове от EVN България в местностите Ляската и Трите братя. Целта е благоустрояване и съживяване на вилната зона и създаване на повече удобства за обитателите й. Общинската администрация се...
[Още]
От 18 август т.г. /понеделник/ Община Айтос започва процедура по преместването на Радиотранслационният възел от сградата на пощата в сградата на Община Айтос. Успоредно с това ще започне изграждането и ремонта на преносната кабелна мрежа. Целта е мрежата да бъде изцяло възстановена и...
[Още]
Девет души, осем от които пътуващи в автобус пострадаха на 11 август т.г. при тежката катастрофа на пътя Бургас – Айтос при село Съдиево. В най-тежко състояние е 17-годишно момиче - К. Д., с политравма (множествени наранявания). По-тежко пострадала е и 40-годишна жена - К. В. - тя също е с...
[Още]
Девет души са пострадали при катастрофа между автобус и цистерна на пътя Бургас – Айтос, съобщиха от ОДП – Бургас. Двама от тях са по-тежко пострадали.       Около 15.00 ч. на пътя Бургас – Айтос в близост до разклона за с. Съдиево възниква пътен инцидент, при който...
[Още]
  „Имаш ли приятели,       плачеш ли понякога,       пееш ли със вятъра,       пречиш ли на някой да живее?...”       /”Приятели”- текст и музика ИванШанса/...
[Още]
Както вече съобщихме Стоян Калков от Айтос навърши 102 години точно на 08.08.2021 г.. и захвана 103-та. Многото осмици в деня, в който дядо Стоян празнува рождения си ден са доказателство, че той неслучайно е достигнал достолепната възраст. Според снахата Мария и сина Димо, рецептата за...
[Още]
Твърди Ончо Ончев, Председател на дружество „Цвят” - Айтос       Тези дни айтоските пчелари се готвят за Панаира на меда в Бургас на 23 август т.г. Председателят на местното пчеларско дружество „Цвят” Ончо Ончев се е зарекъл да пренесе инициативата през септември...
[Още]
Кани гражданите и гостите на Айтос на концерт на Фолклорен ансамбъл от Северна Гърция на 12 август 2008 г. от 19,00 часа на площад „Свобода”. Концертът е откупен от Община Айтос и е във връзка с участието на гръцкия ансамбъл в Международния фолклорен фестивал, който се провежда в град Бургас...
[Още]
Евгени Врабчев – Кмет на Община Айтос       - Г-н Врабчев, въпреки летните жеги и отпуските, в общината текат ремонтни дейности. Кажете ни повече за тях?       - Общинската администрация постоянно работи по два основни приоритета....
[Още]
Бургаската превозваческа фирма „МБус” пуска първите в България метанови автобуси в междуселищния транспорт. Чешките „TEDOM” работят с изцяло компресиран природен газ и покриват стандарта за вредни емисии Евро-5. Първите два извънградски метанови автобуса ще бъдат тествани по направлението Бургас...
[Още]
По покана на Община Силиври, Република Турция и кмета Хюсеин Туран, в разгара на юлските жеги, Танцовият състав „Тракийче” при НУ „Св.Св. Кирил и Методий” с ръководител Росица Кавръкова представи достойно Айтос и България на традиционния парад на киселото мляко и на Международния фолклорен...
[Още]
• Направите превод в УниКредит Булбанк - Айтос, ул. "Станционна" 27 IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18 BIC: UNCRBGSF •Дарите пари в брой при касиера на храма. •Пуснете монета или банкнота в касичките
[Още]
Община Айтос Ви предоставя актуализирана информация за национални и регионални конкурси, европейски проекти, награди,стипендии. Всеки гражданин на общината може да се възползва - за повече информация тел. 2-57-83 и 2-35-27.       НОВО: Конкурс за фотография на тема...
[Още]
На 12 и 13. 07. 2008 г. в градската градина на гр. Айтос се проведе първия турнир по плажен волейбол за мъже за 2008 г. система 2 х 2.       Същия се организира от Волейболен клуб ”Айтос” съгласно приета програма за спортни мероприятия през 2008г....
[Още]
Изписването на стените на храма започна преди две години, разказва отец Ромил Негозов, Председател на Църковното настоятелство на храм "Св. Димитър" в Айтос. През 2007 г. беше завършена централната част на храма, а в началото на т.г. започна изписването на олтара, който вече е готов. Сега се...
[Още]
И през лятото тече специализираното обучение по английски език на служителите в Община Айтос за работа с институциите на Европейския съюз. Обучаващите се в Община Айтос са част от петнадесетте хиляди държавни служители от цялата страна, включени в 8-месечен интензивен курс по английски език в две...
[Още]
 Айтоската болница, която обслужва над 70 хил. души от четири общини подготви и представи в Общинския съвет Проекто-програма за развитие до 2010 година. Програмата беше поръчана от общинската управа, пред вид фактът, че стационарът /както и всички подобни в страната/ се задъхва от...
[Още]
Голямата новина от Айтос е, че „Шмид Индустри холдинг” — Австрия откри завод за производство на топлоизолационни плочи в Индустриалната зона на града. Това е вторият завод на АУСТРОТЕМ България, която е част от световноизвестния австрийски холдинг. Първият е изграден край София през 2005 година....
[Още]
Завърши и последният кръг от Държавното първенство по спортна акробатика за младежи, мъже и жени в Габрово. Клубът по спортна акробатика „Орел”- Айтос изпрати на състезанието най-добрите си видове и постигна блестящи резултати. Смесената двойка Златин Киров – Мирела Иванова завоюваха един златен...
[Още]
Ръководствата на читалищата в Айтос, Пирне, Съдиево, Мъглен и Караново вече знаят, че проектите за допълнително финансиране на дейността им ще бъдат важна част от бъдещата им работа. Всяка една от тези културни институции напрегна сили и умения и защити проекти за привличане на допълнителни...
[Още]
„Южно вино” АД – Поморие, което има филиал в Айтос, реализира проект „Създаване на заетост за 24 безработни лица след обучение по специалността „растениевъд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. По проекта ще бъде осъществена и квалификацията на още...
[Още]
 А Й Т О С        гр. Айтос 8500 ул.”Цар Освободител” № 3        ПРЕДСЕДАТЕЛ        Тел/Факс:. (0558) 2-21-66        E-mail: aetos@infotel.bg...
[Още]
За проблемите и постиженията на местната просвета разговаряме с Диню Динев – Директор на Дирекция „ОКВСТ” в Община Айтос       – Г-н Динев, нека да започнем нашия разговор със събитието от тази седмица – дипломите на випуск – 2008. Кажете ни колко са пълните...
[Още]
Община Айтос е в най-жътвената си седмица. Всички кооперации, арендатори и частни стопани вече събират зърното. Общите площи, засети с пшеница в общината са 70850 дка, а с ечемик – 23450 дка, съобщиха за „НП” от Общинската служба „Земеделие и гори” – Айтос. До петък след обед, в Айтоско бяха...
[Още]
На тържествен ритуал, в петък бяха връчени свидетелствата за зрелост на абитуриентите от випуск-2008 от трите айтоски средни училища – СОУ „Христо Ботев”, СОУ „Никола Вапцаров” и ПГСС „Златна нива”. Традицията за общоградско тържество по повод дипломирането на среднистите е от 12 години....
[Още]
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ        ЗАПОВЕД        №: РД- 08 – 240        30.05.2021 г. , гр. Айтос       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА, във връзка с...
[Още]
Центърът за услуги и информация на гражданите в Айтос минава на непрекъснат режим на работа в рамките на работното време, гласи кметска заповед. По обед Центърът няма да затваря врати и ще обслужва всеки потребител, който е решил да се възползва от общинските услуги в почивката....
[Още]
Евгени Врабчев – Кмет на Община Айтос       - Г-н Врабчев, след срещата с ТИБК, редно е да Ви попитаме какви конкретни инициативи предвижда Община Айтос за съвместна работа с местния бизнес?       - Предвиждаме две стратегически важни...
[Още]
На традиционна парти среща се събра в петък местният Търговско индустриален бизнес клуб в Айтос. Ръководството с председател Иван Йорданов изпрати специални покани до всички свои членове, до Зам. областния управител Стефан Кенов, Кмета на Община Айтос Евгени Врабчев и екипа му, до Председателя на...
[Още]
Два кръга от Републиканския шампионат преодоля много успешно в началото на юни Клубът по спортна акробатика „Орел” – Айтос. Първото състезание от серията „държавни” се проведе в Севлиево за разряд „момичета и момчета”. Отлично беше представянето на женската двойка Сибел Чолак и Иванка Сивева....
[Още]
Министерство на труда и социалната политика организира в Айтос Обучителен семинар на тема „Прилагане на подхода Джендър Мейнстрийминг в процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво”.        Семинарът ще се проведе на 23 юни 2008 година...
[Още]
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ        Обявление       За постъпило инвестиционно намерение на „Бургасгаз” ЕАД       Във връзка с инвестиционно намерение на „Бургасгаз” ЕАД, обявяваме подробна план – схема за...
[Още]
/ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОбС-АЙТОС ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2007 – МАЙ 2008 ГОДИНА/        Общинският съвет е орган на местното самоуправление,       който определя политиката за развитие на общината. Неговата работа се свежда до...
[Още]
От тази седмица всеки квадратен метър от главната улица „Цар Освободител” и площад „Свобода” ще бъде наблюдаван денонощно от камери, съобщи за „НП” кметът на Община Айтос Евгени Врабчев. Общината стигна до тази крайна мярка заради щетите, които понася изградения с толкова труд и пари айтоски...
[Още]
Две специални награди бяха учредени на тазгодишните „Славееви нощи”.       Първата е юбилейна и е учредена от кмета на Община Айтос Евгени Врабчев за „Младо дарование – откритие на празниците”. Наградата беше присъдена на петгодишната танцьорка Габриела Николаева...
[Още]
Димитър Стойчев, Здравко Костов, Радостин Йовчев, Константин Николов, Златко Попов и Калин Стоянов са младите айтоски фотографи, които само за ден успяха да организират и открият обща фото изложба. Изложбата е под патронажа на Кмета на Община Айтос Евгени Врабчев и е посветена на 40-то юбилейно...
[Още]
Лекоатлетическият спортен клуб продължава добрите айтоски традиции за блестящо представяне на национални и международни състезания. Сега отборът на Клуба с треньор Димитър Маджаров се завърна от Пловдив с двойна победа. Състезателите ни над 14- годишна възраст се представиха отлично в...
[Още]
Традиция       Всяка година в началото на м. юни славеите в парк „Славеева река” в Айтос се надпяват с гласовитите участници в концертите и конкурсите на откритата сцена в най-големия изкуствено създаден парк в Бургаска област. Тази година 40-то юбилейно издание на...
[Още]
105 години от рождението на Филип Кутев честваме през 2008 г.       “Гласът на народа” – така е наречен от съвременниците и следовниците си Филип Кутев. Вече четвърт век безсмъртното дело на самобитния композитор, диригент и общественик говори, “пее” и напомня на...
[Още]
Благодари за родолюбивия жест на съорганизаторите и спомоществователите на „Славееви нощи” Айтос 2008       „РО.МА 2000” ООД       АЛИАНЦ БАНК       ДЕМИР ГОЧЕВ       ЕТ...
[Още]
Оказа се, че айтоските мечета са най-голямата ни забележителност. Всички регионални и национални медии луднаха по близнаците и широко отразиха ритуала за именуването им. Презокеански кореспонденти на информационни агенции в САЩ също изпратиха образите на айтоските мечета - бебета, за да им се...
[Още]
ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”       Ви канят на       40 години – Фолклорни празници       „СЛАВЕЕВИ НОЩИ”       2008       ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА...
[Още]
Миналото и настоящето на Айтос са обединени от една фолклорна традиция, която в продължение на 40 години демонстрира красотата на българското народностно изкуство. Фолклорните празници „Славееви нощи” са емблематични за Айтос и се провеждат всяка година в началото на месец юни в парк „Славеева...
[Още]
Кулминацията на празничните прояви на Община Айтос по повод 24 май беше тържественото шествие на училищата и детските градини навръх Деня на първоучителите. Шествието мина по обновения площад „Свобода”, а емоциите от празника се сляха с одобрението и възхитата от новата градска среда. Децата,...
[Още]
Както „НП” вече писа, ако колите „Пежо” стават по-мощни и горят по-малко, това отчасти се дължи на айтозлийката Златина Димитрова, която от две години работи в централата на автомобилния гигант в Париж, Франция в отдел „Иновации – научни разработки”.      ...
[Още]
Макс и Тина, Мърфи и Мрафи, Пухчо и Козинка, Бил и Тера… Това са само част от имената, които предложиха за двете мечета в зоопарка децата от няколко детски градини в общината.       В средите на малчуганите конкурсът за именуване на мечетата предизвика истинска...
[Още]
В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура, Кметът на Община Айтос Евгени Врабчев прие в кабинета си изявени айтоски ученици, за да сподели успехите им през годината, да им благодари и да стимулира таланта им с награди и отличия. На срещата, която се проведе на 19 май т.г....
[Още]
Празнични прояви       М. МАЙ       22.05.2021 г. – Празничен коктейл за учителите от община Айтос, посветен на 24 май.       23.05.2021 г. – Тържествен концерт, посветен на 24 май – Читалище Васил Левски”...
[Още]
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 28.05.2021 г. /сряда/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за           Д Н Е В Е Н Р Е Д :      1.Отчет за...
[Още]
В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, изявени представители на художествено-творческата интелигенция в Айтос получиха покани за предпразнична среща с кмета на Общината Евгени Врабчев. В кафе „ДЖОРДЖИ” в айтоския Бизнес център, за втори...
[Още]
На 14. 05. 2008 г. отбора на младежки противопожарен отряд „АЕТОС-160” взе участие в регионалните състезания на МПО „Млад огнеборец” в гр. Бургас.       Общо 80 участници от 8 отбора се представиха в надпреварата съответно от гр. Камено, Несебър, Поморие, Приморско,...
[Още]
Тази година Община Айтос не само отдели в бюджет - 2008 по-високи финансови субсидии за всички обществени спортни клубове, но и вече организира инициативи, които целят допълнителното им финансиране. За по-малко от седмица, под патронажа на кмета Евгени Врабчев беше реализирана една изключително...
[Още]
Стартира проект „Домашни грижи за самотноживеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос” на Сдружение „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.       На 12 май бе даден старт на проекта на Сдружение „Алтеранитиви” от Агенция за...
[Още]
Приемникът на първото българско училище в Айтос – СОУ „Христо Ботев” отбеляза на 14 май т.г.140-годишен юбилей с тържествен концерт в салона на Читалище „Васил Левски”. Концертът беше кулминацията на празниците и проявите, посветени на годишнината. Поздрав към преподавателите и възпитаниците на...
[Още]
За начало на първото българско училище в Айтос историята датира 14 май 1868 г.,а негов първи учител става Господин Димов Бъчеваров от с.Медвен,Котленска околия. По-късно към него се присъединява даскал Апостол Дяков.В старото основно училище учениците са разделени на малки и големи,а ученичките...
[Още]
По повод Деня на спорта – 17 май       ОБЩИНА АЙТОС       Ви кани на Благотворителен коктейл за набиране на средства в подкрепа на Спортните клубове на територията на общината.       Убедени сме, че само...
[Още]
По инициатива на Община Айтос и със съдействието на Църковното настоятелство на храм „Св. Димитър” и Районното мюфтийство в Айтос, на 11 май 2008 година, пред ресторант „Република” в Айтос, бяха осветени курбани за здравето на айтоските граждани. Преди това, Районното мюфтийство спази...
[Още]
 Изключително интересна и невиждана до сега изложба на възстановки на автентични военни униформи и оръжия „От средновековието до днес” беше открита на 9 май т.г. във фоайето на Военния клуб. Поводът за представянето на експозицията са празниците свързани с Българската армия - 6 и 9 май....
[Още]
Празнични прояви през       М. МАЙ       02.05. 2008 г. – Празник на с. Пирне       09.05-23. 05. 2008 г. – Изложба на автентични военни униформи и оръжия „От средновековието до днес” във фоайето на Военния...
[Още]
СОУ „Христо Ботев” – град Айтос       Ръководството и педагогическият колектив на СОУ „Христо ботев” – гр. Айтос       Ви канят на тържествен концерт, посветен на 140-годишния юбилей на училището на 14 май 2008 година, от 17,30 часа в...
[Още]
От 1999 г. в живота на подрастващите от гр. Айтос намира място полезна извънкласна инициатива - движението на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” .Тази форма за извънкласно обучение в българското училище има за цел да възпитава и създава у младежите желание, готовност и умения за...
[Още]
Местният парламент взе решение за създаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване. Създаването на Съвета е по изискване на Закона за социално подпомагане и по предложение на...
[Още]
На редовното си заседание във вторник Общинският съвет в Айтос прие предложението на кмета, Община Айтос да кандидатства пред Държавната агенция за младежта и спорта за финансиране на проект „Ремонт на градския стадион”. Собственият принос на общината за реконструкцията на спортното съоръжение ще...
[Още]
По предложение на 16 от общо 29 общински съветници, на заседанието на Общинския съвет във вторник, Председателят Даниел Орлов поиска прекратяване на правомощията на един от Заместник председателите на местния парламент – Юзджан Юмер от ДПС. Според мотивите на вносителите, Юзджан Юмер не подпомага...
[Още]
Конкурс за есе "България в моите мечти” за ученици от 6-ти до 12-ти клас Краен срок: 15 май 2008 г. Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество съвместно с Фондация "Българска памет" организират Конкурс за есе "България в моите мечти” за ученици от 6-ти до 12-ти клас по...
[Още]
Читалище "Васил Левски"       Военен клуб - Айтос       Ви канят       На празнични априлски прояви       18.04.2022 г. – 132 години Априлска епопея – фотоизложба и документален...
[Още]
Представяме мярка 112 „Създаване на млади стопанства”       За начинаещите млади фермери – финасова субсидия до 25 000 евро              Финансовата подкрепа е за кандидати от 18 до 40 навършени години...
[Още]
Председателят Даниел Орлов свиква ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Айтос, на 22 април 2008 г.,/вторник/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Айтос при следния проект за       ДНЕВЕН РЕД:       1.Поправка на техническа грешка...
[Още]
Фолклорните празници „Славееви нощи” са един от символите на град Айтос. Те олицетворяват желанието на айтозлии да съхранят фолклорното богатство на дедите си, да продължат и обогатят народностните традиции и да ги завещаят на децата и внуците си. Затова подготовката им трябва да бъде дело на...
[Още]
ВЪВ ВРЪЗКА С ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ       ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „АЙТОС       ОБЩИНА АЙТОС       организират от 18. 04. 2008 г. до 25. 04. 2008 г. открит турнир по волейбол за купата на ВК „АЙТОС” за мъже и жени...
[Още]
С две мечета се сдоби айтоският зоопарк, научи „НП” от управителката Росица Златева, която предполага, че мечетата са се появили на бял свят в края на м. януари т.г. Двете мечи бебета не са излизали от хралупата допреди седмици, а и сега рядко го правят, защото все още не са свикнали с хорското...
[Още]
М. АПРИЛ       31.03. – 04. 04. 2008 г. – Прояви, посветени на Седмица на детската книга и изкуства за деца.       7 - 11. 04. 2008 г.- Фотоизложба за Деня на авиацията и космонавтиката във Военен клуб - Айтос....
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС       ВИ КАНИ       НА ПЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА РОМСКАТА КУЛТУРА И ЗАНАЯТИ – АЙТОС 2008,       НА 12 АПРИЛ 2008 ГОДИНА, ОТ 10,00 ЧАСА НА ОТКРИТАТА СЦЕНА В ПАРК „СЛАВЕЕВА РЕКА”. ФЕСТИВАЛЪТ Е ПОСВЕТЕН НА 8...
[Още]
На 31 март т.г., в Заседателната зала на Община Айтос имаше изключително бурен дебат за пенсиите. Айтоските пенсионери препълниха залата до краен предел и много активно участваха с диалога с двама народни представители от Коалиция за България - Стойко Танков и Петър Мръцков – Зам. председател на...
[Още]
На 26 март 2008 г., на свое редовно заседание, Общинският съвет ще трябва да вземе решение за оптимизиране на училищната мрежа, което на практика означава цялостно преструктуриране на образованието в община Айтос, съобразено с Националната програма за развитие на училищното образование /2006-2015...
[Още]
Айтоското музикално дарование Павел Михов тази вечер отново ще ни радва в дуетно изпълнение с македонската певица Каролина Гочева в зала „Фестивална”. 20-годишният айтозлия и неговата звездна половинка имат пред останалите дуети предимството, че гласовете им отлично пасват, освен това –...
[Още]
Второто издание на Мюзик айдъл по бТВ може да се окаже особено важно за Айтос. Сред фаворитите е наше момче с изключителни гласови данни. Айтозлията Иван Ангелов вече впечатли и зрителите и журито с брилянтни изпълнения. Атрактивното му поведение е другият начин да бъде забелязан и отличен сред...
[Още]
Петгодишната Габриела Николаева Ненкова, която е талисман на Детския танцов състав при Читалище „Васил Левски” – Айтос и дъщеря на ръководителката на състава Нели Ненкова, донесе на Айтос престижна национална награда за солово изпълнение на ръченица. Новината съобщи сайта horo.bg по повод,...
[Още]
Нов информационен център за младежи ще отвори врати в Айтос тази седмица. Във вторник заместник-председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Махаил Балабанов и кметът Евгени Врабчев ще прережат лентата на информационно-консултантския офис за млади хора. Той се намира зад Община Айтос и...
[Още]
След като през м. ноември 2007 г. д-р Галина Петрова беше назначена за заместник на кмета на Община Айтос Евгени Врабчев, в началото на м. март 2008 г., кметският екип беше попълнен с още двама заместници. Кирил Кирилов поема сектора „Териториално-селищно устройство, строителство и екология”, а...
[Още]
Зам. кметът на Община Айтос д-р Галина Петрова организира работна среща на кметовете на 16-те населени места на общината с фирмата, която извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Айтос – „Астон-сервиз” ООД – град Русе. На срещата се дискутираха проблеми с дейностите по отпадъците в...
[Още]
29 от общо 29 общински съветници гласуваха „за” бюджета на Община Айтос за 2008 година. Толкова единодушно бюджетът на Айтос не е приеман от години. За първи път от началото на мандата всичките седем политическите партии, представени в местния парламент се обединиха около общи предложения и бяха...
[Още]
Община Айтос, Читалище „Васил Левски” и Военен клуб – Айтос бяха организатори на тържествата, посветени на 130-та годишнина от Освобождението на България. Проявите стартираха на 27 февруари с ученически конкурси за възрожденска песен и постери. Творбите на победителите в конкурса за постери бяха...
[Още]
Второ заседание на Общинския съвет в Айтос за м. февруари и Седмо по ред, свиква Председателят Даниел Орлов на 29.02.2022 в Заседателната зала на Община Айтос. Предварителният дневен ред е кратък, но много съдържателен, като се има пред вид, че съветниците ще дискутират и гласуват бюджет – 2008...
[Още]
Читалище „Васил Левски”       Военен клуб – Айтос       Ви канят на тържествата, посветени на 130-та годишнина от Освобождението на България       27 февруари 2008 година...
[Още]
Второ заседание на Общинския съвет за м. февруари и Седмо по ред, свиква Председателят Даниел Орлов на 29.02.2022 г., от 9,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос. Предварителният дневен ред е кратък, но много съдържателен, като се има пред вид, че съветниците ще дискутират и гласуват бюджет...
[Още]
Министерството на труда и социалната политика организира на 27 февруари 2008 г от 10.00 до 13.00 часа в малката зала на община Айтос ПРИЕМНА за граждани и юридически лица.       В ПРИЕМНАТА експерти от МТСП ще отговарят на въпроси, отнасящи се до прилагането на...
[Още]
Представители на Община Айтос и Общинския съвет, водени от кмета Евгени Врабчев бяха на еднодневна работна среща с администрацията и съветниците на Община Буюккаръщъран. Това е втората среща на двете общини по проект „Развитие на партньорството между Община Айтос и Община Буюккаръщъран” по...
[Още]
Бюджетът за 2008 г. е първият бюджет от мандат 2007 – 2013 г. Бюджета на община Айтос беше структуриран в условията на една променена нормативна среда. За първи път се предоставят правомощия на общинските съвети да определят размерите на местните данъци. Направена е съществена промяна в...
[Още]
Пътуващо училище за бъдещи родители ще гостува в Айтос на 28 февруари 2008 г. от 11,00 до 13,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос. Инициативата е на ЕВРОФУТБОЛ, а целта е бъдещите майки да получат ценни насоки за здравословен и пълноценен начин на живот по време на бременността. Айтос е...
[Още]
Протокол за намерения за сътрудничество подписаха кметът на Община Айтос Евгени Врабчев и представители на община Болград, Украйна през тази седмица. Според документа, до два месеца от украинския град в Айтос ще пристигне официална делегация водена от кмета на Община Болград. Очаква се визитата...
[Още]
Община Айтос Кани гражданите на празнични прояви, посветени на Коледа-2008 Празнична програма: 18 декември 2008 г. 14,00 часа – Площад „Свобода” "Коледарски празник – 2008" с участието на представителни групи на училищата в община Айтос. 18,00 часа – Военен клуб...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ         ЗАПОВЕД № РД – 08 - 775 гр. Айтос 17.12.2021 г. На основание на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 30, чл. 42 и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД № РД-08-23 гр. Айтос 25.01.2022 год. На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ ЗАПОВЯДВАМ: 1. Обявявам процедура за провеждане на конкурс чрез набиране на оферти за избор за срок от две...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД № РД-08-7 гр. Айтос 10.01.2008г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за...
[Още]
Обява Община Айтос открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на училищни земеделски земи в землището на с. Пещерско - два имота с начин на трайно ползване „Нива” съответно: имот № 192001 от VІ категория в местност „Фуражите” на площ от 257,037 дка имот...
[Още]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е С решение № 24 от 13.02.2022 год. на ОбС – Айтос в Наредба № 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е приет нов раздел Х “ Такса куче “ , съгласно който за притежаване на куче , собственикът заплаща такса в размер на 12 лв. Следва всички...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД № РД-08-139 гр. Айтос 02.04.2008г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване чрез набиране...
[Още]
О Б Я В Л Е Н И Е Община Айтос на основание на чл.48, ал.1 от ГПК, чл.61 от АПК и във връзка с чл.128, ал.2 и 5 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-08-158/11.04.2008г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) ) за имоти:№...
[Още]
О Б Я В А Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управители на Общински търговски дружества– „ Медицински център- I- Айтос” ЕООД и „ Авицена „ ЕООД гр. Айтос. I. Изисквания към кандидатите за Управител на общинско търговско...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обявление За постъпило инвестиционно намерение на „Бургасгаз” ЕАД Във връзка с инвестиционно намерение на „Бургасгаз” ЕАД, обявяваме подробна план – схема за изграждане на газоразпределителна мрежа в община Айтос. За подробно обяснение, желаещите...
[Още]
За определяне на парньорски организация по под мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Във връзка с проектно намерение на Община Айтос да реализира проект по Мярка 431,подмярка 2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД-08-494 гр. Айтос 20.08.2021 г. На основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с § 4 ал.1 от ЗСН, Решения № 513/29.03.2007 и № 82/10.06.2008 г. на Общински съвет гр. Айтос и чл. 42 и чл. 45 от НРПУРОИ и като взех...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (ДВ...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я З А П О В Е Д № РД – 08-504 гр.Айтос, 25.08.2021 год. В изпълнение на чл. 22 б от Закона за виното и спиртните напитки и чл. 13, т.15 от Вътрешните правила за работа на Изпълнителна агенция по лоза и вино и във връзка с...
[Още]
Приложение № 1 Списък на свободните общински и училищни земи, които ще се отдават под аренда за 30 годишен срок за създаване на трайни насаждения за стопанската 2008 – 2009 год. на територията на Община Айтос по землища както следва : № Населено Вид Масив Кате- Площ Срок на по на...
[Още]
Приложение № 2 Списък на свободните общински земи, които ще се отдават под наем и под аренда за пет годишен срок през стопанската 2008 – 2009 год. на територията на Община Айтос по землищата както следва : № Населено Вид Масив Кате- Площ Срок и по на Местност гория в дка начин на...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-524 гр. Айтос 05.09.2008г. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез набиране на оферти, за отдаване под наем за срок от 2 години...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я З А П О В Е Д № РД-08-556 гр. Айтос, 16.09.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45 и чл.54 от НРПУРОИ, и решение № 529/26.04.2007 г. год. на Общинския съвет, Н А С Р О Ч В...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я З А П О В Е Д № РД-08-559 гр. Айтос 16.09.2008г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на търг...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я З А П О В Е Д № РД-08-560 гр. Айтос 16.09.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.45, ал.1 и следващите от глава ІХ от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М : 1. Откривам процедура за...
[Още]
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез набиране на оферти, за отдаване под наем за срок от 2 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Две...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Айтос уведомява , че на 27 и 28 октомври от 8.00 ч. до 16. 00 ч. ще се проведе преглед на пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Айтос. Тези превозни средства се допускат за движение по улиците само след като бъдат...
[Още]
О Б Щ И НА А Й ТО С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Айтос уведомява всички желаещи от гр. Айтос да отглеждат тютюн през 2009 год. , че в срок до 15.11.2021 год. следва да подадат заявление по чл. 5 , ал.6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия . Заявленията се подават в Центъра за услуги и...
[Още]
ЗАПОВЕД № РД-08-657 21.10.2021 г., гр.Айтос На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗОС, чл.17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД -08-677 Гр. Айтос, 30.10. 2008 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , заповед № РД-10-168 / 23.10.2021 г. на Областния управител , заповед № РД-11-791 / 13.10.2021 г. на Ген. Директор на НВМС и във връзка с констатирано огнище...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД-08-681 гр. Айтос 31.10.2008г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с обезпечителна мярка „Възбрана” от Айтоски районен съд от 24.10.2021 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Отменям моя заповед № РД-08-620/06.10.2008г., за...
[Още]
Община Айтос Общинска администрация С решение ОП-08-06 от 30.10 2008 г. е открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16- годишна възраст през 2008/2009 учебна година. Същата е обнародвана в Държавен вестник, под №8 от 06.11.2021 г. и в Регистъра на...
[Още]
ОУ „Атанас Манчев” – град Айтос обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на промишлено гориво газьол за отоплителен сезон 2008/2009 г. Документацията за участие в процедурата се получава в ОУ „Атанас Манчев” – гр. Айтос, ул. „Шейново”№1, като...
[Още]
Открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка „Доставка чрез покупка на промишлено гориво газьол за СОУ "Христо Ботев" за отоплителен сезон 2008/2009 година.” Обявлението е публикувано на електронния адрес на държавен вестник dv.parliament.bg под №13 от 05.11.2008г. Документацията...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-719 Гр. Айтос 21.11.2008г. Поради допусната фактическа грешка в обява за избор на управител на Общинско търговско дружество „ Генгер” ЕООД гр. Айтос, публикувана на 13.11.2008г. и на основание чл.18, т.14 последно предложение от НУРУПОАТДОУКГДСНЦ ЗАПОВЯДВАМ:...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я З А П О В Е Д № РД-08-729 гр. Айтос 27.11.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.45, ал.1 и следващите от глава ІХ от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М : 1. Откривам процедура за...
[Още]
Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) Община Айтос УВЕДОМЯВА...
[Още]
Община Айтос Уведомява гражданите, че със заповед на кмета на общината са определени и функционират два платени паркинга на територията на града, а именно: Паркинг на кооперативен пазар Паркинг на Зумпулов площад Платените паркингите са със следното работно време: Всеки делничен ден от...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД-08- 727 гр. Айтос 26.11.2021 г. За постигане на споразумение за ползване на масивите в с. Караново определящо е присъствието на всички арендатори. Неявяването на заинтересованите лица пречи за сключване на споразумение, тъй като не...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. Айтос 8500 ул.”Цар Освободител” № 3 КМЕТ: тел. (0558) 2-26-65; 2-34-50 E-mail: aetos@infotel.bg Факс: (0558) 2 -21-33 З А П О В Е Д № РД-08-728 27.11.2021 г., гр.Айтос На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2,...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я З А П О В Е Д № РД-08-729 гр. Айтос 27.11.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.45, ал.1 и следващите от глава ІХ от НРПУРОИ З А П О В Я Д В А М : 1. Откривам процедура за...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Във връзка с настъпване на коледните и новогодишни празници Община Айтос организира коледен базар на ул. „Цар Освободител” до сградата на „БТК”. Уведомява гражданите, желаещи да ползват общински терен за поставяне на открити и закрити сергии за...
[Още]
Община Айтос Съобщение Община Айтос уведомява гражданите, че отдел „Местни данъци и такси” ще работи с променено работно време от 1 декември 2008 година – от 8,00 часа до 17,00 часа, без прекъсване. Промяната е с цел създаване на по-голямо удобство за гражданите.
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Заповед № РД-08-755 гр. Айтос, 05.05.2022 год. На основание чл.44 ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 3 ал. 4 от Наредба № 3/2006 г. на ОбС гр.Айтос...
[Още]
Община Айтос Обявява Конкурс за най-красива Коледна украса Община Айтос обявява КОНКУРС за най-красива новогодишна украса на търговски обекти, офиси и жилищни сгради. За да насърчат стремежа ни да живеем в красива и естетически издържана среда, общинарите не поставят никакви условия и...
[Още]
О Б Щ И Н А А Й Т О С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД № РД- 08 - 742 01.12.2021 год., гр. Айтос На основание чл. 44,ал.1,т.7 и ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1 от Наредба № 4 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на гр.Айтос, приета с решение №...
[Още]
Това каза проф. д-р Елена Кутева в словото си при откриването на юбилейните празници на 6 юни, в петък.       Тази година, за 40-ти път парк „Славеева река” в Айтос посрещна с песента на славеите участниците в традиционните фолклорни празници „Славееви нощи” Айтос...
[Още]
Евгени Врабчев - Кмет на Община Айтос Уважаеми съграждани, Прочистването на коритото на река „Славеева” стана повод за естествени реакции от Ваша страна. Гражданската позиция на айтозлии е напълно разбираема, защото добре знам колко скъп за всички нас е паркът – един от символите на...
[Още]
Мис и Мистър „Банго Васил” ще избират айтоските роми във вторник     Тази година подготовката за празника Банго Васил се стяга още от първия работен ден на 2009-та. В навечерието на ромската Нова година, която се празнува на 14 януари, звеното за интеграция с...
[Още]
Навръх Бабинден /08.01.2009 година н.с./, в 11,30 часа в АГО на общинската болница проплака първото бебе на Айтос за 2009 година. Дано това е предзнаменование, че през тази година новородените ще са повече. Годината ще е по мъжки силна за айтозлии, защото младенецът ни – 2009-та е от мъжки...
[Още]
  От последното залесяване на парк „Славеева река” в Айтос не е извършвано почистване на речното корито на „Славеева река”. Мероприятието е извършено с цел осигуряване безопасността на гражданите от Айтос. Във връзка с   Предписания на Министерство на околната среда и...
[Още]
Уведомяваме гражданите, че съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 19.04.2022 година, в сайта на Община Айтос -www.aitos.org , раздел „Общински съвет” – „Проекти на наредби” е публикувано Предложение на Кмета на Община Айтос за изменение на Наредба №4 /2006 г. за обществения...
[Още]
Община Айтос Общинска администрация уведомява всички собственици на търговски обекти на територията на Община Айтос, че: 1. За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от Общински съвет - Айтос....
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - "Водоснабдяване на с. Чукарка от деривация "Камчия" на територията на община Айтос,...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) -  ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на поземлени имоти: №182001, 182002, 182003, 182004, 182005, 000440, 182018, 521001, 1159022, 159011,...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) -  ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на част от поземлен имот №000170, местност „Дере бою” в землището на с. Пирне, община Айтос, област...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) -  ПРЗ (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на поземлен имот №089005, местност „Азмака” в землището на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас, като...
[Още]
 Животните в зоопарка в Айтос не са повлияни от газовата криза. Клетките на топлолюбивите видове се топлят с печки на дърва и въглища, ссъобщи директорът на зоопарка Росица Златева. Годишно за отоплението на клетките се харчат около 15 кубика дърва и 2 тона въглища, но това зависи от зимата,...
[Още]
О Б Я В Л Е Н И Е Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Канализация с. Съдиево, община Айтос – парцеларен план на...
[Още]
Община Айтос   Читалище „Васил Левски” Военен клуб Канят гражданите на тържеството посветено на 131-та годишнина от Освобождението на Айтос, на 6 февруари 2009 година. Почитта към празника ще бъде засвидетелствана с многолюдно шествие на айтоското...
[Още]
КЮЧЕЦИ, УСМИВКИ И СКЪПИ ГОСТИ НА БАНГО ВАСИЛ В АЙТОС   Мис и мистър „Банго Васил” избраха в навечерието на ромската нова година айтоските роми на голям купон в ресторант „Аетос”. Събитието беше организирано от Звено „Интеграция с малцинствата” в Община Айтос и е...
[Още]
Специалистите от Дирекция „ТСУС” в Община Айтос изготвиха количествено стойностна сметка за обекта, която е на обща стойност 22 000 лв. Програмата финансира само материали, които ще се вложат в ремонта на учебното заведение. Строително ремонтните дейности ще се извършат от американски войници,...
[Още]
„Така както се лее водата – да се раждат децата. Да са бели като солта, червени като пипера, сладки като меда, да жужат като пчелички, да се въдят като просото, да остареят като Рила и Стара планина, да побелеят като бялата вълна.” Така започна Бабинден в Родилно отделение на айтоската МБАЛ ЕООД...
[Още]
Читалище „Васил Левски” Военен клуб Канят гражданите на тържество, посветено на 131-та годишнина от Освобождението на Айтос, на 6 февруари 2009 година. Идеята е почитта към събитието да бъде засвидетелствана с многолюдно шествие на айтоското гражданство и училищата от Община Айтос...
[Още]
ОБЯВЛЕНИЕ Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Канализация с. Пирне, община Айтос – парцеларен план на...
[Още]
На заседанието си миналия вторник, по предложение на кмета Евгени Врабчев,  Общинският съвет в Айтос прие решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци. Промените са във връзка с увеличаването на данъчните оценки на имотите с 50% през 2009...
[Още]
Размерът на таксата за битови отпадъци ще е същата като през 2008 г. Общинската администрация и Общинският съвет в Айтос направиха всичко възможно гражданите на общината да не плащат по-висока такса смет през 2009 година. Почти навсякъде в страната таксата скача, защото с последните промени в...
[Още]
Общинският съвет не прие предложението на кмета за промяна в числеността на персонала в дейност „Чистота” и дейност „Озеленяване” с общо 5 бройки. Предложението бе във връзка с изпълнение на чл. 21 ал.1 т.2. от ЗМСМА и ПМС №175 за заплатите в бюджетните организации и дейности. Конкретният мотив...
[Още]
Общинският съвет в Айтос реши да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Министерството на извънредните ситуации, за нуждите на Териториална дирекция Гражданска защита” – град Бургас, върху общински имот частна общинска собственост – терен с площ 9270 кв. м извън...
[Още]
Във вторник /03.02. 2009 г./ в София, кметът на Община Айтос Евгени Врабчев подписа с Премиера Сергей Станишев $Мемурандум за разбирателство$ за спечелен от Общината проект по „Красива България”. В церемонията по подписването участваха още социалният министър Масларова, вътрешният министър...
[Още]
Това призовават туристите ветерани от Айтос, които са решили да организират поход, посветен на 131-та годишнина от Освобождението на Айтос. Туристите приканват всички айтоски граждани, независимо от възрастта им, да се включат в общоградска инициатива, за да покажат привързаността си към родния...
[Още]
На 6 февруари 2009 година от 9,30 ч.в заседателната зала на община Айтос ще се проведе общинска конференция "Училището - желана територия на ученика", на която всички общински училища ще направят свои презентации по темата. Дирекция "Образование" кани всички заинтересовани страни да присъстват...
[Още]
Поредното годишно издание на Общинската конференция „Училището – желана територия на ученика” се проведе в Айтос на 6 февруари т.г. Осем общински училища и една професионална гимназия по селско стопанство представиха презентации, показващи нови форми на обучение и дейности по проекти, чиято цел е...
[Още]
С гражданско шествие Айтос почете 131-та годишнина от освобождението си на 6 февруари. Шествието тръгна рано сутринта с венци и цветя към Параклиса – костница „Свети Димитър”, където са погребани костите на падналите за Освобождението на града. Гости на тържествата по повод годишнината бяха...
[Още]
Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес-програма и събеседване за избор на Управител на Общинско търговско дружество - "ГЕНГЕР" ЕООД гр. Айтос....
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ОСЕМНАДЕСЕТОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на ОбС – Айтос  ...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕД №РД-08-62 гр. Айтос 12.02.2009г. На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45 от НРПУРОИ, във връзка с решение №155 и решение №156, вписани в протокол №16/11.12.2008г. на Общински съвет Айтос...
[Още]
178 актове и 186 глоби по фишове отчита ЗООРОИ за 2008-ма Общинското звено по опазване на обществения ред и общинското имущество /ЗООРОИ/ е създадено с решение на Общински съвет - Айтос и е на пряко подчинение на Кмета на Община Айтос, с чиито заповеди се регламентира контролната и...
[Още]
С една трета повече са извършените услуги за гражданите през 2008 г. Отчита Дирекция “Административно - правно и информационно обслужване” Извършените услуги на гражданите през 2008 година са с една трета повече от услугите, извършени в Община Айтос през 2007-ма, сочи...
[Още]
Дирекция "Общинска собственост и икономическо развитие" Търговията, туризмът, транспортът, приватизацията, селското стопанство, както и дейностите в двата отдела по подготовка и реализация на проекти по оперативни програми и  дейностите по актуване, уточняване и поддържане на...
[Още]
А Н А Л И З ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” ПРИ ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2008 год. І. ОБРАЗОВАНИЕ 1.Ремонт и поддръжка на материалната база 1.1. Основни ремонти. Извършените  капиталови разходи за 2008 год. възлизат на...
[Още]
Айтос отбеляза 136-та годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода – Васил Левски с поредица от прояви на 18 и 19 февруари т.г.  Община Айтос организира традиционно спортно състезание за ученици „Лъвски скок” в Спортната зала, в което участваха ученици от І от ХІІ клас на всички...
[Още]
На 20 февруари 2008 г. Общинската администрация отчете изпълнението на бюджет – 2008 пред Общинския съвет. Съветниците одобриха отчета, а администрацията вече се готви за публичното обсъждане на бюджет – 2009, което ще се проведе на 24 февруари 2009 година от 17,30 часа в Заседателната зала на...
[Още]
В община Айтос през м.г. се е строяло повече в сравнение с 2007-ма Проведените заседания на Общинския експертен съвет по устройство на територията са 21 на брой и са се провеждали приблизително на всеки 20 дни. За сравнение – през 2007 г. е имало само 10 заседания на този съвет....
[Още]
Община Айтос Ви кани на тържествата, посветени на 136-та годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода – Васил Левски 18 февруари 2009 г., Спортна зала „Айтос” 14,00 часа – Традиционно спортно състезание за ученици „Лъвски скок” 19 февруари 2009...
[Още]
Местна комисия по прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове У В Е Д О М Я В А Протежателите на жилищно-спестовни влогове, тиражирани в списъка на ДСК към 31.12.2021 г., че определя нов последен срок за приемане на документи от...
[Още]
Община Айтос Общинска администрация На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Общината представя проекта за бюджет за публично обсъждане пред местната общност. В тази връзка Община Айтос организира публично представяне и обсъждане на бюджет – 2009 пред гражданите...
[Още]
В изпълнение на Закона за защита на животните и във връзка с програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета собствениците на домашни любимци са длъжни:  1. Да полагат достатъчно грижи и осигурят необходимите условия за отглеждане на животни. При ситуации , когато...
[Още]
Няма по-топла стряха от бащината и по успокоително небе от родното. Под този надслов се проведе и тази година традиционната земляческа среща в София. Близо 120 айтозлии се събраха на 13 февруари т. г. в Руския информационен център, за да се докоснат до атмосферата на Айтоския край и да стоплят...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-78 17.02.2022 г., гр. Айтос На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗОС, чл.47, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за провеждане...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на ОбС – Айтос  ...
[Още]
ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ, ПОСЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК И ЗАУПОКОЙНА МОЛИТВА ЗА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТСЛУЖЕНА В НЕДЕЛЯ, НА 1 МАРТ 2009 ГОДИНА, ОТ 9,00 ЧАСА В ХРАМ „СВЕТИ ДИМИТЪР” В АЙТОС.
[Още]
ОБЯВА На основание чл.18, т.8 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, Община Айтос удължава срока за подаване на документи за участие в конкурса за избор на...
[Още]
Близо два часа продължи дебатът по бюджет - 2009 в залата на Общинския съвет в Айтос на 27 февруари т.г.. След няколко конкретни предложения за промени във финансовата рамка на Община Айтос, 20-те присъстващи в залата избраници поименно и единодушно гласуваха „за” проекта на администрацията с...
[Още]
Тази година Айтос отбеляза тържествено националния празник Трети март на площад „Свобода” не с „външни” таланти, а с концерт на наши си айтоски ученици. След ритуала за издигане на националното знаме и поздрава на кмета Евгени Врабчев към айтоското гражданство, на откритата сцена в центъра, един...
[Още]
Община Айтос СЪОБЩЕНИЕ Отдел ”Местни данъци и такси” при Община Айтос съобщава на  жителите на общината, че от 1.03.2022 г. започва плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. За град Айтос плащането се извършва в касите на отдела на ул.„Богориди” №...
[Още]
В навечерието на Националният празник 3-ти март на сцената на Читалище „Васил Левски” се проведе конкурса „Моята България- 2009” за поезия и проза. На сцената рецитираха 150 ученици от подготвителните групи и ученици от 1 до 12 клас. Заслужени награди, осигурени от Община Айтос получиха деца и...
[Още]
ОБЩИНА  АЙТОС ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД – 08-107 Гр. Айтос , 05.03. 2009 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА ,  заповед № РД-10-30 / 25.02.2022 г. на Областния управител , във връзка с констатирано огнище на нископатогенна Инфлуенца по...
[Още]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Община Айтос уведомява гражданите , че с настъпване на пролетно-летния  сезон и ранното повишаване на температурите се очаква увеличение на числеността на кърлежовите популации , броя на ухапани от кърлежи и съответно повишаване броя на заболелите от...
[Още]
Казват, че в правенето на хубаво вино има повече философия отколкото в книгите. Философията на Винарна „Винекс” Славянци е съчетание на древната българска традиция и изискванията на съвременния потребител. Защото всеки миг на Земята ни е специален. Специален е и Етнографски комплекс  “...
[Още]
• С решение на Общинският съвет – Айтос беше отменена Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета през м. февруари 2005 година. В същото време съветниците приеха нова Наредба №2 от 2009 година, която актуализира подхода при управлението на общинската...
[Още]
Община Айтос Общинска администрация СЪОБЩЕНИЕ  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 41, АЛ. 1 И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 40, АЛ.1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА СВИКВАМ:  НА 16.03.2022 Г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- АЙТОС ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. АЙТОС НА ТЕМА „ПРОМЯНА...
[Още]
Община Айтос Общинска администрация ОБЯВЛЕНИЕ Община Айтос обявява  открит конкурс за  възлагане на малка  обществена поръчка с предмет:”Извършване на специализиран превоз за ученици до 16 годишна  възраст през учебната 2008/2009 година по маршрути, както следва:...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - Електропровод ВЛ 110 кV – п/ст „Карнобат - п/ст ”Айтос” – отклонение...
[Още]
Възобновява безплатния превоз до Гробищния парк – всяка събота от 1 март до 30 ноември 2009 година. Автобусът тръгва от Автогара – Айтос в 8,30 часа и се движи по маршрута Зумпалов площад, В и К, Гробищен парк. Обратно, от Гробищния парк към града, часът на тръгване е 9,30
[Още]
На 16 март 2009 година, понеделник, Министър-председателят  на Република България г-н Сергей Станишев ще посети Айтос и ще разгледа санирания по проект „Красива България” Дневен център за деца и възрастни с увреждания в Айтос и целодневна детска градина „Здравец”, която предстои да бъде...
[Още]
По време на обиколката си в регион Бургас Премиерът Сергей Станиев беше на двучасово посещение в Айтос, придружаван от Министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова. Министър председателят посети реконструираната по Проект „Красива България” сграда, в която се помещават Дневните...
[Още]
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ОБЯВЛЕНИЕ Министерство на извънредните ситуации, на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА Конкурс за заемане на свободни длъжности "началник на отдел Аварийно - спасителни дейности":...
[Още]
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ОБЯВЛЕНИЕ Министерство на извънредните ситуации, на основание чл. 90 и   чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА Обявявам конкурс за 5 (пет) свободни щатни бройки за длъжността „главен специалист, спасител,...
[Още]
ОБЯВЛЕНИЕ Министерство на извънредните ситуации, на основание чл. 90 и   чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА Обявявам конкурс за 10 (десет) свободни щатни бройки за длъжността „младши специалист,  спасител"  в  отдел  „Аварийно - спасителни...
[Още]
Светлините на много места ще угаснат. Не става обаче дума за режим на тока. Айтос и още 1000 други градове в света ще се присъединят към кампанията "Часът на Земята". Това е международна инициатива за борба с глобалното затопляне и климатичните промени. "Часът на Земята" започна през 2007 г. в...
[Още]
 На 18.03.2022 г.със заповед на Министъра на земеделието и храните за одобрение на проектни предложения по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” и  на основание чл....
[Още]
Община Айтос Общинска администрация СЪОБЩЕНИЕ Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос напомня на собствениците на превозни средства, че крайният срок за плащане на първата вноска на данъка върху превозните средства и ползване на отстъпката от 5 на сто за предплатилите за цялата...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  1. Предложение от група общински съветници в ОбС – Айтос.        Докл.:  Група общински съветници       ПК: ЗОР; ФИБ;...
[Още]
 От 20 март 2009 г. В Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос започна приемането на молби на пенсионери над 65 години за включване в Националната програма“Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално...
[Още]
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ НА РОМСКАТА КУЛУТРА И ТРАДИЦИИ – АЙТОС 2009 Община Айтос организира Шести фестивал на ромската култура и традиции на 11 април 2009 година. Фестивалът е традиционен и се провежда по повод Международния ден на ромите – 8 април. Тазгодишното...
[Още]
Община Айтос С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25  от 2003 год., изм....
[Още]
Община Айтос С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25  от 2003 год., изм....
[Още]
Община Айтос е поканена да сключи договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за финансиране на проект „Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в община Айтос”. Проектът е по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за...
[Още]
Кръгла маса за проблемите на нощния живот в Айтос беше организирана по повод заповед на кмета на Общината за ограничаване на работното време на питейните заведения и последвалата декларация от страна на Търговско индустриалния бизнес клуб с настояване за отмяна на ограниченията. Това беше...
[Още]
  Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - Електропровод ВЛ 110 кV – п/ст ”Айтос” – п/ст ”Слънчев бряг...
[Още]
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот № 003021, местност ”Хаджи бекир”, землище...
[Още]
Община Айтос О Б Я В Л Е Н И Е         Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот № 003021, местност ”Хаджи бекир”, землище на гр. Айтос (бивш стопански двор), собственост на ЕТ...
[Още]
Организатори на Фолклорните празници “Славееви нощи” 2009 са Община Айтос и Читалище “Васил Левски”. Празниците се провеждат на 12, 13 и 14 юни 2009 г. на откритата сцена в парк „Славеева река” – град Айтос....
[Още]
16 – 17.04. 2009 г., Спортна зала Великденски волейболен турнир 16.04. 2009 г., площад „Свобода” -  10,00 часа – Боядисване на великденски яйца пред сградата на Читалище „Васил Левски” - 16,30 часа - Голямо Великденско надиграване  - организатори Община Айтос и СОУ...
[Още]
На Велики четвъртък в Айтос се проведе традиционното Великденско надиграване на площад „Свобода”. „Голямото Великденско хоро” е традиционна инициатива, организирана от СОУ „Никола Вапцаров” със съдействието на Община Айтос. Тази година в надиграването се включиха всички общински училища и детски...
[Още]
Община Айтос Традиционна фолклорна пролетна фиеста „От Цветница – до Гергьовден” Айтос – 2009 организира Община Айтос на 28 април т.г. Проявата е посветена на пролетните празници Цветница, Лазаровден, Великден и Гергьовден и ще се проведе от 14,00 часа на сцената на Читалище „Васил Левски” в...
[Още]
О Б Я В Л Е Н И Е           Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място -...
[Още]
Дружество „РАЙ” – Айтос организира Великденска изложба в залата на Дневния център за възрастни с увреждания. Изложбата беше в три раздела и демонстрираше таланта и майсторството на хората с  увреждания, обединени от физическите си проблеми в сдружение, председателствано от Ташка Кирякова....
[Още]
Ви канят на мероприятията, посветени на Празника на селото – 2 май 2009 г. Програма: 28 април 2009 г., 19,30 ч. –  „Двубой” по Иван Вазов представя Театралният състав при  Народно читалище „Димитър Полянов” - Карнобат 29 април 2009, 10,00 часа – Футболна среща между детските...
[Още]
На 12 май миналата година стартира едногодишен проект на Сдружение „Алтеранитиви” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се финансира от Агенция за социално подпомагане, чрез Европейски Социален Фонд и бе първия успешно защитен проект по Оперативни програми от...
[Още]
С цел да бъдат обсъдени резултатите от проекта„Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Сдружение „Алтернативи” и община Айтос организираха вчера, на 29 април Годишна среща на заинтересованите страни,...
[Още]
На 13 май 2009 г., от 10,30 часа до 12,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе ПРИЕМНА на гражданите от община Айтос с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация Ирина Иванова. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във...
[Още]
 Културни прояви през месец май 2009 г. 9 май 2009 г. – Ден на Европа Ученическо самоуправление – инициатива на училищата в община Айтос. 15 май 2009 г., Читалище „Васил Левски” 18,00 часа - „Сътресение” – моноспектакъл на Мариус Куркински 20 май 2009 г., Община Айтос...
[Още]
Научихме радостната новина, че на 8 май т.г. в хотел „България” на тържество на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, по повод празника, за „СЕСТРА НА ГОДИНАТА – 2008” в категорията „ГЛАВНА СЕСТРА” е номинирана Мария Иванова - Главна мед.сестра на...
[Още]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 и чл. 23, ал. 5 от ЗМСМА свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Айтос на 13.05.2021 г. /сряда/ от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 1. Разглеждане на...
[Още]
Организират градски футболен турнир на малки врати Записването за участие на отборите ще става на градския стадион в периодаа 07.05. - 21.05. 2009 г. при следните условия: -Всеки отбор се състои от петнадесет /15/ състезатели - списъкът трябва да съдържа трите им имена и не може да...
[Още]
В петък, на 8 май т.г., в Айтос беше учреден Клуб „Русофили”. Около 50-ина ценители на руската култура и традиционните връзки между България и Русия, се събраха в Заседателната зала на Общината, за да декларират общото си желание да участват в организацията и дейността на новоучредения клуб....
[Още]
На основание чл. 40 от Закона за избиране на народни представители и решение № 7 от 30.04.09 г. на Централната избирателна комисия, Кметът на Община Айтос Евгени Врабчев издаде Заповед № РД-08- 207 от 08.05.2022 год. за ОБРАЗУВАНЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ  за избиране на народни...
[Още]
След като близо година и половина ръководи местния парламент Даниел Орлов сдаде поста Председател след тайния вот на общо 27-те общински съветници, които присъстваха в заседателната зала на извънредното заседание на Общинския съвет в Айтос вчера. Отсъстваха двама – представителят на партия АТАКА...
[Още]
Айтос трескаво се готви за проявите, посветени на най-българския празник – 24 май. Площад „Свобода” е зелен, грижливо зацветен, растенията ежедневно се поливат и почистват. Общинските специалисти и работниците, които поддържат зелените площи решиха от началото на м. май да приложат един много...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ    на ОбС – Айтос   на   27.05.2009...
[Още]
Съобщение Уведомяваме Ви, че от 25 май 2009 година поради подмяна на кабели от 20 кV ОТ ТП "поща" до ТП "Военен клуб" - град Айтос с инвеститор ЕВН България Електроразпределение АД ще се извършват изкопни строително-монтажни работи по ул. "Крум Делчев", ул. "Станционна", през Булбанк и...
[Още]
Община Айтос отменя празничните си събития, във връзка с обявяването на 29 май т.г. за национален ден на траур. Кметът на Община Айтос Евгени Врабчев изпрати съболезнователен адрес до кмета на Община Ямбол Георги Славов за жертвите на катастрофа в местността „Бакъджик” и сполетялата града...
[Още]
    Зоопаркът се намира в северната част на красивия айтоски парк „Славеева река”, разположен на площ от 1336 ха. Обитателите са различни по вид екзотични животни и птици. Тук дом са намерили пума и черен леопард, кафява мечка, маймуни, носато мече, миещо мече, елен – лопатар,...
[Още]
Община Айтос благодари на спомоществователите: ЕТ”Бинев”- Биню Бинев гр.Айтос; “Рилк” ООД гр.Айтос; “Димон” ЕООД гр.Айтос- Димо Славов; ЕТ”Петров- Георги Янакиев” гр.Айтос; “Георги Тончев и Сие” ООД гр.Айтос; Автотранспорт ЕООД гр.Айтос- Илия Златев; Ловно Рибарско...
[Още]
Много подаръци и гости прие екипът на д-р Ваня Владимирова в Детско отделение на МБАЛ ЕООД – Айтос навръх детския празник 1 юни. Кметът Евгени Врабчев изненада болните малчугани, лекарите и медицинския персонал с чисто нов телевизор. Ръководството на новоучредената организация ЖЕНИ ГЕРБ – Айтос...
[Още]
Община Айтос кани всички политически сили, организации и граждани на тържествено честване на 2 юни 2009 г. – Ден на Ботев и падналите за освобождението на България 10,00 часа, Градската градина Поклонение и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Христо Ботев.
[Още]
От общо 26 908 избиратели в община Айтос гласа си за българските представители в Европарламента са дали 13 362 гласоподаватели. Броят на недействителните бюлетини е 144, а действителните са съответно – 13217. От РИК са категорични, че Айтос е сред общините в областта с най-висока избирателна...
[Още]
След окончателното преброяване на 100% от бюлетините в Бургас към 9.00 часа на 8 юни сутринта станаха ясни и резултатите от проведените избори за ЕП в област Бургас. 46,41% е била избирателната активност. На първо място с 21,16% в Бургас е Партия Атака. Втори са ГЕРБ с 20,46%. На трето място е...
[Още]
Централната избирателна комисия за Европейски парламент /ЦИКЕП/ обяви окончателните резултати от гласуването в неделя, 8 юни. Няма съществени разминавания с предварително обявените данни. Партията на Бойко Борисов ГЕРБ получава 24,36 % от гласовете, подадени на вота в неделя, което означава 5...
[Още]
Евгени Врабчев - кмет на Община Айтос към айтозлии Уважаеми съграждани, В навечерието сме на 41-то издание на фолклорните празници „Славееви нощи” – 2009 – едно събитие особено скъпо за айтозлии като духовен израз на традицията и приемствеността. Тази година празниците се провеждат във време...
[Още]
Традиционна преджътвена среща на службите, заинтересованите институции, кметовете на населени места, председатели на кооперации и арендатори се проведе в Заседателната зала на Община Айтос във вторник. „Жътвената кампания е най-отговорният за земеделците труд. Дори, бих го поставила като по-важна...
[Още]
Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите , поради това , че на 11 , 12 и 13 юни 2009 год. ЗКПУ „ Единство „ – гр. Айтос ще извърши третиране на посевите от пшеница и ечемик от 6.00 ч. до 10.00 ч. срещу дървеница с...
[Още]
ЕТ”Бинев”;  “Рилк” ООД гр.Айтос; “Димон” ЕООД - Димо Славов;  ЕТ”Петров- Георги Янакиев”; “Георги Тончев и Сие” ООД ; „Айтос -Автотранспорт ЕООД - Илия Златев; Ловно Рибарско Дружество - Михаил Луков; Бисер Демирев- нотариус; Яшар Мурад- кмет...
[Още]
1000 бяха участниците в тазгодишните празници. Една четири десетилетна традиция беше продължена под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов. Празниците бяха тържествено открити в петък вечерта /12.06./ от 20 часа на откритата сцена в парк „Славеева река” в Айтос....
[Още]
на 41-то издание на фолклорните празници „Славееви нощи” – Айтос 2009, които се проведоха на 13 и 14 юни т.г. на откритата сцена в парк „Славеева река” Специалната наградата на Кмета на Община Айтос за най-млад и талантлив изпълнител: Павел Желязков Димов – 6-годишен от Читалище...
[Още]
В условията на криза Петър Мартинов поема риска да открие ново производство и нови работни места в Айтос Докато някои се тръшкат, че имало криза, един млад айтозлия я приема като предизвикателство за добрите идеи, които има и които с много хъс реализира. Напук на всички многомесечни...
[Още]
1. БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН: Бюлетината за кандидатски листи на партии и коалиции в многомандатните избирателни райони съдържа (чл. 74, ал. 3): - наименованието и номера на избирателния район, отпечатани на най-горния ред;...
[Още]
На 27-30.06. в гр. Бургас се проведе Международния конкурс за изкуства “Радост на брега” , който бе в пет раздел - Музика ,Танц, Изобразителни изкуства, Поезия, Театър дадоха си среща творчески състави от България, Украйна , Русия, ,Грузия,Унгария, Италия, Франция , Румъния . От общо 1200...
[Още]
„За достойните чада на майка България – офицерите и сержантите, които са служили в българската армия по 15-20 и повече години – за тях са придобивките, които се откриват в Айтос - Дневен център за офицерите и сержантите от запаса и резерва и за членовете на другите военно-патриотични съюзи-...
[Още]
Пълната победа на партия ГЕРБ на парламентарните избори в неделя имаше своето проявление и в община Айтос. Макар че безспорният политически фаворит на територията на нашата община си остава ДПС, ГЕРБ беше партията, която получи най-висок ръст на гласовете на 5 юли. От 16 825 действителни...
[Още]
„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС” организира на 18 и 19. юли 2009 г. (събота и неделя) от 9,30 часа открит турнир по плажен волейбол за мъже-аматьори система 2 х 2 (по двойки) на корта в градската градина.  Паралелно ще се проведе и турнир за ученици до 16 години и жени.   Условията и...
[Още]
1. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно промяна в Наредба № 4/2006 г. за обществения ред при използване на превозни средства на територията на гр.Айтос и отдаване под наем на паркоместа от общински паркинги и в синя зона.  2. Докладна записка от Кмета на Община Айтос...
[Още]
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура - „Трасе на ел.кабел от УПИ І-10, ІІ-11, ІІІ-12, м.13, землище...
[Още]
          Съгласно изискванията  за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ...
[Още]
Община Айтос е в списъка на 60-те общински нискорискови депа, които ще останат да действат временно след 16 юли, до изграждането на новите системи. Според друг списък, съседната община Руен ще трябва да закрие сметището си и да депонира отпадъците си в Айтос. За пренасочването на руенските...
[Още]
Общинско  дружество  „Русофили”- Айтос поднесе лятна изненада на всички айтоски поклонници на руската култура и руската песен. В неделя, в салона на Читалище „Васил Левски” – Айтос гостува руската група „ДУША”. Нашият град беше последната  сцена от националното турне на...
[Още]
Байчо Байчев – общински съветник, избран с листата на ДПС уведоми с писмо Общинския съвет в Айтос, че напуска групата на Движението и ще участва в работата на местния парламент като независим съветник. В текста, прочетен от вр.и.д. председател, не бяха посочени мотиви за спонтанното желание...
[Още]
Атлетическият сезон тази година откри Огнян Ангелов Огнянов с бронзовия си медал на 200 м. Това стана на международния турнир „Нови звезди” за наградите на ректора на Националната спортна академия – София. Две седмици по-късно се проведе шампионатът по лека атлетика за мъже и жени, на койот...
[Още]
От 700 до 1000 лв на месец са били приходите от двата общински паркинга при стартирането на тази общинска дейност, заяви пред съветниците в сряда, кметът Евгени Врабчев при обсъждането на промените в наредбата за обществения ред при използване на превозните средства на територията на община...
[Още]
Министерството на труда и социалната политика Ви кани на Кръгла маса по проект “ПРЕМАХВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО”, финансиран по Програма ПРОГРЕС на Европейската комисия, която ще се проведе на 3 август 2009 г., гр. Айтос, Заседателна зала на Община Айтос, ул. „Цар...
[Още]
Екипът на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група /МИГ/ - Айтос организира и проведе в четвъртък информационен семинар за презентиране и популяризиране на дейностите по проект  „ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ...
[Още]
Днес /3 август/ кметът на Община Айтос Евгени Врабчев ще подпише в София договор с фирмата - изпълнител на строително-ремонтните дейности в ЦДГ „Калина Малина”. Основният ремонт на детското заведение в квартал „Странджа” ще стартира на 10 август т.г., уточни пред „НП” кметът. Ремонтът е по...
[Още]
Специално за тази бюджетна година е особено важно да бъде направен обективен анализ на финансовото състояние на Общината за първото полугодие, на базата на който да се предприемат още мерки, свързани с общата икономическа криза. Такава е позицията на Община Айтос при изготвяне на отчета на...
[Още]
Сто и третия си рожден ден празнува на 10 август т.г. айтозлията Стоян Калков. Държеливият старец захваща 104-та си година и е най-възрастният човек не само в община Айтос, но вероятно и в целия регион. И до сега слабичкият дядо Стоян изненадва с изправената стойка и кроткия си нрав. Изглежда на...
[Още]
Ура! Сакралният ден дойде. В събота тръгна “Ловен сезон 2009”. Армада от авджии нарами чифтетата, за да опита на първо време късмета си по пернат дивеч - най-вече пъдпъдък, бекас и гривяк. “Ще гърмим по всичко, що лети, без самолет”, шегуват се айтоски зевзеци от бранша. Истината е , че в този...
[Още]
По нареждане на кмета на Община Айтос са приети антикризисни мерки за оптимизиране на разходите във всички бюджетни звена. Това сочи отчетът на общинската администрация за първото полугодие, в който има една основна тенденция -  икономично разходване на средствата, планирани във финансовата...
[Още]
10 август 2009 година е датата, която трайно ще остане в историята на местния кооперативен пазар в центъра на Айтос. Рано сутринта в понеделник търговците  изоставиха старите и ръждясали сергии и се настаниха удобно зад новите. От две години Община Айтос отделя средства в бюджета за...
[Още]
На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост  във връзка с Решения  № 303, № 304, № 305, № 306 , № 307, № 308, № 309, № 310 ,...
[Още]
От 07 до 09 август „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС организира в градската градина ІІ-ри турнир по плажен волейбол „AYTOS BEACH VOLLEY 2009” за мъже система 2 х 2 и за учащи до 16 г. система 2 х 2. Домакин на проявата беше к-с „Вълнолома” с управител Теодор Янев – за гостоприемството получава сърдечните...
[Още]
ОБЯВЯВА Общински конкурс „Айтос – древен и млад” Краен срок: 30 септември 2009 г. Организатор: Община Айтос Условия: Право на участие имат автори от всички възрасти от община Айтос. Всеки автор може да участва с една своя творба – поезия, проза, картина или снимка, посветена на родния...
[Още]
Независимо от условията на финансова криза хората се женят и няма осезаем спад на бракосъчетанията, каза за местните медии Виолета Василева – главен специалист „Ритуали” в Община Айтос. - Сватбите са само с 4 по-малко в сравнение със същия период на миналата година, обясни Василева. Явно -...
[Още]
Нито повече нито по-малко са първокласниците, които на есен ще влязат в айтоските училища, съобщават от Дирекция „ОКВСТ” в Община Айтос. Негативната тенденция за намаляване на децата, която продължи почти десетилетие, явно се обръща. Паралелките на новите випуски в следващите години ще се пълнят...
[Още]
          На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост  във връзка с Решения ...
[Още]
На основание чл.60, ал.1 от Наредба №2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за...
[Още]
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, във връзка с  чл.60, ал.1 и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решение №283, прието с протокол №23/22.07.2009г. от проведено редовно заседание на Общински...
[Още]
Втори транш за раздаване на помощи за социално слаби граждани от община Айтос започна в сряда на 19 август т.г. Структурата на БЧК – Айтос е максимално мобилизирана, за да предостави хранителните продукти на нуждаещите се в срок до 28 август т.г. /петък/. В клуба на БЧК – Айтос на ул....
[Още]
Миграцията и отворените граници слагат своя отпечатък не само върху свободното движение на стоки и работна ръка /която също е стока/, но и върху състава, произхода и месторождението на най-малките граждани на Айтос. Оказа се, че днес айтозлийчета се раждат във всички краища на Европа, че и на...
[Още]
 Община Айтос приканва всички граждани , които забележат нападение от Бяла американска пеперуда – второ поколение незабавно да изрежат и изгорят гъсеничните гнезда на нападнатите дървета и храсти в личните си дворове.  При необходимост след 14 дни да се извърши повторно механично...
[Още]
Община Айтос Отдел „Местни данъци и такси” СЪОБЩЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ  НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 1.КЕТЧУП – ФРУКТ - ГР.АЙТОС - 77472.83 ЛВ 2.МУЛТИНЕШЪНЪЛ АСЕТ ПОРТФОЛИО-ГР.СОФИЯ-22808.97 ЛВ 3.ПОЛИФИЙД-ГР.АЙТОС-20390.93...
[Още]
В понеделник голям пожар пламна в айтоското село Съдиево. Изпепелена беше къщата на 74-годишната Пенка Андонова, която по чудо се спасила от огнените езици. Жената е трудноподвижна е приютена временно при свои близки. Силният вятър разпръснал искри и огънят за минути обхванал целия...
[Още]
Дейността на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ се осъществява в общо 12 региона на страната, един от които е Бургаският. Малко са обаче, хората, които знаят, че за Регионален координатор на Бургаски регион е избрана управителката на айтоското земеделска фирма „Агродар...
[Още]
През тази година първокласниците от социално слаби семейства ще получат помощта си под формата на пари в размер на 150 лева, а не както предишни години, на дрехи и обувки. Причината е обжалване на обществена поръчка на облеклата и обувките. Така за да няма злоупотреби, социалните работници ще...
[Още]
През това лято Царицата на спортовете – леката атлетика се завърна победоносно в Айтос. Най-младата айтоска смяна направи възможното, за да върне старата слава на родния град като школа на таланти в много от лекоатлетическите дисциплини. Най-добрата новина за Айтос през тази седмица дойде тъкмо...
[Още]
Клубът на туристите ветерани в Айтос ще празнува своята 35-та годишнина на 4 септември т.г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос, научи „НП” от Председателката Ирина Николова. Преди това на гарата и автогарата в Айтос, ръководството и членовете на Клуба ще посрещат гости от цялата...
[Още]
До тази година, айтозлии май бяха се отказали трайно от навика да затварят буркани, за да си осигурят по-голяма сигурност за зимата. Това лято обаче тенденцията се преобърна. Оказа се, че има бум за нова „консервна” вълна в града. Всеки средно статистически гражданин се подсигурява с около...
[Още]
От 7 септември т.г. /понеделник/, стартира дейността на наемателя на общинските паркинги и синята зона, който беше избран на търг,  проведен в Община Айтос на 18 август т.г. Търгът за отдаване под наем на общо 172 паркоместа в града беше спечелен от айтоската фирма ЕТ „Светослав Ковачев”....
[Още]
Движение  „Русофили”- Айтос  кани всички приятели на руската култура и песен на концерт  на руската певица  О. Сорокина.  На 8 септември  (вторник) изпълнителката на популярни  романси ще гостува в града ни и ще зарадва с изпълненията си айтозлии.  Начало...
[Още]
В неделя на 6 септември г.г. преди обяд, току преди редакционното приключване на броя на "НП" за понеделник, Стоян Стоянов – член на УС на Лекоатлетически клуб „Айтос” съобщи голямата новина  – лекоатлетът ни Огнян Огнянов е балкански шампион в щафетното бягане на 4 по 100 м в шампионата на...
[Още]
Клубът на туристите ветерани при ТД „Чудни скали” – Айтос отбеляза тържествено своя 35-ти рожден ден с гости от цялата страна. Близо 80 представители на клубове в страната уважиха официалното тържество в петък след обяд в Заседателната зала на Община Айтос. С презентация, подготвена от Община...
[Още]
ЕВН България Електроразпределение АД Ви уведомява за следното: Във връзка с извършване на планов ремонт на електросъоръженията и изнасяне на електромери на в електромерни табла, в периода от 14.09.2021 г. до 28.10.2021 г. от 8.00 до 17.00 ч. поетапно без електрозахранване и частични...
[Още]
Едва ли ентусиастите, които през 2006 година учредиха Лекоатлетически клуб "Айтос" са си представяли че след по-малко от три години ще изпитат онова чувство на удовлетворение и върховна радост, което всеки свързан със спорта изпитва от големите победи. Победи, постигнати с много труд,...
[Още]
Кметът на Община Айтос Евгени Врабчев и Директорът на Дирекция „Образование” Диню Динев тази година избраха да присъстват на официалното откриване на учебната година в СОУ «Никола Вапцаров» в Айтос. Гости на тържеството бяха още отец Ромил Негозов, общинският съветник от ГЕРБ Николай Колев,...
[Още]
С документ, в който бяха записани няколко основни приоритета на Община Айтос, кметът Евгени Врабчев посрещна в кабинета си в понеделник народния представител от ГЕРБ д-р Галина Милева. Лидерът на ГЕРБ – Айтос Даниел Орлов и секретарят на партията Ангел Гугучков придружаваха д-р Милева при първата...
[Още]
Със съдействието на Община Айтос ОРГАНИЗИРА Празник на меда в Айтос На 23, 24 и 25 септември 2009 година На площад „Свобода” – Айтос Програма: 23 септември 2009 г. 10,30 часа Откриване на базара, празничен водосвет Фолклорна програма на състави на читалище...
[Още]
Тридневен празник на меда Айтос - 2009 организира Пчеларско дружество «Цвят» в Айтос на 23,24 и 25 септември т.г. Съорганизатори на събитието са Община Айтос местни фирми и организации. Най-добрите производители на мед и пчелни продукти показват своята продукция - богат асортимент на мед и пчелни...
[Още]
Община Айтос, Общинска администрация, гр. Айтос, ул.”Цар Освободител” 3, на основание чл.14 от НПКДС и заповед РД-08-661/11.09.2009 год. на кмета на община Айтос: ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ на община Айтос. 2. Минималните и специфични...
[Още]
Община Айтос, Общинска администрация, гр. Айтос, ул.”Цар Освободител” 3, на основание чл.14 от НПКДС и заповед РД-08-661/11.09.2009 год. на кмета на община Айтос: ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ на община Айтос. 2. Минималните и специфични...
[Още]
От 1 октомври с влизане в сила на новия семеен кодекс, при сключване на брак съпрузите ще имат възможност да определят сами режима на общата им собственост, като ще могат да избират между три варианта: съпружеска имуществена общност, т.е. както е във все още действащия стар Семеен кодекс,...
[Още]
Това стана ясно на среща на Общинския кризисен щаб със службите, общинските фирми и кметовете на населени места в Заседателната зала в петък. Общият извод в края на заседанието беше, че Община Айтос има готовност за зимата с дежурни екипи, техника и материали. Новото лице на традиционното...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.2 от ЗМСМА  свиквам   ДВАДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на  ОбС –...
[Още]
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[Още]
24-та сесия на Общинският съвет в Айтос беше прекратена час след старта й на 15 октомври. След консултации между политическите сили представени в местния парламент, беше гласуван проекта за дневен ред. Нито един съветник не даде одобрението си за провеждането на заседанието, един беше...
[Още]
СИМПОЗИУМ На 16.10.2009г./петък/ 10:00ч.-15:00 часа в Община Ямбол /ул. „Г.С.Раковски” 7- голяма конферентна зала/ Информация за регистрация: Моля обърнете се към W912PB09SS5000 на следния уеб сайт https://acquisition.army.mil/asfi/solicitation_search_form.cfm Майор...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е В предвид предложение от група общински скъветници в Общински съвет – Айтос с вх. № 418/13.10.2009 г. и  на  основание  чл. 23, ал. 5, във вр. с чл. 23, ал.4,...
[Още]
Детска градина в с. Пирне, община Айтос отваря отново врати след реновация, извършена от български и американски военни     ПОЛЕВИ УЧЕБЕН ПОЛИГОН, България – Церемония за официалното откриване на целодневна детска градина "Славейче" в с....
[Още]
За първи път местния парламент в Айтос ще има жена за председател. Това е Зейджан Али, общински съветник от ДПС. Как се стигна до избора? След като на 13 май т.г. Общинският съвет в Айтос прекрати правомощията на Председателя Даниел Орлов, вчера на 25-тото си заседание общинските съветници за...
[Още]
Община Айтос благодари за подкрепата на: Яшар Мурад - с.Поляново, ЗК „Сила”- с.Пирне, ЕТ”Того-комерс”, „Луна-2000” ЕООД, „Айтос-Автотранспорт” ЕООД, АМС-АГРО ООД, СЛРД „Сокол” - Айтос, Кредитна кооперация с председател Д. Дянков, ЕТ„Аквамарин”, „Гювен” ООД, ПК ”Ат.Манчев”, ТБ Алианц България,...
[Още]
Община Айтос подари нов пазар на търговците и гражданите в навечерието на празника на града Димитровден – 26 октомври. Средствата, инвестирани в изцяло обновеното градско тържище са по проект на Министерския съвет и от капиталната програма на общината. Мястото е близо до центъра и е възлово за...
[Още]
  На 26 октомври Айтос празнува за 16-ти пореден път Димитровден. Афишът на Общината за празника включва 10-дневни прояви, празниците продължават до 30 октомври. Преди и след празника се провеждат традиционни турнири по теннис, волейбол, шахмат, свободна борба, футбол. В рамките на...
[Още]
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2010 г.
[Още]
От сряда до петък включително училищата на територията на община Айтос ще останат затворени заради грипна ваканция. Данните показват, че във вторник /3 ноември/ от общо 2668 ученици 802-ма не са били в класните стаи. Отчетената заболеваемост е 30%. Има решение на РИОКОЗ - Бургас и...
[Още]
На свое редовно заседание Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания /ОРЗ/ взе решение за обявяване на грипна епидемия в още девет общини на територията на област Бургас - Айтос, Камено, Несебър, Поморие, Созопол, Сунгурларе, Малко Търново, Карнобат, Средец. Извън...
[Още]
На своята редовна среща във вторник Ротари Клуб – Айтос покани специални гости – Председателят на Читалищното настоятелство Христина Стоилова и Секретарят на Читалище „Васил Левски” Цветелина Драгиева. Поводът за поканата към двете дами беше решението на Ротари – Айтос да отбележи подобаващо...
[Още]
На 7 ноември т.г. християните отбелязват Архангеловска  или Голяма задушница, за да отдадат почитта си към мъртвите. По този повод Община Айтос, Общински център за социални и здравни услуги, организират безплатен превоз на гражданите до Гробищния парк със съдействието на общинската фирма...
[Още]
Цяла седмица грипът ни държи нащрек и всички други теми, даже и политически, минаха на втори план. Няма защо да ви обяснявам какво се случва в поликлиниката – десетки хора с марли, кърпички и шалове, упорито се пазят от вируси пред лекарските кабинети. Два пъти повече са тези, които чакат на...
[Още]
Министерство на здравеопазването обяви Национална грипна епидемия, тъй като в страната са достигнати съответните епидемични стойности. В момента болни от грип са 210 на 10 000 души. Поради тази причина от понеделник /9 ноември/ всички училища в страната излизат във ваканция за 5 учебни дни,...
[Още]
Обществена трапезария по проект на Общината ще заработи в Айтос за първи път през тази зима. Община Айтос кандидатства и защити пред фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика проект “Предоставяне на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на...
[Още]
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т А Й Т О С С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ДВАДЕСЕТ ...
[Още]
Местният парламент взе решение за създаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване. Създаването на Съвета е по изискване на Закона за социално подпомагане и по предложение на...
[Още]
Фирма „Прениал България” подновява офертата за изграждане на ветрогенераторен парк на територията на общината, стана ясно в сряда /11.11./, на среща с айтоските политическите лидери. Ще припомним, че преди две години испанският консорциум имаше сериозна оферта към Айтос, с намерението да използва...
[Още]
На сесията в петък, Председателят на Общински съвет - Айтос Зейджан Али поиска от политическите сили да направят предложения за освободените зам. председателски постове в местния парламент. Ще припомним, че след като Андрей Андреев от БСП и независимият Метин Мустафов подадоха оставки, г-жа Али...
[Още]
Измененията в Закона за местно самоуправление и местна администрация от началото на т.г., дават основание на общинските съветници да актуализират месечните си възнаграждения. И те го направиха - на заседанието в петък. Това беше и най-съществената промяна, която избраниците ни направиха в...
[Още]
Общинският съвет взе решения във връзка с прекратяване на договора на Община Айтос с ЕТ „Светослав Иванов Ковачев” за стопанисване на 172 паркоместа в синята зона на град Айтос, сключен на 4 септември 2009 година. Това стана по молба на наемателя, който се оплака, че „в процеса на работа са...
[Още]
РЕШЕНИЕ № 1 18.11.2009г., гр.Айтос На основание чл.7, във връзка с чл.2, чл.5, ал.4 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация  или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство във връзка с чл.5, ал.2 и...
[Още]
Ротарианци от цяла България и гости от чужбина се стекоха в Айтос, за да присъстват на уникално за годината събитие – чартиране на най-новия клуб – Ротари - Айтос към огромното семейство на международната организация Rotary International. Ротари Айтос е единственият нов клуб в цялата страна,...
[Още]
На 25.11.2021 г. се състоя пресконференция за стартиране на нова придобивка за Айтос, в интерес на децата, които са в рискова семейна ситуация – родителите са в процедура на развод, детето е жертва на насилие или свидетел на насилствени действия, деца с трудно контролируемо поведение и др. Проект...
[Още]
На 28. 11. 2009 г. от 10, 00 часа се състоя заключителното второ по ред състезание по волейбол за ученици (ІV-VІІ клас), с което „Волейболен клуб Айтос” приключи работата си по изпълнение на спечелен проект по програма „Спорт за децата в свободното време” на Министерство на физическото...
[Още]
Община Айтос Кани гражданите на Коледни тържества – Айтос 2009 Програма: 30.11.- 15.12. 2009 г. Конкурс за коледна украса „КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ” – надпревара за празнично украсена външна фасада – домове, институции, търговски витрини. Наградният фонд е осигурен от Община Айтос....
[Още]
Обществена трапезария по проект на Общината заработи в Айтос за първи път през тази зима. Община Айтос кандидатства и защити пред фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика проект “Предоставяне на социалната услуга “Обществена трапезария” в Айтос, а кметът Евгени...
[Още]
След успехите на айтоските борци през 60-те и 70-те години, през 2009-та свободната борба в Айтос преживява своя втори „ренесанс”. Измина само година от създаването на Клуба по спортна борба „Айтос”, а в различни турнири състезателите му вече спорят за всяко от местата на почетната стълбица. След...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ДВАДЕСЕТ  И  СЕДМОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на  ОбС –...
[Още]
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Айтос обявява конкурс за избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН гр. Айтос през 2010г. на граждански договор. І. Необходими документи за кандидатстване: 1....
[Още]
В пика на зимата в неделя 6 декември, на заснежения градски стадион в Айтос се игра първият в спортна история на града ни, международен мач между децата на ФК „Вихър 2000” –Айтос и детските отбори на най-голямата турска авиокомпания в Истанбул. Срещите в Айтос се осъществиха във връзка с...
[Още]
В събота, на последното си заседание за 2009 година, местният парламент отхвърли предложението на Кмета на Общината Евгени Врабчев относно „обявяване за частна общинска собственост на УПИ І, кв.21Б по плана на гр.Айтос, с площ от 5270,23 кв.м. и продажба на същият чрез публично оповестен...
[Още]
16 декември 2009 година постави началото на ІІІ – ия турнир по футбол в зала за деца, родени след 01.01.1999г. в Община Айтос.Спортната зала събра стотици фенове на играта, за да ги направи участници в една надпревара, изпълнена с всеотдайна игра, с динамика и с хъс за победа. Както айтозлии...
[Още]
Коледарският празник –  Айтос-2009 в петък беше поредната проява на училищата в община Айтос, посветена на Рождество Христово и Нова година. Коледното фолклорно надпяване на представителни училищни групи на сцената на читалище „Васил Левски”  с близо десетгодишна традиция. Коледарски...
[Още]
Нежната Надя Митева-Николова от Айтос, която работи като старши разследващ полицай в Бургас грабна тази година една от наградите "Полицай на годината". Митева е айтозлийка и е по-малка дъщеря на екскметът Митко Митев. Надя Митева е служител в областна дирекция на МВР-Бургас, в сектор “Борба с...
[Още]
На 18. 12. 2009г. в гр. София бяха подписани договорите за финансиране на проекти по Национална програма „Младежки информационно консултантски център 2007 – 2013” към Национален център Европейски младежки програми и инициативи. За радост на айтоските младежи, за финансиране по програмата беше...
[Още]
         Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място – „Кабелно трасе 110кV от...
[Още]
Честита 2010 година! Община Айтос Ви пожелава една незабравима, успешна, здрава и щастлива година! Трапезите ни да са пълни! И винаги да има с кого да ги споделим! А в очите да има сълзи само от щастие! Надеждата и вярата да се заселят в душите Ви! Пожелаваме Ви късмет и верни приятели! И...
[Още]
С още една нова дейност се нагърбва в началото на тази година общинската администрация в Айтос. Ново звено с 12 души персонал ще обслужва паркингите и ще се грижи за пътната сигнализация в града. Оказа се, че за наемане на паркингите няма мераклии частници и както винаги в такива случаи,...
[Още]
Дано през 2010 година на жителите от с. Лясково им тръгне по вода. Защото в края на миналата година хорицата там много се измъчиха тъкмо от водата, която заля дворове и улици след обилните валежи. И по Коледните и по новогодишните празници „Гражданска защита” и пожарната ежедневно отводняваха...
[Още]
Новата година ще бъде мирна, спокойна и плодородна за Айтос, защото първото бебе на 2010 е момиче, коментираха на 5 януари сутринта, служителките от Дирекция „Административно-правно информационно обслужване” в Община Айтос. Те бяха и добрите вестоносци на новината за първото айтоско бебе през...
[Още]
        В последния ден на старата година, на 31.12.2021 г., екипът на Младежкия информационно-консултантски център – Айтос, в партньорство с младежите от СНЦ „ПОСОКА”, проведе ежегодния младежки поход до местността „Божура”. Традиционното мероприятие се...
[Още]
Ромската нова година Банго Васил ще празнуват в четвъртък, на 14 януари жителите на квартал „Странджа” в Айтос. Отбелязването на Банго Васил е свързано с няколко ромски легенди, според които Свети Васил е застъпник и защитник на ромите. Банго Васил се празнува три дни, а вечерта на...
[Още]
Тази година земляците в София са решили традиционната им среща да се проведе на 5 февруари 2010 година /петък/. Ще припомним, че ежегодните сбирки на айтозлии в столицата се провеждат винаги в петъчните дни около 6 февруари – Освобождението на Айтос. Тазгодишната среща ще е по-празнична, защото...
[Още]
Тече процедура за регистрация на общинското радио – Айтос., научи „НП”. След като през миналата година БТК реши да дари радиомрежата на Общината, следващата стъпка, която предприема общинската администрация е получаването на лиценз от СЕМ.  Вече са подготвени и подадени всички документи...
[Още]
В края на 2009-та, общинските съветници одобриха споразумение за сътрудничество между Община Айтос, Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие на библиотеките при Читалище „Васил Левски” – Айтос и Читалище „Пробуда” – с. Пирне. До гласуването в заседателната зала се стигна, след...
[Още]
        Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място – „Ел.кабел 20кV до ПИ №116010 и...
[Още]
Втория си музикален диск със заглавие „Песента на токчетата” ще представи и в Бургас айтоската поетеса с китара Татяна Йотова. Събитието ще е на 13 януари 2010 година, от 18,00 часа, в залата Младежкия дом в Бургас. Още през м. октомври м.г. поетесата зарадва айтоската музикална общественост и...
[Още]
Диню Динев – Директор на Дирекция „ОКВСТ” в Община Айтос пред „НП” - Г-н Динев, Вашата дирекция подготви Наредба за финансовото подпомагане на спортните клубове с пари от бюджета, с цел да се спре лобизма в ОбС при разпределянето на субсидиите. В четвъртък /14.01./ доработвахте Наредбата,...
[Още]
Айтоското сдружение „Младежки информационен център” спечели втори проект, в който Община Айтос е партньор. Инициативността на сдружението е впечатляваща пред вид факта, че в продължение на три години печели два проекта. Сдружението с председател Пламен Михайлов е създадено през 2006 година като...
[Още]
Непроходими общински пътища затвориха училищата в селата Тополица, Мъглен и Карагеоргиево във вторник и сряда, научи „НП” от учители, които не можаха да стигнат до работните си места. Силният североизточен вятър затрудняваше работата на почистващите машини. След като пътят за Лясково беше...
[Още]
Велка Велева Михалева от Айтос е късметлийката, която спечели голямата награда  на Western Union и Societe Generale Експресбанк- плазмен телевизор със система за домашно кино. Велка печели наградата от Програмата „Верен клиент”, организирана от Societe Generale Експресбанк АД България. В нея...
[Още]
„Не до 20 януари, а до края на месеца ще бъде ясна съдбата на айтоската болница.”, каза за „НП” д-р Гюлнар Хабил – управител на МБАЛ ЕООД – Айтос, в отговор на публикация в общинското издание от 18.01. т.г. Шефката на стационара потвърди, че е входирала документите за договора със Здравната...
[Още]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 29.01.2022 г. /петък/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 1. Отчет за изпълнението на бюджета за...
[Още]
Шест са отделенията с леглова база в айтоската „МБАЛ” ЕООД, още три отделения без лежащо болни са в състава на болницата – Ренгеново, Физиотерапевтично и Клинична лаборатория. С общо деветте си отделения и 24-те лекари, айтоският стационар се слави като един от най-предпочитаните в региона. Тук...
[Още]
Община Айтос, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за детските заведения при Община Айтос по обособени позиции,както следва:1/хляб и хлебни изделия;2/месо и месни продукти;3/мляко и млечни продукти;4/консерви;5/...
[Още]
ПОКАНА Айтос, 25.01.2022 г. Уважаеми дами и господа, И през новата 2010 година МИГ Айтос продължава реализацията на проекта за местна стратегия за развитие, който се реализира в рамките на ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони. В рамките на проекта беше учреден...
[Още]
Служба по трудова медицина „ТЕАТОН” – Бургас, която има договори за обслужване на Община Айтос и Дирекция „ОКВСТ”, организира в петък обучение на членовете на комитетите за условията на труд и директорките на детските градини. Изискването за създаването на такива комитети е към всички...
[Още]
Ниските температури и ураганният вятър не можаха да уплашат нито служителите в зоопарка нито техните питомци. Животните са живи и здрави и понасят храбро атмосферните аномалии, увери се на място „НП”. В студените дни по –трудно е за гледачите – те трябва да приготвят двойни дажби за мечките и да...
[Още]
След като пя дори на именния си ден в столичното заведение "Гранд де лукс", айтоската фолк дива Ивана продължава упорито да работи. Сега фолк фурията тръгва на турне. Дългоочакваната й национална обиколка по случай десетте години на сцената стартира на 30 януари, само ден преди рождения ден на...
[Още]
Във вторник /26.01./ на пресконференция на МЗ стана ясно, че застрашени от затваряне са 21 болници в страната. За радост, МБАЛ ЕООД – Айтос не е този „черен” списък. Това, обаче, все още не означава, че Айтос се е разминал с т.н. преструктуриране на лечебните заведения. В айтоската болница с...
[Още]
Конкурсът ще се проведе в  навечерието на празника, в арт-салона на СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”град Айтос.  Победителите ще вземат участие в програмата на 3ти март.  Целта на конкурса е да възпитава подрастващите в патриотични чувства. МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ! РЕГЛАМЕНТ:...
[Още]
През 2009 г. разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт са в размер 1 644 хил. лв. От собствени бюджетни средства и целева субсидия са вложени общо 1 504 хил. лв., което представлява 91 % от общия обем на разходите за бюджета.  Размера  на разходите за канализация села със...
[Още]
О Б Щ И Н А   А Й Т О С О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2009 г. Бюджета на Община Айтос за 2009 г. е приет с решение № 200 на Общински съвет,  ...
[Още]
В Айтос има много учители, лекари, юристи, икономисти. Но, аз поне не бях чула да има професионални артисти. Оказа се, че има един. Руси Тодоров е на 26 години и през 2008 – ма е завършил НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”, специалност „Актьорство за куклен театър” в класа на проф. Боньо Лунгов. Играл е и в...
[Още]
Театрална школа към Читалище „Васил Левски” организира младият преподавател, айтозлията  Руси Тодоров- дипломиран актьор от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Руси Тодоров е съвсем млад, но вече има опит в сферата на кукления театър и работата с деца, сценични, филмови и театрални изяви; детска и...
[Още]
        Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място – „Външно кабелно ел.захранване за УПИ...
[Още]
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Трасе на водопровод от пи...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - „Водоснабдяване с.Дрянковец, община Айтос, подобект: Кранова шахта с. Дрянковец –...
[Още]
№ Дейност бр. 1. Проведени заседания на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) 18 2. Разгледани искания от ОЕСУТ за допускане изработване на ПУП - ПРЗ 14 3. Мотивирани предписания за изработване на ПУП - ПРЗ 130...
[Още]
През 2009 година в дирекция „А П И О” се наблюдава утвърдилата се в последните няколко години тенденция към увеличаване броя на извършените услугите, но  за разлика от предишните 3 години, през които увеличението през всяка следваща беше с по 1/3 от предходната, през 2009 г. това увеличение...
[Още]
І. ОБРАЗОВАНИЕ        Анализът на състоянието на Образованието в Община Айтос през втората година  от мандат 2007-2011 година е важно изискване при вземане на решения.В изготвеният от Дирекция”Образование, Култура, и Вероизповедания, спорт и туризъм”...
[Още]
          В Дирекция „Общинска собственост и икономическо развитие” се: - организират, консултират, приемат и подготвят необходимите документи по различни процедури в стопанските дейности – като търговия, туризъм, транспорт и селско стопанство;...
[Още]
На 5 февруари, минусовите температури и снегът не попречиха на айтозлии да се стекат пред параксиса-костница „Св. Димитър”, за да присъстват на тържествата, посветени на Освобождението на родния град. Заупокойната молитва, която отслужи отец  Ромил Негозов бе за падналите за освобождението...
[Още]
След публичното обсъждане на проекта за бюджет – 2010 на 9 февруари т.г. беше поставен един наболял въпрос - необходимостта от ремонт на покрива на читалището. За информация на гражданите ще кажем, че покривът на възрожденската институция беше сериозно разрушен при последните снежни бури и...
[Още]
Тържествена клетва положиха на 5 февруари т.г. новоизбраните 30 съдебни заседатели пред Общото събрание на магистратите на Районен съд гр. Айтос. Техният мандат започва да тече от деня на клетвата и е с продължителност 5 години. “Съдебните заседатели са избрани, за да бранят интересите на...
[Още]
На 23.02.2022 г. /вторник/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос Председателят на ОбС - Айтос Зейджан Али свиква  ДВАДЕСЕТ  И  ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет в Айтос. Заседанието е особено важно, защото съветниците ще трябва да гласуват бюджет-2010 на Община...
[Още]
През м. октомври 2009 г. „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС” за втора година кандидатства с проект по програма на Министерството на физическото възпитание и спорт - „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” в направление „НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИД СПОРТ” с финансова стойност в размер на 7000 лв. За първи път в...
[Още]
Днес на 23 февруари, Общинския съвет в Айтос прие с корекции бюджета на общината за 2010 година. Според администрацията, принципът, на който е изработен проекта за бюджет е „реални приходи за реални разходи”.  Основната цел на финансовата рамка за тази година е да съхрани икономическата...
[Още]
ПОКАНА Бургаската търговско промишлена палата, съвместно с община Айтос организира: на 09.03.2022 г. обучителен семинар на тема „СТАНДАРТИТЕ GS1 В ТЪРГОВИЯТА И ЛОГИСТИКАТА, БАРКОДОВЕ”,  който ще се проведе в заседателната зала на общината от 10:00 часа. Ще бъдат разгледани...
[Още]
Детските състави на Айтос танцуваха с много емоция на площад „Свобода” навръх националния празник Трети март. Идеята за наша си, айтоска програма беше в пълен унисон с родолюбивите чувства, които доведоха на площада стотици граждани. Пред айтозлии, дошли да почетат 132-та годишнина от...
[Още]
Десет български града ще имат удоволствието да опитат от нежните шоколадови Милка удоволствия и да се потопят в атмосферата на уникалния свят на Милка, пълен с игри и забавления.  Градовете, които през изминалите няколко уикенда имаха удоволствието да бъдат домакини на зимните Милка...
[Още]
 Изцяло дамски е колективът на Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Айтос. Петте служителки са лицето на Общинската администрация - те са призвани да посрещат хората на най-първата линия общинска линия. Във „фронт” офиса са истинските, живите контакти на...
[Още]
Айтос беше осмият от десетте български града, които имаха удоволствието да се потопят в света на Милка шоколадите. Не без гордост пред останалите градове в област Бургас, Айтос посрещна турнето на Милка като „избраният” град. В неделения ден, стотици бяха децата и възрастните, дошли да опитат...
[Още]
След пролетните  температури в първите мартенски дни, зимата отново показа мразовитото си лице. Разразилата се снежна буря в понеделник през нощта затвори четвъртокласната пътна мрежа в общината и отново дари с принудителна ваканция част от учениците в селата. В във вторник почти през целия...
[Още]
С ефективни протестни действия, вчера /10 март/, айтоските семейни лекари се присъединиха към националната протестна лекарска вълна в страната. Решението е взето на Общо събрание на общопрактикуващите лекари от област Бургас, което се проведе във вторник вечерта /9.10./. Проблемът с...
[Още]
След две десетилетия, загубени за един от любимите местни  спортове, най-сетне Айтос има шампион по свободна борба. И не просто шампион, а най-добър в страната състезател при децата в тежката категория. Това е новината, която „НП” научи от старши треньора на Спортен клуб по борба „Айтос”...
[Още]
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
[Още]
Програма: 22 март 2010 г., 17.00 ч., Ритуална зала на Община Айтос Откриване на изложба базар „От сръчните ръце на българката” по повод 25 март – Благовещение. Изложбата ще бъде експонирана до 26 март 2010 г. 25 март 2010 г., 17.00 ч., Читалище „Васил Левски”. Среща с артист и...
[Още]
Международната природозащитна организация WWF подготвя кампания Часът на Земята 2010, в която Община Айтос беше отново поканена да се присъедини. Кампанията цели повишаване на интереса и ангажираността с проблемите на промените в климата- една от най-сериозните заплахи, пред която е изправен...
[Още]
Процедура за обществена поръчка „Доставка през покупка на хранителни продукти за детските градини в община Айтос” стартира във вторник в Заседателната зала на Община Айтос. Комисията, определена със заповед на кмета на Община Айтос покани представители на фирмите участнички, за да отвори пред тях...
[Още]
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Айтос, Дирекция ТСУС съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №РД-08-81/05.02.2010год., Кмета на община Айтос е допуснал процедура за изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) за имот 021032,...
[Още]
След Баба Марта и Денят на майката, през март се усмихнахме на пролетта в навечерието на още един много хубав християнски празник - 25 март Благовещение. Тези чудесни мартенски празници дадоха повод на Читалище „Васил Левски” - Айтос  да организира изложба на уникални произведения,...
[Още]
Празнична пограма: 25 март 2010 г., 17.00 ч., Читалище „Васил Левски”. Среща с артиста и режисьора Андрей Слабаков и прожекция на филма „Прогноза” с режисьор Зорница София.  Прожекцията е откупена от Община Айтос. Вход свободен. 27 март 2010 г., с. Караново, Читалището...
[Още]
Цели 8 медала извоюваха талантливите момчета от Спортния клуб по свободна борба” Айтос с президент Ружди Ахмед и треньор Кръстю Дачев на Националния турнир „Старозагорска пролет” – Стара Загора, научи в събота /27.03./ „НП”. За да спазят регламента на престижното състезание, треньорите...
[Още]
К Л А С И Р А Н Е:                      І  -  Полудневни детски градини   І МЯСТО       Алекси Янчев Топалов – 7 год., ЦДГ „Калина Малина” –...
[Още]
Сезон 2010 по мотокрос стартира успешно за таланта от Айтос Николай Колев – състезател на МСК „Моторейсинг” Варна. На 27-28.03.2010 в Мегалополи, Гърция се проведе І кръг от Източноевропейският шампионат по мотокрос. Сред общо 110 състезателя от Гърция, Румъния, Македония,Молдова и...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно приемане анализ на правното състояние за приватизацията на 1148 дяла, представляващи 100% от капитала на „КДС-Айтос”ЕООД, гр.Айтос,...
[Още]
В събота, на 24 април, айтоски младежи, ръководени от екипа на МИКЦ – Айтос, почистиха за трети пореден път язовир „Айтос” и парк „Славеева река”.  Ежегодната инициатива на СНЦ „Младежки информационен център” и на СНЦ  „Посока” събра айотски младежи и ученици, и те заедно събраха 61...
[Още]
Голямото пролетно надиграване промени живота в СОУ “Никола Вапцаров”. Седмици преди това се обсъждаха хората, мислеше се регламентът, сформираха се отбори. За учениците Голямото пролетно надиграване означава много, защото наистина обичат българските народни песни и танци. От друга страна, те...
[Още]
Не по-малко от 50 туроператорски фирми и медии организирано посетиха Етнографския комплекс „Генгер” в Айтос в рамките на Деветата туристическа борса „Вашата ваканция”, която се проведе в Бургас. По стара българска традиция, гостите бяха посрещнати с хляб и сол на входа на комплекса. Веднага...
[Още]
Туризмът е един от приоритетите на Айтос, е записано в Стратегията за развитието на Общината до 2013 година. В тази връзка, администрацията и Общинският съвет създадоха заедно Консултативен съвет по туризъм, който да развие възможностите на града ни в тази посока. Двете основни направления, в...
[Още]
Работниците, изпълняващи дейности по озеленяване и чистота към Общината, както и колегите им работещи по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” навръх 22 април дадоха своя принос за чиста околна среда. Те почистиха трудно достъпни места в парка и положиха специални...
[Още]
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабел от ВЛ 20кV до УПИ...
[Още]
През октомври месец 2009 г. стартира  проект „Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в община Айтос”. Проектът се финансира от Европейски Социален Фонд в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В проекта работят асистенти с...
[Още]
На 30.04 /петък/ т.г. от 10.30ч. до 12.00ч. в малка заседателна зала на Община Айтос ще бъде организирана приемна за гражданите, с регионален представител на Комисията за защита от дискриминация.  
[Още]
Акробатите ни пак са върха, този път на Четвъртия международен турнир в Самоков, който се проведе в края на миналата седмица, научи „НП” в понеделник /26.04./ За второ поредно участие в турнира до Самоков пътуваха най-добрите от Спортния клуб по акробатика - Айтос – смесената двойка Мирела...
[Още]
В рамките на проекта на СНЦ МИГ Айтос, реализиран по Ос 4 ЛИДЕР на Оперативна програма „Развитие на селските райони”, в Айтос беше учреден обществен форум, който работи за създаването на местна Стратегия за развитие на територията. На проведената на 25.02.2022 година трета сесия на форума...
[Още]
Танцовият състав „Тракийче” при СОУ „Христо Ботев” беше единственият айтоски участник в особено престижния Втори детски национален фолклорен фестивал „Напеви от Северозапада”, който се проведе в средата на м. април т.г. в град Монтана. Едно от задължителните условия за участие беше...
[Още]
СТАТУТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОГРАМА НА ПРАЗНИЦИТЕ   Организатори на Фолклорните празници “Славееви нощи” 2010 са Община Айтос и Читалище “Васил Левски”. В рамките на празниците се провеждат:  конкурс за изпълнители на народни песни...
[Още]
40 ученици от СОУ „Никола Вапцаров” и техните учители в четвъртък, на 29 април т.г., изненадаха общинарите с желанието да проведат открит урок в Община Айтос, на който непременно да присъства и кметът Евгени Врабчев. Служителите от общинска администрация дълго се чудиха как ли ще изглежда...
[Още]
На 30.04.2010г., в офиса на МИКЦ – Айтос се проведе групова консултация на ученици от осми и единадесети клас на СОУ „Христо Ботев” – гр. Айтос. Консултацията бе по заявка на учениците, които проявиха искрен интерес към дейността на МИКЦ. Нашият екип с удоволствие посрещна младежите и им...
[Още]
Под  звуците на марша „Велик е нашият войник”, в навечерието на Деня на българската армия – 6 май беше организиран тържествен ритуал за освещаване и връчване на новоизработеното знаме на общинската организация на Съюза  на офицерите и сержантите от резерва и запаса в Айтос. Ритуалът,...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Председателя на ОбС – Айтос относно приемане Отчет за дейността  на  ОбС  и  неговите  комисии  за  изтеклото шестмесечие – м.Х.2009 –...
[Още]
Програма: 19.05. 2010 г. , 11,00 ч. Община Айтос Традиционна среща на кмета на Община Айтос с изявени ученици в областта на спорта, образованието и изкуствата по повод 24 май. 19.05. 2010 г., 17,00 ч. Читалище „Васил Левски „Мелодии на тялото” – спектакъл на танцова формация „Танца на...
[Още]
Вчера, на 19 май, кметът на Община Айтос Евгени Врабчев се срещна предпразнично с ученици от всички училища на община Айтос. Децата имат престижни изяви в конкурси, състезания и турнири и са дали своя принос за издигане на авторитета на родния град. За участие в традиционната предпразнична среща...
[Още]
  На 14. 05. 2010 г. на градския стадион в гр. Царево се проведе ХІ- то областно състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. На състезанието бяха представени резултатите от целогодишните занимания на клубовете “Млад огнеборец”в областта. Обучението се провежда от...
[Още]
ЕТ „ТОГО КОМЕРС” – Тодор Пантелеев ЗКПУ „Сила” с. Пирне с председател Райко Иванов Яшар Мурад „Деметра” ООД – Румяна Андонова „АЛИАНЦ България” АД „Авицена” ЕООД ПК „Атанас Манчев” „Медицински център І” ЕООД Кредитна кооперация „Аетос” – град Айтос...
[Още]
    На 4, 5 и 6 юни 2010 г., на откритата сцена в парк „Славеева река” в Айтос ще се проведе 42-то издание на Фолклорните празници „Славееви нощи”. Организатори са Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869” Инициирани са от композитора Филип Кутев през 1968 година и...
[Още]
Проект „Център за работа с деца и семейства” е разработен от екип на Сдружение „Алтернативи” – град Айтос в партньорство със сдружение „Равновесие” – град Бургас. Проектът е финансиран от Фонда за подкрепа на НПО 2008 – 2010 г. в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо...
[Още]
Център за работа с деца и семейства беше открит в навечерието на Първи юни в Айтос. Центърът е изграден по проект на Сдружение „Алтернативи” – Айтос в партньорство със сдружение „Равновесие” – град Бургас. Финансиран е от Фонда за подкрепа на Неправителствени организации 2008 – 2010 г. в...
[Още]
Тази вечер /06.06.2010 г./ сцениално за Фолклорните празници "Славееви нощи" в парк "Славеева река" ще гостува Президентът на РБ г-н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ. Г-н Първанов ще поздрави айтозлии и ще връци специалната награда и плакет "Славееви нощи 2010" на Танцов състав "Тракийче" с ръководител...
[Още]
Над 2000 участници пяха и танцуваха на традиционните празници „Славееви нощи” в Айтос. Специално за закриването на тридневната фолклорна фиеста в Айтос пристигна Президентът Георги Първанов. Сред гостите на 42-то издание на празниците беше и Вяра Петрова – народен представител от ГЕРБ. По стар...
[Още]
Проектът за паметник на композитора Филип Кутев, който ще бъде поставен в центъра на Айтос, е вече готов, съобщи президентът на Ротари клуб – Айтос Тодор Демирков. Работният вариант бе представен на дъщерята на композитора – проф. Надежда Кутева по време на тържествата “Славееви нощи”, които се...
[Още]
Специална награда за певческо дарование на АГРОДАР България ЕООД – Айтос е присъдена на Преслава Дeянова Стоянова на 4 години от Айтос Ансамбли – обработен фолклор І място – ФА „Въжички” – НЧ „Просвета 1892” – Стралджа ІІ място – ТА „Златен клас” – НЧ „Възраждане 1926” – с. Зимница, община...
[Още]
ЗАПОВЯДВАМ:  1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на язовири – публична общинска  собственост по график, както следва : 1.1. На 15.07.2021 г. от 9,00 часа за язовир „Помпена станция” – имот  № УПИ X, кв.2,...
[Още]
На основание чл. 60 и чл. 57, ал. 1 от Наредбата № 2/2009 на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
[Още]
От 10 до 14 юни т. г., за седми пореден път учениците от Младежкия противопожарен отряд „ОРЕЛ-160” при СОУ „Н. Вапцаров” – Айтос взеха участие в ХІ-те републикански състезания на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” като представители на област Бургас. Състезанията се проведоха в к....
[Още]
      Общинска администрация Айтос УВЕДОМЯВА гражданите на община Айтос за своето намерение да разработи и реализира проект с наименование: „Обновяване на образователна инфраструктура в община Айтос” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Проектът е в...
[Още]
 - Г-жо Алакушева, каква е събираемостта на местните данъци през първите пет месеца на 2010 г., сравнено със същия период на м.г? - Към 31.05.2010г. събираемостта при данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е с около 20% по-висока, а при пътния данък /при...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 2. Предложение от Кмета на...
[Още]
Районен център – 112 Бургас с началник инж. Наталия Миткова събра на среща в четвъртък институциите и службите от община Айтос, които имат ангажимента спешно да реагират на сигнали на единен европейски номер 112. На срещата, Таня Шаматанова – Главен координатор в РЦ презентирани възможностите на...
[Още]
В разгорещени дебати премина заседанието на Общинския съвет в четвъртък. Най-горещи обаче, бяха споровете около идеята на Ротари клуб – Айтос да изгради мерориал на композитора Филип Кутев в центъра на Айтос.  Ще припомним, че Ротари клуб – Айтос внесе в ОбС предложение за...
[Още]
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.3, ал1, т.1 чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 131 от 09.10.2008г. на Общински съвет – Айтос, ПРИЕМА: 1. Утвърждава приватизационната...
[Още]
  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗУЕС / И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, Е НЕОБХОДИМО  ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ...
[Още]
Изминалата седмица беше доста плодотворна за съставите на Народно читалище”Васил Левски 1896”-Айтос, които взеха участие в два Международни фестивала. Във втора възрастова група, малчуганите от Детска танцова формация „Пони” извоюваха първо място в Международния фестивал на изкуствата „Радост на...
[Още]
Последната зима беше тежка за всички, тежко я преживяха и в Зоопарка в Айтос. ВиК инсталацията и канализацията там е на няколко десетилетия, затова на пролет стана ясно, че течовете са навсякъде. Затова през м. юни беше изградена нова канализация, която включва всички възлови обекти на...
[Още]
Айтоската акробатика пак ще бъде на Световно първенство, този път в Полша, научи „НП” по телефона от треньорката Дида Грудева. Потърсихме Грудева по телефона, защото тя и нейната „златна” смесена двойка Златин Киров – Мирела Иванова са на тренировъчен лагер с националния отбор на България в Горна...
[Още]
На основание чл.7, във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация  или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, във връзка с чл.5, ал.2 и чл.26, ал.1 от ЗПСК, във връзка с чл....
[Още]
Преди седмица завърши и последното състезание на Държавното първенство по лека атлетика. Под ръководството на Управителния съвет с председател д-р Галина Петрова и с наставленията на зам. треньора Пламен Неделчев, айтоските атлети се представиха достойно, защитавайки за поредна година авторитета...
[Още]
В нетрадиционна обстановка се проведе работната среща на местния политически елит, свикана от Зейджан Али - Председател на Общинския съвет във вторник вечерта. Покана за сбирката получиха председателите на постоянните комисии Ивелин Йорданов, Деян Господинов, който присъства и в качеството си...
[Още]
„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС” даде начало на лятото с първия турнир по плажен волейбол „AYTOS BEACH VOLLEY 2010”. Състезанието се състоя на 3 и 4 юли в градската градина в к-с „Вълнолома”. Турнирът се проведе във две възрастови групи- за мъже система 2 х 2 и за учащи до 14 г. система 2 х 2. Наградите...
[Още]
На тазгодишното Световно първенство по спортна акробатика, международните информационни агенции отново наредиха името на Айтос до фаворитите на планетата в този спорт – Русия, Китай, САЩ и Белгия. Как се случи това? В състезанието на най-силните, националният отбор на България включи и айтоската...
[Още]
Световният пробег на хармонията, който преминава през България в периода 15-21 юли 2010 г., мина и през Айтос на 19 юли. Международният отбор на най-дългото световно бягане, пристигна пред сградата на Община Айтос в най-горещия юлски ден, придружаван от състезатели на Лекоатлетически клуб –...
[Още]
Вече има пари за основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски 1869” в Айтос, научи „НП” през тази седмица. Новината е от дни и става дума за средства, отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, по искане на Община Айтос.  Ще припомним, че близо 600...
[Още]
Магията на автентичната българска песен завладява Копривщица на всеки пет години. Първият събор на народното творчество във възрожденското градче се провежда през 1965 г. и оттогава до днес има  вече 10 издания. В последните три събора Айтос неизменно присъства с уникално представяне на...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места -   „Свързващ електропровод Въздушна линия 110кV от подстанция 400кV...
[Още]
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Ел.кабел 20кV до пи...
[Още]
С Диню Динев – Директор на Дирекция „Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм” в Община Айтос разговаряме за готовността на детските градини и училищата в община Айтос за новата учебна година. - Г-н Динев, по-малко от седмица ни дели от старта на новата учебна година. Каква е...
[Още]
Айтос отбеляза 125-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия на централния градски площад „Свобода” с голям концерт на Детския танцов състав „Славейче” към Военен клуб – Айтос, с ръководител Милка Рускова. Айтозлии дълго аплодираха танцьорите от двете възрастови групи...
[Още]
На основание на чл. 60, ал.1, във връзка с чл. 28, ал.4, във връзка с чл. 57, т.4 от Наредба №2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 465, прието на заседание на Общински съвет – гр. Айтос, проведено на 24.06.2010...
[Още]
С близо 50 първокласника повече ще стартира новата учебна година в община Айтос. Броят на учениците, които ще се обучават в общо осем учебни заведения в общината е 2 562-ма.  От Дирекция „Образование” в Община Айтос съобщават, че готовността на детските градини и училищата за новата учебна...
[Още]
С близо 50 първокласника повече стартира новата учебна година в община Айтос. Броят на учениците, които ще се обучават в общо осем средни и основни учебни заведения в общината е 2 562-ма.  Готовността им за новата учебна година е много добра, потвърдиха го директорите и пред Кмета...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА – 22 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. НА ПЛОЩАД „СВОБОДА”, ОТ 18,00 Ч. ЧЕСТВАНЕТО НА ПРАЗНИКА И КОНЦЕРТА, ПОСВЕТЕН НА 102-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ СА ПОДГОТВЕНИ ОТ УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ...
[Още]
Докато айтозлии спокойно си пиеха кафето в градските заведения, няколко десетки души гасиха огромен пожар край Айтос в четвъртък след обяд. Огнената стихия беше овладяна с обединените усилия на Общинския кризисен щаб, пожарната и полицейската служба, Аварийно-спасителната група, Горското...
[Още]
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ   на  ОбС – Айтос   на   05.10.2021 г. /вторник/ от 9.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос  ...
[Още]
 „Айтос – древен и млад”, посветен на Празника на родния град - ДИМИТРОВДЕН Право на участие имат автори от всички възрасти. Всеки автор може да участва с една своя творба, посветена на родния град, на историята, настоящето, бъдещето му и на неговите жители. Творбите се изпращат в...
[Още]
На 4 октомври 2010 г., в СОУ „Христо Ботев” в Айтос беше открита първата в Бургаска област модерна езикова компютърна лаборатория. Мултифункционалният езиков кабинет е изграден по проект „Светът в една класна стая” и е финансиран от Фондация „Америка за България”. Езиковата лаборатория е една...
[Още]
Димитровден 2010 Благодарим на спомоществователите! От името на гражданите, Община Айтос благодари на съорганизаторите и спомоществователите, които подкрепиха проявите в празничния афиш, посветен на 26 октомври - Димитровден: "АВИЦЕНА" ЕООД - МЛАДЕН ИВАНОВ АПТЕКА "АКВАМАРИН" СВЕТЛА...
[Още]
19.10.2021 г.,10,30 часа, НЧ „Васил Левски 1869” Откриване на изложба на детските градини на тема „Обичаме те, Айтос!” 20.10. 2010 г. 11,00 часа, НЧ „Васил Левски 1869” „Врабчетата” – спектакъл за деца на ДКТ „В. Друмев”- Шумен 17,00 часа, Ритуална зала на Община Айтос...
[Още]
Св. Димитър да ви благославя и пази! Братя и сестри, Светото евангелие е духовен извор, Светото евангелие е вечна светлина. Както слънцето неизтощимо никога не намалява светлината си, както когато Луната е пълна ярко свети, така Евангелието има духовна сила, съдържа духовна дълбочина. Но човек...
[Още]
През седмицата се проведе традиционния турнир по волейбол за ученици по повод празника на гр. Айтос-Димитровден. Състезанието се състоя в две възрастови групи V-VІІІ клас (момичета и момчета и ІХ-ХІІ клас (юноши и девойки). В състезанието се включиха отбори от три учебни заведения - СОУ...
[Още]
По покана на кмета Евгени Врабчев, специален гост на празника на Айтос беше Антонио Ларуча – Кмет на Община Тречента, Италия. Италианската община отдавна проявява интерес към Айтос, а празникът беше добрия повод за среща между общинските ръководства на двете общини. Специални благодарности за...
[Още]
По повод празника на града ни, Клубът по свободна борба проведе най-масовия турнир в спортната история на Айтос. Над 130 участници от 12 общини мериха сили в Спортната зала в градската градина, в присъствието на треньори, спортни деятели, ветерани и родители. Благодарение на изключителната екипна...
[Още]
От името на гражданите, Община Айтос благодари на съорганизаторите и спомоществователите, които подкрепиха проявите в празничния афиш, посветен на 26 октомври - Димитровден: "АВИЦЕНА" ЕООД - МЛАДЕН ИВАНОВ АПТЕКА "АКВАМАРИН" СВЕТЛА ПЕНЧЕВА "МАКСТРЕЙД 79"  ЕООД - ЮМЕР ЯКУБ КРЕДИТНА...
[Още]
С химна на Република България и внасяне на знамето на Община Айтос започна тържественото заседание на Общинския съвет в Айтос на 25 октомври, в навечерието на Димитровден. С много свежест и настроение наситиха тържествения момент, гласовитите деца от Вокална формация „Ян Бибиян” с ръководител...
[Още]
НЧ „Васил Левски 1869” поднесе на айтоската публика голям концерт за Димитровден на 25 октомври т.г.. Дни преди събитието, в разговор с Цветелина Драгиева – Секретар на възрожденската ни институция, „НП” научи, че участници в празничния спектакъл са всички художествени състави за любителско...
[Още]
АЙТОС-ПРЕДИ И СЕГА е фотоизложбата, която в продължение на три празнични дни поддържаше интереса на айтозлии от всички възрасти в центъра на града. Това е и първата в Айтос изложба на постери на открито. Достъпна, интересна и професионално подготвена – така най-общо може да бъде...
[Още]
На 21 октомври 2010 г. в  заседетелната зала на Община - Айтос се проведе Кръгла маса „Социална работа с деца в риск”. Събитието се явява заключителен етап и обобщава постиженията, проблемите и тенденциите, констатирани при реализацията на проект „Център за работа с деца и семейства”,...
[Още]
От Майнц, Германия през миналата седмица се завърна елитният ни отбор по спортна акробатика на СКСА „Орел” – Айтос. Нашите акробати участваха в Международен турнир, по покана на  българските треньори Антоанета и Орлин Киселички, които от години работят в германския град. Турнирът е...
[Още]
Айтозлии приключиха със зимнината, бурканите с компоти, камби, пиперки и домати вече са прибрани в мазетата. Сигурно затова и покупко-продажбите на кооперативния пазар рязко паднаха. Сега е сезонът на зелето и морковите. Тези, които все още не са сложили зеле в бидоните обикалят из...
[Още]
Деца от голямата група на ОДЗ „Пролет”, заедно с учителките и директорката Росица Кавалджиева  бяха първите гости в Районно управление „Полиция” – Айтос рано сутринта на 8 ноември т.г. С фолклорни танци, стихове и песни децата поздравиха айтоските полицаи по повод професионалния им празник....
[Още]
На 8 ноември 2010 година Кметът на Община Айтос Евгени Врабчев и  Янита Мановола, представляваща Агенцията за социално подпомагане, подписаха в Бургас междуинституционално рамково споразумение за стартиране на проект за социални услуги с партньорството на Община Айтос. Споразумението сложи...
[Още]
Община Айтос уведомява всички собственици на еднокопитни животни / коне , магарета, мулета , катъри / , че започва задължителна регистрация на животните и издаването на паспорти.  За целта е необходимо  : 1. Собствениците да внесат такса за транспондера / марката / на животното...
[Още]
Във връзка с предстоящото статистическо Преброяване на населението и жилищният фонд  в Република България през 2011 г., през периода  от 10 ноември  - 10 декември 2010 година се набират кандидати за преброители и контрольори за Преброяването. Изискване към кандидатите за...
[Още]
На информационна среща с животновъди в четвъртък в Айтос, която беше последна от поредицата срещи с животновъди и тютюнопроизводители в област Бургас, бяха Лидия Станкова – Директор на Областна дирекция „Земеделие”, д-р Галина Петрова – Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” в...
[Още]
ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно промяна в Наредба № 1/26.02.2003 г. „За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос” на таксата за битови отпадъци в изпълнение на ПМС № 207/16.09.2010 г. „За определяне на...
[Още]
       „Национална Електрическа Компания” ЕАД, гр.София информира за предстоящо извършване на геодезически и геоложки замервания по бъдещото трасе на обект: „Въздушен електропровод от подстанция „Айтос” до подстанция ”Слънчев бряг-запад”. Трасето на бъдещия...
[Още]
На основание чл. 60 и чл. 57, ал. 1 от Наредбата № 2/2009 год. на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за...
[Още]
По повод на световния ден за борба със СПИН в България се организира национална антиспин кампания за анонимно и безплатно изследване. Мобилна група от Бургас пристигна в Айтос на 30 ноември, за да направи тестове на всички айтозлии, пожелали да се включат в в кампанията под надслов...
[Още]
ПРОГРАМА: 7.12. 2010 г., 17,00 часа, площад „Свобода” ДА ЗАПАЛИМ ЗАЕДНО ЕЛХАТА! 13- 17.12. 2010 г. , 17,00 часа, Спортна Зала Традиционен коледен турнир по волейбол 16.12.2021 г., НЧ „В. Левски 1869” Драматичен театър „Л. Кабакчиев”- Казанлък представя: 11,00 ч....
[Още]
ПРОГРАМА: 13- 17.12. 2010 г. , 17,00 часа, Спортна Зала Традиционен коледен турнир по волейбол 16.12.2021 г., НЧ „В. Левски 1869” Драматичен театър „Любомир Кабакчиев”- Казанлък представя: 11,00 ч. „Чувалът на Дядо Коледа” – спектакъл за деца 18,00 ч. „Боси в парка” –...
[Още]
На 14  декември т.г., в Сливен, се проведе тристранна приятелска среща между клубовете по лека атлетика на Сливен, Ямбол и Айтос. Надпреварата е традиционна и предколедна и в нея участват деца до 13 години. Състезанието протече в две възрастови групи – до 11 години и до 13 години в две...
[Още]
Имената на най-добрите спортисти и треньори на община Айтос за 2010 година са вече известни. Както „НП” ви информира, Управителните съвети номинираха най-добрите си треньори, а треньорите избраха най-добрите си състезатели за надпреварата за приза „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2010” и приза „ТРЕНЬОР НА...
[Още]
О Б Щ И Н А   А Й Т О С О Б Щ И Н С К А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2011г. е до 31.01.2011г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща до 31.01.2011г. На предплатилите за...
[Още]
О Б Щ И Н А    А Й Т О С ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ З А П О В Е Д № РД –08-23 Гр. Айтос , 07.01. 2011 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА ,  заповед № РД-10-3 / 06.01.2022 г. на Областния управител – гр. Бургас и Заповед № РД-09-4 / 05.01.2011...
[Още]
СЪОБЩЕНИЕ Община Айтос уведомява всички собственици на двукопитни животни , че във връзка с констатиран положителен случай на шап при диво прасе в землището на с. Кости , община Малко Търново , област Бургас и взетите решения на заседанието на епизоотичната комисия от 10.01.2022 г. , е...
[Още]
Вторият етап на проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще стартира в община Айтос в началото на м. март. Проектът се изпълнява съгласно междуинституционално рамково споразумение между водещата организация - Агенция за социално подпомагане и...
[Още]
Агенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-5.2.09 „Алтернативи” УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че...
[Още]
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 26.01.2022 г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната...
[Още]
Отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинска администрация за отоплителен сезон 2010/2011г.” ще се извърши на 26.01.2011г. (сряда) от 09:00 часа в стая №34 в...
[Още]
      На 27.01.2022 г. /четвъртък/ всички преброители за преброителните участъци на територията на град Айтос трябва да се явят в сградата на общинска администрация на община Айтос, за да получат преброителните материали.     Раздаването на материалите ще...
[Още]
На 31.01.2022 г./понеделник/ всички контрольори и преброители, които не са получили преброителните материали и служебните карти, и не са подписали гражданските договори с ТСБ - Бургас, да се явят в сградата на общината в стая № 4 за получаването им.  Председател на Общинска ПК - Айтос...
[Още]
6 февруари 2011 година  9,00 часа – Храм „Свети Димитър” Тържествена Света литургия 11,00 часа – Площад „Свобода” Ритуал за издигане на националното знаме и знамето на Община Айтос Празнична програма, подготвена от СОУ „Христо Ботев” – Айтос 11,30...
[Още]
Обява : инициатива на община Айтос за ползване на воден обект : 1. река без име с три притока- с. Малка поляна 2. река Славеева река гр. Айтос
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  ...
[Още]
ПРОГРАМА 17.02 2011 г., Спортна зала, 14,00 ч. •Традиционно ученическо състезание „Лъвски скок” 19. 02. 2011 г., храм „Св. Димитър”, 10,00 ч. •Заупокойна молитва за Апостола •Програма, посветена на годишнината -  ЦДГ „Славейче” – Айтос •Поднасяне на...
[Още]
Размерът на такса „битови отпадъци” за община Айтос остава непроменен и ще се заплаща както през 2010 година, реши Общинският съвет в Айтос на февруарското си заседание. Размерът му за жилищни имоти на физически лица е 1,67 промила, а за нежилищни имоти на физически лица – 3,33 промила. При...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ВИ КАНИ НА КУКЕРСКИ ИГРИ НА 6.03. 2011 г., /НЕДЕЛЯ/, ОТ 11,30 ч. НА ПЛОЩАД „СВОБОДА” Вресовските кукери ще гонят зимата и злото по ул. „Цар Освободител”.  От 11,30 ч. на площада ще е ритуалът за плодородие.
[Още]
През тази седмица кметът на община Айтос Евгени Врабчев ще подпише с Министър Нора Караджова договор за 30 357 340 лв безвъзмездна финансова помощ за изграждане Пречиствателна станция за отпъдъчни води в град Айтос по Оперативна програма „Околна среда”. 24 285 872 лв от парите ще са от...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” ВИ КАНЯТ НА: 2 март 2011 г., 17,00 ч., НЧ „Васил Левски 1869” КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ СЪСТАВИ, ПОСВЕТЕН НА133-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. 3 март 2011 г., 11,00 ч., площад „Свобода” • ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ИЗДИГАНЕ НА...
[Още]
На първи март всеки трябва да носи мартеница, особено малките деца, младоженците или новородените домашни животни. На някой плодни дръвчета, дръжките на вратите и избите също се слагат мартеници. Има специални места, на които се слагат мартеници – на китките, на врата като огърлица или на дрехите...
[Още]
Празникът на мартеницата 1 март винаги е бил повод за пролетно усещане и за единение на всички етноси в община Айтос. Независимо от религиозната си, етническа и политическа принадлежност, айтозлии се кичат с червено-белия символ и си пожелават здраве и берекет. Най-малката Баба Марта пристигна...
[Още]
Жири в състав Милка Харизанова- старши експерт по БЕЛ в РИО-Бургас, Ана Иванова Илиева- учител по БЕЛ в ПМГ „Академик Н.Обрешков”-Бургас и Златина Панайотова Щерева- учител по БЕЛ в СОУ „Елин Пелин”- с.Руен оценяваше на 28 февруари представянето на участниците в общинския конкурс „Моята...
[Още]
На Сирни заговезни, известните кукери на село Вресово изненадаха гражданите на Айтос с шумна веселба. Мъжете със страховити маски изплашиха не само децата и жените. С див танц и звън на десетки хлопки кукерите се отзоваха в Общината, за да искат разрешение от кмета за провеждане на обичая. След...
[Още]
Малка обществена поръчка
[Още]
Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос"
[Още]
Обявление за обществена поръчки
[Още]
ЗАПОВЕД № РД-08-128 гр. Айтос, 02.03.2022 г.           На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вр. чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската...
[Още]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Айтос уведомява всички желаещи от гр. Айтос да отглеждат тютюн през 2011 година да се явят на 11.03.2022 год. от 9.00 часа в сградата на фонд „Тютюн” , на ул. „ В. Левски„ № 2 , където  ще се сключат договорите за производство и изкупуване на тютюн с...
[Още]
Двегодишна мъжка лама се засели в айтоския зоопарк тези дни. Красавецът дойде с името си – Белчо, заради чисто бялата си козина. Лами в айтоския зоопарк няма от близо 20-25 години, затова пристигането на Белчо изненада и зарадва айтозлии. Екзотичният екземпляр досега живял във Варненската...
[Още]
На 16 март т.г., от 19,00 часа в салона на НЧ „Васил Левски 1869” – Айтос ще гостуват звезди на Театър „Българска армия” – София в постановката „Много шум за нищо” от Уилям Шекспир. Билети за спектакъла можете да закупите на касата на Читалището в Айтос. Работното й време е от 9,00 до 13,00...
[Още]
                               О Б Я В Л Е Н И Е           Община Айтос на основание на чл. 128,...
[Още]
Каквито и новости да навлизат в денталната медицина , за всеки седнал на стоматологичния стол, най-важен си остава зъболекарят. Пациентът безпогрешно може да прецени професионализма му, да му се довери и всеки път да търси помощта му през годините. Защото опитът, търпението и себеотдаването не...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-142 15.03.2022 г., гр. Айтос На основание чл. 60 и чл. 57, ал. 1 от Наредбата № 2/2009 год. на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам...
[Още]
Малка обществена поръчка
[Още]
Отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения при община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни...
[Още]
З А П О В Е Д                  № РД –08-160 Гр. Айтос ,  22.03.2022 г.           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА ,  заповед № РД-10-56 / 21.03.2022 г....
[Още]
Фондация "Изкуството да живееш" организира национално турне под надслов „Събуди се и се разтърси" със Свами Джотирмая в 30 български града. За радост на айтозлии индийският лечител и инструктор ще гостува и в Айтос на 31 март 2011 г. в Спортната зала на градския стадион от 18,30 ч. до 20,30...
[Още]
СОУ „Христо Ботев” – Айтос е единственото училище в България, която работи по три проекта на Програмата за многостранно училищно партньорство „Коменски”. Един от тези проекти „Живот край водата” стартира на Първа пролет в Айтос с посрещане на учители и ученици от Испания, Германия, Турция и...
[Още]
Прекратяване на обществена поръчка - " Избор на консултант за управление на проект: "Изграждане на канализационна система в село Пирне - Община Айтос"
[Още]
На пръсти се броят местните издания, които се радват на толкова дълъг живот. В област Бургас, само в. „Черноморски фар” е с две години „по-възрастен” от единственото айтоско печатно издание. Въпреки превратностите на времето, никой от досегашните му редактори и издатели не посегна да промени...
[Още]
Община Айтос спечели поредния, седми по ред европейски проект, който ще стартира през 2011 г. Предстои подписването на договор по Схема ВG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. С  решение на Ръководителя на...
[Още]
Фолклорният пролетен празник „От Цветница до Гергьовден” Айтос 2011 за поредна година събра на откритата сцена на площад „Свобода” в Айтос представителни групи от различни възрасти на всички общински училища и танцови състави към НЧ „Васил Левски 1869” и Военен клуб – Айтос.  Ученици от І до...
[Още]
Великденски яйце, Великденско дърво. 1. място- Йоан Маринов- 2 клас, СОУ „Н.Й.Вапцаров” –гр.Айтос 2. място- ОУ „Христо Ботев”- с.Пирне- ученици от 8 клас. 2. място- ОУ „Светлина”- с.Тополица- Сара Стефанова- 4 клас. 3. място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-...
[Още]
Наредба за допълнение на Наредба № 4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр. Айтос
[Още]
Съобщение за участниците в млака обществена поръчка с предмет : "Ремонт улични и тротоарни настилки"
[Още]
„Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово Възкресение, защото, ето - чрез кръста дойде радост за целия свят.” /Из възкресна утреня/   И тази година пасхалният камбанен звън прикани своите верни чеда да празнуват най-великия си празник - Възкресение Христово! Да се...
[Още]
Това е мотото на благотворителния коктейл, който в момента подготвят 8 от спортните клубове в Айтос със съдействието на Община Айтос. В благотворителната инициатива се включват Сдружение „Волейболен клуб Айтос”, Сдружение Клуб по спортна акробатика „ОРЕЛ”, Сдружение Лекоатлетически спортен клуб...
[Още]
Националният статистически институт преведе в Банка ДСК възнагражденията на участниците в кампанията по Преброяване 2011 г. Те може да бъдат получени в от 21 април 2011 година на каса в Банка ДСК в цялата страна срещу представяне на лична карта. Обслужването в банката ще бъде извършено без...
[Още]
Обявление за малка обществена поръчка
[Още]
На 2 май 2011 г. Негово Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий, в съслужение със свещеници от Сливенска епархия ще извърши пълен чин на освещение на храм „Св. Атанасий” в с. Пирне с полагане на Свети мощи в олтара на новопостроената църква в айтоското село. За сега не е ясно чий са...
[Още]
От 15 до17 април т.г., в гр.Дупница се проведе кръг от Държавното първенство по ловна стрелба – полуфинал в дисциплините „Скийт” и „Трап”. В надпреварата участваха 76 състезатели от цялата страна. В навечерието на турнира, на 15.04.2022 год., новосъздаденият Айтоски клуб СКЛС „Сокол-2010” беше...
[Още]
Специална покана за участие в традиционния международен турнир по свободна борба в град Ялова, Република Турция получи преди седмици айтоският Клуб по свободна борба с президент Ружди Ахмед. Турнирът бе посветен на Деня на детето, който в южната ни съседка се отбелязва на 23 април. Поканата до...
[Още]
Деца от подготвителнит групи и ученици от І до ХІІ клас се надиграваха на площада в Айтос в петък, на 29 април т.г. Голямото пролетно надиграване е традиция за Айтос, която има вече четиригодишна история. Идеята за първото издание на фолклорната танцова фиеста е на айтоското училище...
[Още]
Във връзка с великденските празници, за пета поредна година, от 17. 04. до 21. 04. 2011 г. се проведе турнир по волейбол за мъже за наградите на ОБЩИНА АЙТОС, организиран от „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС”. В състезанието премериха сили 7 отбора: „АЛО,112”, „БЕДНЯЧЕТА”, „БОГАТАШИТЕ”, „ЧЕРНАТА ПЕРЛА”,...
[Още]
На територията на Община Айтос за поредна 12-та година развиват своята дейност четири младежки противопожарни отряда в СОУ ”Хр. Ботев”- МПО „АЕТОС-160” и „БОТЕВ”, и  СОУ “Н. Вапцаров”-„ОРЕЛ-160” И „ВАПЦАРОВЕЦ” В момента в тях членуват 52 младежи и девойки на възраст от 12 до 16 години....
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 1. Предложение от Кмета на Община Айтос относно допълнение на Наредба № 4/2006г. „За обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр.Айтос”. 2. Докладна записка...
[Още]
„Изграждане на канализационна система в с. Пирне – община Айтос”
[Още]
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
[Още]
З А П О В Е Д №  1664-467/12.05.2011г. На основание чл.8 ал.4 от ЗОС, чл.26 ал.1 от Наредба №2/2009г. за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед № РД - 14 – 334/ 18.07.2008г. на Министъра на образованието и науката, Заповед № РД 08-96/ 26.02.2009...
[Още]
Програма: 10.06.2021 г., парк „Славеева река” 20,00 часа – Откриване на Празниците Концерт на оркестър „КАНАРИТЕ” Ръководител Атанас Стоев 11.06.2021 г., парк „Славеева река” 10,00 часа – Конкурсна програма 20,00 часа – Концерт на фолклорни състави от община...
[Още]
„ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2011Г.”,
[Още]
Много емоции предизвика търгът за спортни трофеи, предоставени от спортните клубове на благотворителната вечер. Повече от уникални бяха и трофеите и финансовите предложения на участниците в наддаването. СДРУЖЕНИЕ ШАХМАТЕН КЛУБ „АЕТОС 64” предостави СУВЕНИРЕН ШАХ, СПЕЦИАЛНА ИЗРАБОТКА ПО ПОВОД МАЧА...
[Още]
„Заедно за спорта в Айтос!” - това беше мотото на благотворителния коктейл, който подготвиха осем от спортните клубове в Айтос, със съдействието на Община Айтос вечерта на 17 май – Деня на спорта. В благотворителната инициатива се включиха Сдружение „Волейболен клуб Айтос”, Сдружение Клуб по...
[Още]
Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управители на Общински търговски дружества– „Медицински център – I - Айтос” ЕООД гр.Айтос  и „ Авицена „ ЕООД гр. Айтос. I. Изисквания към кандидатите за Управител на общинско...
[Още]
Хиляди деца и ученици от 4 училища, 5 детски градини и 6 спортни клуба, заедно със своите директори, преподаватели и треньори взеха участие в тазгодишното шествие по случай Деня на българската просвета и култура, и на славянската писменост - 24 май. Празничната процесия поведе Мажоретният...
[Още]
ОБЩИНА   АЙТОС РЕШЕНИЕ   № 552  от 18 февруари 2011 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал1, т.1 чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и...
[Още]
Близо 1000 индивидуални изпълнители и участници В състави са се записали до края на м. май т.г. за участие в конкурсите на 43-то издание на традиционните фолклорни празници „Славееви нощи - Айтос 2011”, които тази година ще се поведат на 10,11 и 12 юни  в айтоския парк „Славеева река”....
[Още]
·         Ротари Клуб – Айтос с предизент Тодор Демирков   ·         Общинска фирма „ГЕНГЕР” ЕООД с управител Петранка Друмева   ·...
[Още]
Община Айтос уведомява всички заинтересовани участници в процедурата по възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за управление на проект: „Изграждане на канализационна система в с. Пирне – община Айтос”
[Още]
На 03 юни 2011 г., кметът на Община Айтос Евгени Врабчев и Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР Лиляна Павлова, ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Айтос по ОПРР по схема...
[Още]
Най-популярната детска вокална формация в Айтос „Ян Бибиян” навърши 15 години. Юбилеят беше отпразнуван със спектакъл-промоция на петия музикален албум на детската група със заглавие „Планета „Бибияния”. В препълнената зала на читалището в Айтос, децата взривиха публиката с изпълнението на...
[Още]
• Ротари Клуб – Айтос с президент Тодор Демирков • „ГЕНГЕР” ЕООД с управител Петранка Друмева • „Макстрейд-79” ЕООД с управител Юмер Якуб. • Яшар Мурад – кмет на с. Поляново • „Айтос-Автотранспорт” ЕООД - Илия Златев. • „Авицена” ЕООД с управител Младен...
[Още]
Хиляди айтозлии и гости се стекоха на поляната пред откритата сцена в парк „Славеева река” в петък вечерта, за да видят и чуят „Канарите” и техните очарователни солистки. Тази година най-известният български фолк оркестър празнува 35 години от създаването си и както винаги, се радва на всенародна...
[Още]
ОТКРИВАНЕТО Тази година празниците се проведоха под патронажа на кмета на Община Айтос Евгени Врабчев. Организатори на трите празнични дни, на концертите и конкурсите, бяха Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869”. Стартът на фолклорната фиеста беше даден в петък вечерта на откритата сцена в...
[Още]
Ансамбли за обработен фолклор I. Фолклорен  ансамбъл „Въжички” при НЧ „Просвета 1892” гр. Стралджа II. Не се присъжда III.Танцов ансамбъл „Божурище” при НЧ „Пробуда 1934” с. Чарда, общ. Стралджа   За автентичен фолклор I. Ансамбъл за изворен фолклор при...
[Още]
Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управители на Общински търговски дружества– „Медицински център – I - Айтос” ЕООД гр.Айтос  и „ Авицена „ ЕООД гр. Айтос. I. Изисквания към кандидатите за Управител на общинско търговско...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ на  жителите на общината, че крайният срок за плащане на първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.06.2011г. Плащането се извършва в касите на отдела, на ул.„Ал....
[Още]
Стартира конкурс за лого на “Младежки информационен център” СНЦ „Младежки информационен център” /МИЦ/ обяви конкурс за изработка на лого, което да използва за своя емблема. От самото си създаване през 2006г. вече почти пет години МИЦ чрез своите офиси помага и организира младите хора в...
[Още]
Активисти на СНЦ „Младежки информационен център” /МИЦ/ почистваха устието на река „Ропотамо” миналият петък. Пламен Михайлов, Данаил Митев, Тодор Ангелов и други членове на организацията бяха част от събралият се „зелен отряд”, който извърши събиране и извозване на отпадъци около устието на...
[Още]
Членове на СНЦ „Младежки информационен център” участваха на 18-ти и 19-ти в работен лагер в резерватът за водни кончета край Дебелт.  В продължение на два дни инициативни младежи косиха трева, копаха канали, възстановиха дигата, укрепваха постройките в резервата и се забавляваха заедно....
[Още]
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т А Й Т О С С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ...
[Още]
Няма пълен отличник във випуск 2011, стана ясно на тържествената церемония по връчването на дипломите на завършилите средното си образование през тази учебна година в трите средни айтоски училища. Осем са дванадесетокласниците, които ще щурмуват университетите със свидетелство за зрелост с оценка...
[Още]
10 - годишен юбилей отпразнува в залата на Военния клуб в петък Детският танцов състав „Славейче” с ръководител Милка Рускова. Родители и близки, училищни директори и преподаватели, общинари и граждани уважиха юбилейния спектакъл на един от най-добрите и бързо развиващи се детски състави в Айтос....
[Още]
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т А Й Т О С С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ЧЕТИРИДЕСЕТ И...
[Още]
EVN България Електроразпределение АД КЕЦ Карнобат съобщава, че на 29.06.2021 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Айтос, ще се проведе обществено обсъждане на обект ПУП- парцеларен план за Кабели 20 кV от съединителна муфа до нов БКТП „Трите братя” в УПИ 1, м. „Трите братя”, землище на...
[Още]
На 1 юли 2011 г. около 19 часа, от клетката си в Зоопарк – Айтос избяга една от четирите мечки, отглеждани там. Създаден беше Кризисен щаб за залавянето й, в който участваха кметът на община Айтос и началниците на РПУ Айтос и Зоопарк – Айтос. В 11,30 часа на 2 юли 2011 г. мечката беше...
[Още]
Докато града ни се тресеше от мечия проблем, талантливите ни акробати от СКСА „Орел” – Айтос взривяваха спортната зала в Русе, където в събота и неделя се провеждаха състезанията от Държавното първенство по спортна акробатика на България. Изключителните успехи на нашите акробати останаха някак...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-413 06.07.2021 г., гр. Айтос На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 3, във връзка чл. 57, т. 1 от Наредбата № 2/2009 год. на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, З А П О В Я Д В А...
[Още]
Както вече „НП” ви информира, на 28 юни т.г. в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Айтос беше включена точка, свързана с молба от айтозлията Галин Симеонов Христов за „освобождаване на сграда от заплащане на такса битови отпадъци.” Близо два часа продължиха дебатите по уникалния казус...
[Още]
Дирекция „ОКВСТ” при Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст, по позиции: 1/ превоз на деца...
[Още]
          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасе на...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасе на водопровод ПЕВП ф90 мм до пи №113032, землище на с. Дрянковец,...
[Още]
Социалните работници от Дневния център за деца и младежи с увреждания, Анастасия Даутева и Шери Дуран ще работят в новата уникална сензорна зала, която беше изградена по идея на Общинския център за социални и здравни услуги в Айтос със средства от капиталната програма на Община Айтос. Залата беше...
[Още]
На основание чл.30, ал.2 и § 5, т.3 от Изборния кодекс и решения № 18/2011г. и №30/2011 г. на ЦИК насрочвам ......
[Още]
Допълнение към наредба №1 от 26.02.2022 г.
[Още]
В няколко поредни броя на в-к „Народен приятел” се разисква паркирането пред поликлиниката в гр.Айтос. В тази връзка Общинска администрация – Айтос прави следното уточнение: С въвеждането през 2008 г. на „синя зона” в град Айтос /платено паркиране в централната част/ беше въведен ред за...
[Още]
„Не е задължително да се случи на теб, за да поемеш инициативата в името на една обща гражданска кауза, която има за цел да се бори срещу войната по пътищата.” Това каза пред „НП” айтозлийката Боряна Георгиева, която стана организатор на събитието „Пътека от рози срещу войната по пътищата!” в...
[Още]
На 03.06.2011г.Община Айтос подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.   С  решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Регионално...
[Още]
  И тази година магията на танца събра в крайморския град Силиври танцьори от 12 държави, за да отпразнуват Петдесетгодишният юбилей на Фестивала на киселото мляко. Танцовият състав „Тракийче” при СОУ „Христо Ботев” - Айтос беше почетен гост на традиционния фестивал и шест дни ние,...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Николай Русев Колев – общински съветник от ПП”ГЕРБ”-Айтос относно допълнение към Наредба № 1/26.02.2003 г. 2. Докладна записка от Николай Русев Колев – общински...
[Още]
ЗАПОВЕД № РД-08-461 гр. Айтос, 26.07.2021 г.           На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вр. чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабел 20кV за фотоволтаична централа от УПИ І-40018 до УПИ І-35013;...
[Още]
   Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабели 20кV от с.м. до нов БКТП 20/04 кV, 1х800кVА в УПИ...
[Още]
Оспорвана надпревара, много награди, спортен хъс и възторжена публика - така най-общо може да бъде охарактеризиран юлският турнир по плажен волейбол в градската градина в Айтос. Предлагаме ви фоторепортаж от най-голямото спортно събитие на сезона - фотографиите чрез Фейсбук ни предостави Лада...
[Още]
На 30 и 31 юли на стрелбищен комплекс „Витска елия” в Плевен се проведе финала на държавното първенство по ловна стрелба в дисциплините „трап” и „скийт”. Два айтоски стрелкови клуба – ЛСК „Сокол 2010” и ЛСК „Аетос” се пребориха със силната конкуренция на общо 80 състезатели, достигнали до финали...
[Още]
На основание чл.30, ал.2 и § 5, т.3 от Изборния кодекс и решения № 18/2011г. и №30/2011 г. на ЦИК .............
[Още]
Този зов може би нямаше да е необходим, ако живеехме в друго време и на друго място. Но… за добро или лошо – времето е 21-ви век, световна икономическа криза; мястото е Айтос – малка точица в географията на България и светa. Август е – време за отдих и забавления. За две двойки акробати,...
[Още]
Заповед за избирателни секции
[Още]
Oбявление малка обществена поръчка
[Още]
Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ течни горива - дизел за отопление; 2/ твърди горива...
[Още]
Решения на ОИК от 19.08.2021
[Още]
Решения на ОИК от 22.08.2021
[Още]
Решения на ОИК от 23.08.2021
[Още]
Решения на ОИК от 24.08.2021
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС НЧ „Васил Левски 1869” и СОУ „Христо Ботев” Канят гражданите на празнично честване, посветено на 126-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия ПРОГРАМА 6 септември 2011 година /вторник/ 10,30 часа - двора на бившето Логеподично училище Ритуал за...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабел 20кV от ж.р. стълб №39 от ел.провод ВЛ”Соколово” за захранване...
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 25.08.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 26.08.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 27.08.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 28.08.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ на ОИК от 30.08.2021
[Още]
На 25 август т. г. в Бургас беше подписан договорът за финансиране на проекта за изграждане новото регионално депо за отпадъци край с. Братово, което ще обслужва девет общини в Бургаски регион. Подписи под договора сложиха кметовете Сдружението на общините-партньори Бургас, Айтос, Камено,...
[Още]
На пресконференция на 23 август т.г., кметът Евгени Врабчев даде стартът на поредния успешен проект на Община Айтос - „Прочистване, укрепване корита и разширяване на съществуващи диги” на "Река без име с три притока" преминаваща през село Малка поляна и река "Славеева река", град...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос на 09.09.2021 г. /петък/ от 09.30 ч.  в...
[Още]
РЕШЕНИЯ на ОИК 03.09.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ ОИК 10.09.2021 г.
[Още]
Извадка на тарифите за излъчване и публикации в общинските медии чл. 53, т. 18, /1-7/ НАРЕДБА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС 1. Публикации във вестник „Народен приятел” - първа и последна цветни страници – 1,00 лв./кв.см....
[Още]
В първата събота от септември в спортна зала „Аетос”, сдружение „Волейболен клуб Айтос” даде начало на изпълнение на ІІ етап от проект по Програма „Спорт за децата в свободното време” направление „Начално обучение по вид спорт”, финансиран от Министерство на физическото възпитание и спорта в...
[Още]
За поредна година, периодът от 12 до 16 септември е обявен за Седмица на пожарната безопасност. На 14 септември, съгласно решение на МС от 1995 г., огнеборците в РБ честват своя професионален празник. В тази връзка Рс „Пожарна безопасност и защита на населението”-Айтос организира провеждането на...
[Още]
ЗАПОВЕД № РД-08-519 гр. Айтос, 25.08.2021 г.           На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вр. чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската...
[Още]
ЗАПОВЕД №РД-08-571 гр. Айтос, 12.09.2021 г.  На основание чл.22б от Закона за виното и спиртните напитки, във връзка с предложение с изх. №05-02-342-1/09.09.2011 г. на Териториално звено на Изпълнителна агенция по лозата и виното – гр. Бургас ЗАПОВЯДВАМ: 1. Обявявам начало на...
[Още]
РЕШЕНИЯ на ОИК от 13.09.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ на ОИК от 17.09.2011г.
[Още]
1. КП „Гражданска инициатива за модерен Айтос” 2. КП „Съюз на десните сили” – СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС, Радикали и БДФ. 3. ИК „Васил Иванов Едрев” - независим 4. ПП „Движение за равноправен обществен модел” 5. ПП „Европейска сигурност и...
[Още]
Зоопарк гр. Айтос търси да назначи специалист биолог на граждански договор.  За повече информация: Росица Златева – Управител Зоопарк гр. Айтос  тел. 0558 2 24 27   GSM 0895 76 44 05     0887 98 64 06 Гр. Айтос 8500 Община Айтос Ул. „Цар...
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 19.09.2021
[Още]
Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: : ”Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос с обекти: СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос, СОУ „Никола Вапцаров”...
[Още]
РЕШЕНИЯ 26.09.2021 - 1 ЧАСТ
[Още]
РЕШЕНИЯ 26.09.2021 - 2 ЧАСТ
[Още]
РЕШЕНИЯ 30.09.2021
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 04.10.2021
[Още]
В полунощ на 30 октомври т.г. бяха официално огласени резултатите от втория тур на местните и президентските избори в община Айтос. Победител в надпреварата за кмет на Община Айтос е Васил Иванов Едрев, издигнат от  Инициативен комитет Васил Иванов Едрев. Той получи 7 262 от гласовете...
[Още]
ПРОГРАМА: 11-20 октомври 2011 г., Ритуална зала на Община Айтос „Айтос в картини и багри” – изложба на творби от фонда на  Художествения салон „Петър Станев”- НЧ „Васил Левски 1869” Откриване на изложбата 17,00 часа на 11 октомври 2011 г. 14 октомври...
[Още]
РЕШЕНИЯ НА ОИК - 09.10.2021
[Още]
Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Подготовка и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води –...
[Още]
 В  началото на м.октомври 2011г. стартира провеждането на Втората обществена поръчка, свързана с реализацията на най - големия инфраструктурен проект на Община Айтос „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Айтос”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013...
[Още]
-  Добре дошли и честито! Зарадвахте ни много! Разкажи ни нещо повече за турнира. - Турнирът е основан в памет на ученика Юлиян Манзаров от гр. Свищов, загинал при спасяването на свои съученици във водите на р. Лим. Традиционно се провежда в гр. Ловеч, града на люляците. На 8...
[Още]
Съгласно Законът за закрила на детето „Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”. В случаите, в които органите за закрила на детето констатират риск за дете и изведат необходимостта от...
[Още]
Веднага  след тържествената церемония по приемането на властта, кметът на Община Айтос Васил Едрев събра общинарите на работно съвещание в кабинета си. „Едно от първите неща, което ще изискам от администрацията е да промени отношението си към гражданите. Ще държа служителите да им оказват...
[Още]
Навръх 10 ноември – денят, символ на българската промяна, кметът на Община Айтос Васил Едрев представи на общинската администрация окончателния състав на екипа си. Двама ще са Зам. кметовете на Община Айтос – Мариана Димова и Димитър Димитров. Мариана Димова ще ръководи ресора общинска...
[Още]
Димитър Димитров е роден на 22.11. 1970 г. в град Айтос. Завършил е средното си образование в СОУ „Христо Ботев” в родния си град. От 1990 г. до 1995 г. е студент в Университета "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Бургас, има магистърска степен по специалността „Промишлен мениджмънт”. През 1996 г....
[Още]
- Г-жо Димова, защо, според Вас, кметът Васил Едрев Ви покани в екипа си? - Имам желание да отговоря максимално конкретно, но този въпрос трябва да отправите към градоначалника. Няма да правя предположения. Всеки един мой отговор би бил най-малкото нескромен. Не зная дали да се радвам,...
[Още]
Трудният релеф, силният вятър и огромните преспи са специфични за айтоската зима. И основните проблеми през сезона са свързани тъкмо с невъзможността да се чистят кризисните участъци по време на характерните за общината снежни бури. Това пък създава рискове при транспортирането на учениците от...
[Още]
Прекрасен софийски екземпляр, маймуна - мъжкар от вида „Зелена котка” или „верветка” се засели тези дни в една от просторните маймунски клетки в зоопарка в Айтос. Преди новодошлия, маймуните в айтоската менажерия бяха три – два кастрирани мъжки павиана и елегантната верветка Ели. Тя...
[Още]
Уважаеми съграждани! С настъпването на отоплителния сезон, част от съдовете за отпадъци, разположени на територията на град Айтос започнаха масово да горят и пушат. Причината е, че в тях  нерегламентирано се изхвърля незагасена жар от печките с твърдо гориво. Община...
[Още]
Отварянето на офертите на откритата процедура за обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект: “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос” ще се проведе на 29.11.2011г. в 10.00 часа в стая №34 в сградата на...
[Още]
ПРОГРАМА: 8 и 9 декември 2011 г., Спортна зала КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ФУТЗАЛ ЗА ДЕЦА 9 декември 2011 г., 17,00 часа, площад „Свобода” ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ С КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩНИ СЪСТАВИ 10 и 11 декември 2011 г., Спортна зала...
[Още]
Седем са точките в предварителния дневен ред на първото работно заседание на местния парламент в Айтос, което ще се проведе на 29 ноември т.г. 29-мата общински съветници, избрани с вота на айтозлии на 23 октомври, ще гласуват предложения, свързани основно със структурирането на местния...
[Още]
Седем са точките в предварителния дневен ред на първото работно заседание на местния парламент в Айтос, което ще се проведе на 29 ноември т.г. 29-мата общински съветници, избрани с вота на айтозлии на 23 октомври, ще гласуват предложения, свързани основно със структурирането на местния...
[Още]
Двама ще са  Заместник-председателите на Общинския съвет в Айтос през мандат 2011-2015 г, решиха съветниците във вторник на първото си работно заседание. Предложението за кандидат-замовете беше направено от Председателя Ружди Хасан с уточнението, че до кандидатурите се е стигнало след...
[Още]
Във връзка с промените в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, Кметът на Община Айтос Васил Едрев внесе за гласуване в Общинския съвет докладна записка за закриване на четири кметства в община Айтос. Актът е административен, а реорганизацията е свързана с...
[Още]
5 ще са постоянните комисии към Общинския съвет – четири от тях със 7-членен състав и една - с петима членове, решиха съветниците. Освен че осемте бивши комисии от миналия мандат са „събрани” в четири, за първи път се създава и постоянна комисия „По установяване на конфликт на интереси”....
[Още]
„Добро начало за Общинският съвет. Надявам се, от тук нататък всички заседания да бъдат също толкова делови, а съветниците – все така подготвени с конкретни предложения и предварително обмислени решения.” Такава беше лаконичната оценка на кмета на Община Айтос Васил Едрев за първото работно...
[Още]
Общинска администрация – Айтос кани местните производствени и търговските фирми да се включат в базара, който Община Айтос организира по повод Коледните и Новогодишните празници, на площада пред Битовия комбинат в Айтос, от 12 декември 2011 г. до 12 януари 2012 г. Заявления за участие в базара...
[Още]
ПРОГРАМА: 5 – 14 декември 2011 г., 17,00 ч.,Ритуална зала на Община Айтос ОТКРИВАНЕ НА АВТОРСКА ИЗЛОЖБА-ЖИВОПИС НА ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” 8 и 9 декември 2011 г., Спортна зала КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ФУТЗАЛ ЗА ДЕЦА 9 декември 2011 г., 17,00 часа, площад...
[Още]
„Дарение от Ротари клуб – Айтос на гражданите и гостите на Айтос. 3 декември 2011 година”. Този надпис беше поставен в събота /3.12.11 г./ вечерта на металното 15-метрово съоръжение с прожектори, осветяващи пешеходната пътека и подстъпите към нея, на метри от айтоското СОУ „Н.Й.Вапцаров”....
[Още]
Дружество на инвалидите „Рай” – Айтос отбеляза тържествено Деня на хората с увреждания, който се чества всяка година в началото на м. декември. С подкрепата на Община Айтос, членовете на дружеството, техните приятели и гости се събраха в просторната зала на ресторант „Аетос”, за да вдигнат...
[Още]
Пета самостоятелна изложба откри на 5 декември т.г. айтоският художник Ивайло Михайлов. В очакване на най-вълнуващия християнски празник, Ивайло представи  една уникална експозиция на тема  „Рождество Христово”. Библейски сюжети са последните творби на автора, вдъхновени от приятелката...
[Още]
    Скъпи съграждани, приятели,            Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – 6 декември - Деня на Свети Николай Чудотворец. ...
[Още]
Декемврийският празничен маратон в Айтос започна на 5-и с Коледната изложба на художника Ивайло Михайлов. Истинският старт и кулминацията на тържествата, обаче, бяха в петък, на 9 декември, на площад „Свобода”, когато бяха запалени празничните светлини и Коледната елха. Дървото, символ на...
[Още]
В Айтос началото на турнира по футзал беше поставено от закрития вече Общински детски комплекс. Въпреки че ОДК вече го няма, в Спортната зала в градската градина, надпреварата се провежда всяка година преди Коледа, с отбори от момичета и момчета от третите и четвъртите класове. Но...
[Още]
Най-популярната детска вокална формация в Айтос „Ян Бибиян”, която тази година през м. юни празнува 15-ти рожден ден, изненада айтозлии в сряда с невероятен  благотворителен спектакъл, който се превърна в културно събитие за града. Благородната инициатива на малките певци от СОУ „Христо...
[Още]
Смесената двойка на Спортен клуб по спортна акробатика „Орел” – Айтос Мирела Иванова и Златин Киров, която спечели два бронзови медала от Европейското първенство във Варна, е номер ЕДНО на годината според класацията на родната централа. В края на месец октомври, айтоският дует изпревари...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 1. Предложение от Кмета на Община Айтос относно определяне състава на Местната комисия по прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община...
[Още]
"Стани, стани нине, стани господине..." Този коледарски рефрен прозвуча десетки пъти в понеделник, на 19 декември, на сцената на читалището в Айтос. Десетки бяха и коледарските и сурвакарските групи, които участваха в традиционното Коледно надпяване, организирано от Община Айтос. Жури с...
[Още]
Уважаеми съграждани, По повод светлите празници Рождество Христово и Нова година, приемете най-искрените ми пожелания за здраве, много настроение и радост в празничните дни! Края на всяка календарна година е време за равносметка. За община Айтос, 2011 година не беше лесна. Много от...
[Още]
Важно за гражданите! ОБЩИНА АЙТОС СЪОБЩЕНИЕ Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради годишно приключване няма да работи с граждани на 29.12.2011г. и на 30.12.2011г.
[Още]
Във връзка с постъпило питане изх.№ОБС-309 от 29.11.2021 г. и поставени въпроси на заседание на Общинския съвет през месец ноември 2011 г.,след извършена проверка, кметът на Община Айтос Васил Едрев отговаря пред Общинския съвет.
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Подземен ел.провод от ТП „Шатра” до помпена станция към водопровод за...
[Още]
         Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасе на водопровод от...
[Още]
На своето последно заседание за 2011 г., Общинският съвет в Айтос даде съгласие Община Айтос да участва в Сдружение с нестопанска цел Технологичен парк „Роботика – Айтос”. Съветниците утвърдиха проект за устав, вида и целите на Сдружението, срока за който се образува и средствата, с които ще...
[Още]
Местният парламент в Айтос определи кмета Васил Едрев за представител на Община Айтос в Общото събрание на акционерите на „Индустриален и Бизнес парк – Айтос” АД. За тази цел Съветът трябваше да отмени старо решение от 19.12.2021 г., с което за представители на общината в Общото събрание на...
[Още]
Всеки айтозлия е минавал край руините на недовършената сграда на Младежкия дом в Айтос, в част от която беше настанен Бизнес центърът. Оказа се, че тъкмо тази сграда /в която вече няма Бизнес център/ не само не носи печалби на Общината, а тъкмо обратното – вкарва я в непланирани дългове. Като...
[Още]
Здравните кабинети в детските градини и училищата вече ще бъдат под шапката на Дирекция „Образование, култура, вероизповедания, спорт и туризъм”, реши Общинският съвет в Айтос в края на 2011 г. До сега училищните кабинети бяха под контрола на Общинския център за социални и здравни услуги....
[Още]
Общинският съвет прие план-сметка за приходите и разходите за битови отпадъци за община Айтос през 2012 година. От докладната записка на Общинската администрация стана ясно, че са планирани приходи в размер на 1 006 000 лв, в т.ч. от такса битови отпадъци – 850 000 лв и от собствени приходи – 156...
[Още]
В самия край на 2011 г., местният парламент в Айтос даде съгласието си Община Айтос да придобие безвъзмездно държавен имот -  бившето помощно училище „Д-р Петър Берон” – Айтос. Училището стои заключено в продължение на повече от три години и освен охраната там не влиза никой. Решението за...
[Още]
КАКВО ПИТАХА СЪВЕТНИЦИТЕ И КАКВИ БЯХА ОТГОВОРИТЕ НА КМЕТА? Въпрос: В какъв етап се намира  проекта за Пречиствателна станция на Община Айтос, коя е фирмата спечелила проекта, спазени ли са всички процедури по обществената поръчка, има ли финансови  санкции за община Айтос и какви...
[Още]
С тържествена Богоявленска литургия в храм „Св. Димитър” в Айтос започнаха честванията на третия по значимост християнски празник Свето Богоявление - Йордановден. Според библейската легенда на този ден Исус Христос е покръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. На 6 януари се...
[Още]
На последното си заседание за 2011 г., Общинският съвет в Айтос даде карт бланш на Общинската администрация да кандидатства по Програма „Трансгранично сътрудничество” с три нови проекта в партньорство с три общини от Република Турция. В изпълнение на решението на местния парламент, в началото на...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2012г. е до 31.01.2012г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща до 31.01.2012г. На предплатилите...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2012г. е до 31.01.2012г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща до 31.01.2012г. На предплатилите за...
[Още]
Не, че кметът Васил Едрев чака приемния ден, за да се среща с хората , но такъв е регламентът - в понеделник от 14 до 16 часа, десетки айтозлии, прилежно записани в предварителен дълъг списък, очакват реда си, за да се срещнат очи в очи с градоначалника. Да се оплачат, да поискат нещо или просто...
[Още]
Уважаеми родители, надявам се книгата „40 седмици или за бременността от А до Я” да ви стане истински помощник през изпълнените с вълнение и очакване 40 седмици на бременността. Опитахме се да проследим и да илюстрираме подробно промените, които настъпват във Вашето тяло и бебето ви,...
[Още]
Нов проект на стойност 50 хил.лв ще реализира Община Айтос като партньор на Фондация „Астика” – Младежко доброволческо сдружение - Бургас, научи „НП”. Айтос е една от шестте общини-партньори на младежката инициатива в област Бургас, редом със Сунгурларе, Карнобат, Камено, Поморие и Несебър....
[Още]
Закриването на Родилното отделение в МБАЛ ЕООД – Айтос през 2010 г. е естествената причина да не знаем кое е първото новородено бебе на Айтос и през 2012 година. Вече две години нямаме информация за младенеца, гражданин на Айтос, който пръв е пропищял в началото на новата година. Жалко, наистина,...
[Още]
Протокол №1 от поръчка за прочистване на река без име
[Още]
Под чардаците на старите къщи в Архитектурно-етнографския комплекс „Генгер”, в петък, управителката Петранка Друмева и нейният екип посрещнаха десетки представители на туроператорски и туристически фирми, рекламни агении, журналисти. Идеята за визитата е на шефката на комплекса, а гостите на...
[Още]
Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността на този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към медицинските специалисти и акушерките....
[Още]
Зимните визити на туроператори и журналисти в Етнографския комплекс „Генгер” ЕООД – Айтос всеки път дават надежда на общинското търговско дружество  за един по-добър летен туристически сезон с много гости и интерес към старите български традиции. Тази година колективното посещение се...
[Още]
Авд. Александро Бузони – Почетен консул на България за Тоскана, Италия поиска в сряда среща с кмета на Община Айтос Васил Едрев. Близо час, кметът и зам. кметовете Мариана Димова и Димитър Димитров разговаряха с италианския дипломат, който в момента работи за осъществяване на по-тясно...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Кмета на Община Айтос относно приемане на отчет по бюджет 2011г. Докл.: Кметът на Община Айтос 2. Докладна записка от Кмета на Община Айтос относно даване...
[Още]
ПРИХОДИ Първоначалният план за приходите по бюджета е в размер на 13 127 хил. лв. След промените през годината, уточненият план е 14 567 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите е 14 957 хил. лв. Първоначалният план на общата субсидия, определен със ЗДБ за 2011 г. е в размер на 6...
[Още]
След влошаване на метериологичната и пътната обстановка в общината в четвъртък  след обяд, Кметът Васил Едрев спешно свика Общинския кризисен щаб, за да бъдат разпределени задачите по овладяване на зимната ситуацията. Силният вятър и снеговалежът, наложиха като задача номер едно почистването...
[Още]
1,305 хил. лева стари дългове да изплати Общината в Айтос, решиха общинските съветници на четвъртото редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе на 30 януари т.г.. По повод решение на Бургаския окръжен съд, потвърдено от Апелативен съд - Бургас, кметът...
[Още]
Кукерите на Вресово за пореден път показаха, че са класи по-добри от хилядите маскирани участници в традиционния Фестивал на маскарадните игри в Перник, който се проведе на 27, 28 и 29 януари т.г. Автентичните костюми, древните ритуали и възрастовото разнообразие бяха само част от предимствата на...
[Още]
Община Айтос Общинска администрация ЗАПОВЕД РД – 08 – 89 от 31.01. 2012 г. гр. Айтос На основание чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, чл.93а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с неблагоприятните метеорологични условия през периода 30.01. –...
[Още]
Проект за промяна в Наредба № 4 / 2006г. за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Айтос и Наредба № 1 / 2003г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС Общинска администрация П О К А Н А Кметът на Община Айтос г-н Васил Едрев Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 09.02.2022 г. от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Айтос. НА  ПУБЛИЧНО...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА ПОКЛОНЕНИЕ ПО ПОВОД 134 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА АЙТОС 6 февруари 2012 година Програма: 11,00 часа – Храм „Св. Димитър” • Заупокойна молитва за падналите за Освобождението на Айтос • „Те донесоха свободата в Айтос” -...
[Още]
С гражданско шествие до паметната плоча в Логопедичното училище и Параклиса-костница „Св. Димитър”, днес, на 6 февруари, Айтос ще почете 134-та годишнина от Освобождението си. Шествието ще тръгне от храм „Св. Димитър”, за да се поклони пред местните символи, съхранили паметта за тази историческа...
[Още]
Тържествата за 134 години от Освобождението на град Айтос започнаха със заупокойна молитва, литературна програма на ученици от СОУ "Христо Ботев" и поздрав на кмета на Община Айтос Васил Едрев към айтозлии в храм "Св. Димитър". Веднага след това гражданско шествие тръгна с цветя и венци към...
[Още]
Обстановката на територията на община Айтос е сложна - температурите са минусови, духа северен вятър. Заради повреди, причинени от вятъра, без ток останаха няколко села в общината. Аварийните групи на ЕВН днес отстраняват повредите. Общинският кризисен щаб призовава айтозлии, особено...
[Още]
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т А Й Т О С               С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е На  основание ...
[Още]
- Г-н Рачев, колко са язовирите на територията на община Айтос и колко от тях са потенциално опасни? - Общият брой на язовирите на територията на общината е 42. От тях, два са потенциално опасни – яз. „Парка” и язовира в с. Съдиево. -  Кой стопанисва потенциално опасните?...
[Още]
Уважаеми граждани на община Айтос, Предлагаме на Вашето внимание разработка на проект за бюджет на община Айтос за 2012 година. Считаме, че това е един натоварен бюджет, ориентиран към успешната реализация на всички проекти по Оперативни програми на Европейския съюз, които са...
[Още]
СОУ „Христо Ботев” – Айтос е единственото училище в България, което работи по три проекта на Програмата за многостранно училищно партньорство - „Коменски”. По един от проектите - „Взаимно културно влияние на колонизацията и миграцията”, в понеделник Айтос посрещна ученици и ръководители от седем...
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев получи първия, от общо 25-те чека за финансиране на изграждането на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, които Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова връчи на кметове на общини на 16 февруари т.г., на...
[Още]
На 16 февруари в Заседателна зала на община Айтос се проведе Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект: „Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос” BG051PO001-5.2.07-0084-C-0001. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на...
[Още]
С 21 гласа „за” и 6 „въздържали се” Общинският съвет – Айтос прие бюджета на Община Айтос за 2012 година. Да одобрят финансовата рамка се въздържаха шестимата съветници от БСП, видя „НП” в заседателната зала по време на поименното гласуване. „Бюджет - 2012 е мобилизиращ и мотивиращ...
[Още]
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АЙТОС ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 1 МАРТ 2012 ГОДИНА ЩЕ РАБОТИ С ПРОМЕНЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 8,30 ЧАСА ДО 17,00 ЧАСА.  
[Още]
Разходите за експлоатация на „синята зона” са повече от приходите, пише и в докладна записка на кмета Васил Едрев до Общинския съвет. В тази връзка градоначалникът предложи промени в Наредба №4/2006 г за обществения ред при използване на превозните средства на територията на Община Айтос и...
[Още]
По стара българска традиция, в първия ден на месец март и айтозлии се закичиха с мартеници. Макар и езически, днешният празник се е съхранил през годините и зарежда млади и стари с настроение и надежда. И няма значение дали всичко, което са си пожелали айтозлии, докато връзват червено-белите...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос съобщава на  жителите на общината, че от 1.03.2012г. започва плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012г. За град Айтос плащането се извършва в касите на отдела на...
[Още]
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ВСЕ ТАКА ПРЕДАНИ НА АЙТОСКАТА ПУБЛИКА, КОЯТО ОЧАКВА ВСЯКА ВАША ИЗЯВА!
[Още]
 НЧ „Васил Левски 1869” благодари на всички участници в конкурса „МОЯТА КРАСИВА МАРТЕНИЦА 2012”, допринесли за съхраняването и популяризирането на първомартенската обредност. Журито отличи най-добрите – критериите за оценка бяха достоверност, художествена стойност и оригиналност....
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос съобщава на  жителите на общината, че от 1.03.2012г. започва плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012г. За град Айтос плащането се извършва в касите на отдела на...
[Още]
Община Айтос обявява, че започва да приема заявления във връзка с предстоящото предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи пасищни животни, както и на лица, поемащи задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за общо или...
[Още]
Преди близо три години започна работата по два проекта, свързани с използването на минералните извори в с. Съдиево. Проектите получиха одобрение едва през август 2011 година, разказа пред «НП» Георги Янев – съдружник и управител на фирмата, която ще изгражда семейния хотел в новия СПА комплекс в...
[Още]
   Скъпи дами,    Честит Осми март! Пожелавам Ви успешно да съчетавате нежността и грижата към семейството с професионалната си реализация. Да се радвате на плодовете на своя труд и да преодолявате с лекота предизвикателствата на трудното време, в което живеем....
[Още]
Айтос има шампион и вицешампион от Държавното лично първенство по свободна борба за деца, което се проведе в края на миналата седмица в Сливен и събра над 200 от най-добрите състезатели в страната, от общо 41 отбора. „НП” научи новината от Президента и треньор на Клуба по свободна борба – Айтос,...
[Още]
В началото на месец март bTV даде начало на най-позитивното и най-българско шоу «България търси талант». Първоначалните кастинги бяха проведени в края на миналата година в градовете Плевен, Варна, Бургас и Пловдив, където се явиха три пъти повече кандидати, в сравнение с кастингите за първия...
[Още]
Община Айтос обявява, че започва да приема заявления във връзка с предстоящото предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи пасищни животни, както и на лица, поемащи задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за общо или...
[Още]
След три неуспешни опита в годините назад, през 2012–та Община Айтос въвежда разделно събиране на отпадъците в сътрудничество с Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект” АД – гр.София. Новите жълти и зелени контейнери вече са поставени на възлови градски...
[Още]
„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ПОДГОТОВКА И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: ”ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - ГР.АЙТОС”
[Още]
На 12 март т.г. /понеделник/ на официална церемония, кметът на Община Айтос Васил Едрев подписа договор с изпълнителя на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос” по Оперативна програма „Регионално развитие” - Консорциум „Ен Ефект Строй” – Бургас. С подписа си кметът...
[Още]
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за проектиране и изработване на ПУП – Парцеларен план за прокарване на трасе на кабел за подземно ел.захранване на обект, през имоти общинска собственост. 2....
[Още]
Регионалната асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/, в която членува и Община Айтос, е вече с ново ръководство. При избора на ръководни органи на РАО, за мандат 2011 – 2015 г., на редовната сесия на Общото събрание на 16 март т.г. в Стара Загора, кметът на Община Айтос Васил Едрев...
[Още]
На 21 март т.г., Общинският съвет в Айтос проведе шестото си редовно заседание за мандата. Дневният ред включваше 13 точки, плюс питания към кмета и администрацията. Още три нови, допълнителни точки бяха включении в предварителния дневен ред. По-късно, кметът Васил Едрев изтегли една от тях,...
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев поиска и получи от Общинския съвет, одобрение за две проектни предложения, с които Общинската администрация ще кандидатства за финансиране от Международен фонд „Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. На заседанието на...
[Още]
Във връзка с настъпване на пролетно-летния сезон се очаква увеличаване на популацията от комари. В тази връзка  и в изпълнение на решенията на епизоотична комисия от 22.03.2022 год., относно набелязване на мерки за ограничаване разпространението на комарите, препоръчваме на всички граждани :...
[Още]
ТРУДОВА БОРСА В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО М О Я Т А   К А Р И Е Р А  В  Т У Р И З М А ЩЕ ПРИСЪСТВАТ РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ГР. НЕСЕБЪР И К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ, КОИТО ЩЕ РАЗЯСНЯТ УСЛОВИЯТА НА РАБОТА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС. ТЕ ЩЕ ИЗВЪРШАТ НА...
[Още]
ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване в м. „Ляската”, м. „Трите братя” и м. „Зона за отглеждане на животни”,...
[Още]
Отговор на този въпрос,  на заседанието в сряда, на 21 март т.г. даде кметът на Община Айтос Васил Едрев. Поводът беше питане на общинския съветник от ПП ГЕРБ Николай Колев, което ви цитираме дословно: „Каква е годността за свободна питейна употреба на минералната вода от чешма „Лъджата” в...
[Още]
Едно поклоническо пътуване на айтозлии до Светите места в Йерусалим и до Божи гроб развълнува през тази седмица духовете в Айтос. Поклониците се завърнаха с уникални дарове за айтоския храм „Св. Димитър” – мощи на Свети избити мъченици от персите през 614 година. Мощите са дадени на Айтос...
[Още]
Изложба на гоблени събра на 26 март т.г. в Ритуалната зала на Община Айтос почитатели на едно от най-уникалните изкуства. За шеста поредна година, традиционната експозиция беше събрана и подредена от НЧ „Васил Левски 1869”. Поводите бяха два – празникът Благовещение и Денят на Тракия....
[Още]
Общинската администрация и гражданите на община Айтос ценят Вашия принос за опазване на гората и усилията Ви да я съхраните за поколенията след нас. Вашата високоотговорна мисия е свързана с бъдещето на Айтоския край, с екологичното равновесие и опазването на флората и фауната – цели, които са...
[Още]
КОМПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ГРУПИТЕ И КВАЛИФИКАЦИОННИ СРЕЩИ / СЪБОТА /:              ГРУПА А...
[Още]
СЪОБЩЕНИЕ Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос съобщава на  жителите на общината, че считано от 03.04.2012г. плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за селата ЧЕРНА МОГИЛА, ПОЛЯНОВО, МАЛКА ПОЛЯНА, ЛЯСКОВО,...
[Още]
ЗАПОВЕД № РД - 8 - 266 гр. Айтос 05.04.2012г.           На основание чл. 37п, ал. 2, във връзка с чл. 37н ,ал.1 , т.1 от ЗСПЗЗ , във връзка със заповед № РД-09-116/21.02.2011 г. на МЗХ , р. VІ , във връзка с решение № 68 / 21.03.2012...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-264 гр. Айтос 04.04.2012г. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 от Наредба №2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество З А П О В Я Д В А М:  1.Откривам процедура за...
[Още]
РЕГЛАМЕНТ: 1. Отборите се състоят от 6 до 10 души. 2. Срещите се провеждат в 2 от 3 гейма. 3. Записването става след попълване на писмена заявка и списък-декларация на отбора (по образец). 4.Заявката се подава до 18. 00 часа на  12. 04. 2012 г. (четвъртък) Телефон за...
[Още]
В събота, в Айтос стартира Първия младежки футболен турнир за 9-годишни малчугани, посветен на предстоящите Великденски празници. Турнирът е организиран от Община Айтос с подкрепата и финансовото съдействие на Роберто Фаризели – италиански предприемач, който от няколко години е прехвърлил част от...
[Още]
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев, който е и Зам. председател ан УС на РАО „Тракия”, в края на миналата седмица участва в Разширено заседание на Управителния съвет на Асоциацията в град Сливен. В дневния ред на заседанието беше включено мултимедийно представяне на Общината домакин - Сливен....
[Още]
Нова Транспортна схема на община Айтос изработиха общински специалисти, съвместно с управителя на общинската транспортна фирма инж. Илия Златев. Схемата не е актуализирана от 2001 година, цели 11 години не е провеждан и конкурс за обслужване по нея, признаха общинарите. Новият проект за...
[Още]
АЙТОСКИТЕ ФУТБОЛНИ НАДЕЖДИ ПЪК ПИТАТ: КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ТУРНИР? Спортни екипи, футболни топки, медали, купи, флагчета и огромно количество шоколадови  яйца и великденски лакомства получиха над 80-те малки футболисти, които участваха в двудневния футболен турнир на 7 и 8 април...
[Още]
ВЪВ ВТОРНИК /17 АПРИЛ 2012 Г./, В 21.00 ЧАСА ПО БТВ ГЛЕДАЙТЕ АЙТОСКИТЕ АКРОБАТИ НА СЦЕНАТА НА "БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТ"
[Още]
С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници! Нека има мир и любов в сърцата ни!  
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за управление, стопанисване и ползване на минералните води на територията на община Айтос, област...
[Още]
Представихте Айтос и спортната акробатика повече от достойно! Успех на финалите!
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев и неговият екип представиха днес на пресконференция в Областна администрация – Бургас, ПРОЕКТ „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос”. Проектът е по ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Регионално развитие”. Финансирането е по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ:...
[Още]
Община Айтос уведомява всички заинтересовани лица, че отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения при община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ хляб и хлебни...
[Още]
Гражданите от община Айтос, които искат с доброволен труд да почистят терените пред имотите си и междублоковите пространства на 12 май т.г. /събота/ трябва да се обадят на тел. 2 24 69 в Община Айтос до 4 май т.г. Това ще улесни администрацията при раздаването на помощните материали и...
[Още]
Деца от детските градини и ученици от І до ХІІ клас се надиграваха на площада в Айтос в събота на 21 април т.г. Кметът на Община Айтос Васил Едрев даде старт на голямото пролетно танцуване, което се превърна в най-масовата и най-атрактивната проява през тази пролет. Организатор на Голямото...
[Още]
Представители на кооперации и земеделски фирми на територията на община Айтос вчера на среща с кмета на Община Айтос Васил Едрев декларираха готовността си да се включат с хора и техника в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 12 май т.г. Пълната мобилизация на силите стана в...
[Още]
Обществена поръчка за горива-27.04.2012 г.
[Още]
С 21 „за”, трима – въздържали се и един – „против”, Общинският съвет в Айтос прекрати предсрочно станалата прословута, концесия за Градската градина. Договорът, между Община Айтос и концесионера Борислав Борисов беше подписан на 28 септември 2001 г. с право на ползване на публичната общинска...
[Още]
За първи път в най-новата си история, Община Айтос се сдоби с Програма за управление, стопанисване и ползване на минералните води на своята територия. Предложението за приемане на Програмата беше внесено в заседателната зала от кмета на Община Айтос Васил Едрев и единодушно одобрено от...
[Още]
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба №2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за...
[Още]
СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОБРОВОЛНАТА КАМПАНИЯ НА БТВ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”, ЧЕ НА 12 МАЙ 2012 ГОДИНА /СЪБОТА/, ОТ 08.00 ЧАСА ДО 12.00 ЧАСА, ВЪВ ФОАЙЕТО НА ОБЩИНА АЙТОС ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ДЕЖУРЕН ПУНКТ, В КОЙТО...
[Още]
7 май 2012 г. 16,00 часа, Ритуална зала на Община Айтос •Откриване на изложба с детски рисунки 8 май 2012 г. , НЧ „В. Левски 1869” •В Айтос гостува Драматичен театър „Д. Димов” – град Кърджали 12,00 ч. – постановка за деца „Хитър Петър”- цена на билета 3,00 лв...
[Още]
По повод подготовката на поредното 44-то издание на традиционните фолклорни празници „Славееви нощи Айтос 2012”, което ще се проведе на откритата сцена в парк „Славеева река” на 8, 9 и 10 юни т.г., организаторите Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869” БЛАГОДАРЯТ НА ПЪРВИТЕ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ,...
[Още]
Един съвсем нов спортен клуб в Айтос вече дава заявка за национална известност. Още преди на научи за създаването му, „НП” вече знае за първия му голям успех. Става дума за Спортен клуб по силов трибой „АТЛАС” – град Айтос с треньор Красимир Кондов. Момчетата от Клуба тренират организирано...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕРЕНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 12 МАЙ /СЪБОТА/, КОГАТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КАМПАНИЯТА НА БТВ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”. ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ,  ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АЙТОС  МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В...
[Още]
Деца,  родители, учители и граждани препълниха залата при откриването на изложбата в понеделник. Химнът на Айтос и стихотворение на айтоската поетеса Геновева Зафирова дадоха  чудесно начало на инициативата на детските заведения, която се провежда под мотото „Аз обичам моя роден град и...
[Още]
Много символно, навръх 9 май – Деня на Европа, кметът на Община Бургас Димитър Николов покани кметовете на общини от област Бургас да положат подписи под меморандум в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата - 2019. „Денят на обединена Европа е най-подходящият за...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради предстоящо внедряване на нов програмен продукт няма да работи с граждани на 29.05.2012г./вторник/
[Още]
От 17,00 часа в салона на НЧ „Васил Левски 1869” ще се проведе Тържествен детски спектакъл с участието на всички детски градини на територията на община Айтос.
[Още]
С песни на група «Малечко палечко»  при ОДЗ «Пролет» с ръководител Цвета Андреева, в петък в Айтос беше даден стартът първия Педагогически форум Айтос 2012, посветен на 130 години предучилищно образование в България и 62 години от създаването на първата детска градина в града. Форумът...
[Още]
Не в 9 сутринта, а още в седем часа Айтос беше на крак в готовност да подхване голямото съботно чистене във връзка с кампанията „Да почистим България за един ден”. Близо 4000 души се включиха организирано в почистването на замърсени терени нерегламентирани сметища, улици, училищни дворове,...
[Още]
Картините на двама големи художници, здраво свързани с Айтос, радват ценителите на изобразителното изкуство в града ни от вчера. На 15 май, в Ритуалната зала на Община Айтос, НЧ „Васил Левски 1869” откри юбилейна изложба с картини на проф. Дончо Вълчев и Кръстю Недялков, дарени на фонда на...
[Още]
Нова пешеходна пътека с „легнали полицаи” изгради Община Айтос на най-опасната градска улица „Славянска”, която е част от главния път София – Бургас. Съоръжението е точно пред входа на ПГСС „Златна нива” и има за цел да осигури безопасността на стотиците ученици, които по няколко пъти на ден...
[Още]
В понеделник, 14 май, на площада в Айтос се проведе атрактивно събитие, под мотото „Животът обича непушачите!”. Инициативата е по проект „Информирани и здрави” и имаше за цел да представи пред айтозлии вредите от активното и пасивно тютюнопушене. Събитието беше  организирано от...
[Още]
ЕТ „БИНЕВ” – БИНКО БИНЕВ СТОЯН СПАСОВ СТОЯНОВ ЕТ „ТЕНТРЕЙД” – ТОДОР ИВАНОВ ЗК „ПИРНЕ” С. ПИРНЕ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „АРКУС СИГУРНОСТ” ООД СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” - АЙТОС КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ДЯНКО ДЯНКОВ ЕТ „МОРЯШКА...
[Още]
1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. : „Подкрепа на социалната икономика”, Схема...
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев даде официалния старт на надпреварата в събота сутринта. Заедно със Зам. кметът Димитър Димитров, градоначалникът отблизо следеше състезанието и изявите на акробатите. Той използваше всяка свободна минута през уикенда, за да бъде в залата с децата, треньорите,...
[Още]
   Уважаеми съграждани,     Поздравявам Ви по повод най-българския празник - 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Нека ревностно да пазим традициите, нека не допускаме духовността да изчезне от живота ни, защото благодарение...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: „Социално включване...
[Още]
За подкрепата при подготовката на 44-то издание на Фолклорните празници „Славееви нощи” 2012,  ОБЩИНА АЙТОС БЛАГОДАРИ НА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ: ЕТ „БИНЕВ” – БИНКО БИНЕВ СТОЯН СПАСОВ СТОЯНОВ ЕТ „ТЕНТРЕЙД” – ТОДОР ИВАНОВ ЗК „ПИРНЕ” С. ПИРНЕ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „АРКУС...
[Още]
Уважаеми съграждани, скъпи деца и ученици, Скъпи учители и дейци на културата, Уважаеми учители – ветерани,           Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост! Честит 24 май! За мен е...
[Още]
              ЗАПОВЕД № РД- 08 - 443 гр. Айтос 18.05.2021 г.           На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление...
[Още]
По традиция на 2 юни, айтозлии ще почетат паметта на Христо Ботев и загиналите за българската свобода и независимост пред бюст-паметника в Градската градина. Тази година се навършват 136 години от гибелта на поета - революционер. Церемония по поднасяне на венци и цветя е организирана от Община...
[Още]
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
[Още]
Обявление
[Още]
МАКАР ЧЕ НЕ ГРАБНАХА ПРИЗА И НЕ ПОЛУЧИХА 60-ТЕ ХИЛ. ЛВ, НАШИТЕ АКРОБАТИ БЯХА НАЙ-ДОБРИ НА ФИНАЛА НА "БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТ" ПО БТВ, КАТЕГОРИЧНИ СА АЙТОЗЛИИ. КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ ДЕСИСЛАВА, МАРГАРИТА, МАРИЯ, ЯНИСЛАВ И ТРЕНЬОРКАТА ДИДА ГРУДЕВА ОЩЕ ДОКАТО ПЪТУВАХА ОТ СТОЛИЦАТА КЪМ...
[Още]
Нашите акробати, участници в „България търси талант” по БТВ, се завърнаха от София на 30 май в късния следобед. На Колелото в Айтос ги посрещнаха родители, граждани и техни съученици с цветя и подаръци. Днес, на 31 май 2012 г., сутринта Десислава, Маргарита, Мария, Янислав и треньорката Дида...
[Още]
1 ЮНИ 2012 Г. – ДЕН НА ДЕТЕТО 17,00 часа - Колоездачно състезание за момчета и момичета, на площад „Свобода”, организирано от Ротари клуб – Айтос в партньорство с Община Айтос.  
[Още]
На 10 юни, в неделя вечерта, точно в 22,00 часа в парк "Славеева река" приключи поредното 44-то издание на фолклорните празници "Славееви нощи" Айтос 2012. Хиляди участници, граждани и гости останаха пред откритата сцена, за да чуят резултатите от петте конкурса, които се проведоха в три...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС уведомява всички заинтересовани участници, че отварянето на ценовите предложения в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични и тротоарни настилки” ще се извърши на 05.06.2012г. (вторник) от 10:30 часа в заседателната зала на община Айтос,...
[Още]
Голямата новина, която произведе бТВ на 11 юни е, че Магдалена от Айтос свързва известния испански певец Хулио Иглесиас с града ни. Каква точно е връзката ли?! Младата жена е омъжена за Майк Скалионе, който свири на саксофон в групата на Иглесиас, който пък ще има концерт на 13 юни в София....
[Още]
„СЛАВЕЕВИ НОЩИ – 2012” СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ - • На кмета на Община Айтос – г-н Васил Едрев се присъжда на ОУ „Светлина „с.Тополица – за цялостно представяне - На Ротари клуб- Айтос се присъжда на  танцова формация „Мисис” при НЧ”В.Левски 1869”гр. Айтос за...
[Още]
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на „Река без име с три притока”, преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река,”гр.Айтос, община...
[Още]
Документация за участие : „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос”, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на...
[Още]
Обществена поръчка за превоз на деца и ученици
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради внедряване на нов програмен продукт за МДТ няма да работи с граждани на 06.07.2012г./петък/ от 12.00ч. до 17.00ч. и на 09.07.2012г./понеделник/ от 08.30ч. до 13.00ч.
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно придобиване на имот – стопанска сграда – бензиностанция, находяща се в имот № 000170 в землището на с.Пирне, община...
[Още]
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Община Айтос предупреждава земеделските производители, че през землищата на населените места преминават електропроводи „ВИСОКО НАПРЕЖЕДИЕ”, собственост на Мрежови експлоатационен район – Бургас. Обръщаме се към всички земеделски...
[Още]
І.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за извършване на търговска дейност  и за офис за срок от 5 години на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.166, УПИ І, ул.”Васил Левски” №2 по плана на гр. Айтос,...
[Още]
Община Айтос открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос. І. Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят кандидатите: 1. Образование – висше, образователна степен – магистър; 2. Специалност –...
[Още]
С молитва и ротарианския химн, започна церемонията по предаването на президентските символи в Етнографския комплекс „Генгер” във вторник вечерта, с която беше дадено началото на новата ротарианска година в Ротари – Айтос. Досегашният президент на Ротари клуба Красимир Енчев припомни на приятелите...
[Още]
Публична покана стационарни телефони
[Още]
Вицепремиерът Цветан Цветанов посети в петък след обяд Община Айтос и се срещна  с кмета Васил Едрев в кабинета му.  Поводът за визитата на Министър Цветанов в нашия град беше подписването на договор, по силата на който държавата, в лицето на Областния управител Константин Гребенаров,...
[Още]
З А П О В Е Д
[Още]
З А П О В Е Д
[Още]
Обявление
[Още]
Публична покана ремоннт улични настилки
[Още]
Промяна на Наредба № 1/2003год. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.
[Още]
Допълнение на Наредба № 4/2006год. за обществения ред при използване на превозни средства на територията на гр.Айтос.
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Дамян Денев – председател на Временна комисия, относно извършване на проверки за установяване свободни земи от общински поземлен фонд, тяхното управление и...
[Още]
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект: ”Пречиствателна станция за отпадъчни води- гр.Айтос”.
[Още]
От 10 до 15 юли 2012 г. в гр. Силиври – Република Турция се проведе 51-ят международен фестивал на киселото мляко. Във фиестата, организирана от Общината-партньор, участваха състави и изпълнители от 12 държави, между които САЩ, Белгия, Румъния, Македония и др. Единствените представители на...
[Още]
  Община Айтос уведомява гражданите , че на 07.08.2021 год. от 20.00 часа ще се извърши дезинсекция на ларви и имаго на комари на парк „ Славеева река „ и жилищната зона на гр. Айтос. Третирането ще се извърши по метода „ студен аерозол „ с биоциден препарат Цитрол 10/4 УЛ , който е разрешен...
[Още]
Две общински търговски дружества в Айтос се сдобиха с нови управители. На заседанието на Общинския съвет в сряда, на 26 юли, съветниците утвърдиха кандидатурата на класиралия се на първо място в конкурса за управител на „Генгер” ЕООД Атанас Гиргицов. 34-годишният новоизбран шеф на общинската...
[Още]
В четвъртък вечерта, на 26 юли т.г., някой е похитил уникалния кипарис купресус, засаден в новата градина, която общинските озеленители създадоха на площад „Кирил и Методий” в Айтос. Посегателството буквално разплака градинарите. Логично, в петък сутринта всички си задаваха един и същи въпрос:...
[Още]
Временна комисия, избрана преди три месеца от Общинския съвет в Айтос, извърши проверки за установяване свободните земи от общинския поземлен фонд, тяхното управление и сключените договори с юридически и физически лица. На заседанието в четвъртък, на 26 юли т.г. председателят на комисията Дамян...
[Още]
От 01.08.2021 г., на територията на Бургаска област, стартира младежки проект „Млад екодоброволец“. Проектът се реализира от СНЦ „Младежки информационен център“ с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ по линия на „Национална програма за младежта“...
[Още]
Община Айтос спечели безвъзмездна финансова помощ от международния фонд „Козлодуй” на стойност 70 000 евро ремонт и саниране на Целодневната детска градина в с. Карагеоргиево. Кметът Васил Едрев трябваше да бъде на заседанието на Общинския съвет, затова от името на Община Айтос заместник-кметът...
[Още]
И през м. юли, за републиканските ни шампиони и вицешампиони от Клуба по свободна борба в Айтос отново се заговори с възхищение. Този път ласкавите отзиви дойдоха от Община Созопол, навръх традиционния празник на града – 17 юли – Деня на Св. Марина. В рамките на празничната програма в...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ за осигуряване на заетост на безработните, които предлагат европейските и националните програми, в тясно сътрудничество с Бюрото по труда. Данните сочат, че в момента Община Айтос е най-големият работодател на своята територия. Още през м. февруари т.г....
[Още]
Цялата база и двора на Основно помощно училище „Д-р Петър Берон”, което държавата закри през 2008 година, ще се стопанисва от ОУ „Атанас Манчев” реши с гласуване Общинският съвет в края на м. юли. Доскоро имотът беше частна държавна собственост, заключен и неизползван. На 6 юли 2012 г....
[Още]
  Разяснение по обществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по позиции: Позиция № 1 – превоз на деца от 3 до 6 годишна възраст; Позиция № 2 – превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2012/2013 година”-03.08.2012 г.
[Още]
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС И НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ Й РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
[Още]
Община Айтос уведомява всички собственици на животни в жилищната зона на населените места : 1. Забранява отглеждането на повече от едно говедо , 2 свине , 5 овце , 5 кози и 10 птици за лични нужди в жилищната зона на населените места.  2.  Да извършват веднъж месечно...
[Още]
С шест златни и един сребърен медал и с високата оценка на специалистите се завърнаха състезателите на СКСА „Орел” – Айтос от Държавното първенство по спортна акробатика за мъже и жени, младежи и девойки старша възраст, което се проведе от 29 юни до 1 юли т.г. в Бургас. В категорията девойки...
[Още]
Категоричното първо място в В фетболна група  отреди на толопчани място сред най-силните отбори в областта, редом до отбора на ФК „Вихър 2000” – Айтос. От 15 септември т.г., ФК Тополица за първи път в своята спортна история ще играе в А окръжна група. Амбициите на старши треньора...
[Още]
  Младежите от СНЦ „Регионален младежки съюз“, СНЦ „Посока“, СНЦ „Младежки информационен център“ и Тракийското младежко дружество – Бургас ще посрещнат 12.08.2012г. – „Международен ден на младежта“ с наблюдение на звездите. Младежката астрономическа вечер се провежда под патронажа на кмета...
[Още]
През месец юли 2012 година, в ремонтите на шосета от общинската пътна мрежа в община Айтос са вложени над 160 000 лева от капиталовата програма. Кметът Васил Едрев лично следи и настоява за пълна прозрачност на всички процедури и за огласяване на точната цена, която Общината е платила за всеки...
[Още]
Разяснение по процедура чрез публична покана с предмет на поръчката : "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника за нуждите на община Айтос и на второстепенните и разпоредители с бюджетни средства"
[Още]
На Голяма Богородица съдиевци честваха Празника на родното си село и храмовия празник на църквата „Успение на Св. Богородица”. Чисто и подредено, Съдиево от сутринта посрещаше гости и приятели. Кметът на Община Айтос Васил Едрев и Зам. кметът Мариана Димова първи поднесоха поздравите си към...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Айтос за учебната 2012/2013...
[Още]
Община Айтос да кандидатства с два проекта по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", реши Общинският съвет в Айтос на извънредното си заседание в петък, на 17 август т.г. Проектните предложения бяха внесени за обсъждане...
[Още]
Проектът е за популяризиране на туризма в региона, а договорът е по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ към МРРБ. Проект „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически райони Поморийски залив и Източна Стара планина” се финансира по Оперативна програма...
[Още]
  Обява за конкурс за възлагане управлението на общинското търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос
[Още]
  На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба №2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС
[Още]
Денислав Минчев  - айтоският футболен талант, който тренира в школата на ФК„Черноморец” –Бургас, в четвъртък отпътува за Франция, където в продължение на един месец ще тренира в три различни водещи клуба. Новината предаде самата Българска телеграфна агенция /БТА/. Футболното момче на Айтос е...
[Още]
Методиката за оценка на финансовото състояние на общините и Оценката за първото полугодие на настоящата година класират по различни показатели Община Айтос на 64 място. Не бързайте с констатациите преди да сте чули голямата новина. Сравнено с полугодието на 2011 г., през първите шест...
[Още]
       Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Въздушен електропровод за...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Път с трайна настилка за осигуряване на транспортен достъп до...
[Още]
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Водопровод и канализация до „Индустриален и бизнес парк Айтос””....
[Още]
В понеделник на 20 август т.г., кметът на Община Айтос Васил Едрев и Зам. кметът Димитър Димитров посетиха етнографския комплекс „Генгер”, за да представят на колектива на общинското търговско дружество новоизбрания управител Атанас Гиргицов. Новият шеф пое поста в присъствието на досегашният...
[Още]
В началото на м. август т.г. Община Айтос получи специална покана от Агенцията за социално подпомагане и МТСП за участие в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Да не изоставяме нито едно...
[Още]
В петък, на 24 август т.г., кметът на Община Айтос Васил Едрев общ документ с Министър Тотю Младенов. В Министерството на труда и социалната политика в София двамата сложиха подписите си под Допълнително споразумение по проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и...
[Още]
Съобщение по обществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по позиции: Позиция № 1 – превоз на деца от 3 до 6 годишна възраст; Позиция № 2 – превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2012/2013 година”
[Още]
В продължение на два дни, местните медии присъстваха на две откритите заседания за избор на изпълнители на СМР на два европроекта на Община Айтос. В петък, на 31 август т.г., в Заседателната зала на Община Айтос, представител на общинското издание присъства на откритото заседание на...
[Още]
309 ще са тази година малчуганите от община Айтос, които с тежки раници, за първи път ще прекрачат училищния праг. 232 от тях са децата, които ще се обучават и възпитават в трите айтоски общински училища, 77 са първокласниците в населените места на общината. Справката от миналата година...
[Още]
По думите на спасителите, пожарът възникнал в района около животновъдните ферми по пътя за с. Мъглен в събота вечерта. Първоначално бил потушен, но заради силния вятър в неделя, огънят бързо се разпространил в района над мотопистата и обхванал площ от около 800 дка от сухи треви и...
[Още]
С отдаване на почит към паметта на героите на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Айтос ще отбележи Националният празник – 6 септември. В деня на празника от 10.00 часа пред паметната плоча на Съединението в бившето Логопедично училище ще бъдат положени венци и цветя на...
[Още]
Министерството на финансите приятно изненада Общинската администрация  в Айтос в първите дни на м. септември. Шефката на Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в МФ с официално писмо информира кмета Васил Едрев, че след участие в открита процедура, Община Айтос е спечелила...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Дамян Денев, Петър Янев и Юзджан Юмер – общински съветници от Общински съвет – Айтос относно приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи...
[Още]
„Дружество „Русофили” – Айтос записа поредно участие в Деветия събор  на русофилите, който традиционно се провежда на яз. Копринка до Казанлък. Тази година съборът се проведе на 8 септември, а за да стигнат навреме за откриването, айтозлии потеглиха преди изгрев слънце. Сценичната изненадата...
[Още]
На 9 септември т.г. ветеранът от Втората световна война Димитър Събев от Айтос навърши 97 години. Още в  първия работен ден след празниците, на 10 септември, синът му Стефан пристигна в Община Айтос с красива торта, която пожела да връчи лично на кмета Васил Едрев. Оказа се, че баща му от...
[Още]
Турнирът се провежда в две възрастови групи: - Мъже/жени до 60 години - Мъже/жени 60 + години   Дата: 16.09.2021 г., Час: 9.30 часа, Място: Спорта зала “Аетос” гр. Айтос     Срок за за подаване на заявки: до 17,30 часа, на 14. 09. 2012 г. Техническата конференция и...
[Още]
Поднасям сърдечни поздрави към служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – град Айтос с началник инж. Мариян Маринов, и към служителите от Група „Спасителни дейности” с началник Недко Стойков, които празнуват своя професионален празник на 14 септември. ...
[Още]
   От 05 до 09.09.2012г. на територията на община Средец се проведе палатков лагер на доброволците по проект „Млад екодоброволец“. В продължение на 5 дни, повече от 25 младежи полагаха доброволен труд в подкрепа на красивата българска природа. Провеждането на полевия доброволчески лагер...
[Още]
Открито и в детайли, училищните шефове поставяха проблемите си – част от тях бяха решени на място, за други кметът постави кратки срокове за изпълнение. В кметския кабинет, директорите имаха среща и с президента на Ротари клуб – Айтос Иван Иванов, който представи програмата  на клуба за...
[Още]
Уважаеми учители, скъпи деца и ученици, родители и служители в учебните и детските заведения, Уважаеми съграждани, Особено съм радостен да Ви поздравя по повод началото на новата учебна 2012-2013 година. Днес е особено вълнуващ ден за всички - и за нас, възрастните, които...
[Още]
Конкурс за заемане на длъжността “Главен експерт стопански дейности” в отдел “Стопански”, в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” към община Айтос.
[Още]
С дъжд започна учебната година в община Айтос. Той обаче не попречи на хиляди учители, ученици и родители да се съберат в осемте училища на територията на общината. С цветя, усмивки, празнични програми и поздравления новата учебна година е вече факт. НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В...
[Още]
На 22 септември т.г., в Деня на българската независимост, с. Караново отпразнува 680 години от създаването си и 120 години от построяването на църквата „Св. Архангел Михаил”. Водосвет за здраве и благополучие на карановци отслужи ставрофорен иконом Тодор Попиванов. Кметът на Община Айтос Васил...
[Още]
След летните жеги, животните в Зоопарка са в добро здраве и отлична кондиция. 40-градусовите температури по никакъв начин не са ги притеснили, пред вид факта, че голямата част от обитателите са топлолюбиви. И в най-големите горещини маймуните не загубили палавастта си, дори трите мечки не...
[Още]
 Община Айтос открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос.
[Още]
На 20 и 21 октомври т. г., по повод Празника на Айтос Димитровден, елитът на българският мотокрос ще застане на старта на мотопистата край града ни. Новината е, че Grand Prix 2012  по мотокрос се завръща в Айтос след петгодишно прекъсване. Паметливите си спомнят, че последното мотосъстезание...
[Още]
 Проект за изменение и допълнение на наредби на Община Айтос 04.10.2021 г.
[Още]
Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869” готвят празничната програма за 26 октомври, Димитровден 2012 и празничен афиш за седмицата, която предхожда Деня на Айтос. В тази връзка, с родолюбив жест в подготовката на Празника вече се включиха първите айтоски спомоществователи. Благодарим на:...
[Още]
Уважаеми съграждани, На 5 октомври 2012 година Община Айтос дава началото на честванията, по повод 100 години от Балканските войни. Точно на тази дата, преди 100 години, България започва военни действия в името на една голяма патриотична кауза - обединението на земите, населени с...
[Още]
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА „ДИМИТРОВДЕН 2012” •  13 октомври, Спортна зала 09.00 часа -  Национален турнир по свободна борба за ученици – КСБ „Айтос” •  20 октомври , Спортна зала 09.00 часа - Демонстрационно шоу по силов трибой – СК „Атлас” 11.00 часа -...
[Още]
Не само през 2012-та, но и догодина ще честваме вековния юбилей от Балканските войни. Началото на тържествата в община Айтос беше сложено на 5 октомври т.г. в залата на Военния клуб. Салонът беше пълен - с учители и ученици от горните класове на айтоските училища. Дойдоха и ветераните от...
[Още]
• ЗКПУ „Сила” – с. Пирне – Райко Иванов • „Медицински център І” ЕООД – Айтос – д-р Станка Илиева • „Деметра” ООД – Айтос – Румяна Андонова • ЗК „Житен клас”с. Малка поляна – Петър Томов • СД „Братя Чаушеви 46 и сие” – с. Черна могила • Кредитна кооперация...
[Още]
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ на жителите на общината, че крайният срок за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.10.2012г. , а на патентния данък - 31.10.2012г.  Плащането се извършва, както...
[Още]
 „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ- гр.Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Месо и месни продукти”; Позиция № 4 „Замразена риба”; Позиция № 5 „Консерви”; Позиция № 6 „...
[Още]
На 10 октомври т.г., кметът на Община Айтос Васил Едрев и Александър Спасов – управител на „Бургстрой” ООД – Бургас подписаха и подпечатаха договора за изграждане на Защитено жилище в Айтос. Защитеното жилище се изгражда по проект на Община Айтос с финансовата подкрепа на Оперативна програма...
[Още]
Отборът на СОУ "Н. Й. Вапцаров" - Айтос стана победител в проведения в Ловеч турнир на на младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" за преходната купа "Юлиян Манзаров". Златните медали на нашите момчета връчи зам.-кметът на община Ловеч Пламен Петков. В тазгодишното издание на...
[Още]
 На основание чл.18, т. 8 от Наредба № 3 от 2008г. за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел комисията, назначена със Заповед № РД-08-529/20.06.2012г. на Кмета на...
[Още]
Д-р Паруш Парушев ще смени досегашния управител на айтоската общинска болница - д-р Гюлнар Хабил, решиха общинските съветници на редовното си заседание на 19 октомври т.г. Те утвърдиха кандидатурата на д-р Парушев, който беше единственият кандидат, събрал кураж да се яви на конкурса. В петък,...
[Още]
Бурни дебати предшестваха решението на Общинския съвет в Айтос в петък за преместването на пазара в сряда, от двора на бившето училище „Любен Каравелов, на старото му местообитание над Автогарата. Пиперливата тема раздели съветниците на „за” и „против”, политическите партии извадиха куп аргиметни...
[Още]
• ЗКПУ „Сила” – с. Пирне – Райко Иванов • „Медицински център І” ЕООД – Айтос – д-р Станка Илиева • „Деметра” ООД – Айтос – Румяна Андонова • ЗК „Житен клас”с. Малка поляна – Петър Томов • СД „Братя Чаушеви 46 и сие” – с. Черна могила • Кредитна...
[Още]
Влюбена двойка заплаши да се хвърли от скалите над Айтос, които се издигат над бившата каменна кариера, в близост до „Трите братя”, над квартала доколо ул. „Иван Комитов”. Невръстните Силвестър и Сибил , които са от ромски произход, се качили на скалата, заради родителското несъгласие да бъдат...
[Още]
ГРАНД ПРИ 2012 събра близо 10 хиляди зрители на мотополигона в Айтос с амбицията да реши разпределението на републиканските титли във всички класове - 65сс, 85сс, МХ2, МХ1 и МХ.  В клас МХ1, златото се решаваше в Айтос между айтозлията Николай Йовчев с Хонда и Тодор Тотев от „Литекс Ловеч...
[Още]
  На основание чл.37"в", ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи...
[Още]
-Г-н Едрев, нека да започнем този разговор нетрадиционно, с голямото спортно събитие, дни преди празника на Айтос  – ГРАНД ПРИ АЙТОС 2012. Как се организира републиканско първенство в един град като Айтос? Как го финансирахте? - Организацията на едно толкова голямо спортно събитие наистина...
[Още]
Дните около Димитровден се оказаха особено важни за проектната динамика и за новото строителство в община Айтос. Веднага след празничните емоции на 26 октомври, Кметът на Община Айтос Васил Едрев подписа поредния договор – този път за изграждане на нова детска градина и ясла, в комплект с...
[Още]
На 1 ноември – Деня на народните будители Айтос отдаде почит на духовниците на нацията и на първоучителя Господин Димов Бъчеваров. С портретите на възрожденците от Паисий до Вазов, учениците от СОУ „Никола Вапцаров” дойдоха с шествие в двора на храм „Св. Димитър”. На тържеството, което тази...
[Още]
Община Айтос стопанисва приют за бездомни кучета и търси осиновители за прибраните в приюта животни. Процедурата е напълно безплатна за желаещите да осиновят куче. Очакваме Вашите обаждания на тел. 0895 76 44  05 – Управител на приюта за безстопанствени кучета Росица Златева.  
[Още]
Лично Майкъл Херингтън -  Директор на Корпус на мира в България пристигна в с. Тополица на 8 ноември т.г., специално за церемонията по откриването на обновената по проект училищна библиотека в ОУ «Светлина». След тържеството в двора на училището, дипломатът, кметът на Община Айтос Васил...
[Още]
Три са айтоските деца, които заслужиха да бъдат част от проекта на Фондация  „Димитър Бербатов” – „УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ 2011”. Две момчета и едно момиче от Айтос записаха имената си в почетната книга, издадена от Фондацията – айтоските фаворити са Алиш Алиш, Денислав Минчев и Калояна...
[Още]
Мими е с големи очи и с мил характер. Дали защото не ме възприема като опасност или просто защото още не се е научила, но не се и опитва да ме наплюе – нещо типично за ламите във всеки зоопарк. И докато се чудя как точно се нарича малкото на ламите – ламче или лами, новородената в айтоския...
[Още]
Слуховете, които обикалят Айтос, че новият управител на МБАЛ ЕООД – Айтос д-р Паруш Парушев готви съкращения са абсолютно неверни, заяви самият той пред колегите си болнични лекари, в понеделник, в първия си работен ден на новия пост. Да го представи на завеждащите отделения, в общинската...
[Още]
Общинарите дариха Лили с искрена обич и признателност за дългогодишния й труд в полза на гражданите. Кметът Васил Едрев й поднесе сребърно колие и букет с пожелания за дълголетие, спокойствие и любими хора, с които да споделя семейните радости в бъдеще! Лиляна Колева е назначена в Община Айтос...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с...
[Още]
На 15 ноември /четвъртък/ кметът на Община Айтос Васил Едрев и кметовете на още осем общини от областта – Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе ще направят Първа копка по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”,...
[Още]
Лично Премиер –министърът Бойко Борисов ще присъства на церемонията по подписването на договора за поредния успешен проект на Община Айтос -„Помощ в дома”,  който се финансира по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Кметът на Община Айтос Васил Едрев получи покана от Министър Тотю Младенов...
[Още]
В четвъртък, на 15 ноември т.г. 7 младежи от Айтос, Тополица и Карагеоргиево получиха лично от кмета Васил Едрев договори за работа в Община Айтос. Младите хора ще стажуват в Общинската администрация в продължение на 6 месеца по проект „Ново начало – от образование към заетост”, схема „Създаване...
[Още]
Дейността на здравния медиатор ще е свързана с подпомагане на хора, които се нуждаят от здравна помощ в достъпа им до услуги в сферата на здравеопазването. Предвидено е той да извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки, да оказва помощ при комуникациите със...
[Още]
На Първа копка по проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ присъства в четвъртък кметът на Община Айтос Васил Едрев, заедно с колегите си кметове на още осем общини, включени в проекта – Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,...
[Още]
Обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2013г.”
[Още]
С огромен транспарант, обкичен с „послания за толерантност“ ученици от бургаското училище „Найден Геров” пристигнаха в Айтос в петък следобед с пътуващия „автобус на толерантността”. Навръх Международния ден на толерантността - 16 ноември, на площад „Свобода” ги посрещнаха тийнейджъри от трите...
[Още]
На 19 ноември т.г. в София, на специална церемония в хотел «Шератон», Министър Председателят Бойко Борисов връчи на кмета на Община Айтос Васил Едрев, Договор за финансиране на Проект «Подкрепа за равноправен и независим живот” по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” по Оперативна...
[Още]
От малко над 100 хил. лв през м.г., след тотална актуализация през 2012 година, общинският проект „Социално включване” получи финансиране от 617 хил.лв. Проектът цели строителството на нова детска градина с детска ясла и консултативни кабинети за предоставяне на ранна подкрепа на семейства с деца...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с...
[Още]
Общинският съвет одобри предложенията на кмета на Община Айтос Васил Едрев за приемане на 5 наредби за изменение и допълнение на сега съществуващите наредби - за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги...
[Още]
Столичанка е току що пристигналата в айтоския зоопарк миеща мечка Моника, която ще прави компания на мъжкаря Мишо. Новата двойка еноти има всички удобства за съвместен живот и създаване на потомство в менажерията. Такава е и целта за визитата на Моника в Айтос – тя пристигна с „размножителен”...
[Още]
  Община Айтос уведомява всички заинтересовани участници, че отварянето на ценовите предложения в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ-гр.Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция №...
[Още]
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради предстоящо преместване няма да работи с граждани на 03.12.2012г. /понеделник/.
[Още]
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради предстоящо преместване няма да работи с граждани на 03.12.2012г. /понеделник/. От 04.12.2012г./вторник/ обслужването на гражданите ще се извършва в Центъра за услуги и информация на...
[Още]
Около 30 потомци на тракийски бежанци се събраха на среща-събрание миналия четвъртък в конферентната зала на Бизнес център – Айтос, за да изслушат доклад за Балканските войни и разяснения около подписката на Съюза на тракийските дружества в България. Инициативен комитет предложи възстановяване на...
[Още]
Искрена човешка съпричастност и желание да помогнат за оздравяването на своята съученичка Нурихин доведе в редакцията на „НП” 17-годишните айтозлии Никола и Стамен. От тях научихме тежката диагноза, която повалила на легло приятелката им - единадесетокласничката от ПГСС „Златна нива” Нурихин Али...
[Още]
ПРАЗНИЦИТЕ ИДВАТ! Програма: 7 Декември 2012 г., 17,00 часа, Площад „Свобода” ДА ЗАПАЛИМ КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ ! Празничен концерт с фойерверки 18 Декември, 18,00 часа, НЧ „Васил Левски 1869” ДКТ „Константин Величков” – Пазарджик представя комедията „МАФИЯ и нежни...
[Още]
Два са войнишките паметници в община Айтос, които бяха реставрирани във връзка с годишнината от Балканските войни. В края на м. ноември приключи ремонтът на фундамента и паметната плоча в центъра на с. Лясково и ремонтът на фундамента и възстановяването на паметната плоча, която е поставена...
[Още]
Представители на всички служби и фирми, общински служители и кметове на населени места участваха в съвещание за зимната готовност на община Айтос, организирано и ръководено от Зам. кмета Димитър Димитров, който е и Зам. председател на Общинския кризисен щаб. „Зимата не може да ни изненада – все...
[Още]
С пари от обхода на селото на Лазаровден, с доброволни дарения и с безвъзмезден труд, Лясково се сдоби с обновен салон за весели и тъжни ритуали. Току в центъра. Отвътре, белосаната сграда е уредена с много мерак, със сцена, завеси, нов балатум и столове. Кметският наместник Енчо Бакалов се е...
[Още]
На основание чл.7, ал.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и чл.34, ал.2 от Изборния кодекс  насрочвам  консултация с упълномощените представители на Инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС и парламентарно представените...
[Още]
Кметът Васил Едрев и четвъртокласничката Деси запалиха празничните светлини на площада в Айтос в петък. Фойерверки и стотици радостни детски викове съпроводиха събитието, което сложи началото на Коледните празници в общината. Преди да грейнат хилядите лампички на 7-метровата елха в центъра,...
[Още]
Петте сватби в Айтос, на 12.12. 12 г. са си истински бум за иначе делничната сряда. Заявките за бракосъчетанията постъпили дни преди сакралната дата, признаха служителите от Дирекция „АПИО” в Община Айтос. Само една от кандидат-младоженски двойки - Антон Купенов и Росана Трепкова поискали да...
[Още]
З А П О В Я Д В А М:  1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:  - 1.1. Част  от сграда –с площ 38.1кв.м. и складова площ...
[Още]
З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за извършване на  търговска дейност, за срок от 3 години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ търговска сграда с полезна площ 348 кв.м,...
[Още]
Преди Коледа, в Дневния център за деца с увреждания в Айтос почти всеки ден посрещат скъпи гости. Малчуганите от Центъра най-много се радват, когато с поздрави, песнички и подаръци при тях пристигат деца от училищата и детските градини. И макар че очакват Дядо Коледа на 20 декември, атмосферата...
[Още]
    От 14 до 16.12.2021 г. на територията на общините Царево и Малко Търново се проведе семинар на тема „Екодоброволчеството – предизвикателство пред младите“ на доброволците по проект „Млад екодоброволец“. В продължение на 3 дни повече от 25 младежи, сред които и айтозлии,...
[Още]
Временна комисия от общински съветници и специалисти от общинската администрация да определи новия метод, по който ще се заплаща такса „битови отпадъци” в община Айтос през 2014 година. Това реши на последното за 2012 г. заседание във вторник, Общинският съвет в Айтос. След дълги дебати,...
[Още]
Обстановката в община Айтос е изключително тежка. Затворени за движение на автомобили са всички пътища към селата. Заради аварии, причинени от силния вятър в сряда вечерта, в някои от селата е прекъснато елзахранването. Аварийните групи на ЕВН работят денонощно и в града, заради повреди в...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС Съобщава на заинтересованите страни и гражданите, че Информационно-разяснителната кампания в програмата на общинското Радио Айтос започва от 27 декември 2012 година и приключва в 24,00 часа на 25 януари 2013 година. Кампанията се води на български език. В нея участват...
[Още]
Четвъртокласниците  на СОУ „Хр.Ботев”- Айтос коледуваха на последното заседание на Общинския съвет в Айтос на 18 декември.. Малките коледари попяха и пожелаха успехи и мъдри решения на градоначалника и айтоските законодатели, а както повелява традицията домакините- Кметът Васил Едрев и...
[Още]
Радостна и успешна Нова година! Такова беше пожеланието на малчуганите от ЦДГ "Славейче" към общинарите в навечерието на Коледа. Въпреки студеното време и снега, децата и учителките пристигнаха в Община Айтос усмихнати и заредени с празнично настроение. С танци, стихове и коледарски благословии...
[Още]
Републиканският и Източноевропейски шампион по мотокрос за 2012 година в клас МХ1 – мъже Николай Йовчев е Спортист №1 на Айтос за 2012 година. След номинации в 13-те спортни клуба в общината и анкета, в която участваха представители на Управителните съвети и местните медии, беше избран и Треньор...
[Още]
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради годишно приключване на 27.12.2012г. ще работи с граждани от 8.30ч. до 12ч. На 28.12.2012г. няма да работи с граждани.
[Още]
Търсете НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ" във вестник ЧЕРНОМОРСКИ ФАР! След дългогодишни неуспешни опити, сега двата най-стари вестника в региона са вече едно цяло! Община Айтос и ръководството на ЧЕРНОМОРСКИ ФАР оценяват като успех подписания между двете страни договор за съвместно издаване.
[Още]
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН НА ВСИЧКИ, КОИТО НОСЯТ ИМЕТО ВАСИЛ И ВАСИЛКА!
[Още]
Иванка Дражева, Иван Димитров, Иван Биделев и Ваня Петкова са имениците от Общинската администрация, които получиха сърдечни пожелания от кмета Васил Едрев и от неговия екип по повод Ивановден. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ВСИЧКИ АЙТОЗЛИИ, КОИТО ПРАЗНУВАТ НА ИВАНОВДЕН!
[Още]
  Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасета на пътища и ел.кабели 33 кV в землищата на с. Мъглен и с....
[Още]
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2013г. е до 31.01.2013г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща до 31.01.2013г. На...
[Още]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е  На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската...
[Още]
Публична покана - доставка на свежи плодове 21.01.2022 г.
[Още]
Общинският съвет в Айтос одобри на първото си заседание за тази година искането на управителя на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД Койчо Пенчев за ползването на овърдрафт до 40 хил. лв за срок от 10 години за закупуване на два пътнически микробуса. Фирмата е в процедура на приватизация от 2005...
[Още]
  На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вр. чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, вр. чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с...
[Още]
 На основание, чл.60, ал.1, във връзка с чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Решение №258, отразено в протокол №16 от заседание на Общински съвет –...
[Още]
Кметът на Община Айтос На основание чл.11,ал.6 и чл.30 ал.4 от Закона за общинските бюджети и чл.60 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки но Община Айтос. Кани жителите на общината,...
[Още]
 Със заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти  във военните формирования на видовете въоръжени сили,които да се заемат от български граждани чрез провеждане  на конкурс в Сухопътните войски, ВВС и ВМС. Срок...
[Още]
Кое от вината е най-добро и кой ще е Майстор- винар на Айтос ще стане ясно на 1 февруари 2013-та - Деня на Св. Трифон Зарезан в "Генгер" На 1 февруари Айтос ще короняса и Цар на лозята измежду най-изявените местни лозари. Началото на празника в Етнографския комплекс "Гергер" е от 12,15 часа на...
[Още]
Сирман Андонов е Цар на лозята на Айтос, решиха гроздопроизводителите в Айтос на Деня на Св. Трифон Зарезан на 1 фвруари в Етнографския комплекс „Генгер”. Тази година Инициативен комитет, с подкрепата на Община Айтос, на местните лозари и Църковното настоятелство на храм „Св. Димитър” възроди...
[Още]
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО....... - 06.02.2022 г.
[Още]
Със заупокойната молитва за падналите за Освобождението на Айтос, отслужена от иконом  Ромил Негозов, започнаха вчера тържествата по повод 135-та годишнита от Освобождението на Айтос. Пред параклиса-костница „Св. Димитър” кметът на Община Айтос Васил Едрев поздрави айтозлии и потърси...
[Още]
„Дейности за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението и дейности за информация и публичност” по Проект № 12-11-34/08.10.2012 г. „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с...
[Още]
Община Поморие  в партньорство с общините Айтос и Руен ще вземе участие в 30-то юбилейно издание на туристическа борса Ваканция & Спа Експо, която ще се проведе от 14 до 16 февруари 2013 година в Интер Експо Център, София, бул.”Цариградско шосе” 147. Изложението се организира от Прим...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване членството на община Айтос в Сдружение с нестопанска цел „Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”....
[Още]
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА • Фирдес Емин, Хафисе Ахмед, Зийнеб Халибрям  ОУ”Христо Ботев”-с. Пирне             5 – 8 КЛАС        ПЪРВА НАГРАДА • Фатмегюл Зюлкеф, Хюрю Исмаил,...
[Още]
На 12 февруари т. г. айтоският клуб на Ротари посрещна дистрикт гуверньора на организацията Атанас Атанасов, който за първи път официално гостува в Айтос. Ръководството на Ротари клуб -Айтос, начело с президента Иван Иванов  изненада Атанас Атанасов с едно запомнящо се гостуване в...
[Още]
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за извършване на  търговска дейност, за срок от 3 години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ търговска сграда с полезна площ 348 кв.м, от които 234.28 кв.м. се ползва...
[Още]
На основание чл.60 ал.1 от Наредба 3/2008 г. За условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на дружества ЗАПОВЯДВАМ: 1. Обявявам публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години, следния...
[Още]
На 19 февруари, тържествата по повод годишнината от гибелта на Апостола в Айтос се пренесоха в храм „Св. Димитър” Проявите бяха организирани от Община Айтос, Църковното настоятелство на храма и ОДЗ „Пролет”. Иконом Ромил Негозов отслужи заупокойна молитва, а подиумът пред олтара се превъърна в...
[Още]
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че от 20 февруари 2013г. са изчислени новите местни данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за 2013г. Информацията за тях вече е налична в сайта:...
[Още]
Община Айтос стана един от учредителите на Асоциация за развитие на културата на Бургас и региона. В инициативата се включиха кметовете на тринадесетте общини от Бургаска област. Асоциацията си поставя за цел подготовката на Кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата.
[Още]
З А П О В Я Д В А М:  1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:  1.1. Помещение №7 на ет.3 в сградата на бившето АПК, ул.”Васил...
[Още]
З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обекти частна общинска собственост, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен...
[Още]
ВАЖНО!!! Задълженията могат да се плащат от 01.03.2013г. по банковата сметка на Общината, с пощенски запис или в брой, както следва: - за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до...
[Още]
Ето и най-добрите на „Лъвски скок Айтос 2013” I-ва възрастова група III- IV. клас момичета I. Място:  Фенерита Невенова Альошева - ОУ” Атанас Манчев” II. Място : Кадрие Рамадан Шабан - СОУ „ Н.Й.Вапцаров” III. Място : Стела Христова Христова - СОУ „Христо Ботев”...
[Още]
Външно жури оценяваше участниците в конкурса, наградният фонд беше осигурен от Община Айтос. И тази година традиционната поетичната надпревара между индивидуалните и колективни изпълнители се проведе в Арт салона на  СОУ "Н.Й.Вапцаров" - Айтос. Ето и наградените в различните...
[Още]
  Обществена поръчка чрез публична покана за охрана на обекти собственост на община Айтос.
[Още]
Обществена поръчка канцеларски материали по проект "Подкрепа за равностоен и независим живот"
[Още]
След дебати в заседателната зала и консултации между политическите сили, кмета и администрацията, проектът за бюджет-2013 на Община Айтос беше приет с гласовете на всички присъстващи на заседанието на Общинския съвет вчера – общо 28 общински съветници. Един отсъстваше. Гласуването беше...
[Още]
 Обществена поръчка за „Доставка на готова храна за болни по диети за нуждите на „МБАЛ-Айтос” ЕООД”,
[Още]
3 март 2013 година Храм „Св. Димитър” 09,00 -10,00 часа, Тържествена Света Литургия 10,15 часа – Литийно шествие Площад „Свобода” 10,30 часа – Благодарствен молебен 10,35 часа – Ритуал за издигане на националното знаме и поздрав на Кмета към айтозлии....
[Още]
1. Мариела Иванова Тодорова – 2 б кл.ОУ”Хр.Ботев” с. Пирне 2. Джанер Ейваз Мехмед – 2а кл. ОУ”Хр.Ботев” с. Пирне 3.  Джансу Мурад Яшар  - 4 клас  ОУ”Хр.Ботев” с. Пирне 4. Нели Георгиева – 4 в клас СОУ „Хр.Ботев” – Айтос 5. Галимира Илиянова...
[Още]
С много усмивки и мартеници, изработени от самите тях и учителките им, на Първи март в Община Айтос дойдоха децата от подготвителната група на ЦДГ „Калина Малина”, водени от директорката Мариана Драганова. В кабинета на кмета на Община Айтос Васил Едрев децата разказаха за традицията да вързваме...
[Още]
Публична покана - „Дейности за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението и дейности за информация и публичност” по Проект № 12-11-34/08.10.2012 г. „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за...
[Още]
За улеснение на гражданите, във връзка с провеждане на процедурата по обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти от далекопровода Айтос – Слънчев бряг, във фоайето на Община Айтос е открит временен офис за информация и прием на документи. Засегнати са 200 частни и 50 общински...
[Още]
За улеснение на гражданите, във връзка с провеждане на процедурата по обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти от далекопровода Айтос – Слънчев бряг, във фоайето на Община Айтос е открит временен офис за информация и прием на документи. Засегнати са 200 частни и 50 общински имота в...
[Още]
 Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен окончателен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място – „Нова стълбовна линия 110кV за отклонение от стълб №76 на ВЛ 110 кV...
[Още]
ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на конкурс за възлагане на пътническите превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Айтос. 2. Конкурсът се провежда от Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, тел.: 0558 / ...
[Още]
 З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за извършване на  търговска дейност, за срок от 5 години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: 1.1.Търговско помещение (Бивш...
[Още]
Валежите и снеготопенето ще вдигнат нивата на реките, тревожно сигнализират държавните власти и медиите. На кметовете е разпоредено на прегледат реките на своята територия и да следят прогнозите за времето. От опит се знае, че подобни „прегледи” трудно могат да се преборят с капризите на времето,...
[Още]
Със заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти  във военните формирования на видовете въоръжени сили,които да се заемат от български граждани чрез провеждане  на конкурс в Сухопътните войски, ВВС и ВМС. Срок...
[Още]
Промяна на цени в наредба 1 - 25.03.2022 г.
[Още]
                                        РЕГЛАМЕНТ:...
[Още]
В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Айтос Васил Едрев, на 26 март т.г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия. На заседанието, ръководено от Зам. кмета Мариана Димова присъстваха представители на Ветеринарната служба, на РЗИ-Бургас, на РУП-Айтос, на ЛРД „Сокол”, на Отдел...
[Още]
Обществена поръчка за оптимизация на община Айтос : Документация 1 Документация 2
[Още]
    ОБЩИНСКО РАДИО „АЙТОС”   ЩЕ ЗАПИСВА ВСТЪПИТЕЛНИТЕ ОБРЪЩЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОБЩИНА АЙТОС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 13,00 ДО 15,00 ЧАСА В СТУДИОТО НА РАДИОТО /В СГРАДАТА НА БИВШИЯ АПК – ІІ ЕТАЖ/    ПО ВРЕМЕ НА...
[Още]
  Обществена поръчка "Основен ремонт на общински пътища през 2013 г. на територията на община Айтос"
[Още]
Обществена поръчка "Ремонт улични и тротоарни настилки 2013"-29.03.2013 г.
[Още]
Разяснение в отговор на запитване във връзка с провеждане на конкурс за възлагане на пътнически превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Айтос
[Още]
На 2 април т.г. в Заседателната зала на Община Айтос се състоя заключителна пресконференция за представяне на резултатите по по проект ПРОЧИСТВАНЕ, УКРЕПВАНЕ НА КОРИТА И  РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДИГИ” НА „РЕКА БЕЗ ИМЕ С ТРИ ПРИТОКА”, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ С. МАЛКА ПОЛЯНА И РЕКА СЛАВЕЕВА РЕКА...
[Още]
Безспорно, сензацията на Републиканското първенство по силов трибой за младежи в Айтос на 31 март т.г., беше единствената млада дама, която събра кураж да участва наравно с мъжете в надпреварата със щангите. Вилдан Ахмед, ученичка в 12 клас в СОУ „Христо Ботев”, която тренира съвсем отскоро,...
[Още]
Община Айтос уведомява гражданите, че на 5 април 2013 г. от 13.00 до 15.00 часа в офиса на здравния медиатор, ул.”Шейново”№11 а, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.Приемната е посветена  на 8 април международният ден...
[Още]
На 10.04.2022 г. от 15,00 ч. в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе заключителна пресконференция по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос» №BG161PO001/1.1-09/2010/017. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално...
[Още]
„ГЕОРАФИКА” ООД, съвместно с ОБЩИНА АЙТОС, Ви кани на 12 април 2013 година /петък/, от 14,00 – 16,00 часа, в Заседателната зала на Община Айтос на Общиствено обсъждане на тема: «Разработване на туристически пакети на база на регионални туристически продукти», в рамките на проект „Развитие на...
[Още]
Община Айтос съобщава, че поради провеждане на профилактика на сиренно-оповестителната система на 9 и 10 април т.г., на територията на общината може да се случи запускане на сирени. От Община Айтос се обръщат към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на профилактиката....
[Още]
Публична покана Обществена трапезария-12.04.2013 г.
[Още]
Обществена поръчка за текущ ремонт на сгради
[Още]
Относно запитване : Открит конкурс : Възлагане на обществен превоз на пътници по общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Онщина Айтос-11.04.2013 г.
[Още]
„Да изчистим Айтос за един ден” на 20 април т.г. в събота, призовава Община Айтос гражданите, институциите и фирмите. Общинската администрация вече е част от кампанията на бТВ и за втора поредна година организира масовото пролетно чистене в града и селата. Подготовката започна още през м....
[Още]
Заповед 355-търг рекламна арка
[Още]
Заповед 356 - търг павилиони пазар
[Още]
Традиционно, преди Великден, Община Айтос и СОУ „Никола Вапцаров” канят айтозлии на поредното издание на Голямото пролетно надиграване на децата и учениците от общината. Надиграването се провежда под патронажа на кмета на Община Айтос Васил Едрев, а в общата танцова фиеста ще участват всички...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане докладите на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос за осъществените читалищни дейности в...
[Още]
НЧ „Васил Левски 1869” кани гражданите на Великденски концерт „Шарен Великден”, на 23 април 2013 година /вторник/, от 17,30 часа с участието на художествените състави на читалището. Входът е свободен.
[Още]
Прекратяване на процедура : „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране.
[Още]
Бизнесът проявява видимо по-засилен инвеститорския интерес към община Айтос през 2013 година. В това число и китайска бизнес делегация поиска в петък среща с кмета Васил Едрев. Делегацията беше водена от Регионалния търговски мениджър на Sinoma Science & Теchnology Co.Ltd Джери Чанг. „Търсим...
[Още]
Освен доброволци от БМЧК, в кампанията „Да почистим Айтос за един ден” се включиха и спортисти от Спортния клуб по силов трибой АТЛАС – Айтос. Младежите почистиха почистиха основно терена над парк „Славеева река” – от „Трите братя” до „Козелът”. След акцията, всички доброволци се включиха...
[Още]
За 14 година в Айтос се наложиха четири младежки противопожарни отряда „Млад огнеборец” в СОУ ”Хр. Ботев”-МПО „АЕТОС-160” и „БОТЕВ”, в СОУ “Н. Вапцаров”-„ОРЕЛ-160” и „ВАПЦАРОВЕЦ”, като в момента в тях членуват общо 53 младежи и девойки на възраст от 12 до 16 години. Инструктори на отрядите са гл....
[Още]
Обществената трапезария в Айтос ще продължи да подпомага социално слаби граждани от Айтос до 31 декември т.г., научиха местните медии от ръководителя на Общинския център за социални и здравни услуги в Айтос Росица Димитрова. Община Айтос получи допълнително финансиране от Фонд „Социална...
[Още]
На 26 април т.г. в Дневния център за възрастни с увреждания в Айтос стартира въвеждащо обучение по проект „Подкрепа за равноправен и независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на...
[Още]
За седма поредна година на 20 април в спортна зала „Аетос”в Айтос се проведе Великденски турнир по волейбол за мъже-аматьори за наградите на Община Айтос, организиран от „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС”. В състезанието сили премериха шест отбора: АЙТОС,112, ТРАКТОРИТЕ - АЙТОС, ВК „ПАНАЙОТ ПОНДАЛОВ” -...
[Още]
През втория ден партньорите представиха   специално изготвени презентации на английски език, даващи подробна и интересна информация за двете училища.  По-късно гостите от Турция имаха възможност да  разгледат  най-модерното и  най-успешното училище в града. Те...
[Още]
Четирима професионални атлети от Айтос се включиха в откритите тренировки с най-бързия българин Петър Петров. Момчетата са в 8-ми клас и се подготвят за предстоящо състезание по лека атлетика. Те заедно с треньора им се присъединиха към малчуганите, които всяка събота тренират в Морската...
[Още]
Обществена поръчка : „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, осъществявани с безвъзмездната...
[Още]
За втора поредна година айтоското село Черна могила отпразнува деня на родното село в началото на м. май. На голяма поляна в близост но населеното място, кметът Юсеин Юсеин и организаторите се бяха погрижили да украсят със знамена и балони подвижна оркестрада, да намерят щедри спонсори...
[Още]
Традиционно село Пирне празнува Деня на родното село в първата събота от м. май. Тази година големият общоселски празник събра местните хора и много гости с пирненски корен на 4 май. Организатори бяха Кметството и Читалище "Пробуда". Празника уважиха Кметът на Община Айтос Васил Едрев и общински...
[Още]
Празнична програма на СОУ „ Христо Ботев” 13 май 2013 г. – 16.30 ч. Площад „ Свобода” Пленер „145 усмивки с Ботевци” 14 май 2013 г. – 19.00 ч. СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос Тържествен педагогически съвет 15 май 2013 г. – 18.30 ч. НЧ „Васил Левски...
[Още]
АЖБO и РЗИ – БУРГАС В рамките на Програма ЗДРАВИ И РАБОТОСПОСОБНИ Организират ИНФОРМАЦИОННА И СКРИНИНГОВА КАМПАНИЯ с измерване на костна плътност на 20 май 2013 година /понеделник/ в град Айтос /бивша Ритуална зала на Община Айтос/. Цената на измерването е 10.00 лв....
[Още]
Програма: 18 май 2013 година, 19,00 часа, Ресотрант „Колизеум” Предпразнична среща на кмета Васил Едрев с учителите и културните дейци от община Айтос 22 май 2013 година, 11.00 часа, Заседателна зала на Община Айтос Предпразнична среща на кмета Васил Едрев с...
[Още]
На 10.05.2022 г. в гр.Бургас на спортния комплекс в „Славейков” в Бургас се проведе ХІV-то областно състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. В състезанието участваха осемте най-добри младежки противопожарни отряди в областта от училища от гр. Бургас, Несебър, Поморие,...
[Още]
Цяла седмица Айтос празнува 145 години от създаването на българско училище в града, чийто приемник е СОУ „Христо Ботев”. Стартът на тържествата беше даден в понеделник с общоучилищен хепънинг „145 усмивки с Ботевци” В групи по интереси уучениците от І-ви до ХІІ-ти клас рисуваха, пяха и...
[Още]
Публична покана общински заем
[Още]
ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка, Тип Топ Куриер - Айтос, МБАЛ- Айтос ЕООД с управител д-р Паруш Парушев, ЗК „Житен клас” – с. Малка поляна, „Кидекс М” ЕООД – Айтос, Бисер Демирев Вълев, ВИА ЕООД – Ганчо Пенчев, „Стефанови” ООД - Айтос, Кредитна кооперация „Аетос”с председател Дянко Дянков, Ловно...
[Още]
  Обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „месо и месни продукти”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”;...
[Още]
„Айтос- Автотранспорт” ЕООД подкрепя и подпомага подготовката и организацията на юбилейното издание на фолклорните празници „Славееви нощи Айтос 2013”. Един от жестовете на общинската транспортна фирма към айтозлии е специализираният превоз за хора с увреждания и инвалидни колички в деня на...
[Още]
Като точка първа е записано предложението на общинския съветник от ПП Движение Гергьовден Стоян Стоянов за преименуване на централния площад в Айтос. „Пространството в центъра, северно от административната сграда на Община Айтос, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/, УПИ – І „за...
[Още]
С проливен дъжд Айтос посрещна 24 май тази година. Още с първите акорди на „Върви, народе, възродени” централният площад беше буквално потопен във вода.  И въпреки „потопа” празник имаше. Стотици наизлязоха с чадъри, други заеха позиции под тентите на кафенетата. Имаше и такива, които...
[Още]
На 28.05.2013г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе заключителна пресконференция по проект: "Изграждане на защитено жилище в гр.Айтос", финансиран съгласно Договор № BG161РО001/1.1-12/2011/032. Проектът е на стойност  413 581,89 лв. и се финансира от Европейския...
[Още]
Обява за инвестиционно намерение
[Още]
На 28 май в Община Айтос се проведе заключителна пресконференция по проект „Изграждане на защитено жилище в гр.Айтос”, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Екипът за управление на проекта с ръководител Мариана Димова – Зам. кмет на община Айтос представи основните цели, задачи и дейности и...
[Още]
Миналото и настоящето на Айтос са обединени от една фолклорна традиция, която в продължение на 45 поредни години демонстрира красотата на българското народно изкуство и го предава от поколение на поколение. Фолклорните празници „Славееви нощи” са емблематични за Айтос – всяка година, в...
[Още]
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 05.06.2013г., за предложения по настоящ проект за изменение и допълнение на Наредба №1 от 26.02.2003г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос относно таксата за битови...
[Още]
На 11 ЮНИ 2013 ГОДИНА /ВТОРНИК/, 10 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №3.
[Още]
Пред вид големия награден фонд и многото участници в конкурсите на „Славееви нощи Айтос2013”, окончателните списъци с наградените участници ще бъдат публикувани в сайта на Община Айтос в сряда, на 12 юни 2013 година. Молим участниците в конкурсите за търпение. За сега списъците са на...
[Още]
• М БУС ЕООД – гр. Бургас • ПК „КООПЛЕС” - Айтос • „Авицена” ЕООД с управител Младен Иванов • „Агродар България” ООД с управител Дарина Ташкова • Семейството на композитора Филип Кутев • В. „Черноморски фар”-областен ежедневник • „Петров ЕВГ” ЕООД –...
[Още]
 СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ  Традиционната награда на кмета на Община Айтос Васил Едрев  „За най-ярко младо дарование”              • Детски фолклорен състав „Звънче” при НЧ”Васил Левски 1869” гр. Айтос...
[Още]
Двудневен футболен турнир за 9-годишни малчугани с италианско участие взриви с емоции и награди Градския стадион в Айтос в началото на лятото м.г.. Още тогава, инициаторът и спомоществователят Роберто Фаризели, Президент на „РО.М.А.2000” ООД – Айтос обеща, турнирът за деца да стане...
[Още]
Обществена поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС И НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ Й РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА”
[Още]
БАЩА И СИН РОБЕРТО И МАСИМО ФАРИЗЕЛИ ДОВЕДОХА ИТАЛИАНСКА ПУБЛИКА И СЪСТЕЗАТЕЛИ, СПЕЦИАЛНО ЗА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕЧЕ ТРАДИЦИОННАТА НАДПРЕВАРА МЕЖДУ ДЕТСКИ ФУТБОЛНИ ОТБОРИ. МНОГО РОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА АЙТОС ОТ ДВА ДНИ СЛЕДЯТ СРЕЩИТЕ НА ОБЩО ДЕВЕТ ОТБОРА - ШЕСТ ОТ АЙТОС, ПО ЕДИН ОТ БУРГАС,...
[Още]
Срещите са оспорвани. Финалите се играят в неделя след обяд /16.06./ Ритуалът за награждаването ще е към 17.30 часа на градския стадион.
[Още]
Черноморец – Бургас – Орел – Айтос – 16:0 Орел – Айтос – Вихър – 1 – Айтос – 1:7 Чилибонов – Айтос – „Янтра 1919” – Габрово – 1:4 Вихър-2 – Айтос – СТОРМ – Айтос – 1:5 Устрем – Айтос – „Янтра 1919” – Габрово – 1:3 Вихър-1 – Айтос – Черноморец – Бургас – 2:4 Чилибонов – Айтос – Устрем...
[Още]
Кметът на Община Айтос Васил Едрев получи специалната награда на „РОМА 2000” ООД и на семейство Фаризели за добрата организация на състезанието. Всички организатори от Община Айтос, треньорите и съдийския състав бяха отличени с почетни медали за особен принос за продължаване на спортната...
[Още]
Индивидуални награди 1. „Мис Футболен турнир Айтос 2013”- Йоана Илиянова Георгиева, Отбор „Карнобат” гр. Карнобат 2. „Най- млад състезател”- Николай Няголов, Отбор „Вихър І” гр. Айтос 3. „Най- добър вратар”- Радослав Петров, Отбор „Янтра 1919” гр. Габрово...
[Още]
В Община Айтос, на основание чл.65 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, е образувано административно производство по изземване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Айтос, ул. „Васил Левски”№ 3,...
[Още]
  Заповед за прекратяване на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали - 19.06.2013г.
[Още]
З А П О В Я Д В А М : 1. Откривам процедура за избор на изпълнител за дейност по блокиране с техническо устройство /скоба/ на неправилно паркирани автомобили. 2. Определям следните изисквания към кандидатите: Офертата трябва да отговаря на следните условия: - техническите...
[Още]
В понеделник, на 24 юни зрелостниците на Айтос от Випуск - 2013 ще получат зрелостните си свидетелства на тържествен ритуал в салона на НЧ "Васил Левски 1869". Ритуалът по връчването на дипломите за средно образование на абитуриентите от СОУ "Христо Ботев", СОУ "Никола Вапцаров" и ПГСС "Златна...
[Още]
Обществена поръчка с предмет : "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Айтос и на второстепенните й разпоредители с бюджетни средства”
[Още]
Според ЗМСМА, Общинският съвет в Айтос имаше 14-дневен срок, за да се произнесе по върнатото Решение №319, взето на 29 май т.г. Заради краткия срок Съветът не се нагърби с ново решение. Единодушно беше гласувано предложението на съветника Андрей Андреев, решението да бъде отменено и юридически...
[Още]
Днес, на 24 юни 2013 г., ще бъде незабравим ден в живота 182-мата айтоски зрелостници от Випуск – 2013. От поне десет години в Айтос има традиция, в края на м. юни абитуриентите, техните директори, преподаватели, родители и близки да се събират заедно в салона на НЧ „Васил Левски 1869”, за да...
[Още]
Наесен, малчуганите от най-голямото айтоско село Карагеогриево ще започнат учебната година в чисто нова детска градина.  В момента, Община Айтос води  разговори с фирмата изпълнител -  Обединение „ЕНЕРГО-ВОД”, гр. София, основният ремонт на детското заведение да започне през м....
[Още]
Грамота и плакет за принос в дейността на Ловно-рибарско дружество „Сокол” – Айтос получиха по повод 120-годишнината на Сдружението, кметът на Община Айтос Васил Едрев,Председателят на ОбС- Айтос Ружди Хасан, шефове на институции, ветерани, айтоски ловци и риболовци, на специално юбилейно...
[Още]
Седмицата беше претоварена с репетиции и изяви за пет от съставите на Народно читалище „Васил Левски 1896”- Айтос, които за поредна година взеха участие в традиционния Международен фестивал-конкурс „Созополска панорама” в морския град. Освен с много състави от България, айтозлии си поделиха...
[Още]
Съобщение Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с одобрен проект на Генерален план за организация на движението в централна градска част – град Айтос, съгласно заповед №РД-08-319/27.03.2013 г. на Кмета на Община Айтос, и с цел подобряване безопасността на движението, се въвежда...
[Още]
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за извършване на  търговска дейност, за срок от 5 години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Масивен павилион № 9 на площ 12 кв.м., находящ се в урегулиран парцел...
[Още]
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обекти частна общинска собственост, за продажба на цветя, сувенири, плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен...
[Още]
- Г-н Едрев, тепърва се правят сметки и финансови анализи за шестмесечието. Можете ли да изпреварите финансистите и да кажете, как се справя финансово Община Айтос с бюджет-2013 до тук? - Постъпленията в приходната част на бюджета за шестмесечието на 2013 г. са на много добро равнище –...
[Още]
След успешното си участие в състава на националната ни щафета 4 по 100 м  в Дъблин, Ирландия в състезанието за Европейската отборна купа, най-бързото момче на Айтос Огнян Огнянов вече стяга куфари за Холандия.  На 9 юли Оги тръгва с националите за град Темпере, където от 11 до 14 юли ще...
[Още]
Чрез кмета Васил Едрев, гражданите на община Айтос получиха специална покана за концерта на Оркестъра на Българското национално радио със специалното участие на певицата Янка Рупкина на 10 юли т.г. /сряда/, от 19,30 часа в Летния театър в Бургас. Цената на билетите за концерта е от 6 до 12 лв,...
[Още]
На 1 юли стартира проектът „По стъпките на тракийци”, по който млади хора от Бургас, Айтос и страната ще посетят и ще научат повече за няколко исторически места в България, свързани с историята на тракийските българи. Сред тях са тракийските паметници в гр.Маджарово и Илиева нива, както и...
[Още]
Един от най-големите музиканти на нашето време Иво Папазов-Ибряма идва за концерт в айтоския „Генгер”. „НП” научи, че дни преди спектакъла на открито, стотици бургазлии са дали заявка за присъствие на събитието в Айтос, в събота на 13 юли. За желаещите ще бъде осигурен безплатен транспорт от...
[Още]
Обявеният от Би Би Си за кларнетист номер едно на планетата Иво Папазов – Ибряма събра в събота, в Етнографския комплекс „Генгер” в Айтос стотици граждани и гости от Бургас и региона на концерт в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Културна столица на Европа 2019. Част от зрителите пристигнаха...
[Още]
Обществена поръчка - извършване на специализиран ученически превоз - 11.07.2021 г.
[Още]
 Комисията по разглеждане, оценка и класиране на участниците в провежданата обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1”Хляб и хлебни изделия”, Позиция...
[Още]
           Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на...
[Още]
Предложението за приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минералните извори на територията на община Айтос е наистина „революционно”.  В продължение на повече от две десетилетия, Община Айтос беше с вързани ръце, без права над държавната минерална вода на своя територия. Едва...
[Още]
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.Пещерско и с.Лясково,  както следва: 1.1. Имот  № 000088, с площ 1.602 дка,  находящ се в землището на...
[Още]
 Община Айтос уведомява гражданите, че днес, на 18.07.2021 год. от 8.30 часа ще се извърши пръскане срещу кърлежи в парк „Славеева река”, градска градина и зелени площи в гр.Айтос, както следва: • Централен площад • Градинката на ул. „Васил Левски” • Градинката на...
[Още]
Обществена поръчка : „Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ОДЗ „Пролет”, гр. Айтос”
[Още]
За трети път Община Айтос се включи в кампания на бТВ, този път под надслов „Да изчистим Стара планина”. По-масово беше чистенето в петък, на 19 юли в планинската част над парк „Славеева река”. Над 100 чувала с отпадъци от защитената зона „Трите братя” събраха работниците по националните и...
[Още]
На заседанието си на 24 юли т.г., Общинският съвет в Айтос разгледа молбата на Иван Йорданов Иванов, който поиска да му бъде предоставен под наем имот – частна общинска собственост, с площ 585 кв.м., до „Лесопарк” в землището на гр. Айтос. Теренът граничи с хотела, който в момента строи Йорданов...
[Още]
Община Айтос уведомява гражданите, че на 2 август 2013 г. от 10.30 ч. до 12.00 часа в зала 12 на Отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”, етаж 3 в бившата сграда на АПК, ул. „Васил Левски” № 5  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния...
[Още]
В неделя, по покана на айтозлията Красими Рачков, на айтоските скали край Етнографския комплекс „Генгер” тренираха пещерняци от спелеоклуб "НЕПИАСТ - Бургас. Тренировката започна в ранните в сутрешните часове и продължи около 5-6 часа. Скалната стена в Айтос е единствената в околността, подходяща...
[Още]
На юлското си заседание Общинският съвет в Айтос прие 19 точки, две от предложенията в дневния ред не получиха достатъчно гласове и решение с положителен знак. Отхвърлена беше докладната записка на администрацията за промяна на начина на ползване на имот с площ от 2.854 дка, в землището на гр....
[Още]
Младежи от Бургас, Айтос и страната посетиха историческата местност Петрова нива в рамките на проект „По стъпките на тракийци”. Той се осъществява от СНЦ „Посока” и оснавната му цел е младите хора да научат повече за няколко исторически места в България, свързани с историята на тракийските...
[Още]
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА "НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ", През м. август, и в. „Народен приятел” ще си вземе отпуск, макар и частичен. Общинското издание ще се списва и отпечатва само в понеделниците – на 5, 12, 19 и 26 август 2013 г.  От началото на м. септември вестникът отново ще ви радва два пъти в...
[Още]
  Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ...
[Още]
Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ...
[Още]
    Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ...
[Още]
Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ...
[Още]
Заповед за споразумение
[Още]
Д Н Е В Е Н Р Е Д :  1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на Община Айтос за учебната 2013/2014 година. 2. Информация от управителите на общинските фирми относно...
[Още]
Младежи от Айтос, Бургас и страната посетиха Тракийския мемориален комплекс в гр.Маджарово. Той се намира в Източни Родопи и включва пантеон-костница, паметник и параклис. Костницата е приютила в общ гроб останките от избитото на това място двухилядно множество от мъже, жени и деца, бягащо от...
[Още]
Пред вид изтеклата в медиите и социалните мрежи информация относно инициирано разделяне или закриване на Териториално поделение към Югоизточното държавно предприятие – Държавно Горско стопанство Айтос, и появилото се напрежение сред гражданството в Община Айтос НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ...
[Още]
Доброволци от Айтос, Бургас и страната ще опазват биоразнообразието в региона. Бургаският залив и езерата, намиращи се в него – Мандра Пода, Вая и Атанасовско, са предпочитано местообитание на хиляди диви пойни птици в зимния период на годината. Районът е с международно значение за...
[Още]
На 6 септември 2011 г. България ще празнува 128-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. От 1998 г. Денят е официален празник на Република България. Както е известно, след Берлинския конгрес от 1878 г., страната ни е разделена на Княжество България и Източна...
[Още]
До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация
[Още]
До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация
[Още]
До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация
[Още]
До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация
[Още]
Дни преди мача на националния тим в Италия, децата на Айтос безапелационно се наложиха, не над един, а над пет италиански отбора в Международния детски футболен турнир в Сан Винценцо. С почетна купа, заслуженото първото място и с 12 златни медала се завърнаха на 4 септември от Италия, футболните...
[Още]
Агенцията по заетостта, като член на мрежата за трудова мобилност EURES организира Информационни дни и интервюта за работа във ФР Германия в гр. Бургас на 9-ти и 10-ти септември 2013 г. в Дома на народната армия /ДНА/. Консултациите и интервютата за работа ще се проведат от EURES съветници,...
[Още]
С националния химн и полагане на венци и цветя пред паметната плоча на една от стените на бившето Логопедично училище беше отбелязана 128-та годишнина от Съединението в Айтос. Плочата е поставена от признателното гражданство по повод 100-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна...
[Още]
Няма възрастови ограничения за участие в конкурса. Всеки автор може да участва с една своя творба, посветена на родния град, на историята, настоящето, бъдещето му и на неговите жители. Творбите се изпращат в запечатан плик, в който се прилагат данни за автора: име, възраст и контакти. Според...
[Още]
Символичен дар до всички училища в Айтос ще изпрати преди първия учебен ден кметът на Община Айтос Васил Едрев. Нестандартният подарък е комплект от 30-литрови цветни контейнери за разделно събиране на отпадъците. С изненадата преди началото на учебната година, градоначалникът иска да напомни на...
[Още]
За първи път с нови униформи и със санирана цветна сграда, посрещнаха първия учебен ден на новата учебна година учителите и учениците на СОУ „Никола Вапцаров” в Айтос. Гости на отриването бяха кметът на Община Айтос Васил Едрев, иконом Ромил Негозов, общински съветници, шефове на служби и членове...
[Още]
Скъпи ученици, Уважаеми преподаватели, Драги родители, Госпожи и господа,     Първият учебен ден е празник на българското просвещение. Празник, който ни събира с вярата и надеждата за една успешна нова учебна година в община Айтос....
[Още]
Община Айтос уведомява гражданите, че съгласно заповед №РД-08-849/18.09.2013г. на Кмета на Община Айтос, на 26 и 27 септември 2013г. от 9:30ч. до 16:00ч. ще се проведе преглед на пътните превозни средства с животинска тяга, както следва: - за гр.Айтос – на ул.”Гоце Делчев” пред портала на...
[Още]
От 18 септември т.г. започна раздаването на ваучери за закупуване на устройствата, които ще дадат възможност на социално слаби айтозлии да гледат цифрова телевизия. Специален офис в задния двор на Пощата, в центъра на Айтос откри Дирекция „Социално подпомагане”. До обяд в сряда, през гишетата,...
[Още]
Няма възрастови ограничения за участие в конкурса. Всеки автор може да участва с една своя творба, посветена на родния град, на историята, настоящето, бъдещето му и на неговите жители. Творбите се изпращат в запечатан плик, в който се прилагат данни за автора: име, възраст и контакти. Според...
[Още]
2013-та е добра проектна година за Община Айтос. Почти всяка седмица НП има новина, свързана със спечелено или подготвено за кандидатстване проектно предложение за финансиране по европейски или национални програми. Поредният успех на администрацията е одобреното финансиране по проект...
[Още]
През м. септември общинската администрация кандидатства с проектно предложение за финансиране детските градини на територията на община Айтос, на стойност 250 хил. евро. С одобрението на Общинския съвет, администрацията успя да се възползва в срок от  предложението на Програма BG06 „Деца...
[Още]
График за раздаването на безплатните валчури за декодери, за улеснение на гражданите, е изготвила Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос. Както НП вече информира читателите, за целта Дирекцията откри специализиран офис в задния двор на Пощата в Айтос, на 18 септември т.г. Графикът за тази...
[Още]
        В сряда, на 25 септември, Председателят Ружди Хасан свиква заседание на Общинския     съвет в Айтос, с което стартира есенната сесия на местния парламент. Ще припомним, че   през това лято съветниците не излязоха във...
[Още]
На 23 септември стартира първият национален конкурс „Кмет на годината”. Събитието се организира от Портала на българските общини Kmeta.bg – единствената интернет медия, която дава информация за работата на общините в страната. Кметовете от 264-те общини ще бъдат отличени в 9 категории....
[Още]
По идея на общинският съветник Николай Колев, ОБЩИНА АЙТОС, ФК „ВИХЪР 2000”  гр. Айтос , „НИКС” ЕООД  гр. Айтос организират голям футболен турнир на обновената спортна площадка „Дракон”, над Автогарата в Айтос. Турнирът е посветен на Празника на Айтос – Димитровден и ще бъде открит на 7...
[Още]
„Отчитайки важността на темата, някои неясноти и други фактори, предлагам да отложим разглеждането на точка 2 в дневния ред за следващо заседание на Общинския съвет,” заяви вчера от трибуната на местния парламент общинският съветник от БСП Андрей Андреев. Такова беше и крайното решение на Съвета,...
[Още]
Като партньор на Община Поморие в първия регионален туристически проект на територията на област Бургас, Община Айтос участва в двудневната „Малка туристическа борса” и кръгла маса в НЧ „Просвета 1888” – град Поморие, организирани по повод Световния ден на туризма – 27 септември. На изложението...
[Още]
СПЕКТА АУТО ООД- дилър на автомобилната марка ТOYOTA за гр. Бургас и региона ПРЕДСТАВЯ "TOYOTA SHOW-TOUR 2013" На 11 и 12 октомври ще ни откриете в Айтос на площад “Свобода” до пощата. Вижте най-новите модели на Тойота, направете тестдрайв и се възползвайте от специалните ни предложения!
[Още]
Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Айтос съобщава, че раздаването на ваучерите за декодиращите устройства на правоимащите лица от община Айтос продължава и през следващата седмица от 30.09. до 04.10.2021 г. Ваучерите ще се раздават в Пощенска станция- гр. Айтос от 9.00 до 12.30 часа.
[Още]
З А П О В Я Д В А М: 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Игрална зала”  на един етаж със ЗП 91.75 кв.м., находящ се на ул.”Богориди” №6,...
[Още]
В края на миналата седмица, Съюзът на ветераните от войните - Айтос и Военният клуб бяха домакини на приятелска среща с беловласи войни от Бургас. Визитата на бойните  си другари и техни наследници, Председателя на Съюза в Айтос Злати Златев обясни с интереса им към историята и...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0013- С0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”, и на основание чл.90 ал.1 и 2 и чл.91, чл.67, ал.1, т.2  от Кодекса на труда и във връзка със заповед №...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0013- С0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”, и на основание чл.90 ал.1 и 2 и чл.91, чл.67, ал.1, т.2  от Кодекса на труда и във връзка със заповед №...
[Още]
Поради технически и организационни причини, и пред вид ниските температури през тази седмица, организаторите на общоградския турнир по футбол отлагат старта на състезанието от 7 на 14 октомври 2013 година. Както НП вече съобщи турнирът е посветен на Празника на Айтос – Димитровден и ще се проведе...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разглеждане постъпила молба от „Индустриален и Бизнес парк – Айтос”АД. ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:...
[Още]
ЕТ „ЕЛБО” – Борислав Георгиев СД „Братя Чаушеви 46”, ЕТ „Бинев” ВКЧЗС „Аетос” с председател Дянко Дянков Зем. производител с. Черна могила - Нериман Юсеин ЗКПУ „Сила” – с. Пирне „Кидекс ЕМ” ЕООД гр. Айтос ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка – председател Иван Панайотов СПЕКТА...
[Още]
Общинският съвет заседава извънредно на 9.10. 2013 г., по една единствена точка в дневния ред, но отложи решаването й за следващо заседание. Съветниците  трябваше да се произнесат по въпроса, може ли Община Айтос да бъде включена като съдлъжник по кредит, искан от акционерното дружество...
[Още]
Проект за изменение и допълнение на наредбата за земеделските земи от ОПФ-08.10.2013г.
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА  ДИМИТРОВДЕН 2013 22 октомври 2013 г., 17.00 часа, Ритуална зала - Община Айтос Откриване на юбилейна изложба на художника Димитър Тончев 25 октомври 2013 г., НЧ „Васил Левски 1869” ДТ „Невена Коканова” – Ямбол представя:...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС ПРАЗНИЧНА СПОРТНА ПРОГРАМА ДИМИТРОВДЕН 2013 14 октомври, 17.00 часа, Спортна площадка „НИКСПОРТ ” • Старт на общоградски турнир по футбол 16 – 18 октомври, 11.30 ч., Спортна зала „Аетос” • Традиционен турнир по волейбол за Купата на...
[Още]
Наградният фонд за турнира е осигурен от Община Айтос и спомоществователите: „НИКС” ЕООД- Николай Колев „ПРОГРЕСИНСЕНЕРИНГ” ООД- Петър Хараламбов „КИДЕКС” ЕООД- Костадин Атанасов „ДАНИЕЛ ЛД” ЕООД- Даниел Орлов „АРКУС СИГУРНОСТ” „КОМНЕТ” ЗКПУ „ЕДИНСТВО”- Панайот Которов „ДЕСИЙ”...
[Още]
Споразумение 2013-2014г.
[Още]
Близо 12 часа продължиха в събота, на 19 октомври, двубоите от ІV-я Национален турнир по свободна борба за деца в Айтос. Турнирът е традиционен и се провежда всяка година през м. октомври по повод  Празника на Айтос – Димитровден. 20 от най-добрите спортни клубове в страната изпратиха...
[Още]
25 октомври, 17.30 ч., Градски стадион • Приятелска футболна среща - „Вихър 2000” – Айтос и „Черноморец” – Бургас - ветерани 26 – 27 октомври, Мотополигон - Айтос • Grand prix Айтос 2013 по мотокрос 26 октомври, 8.30 часа, Ловно-стрелкови комплекс парк „Славеева река”...
[Още]
22 октомври 2013 г., 17.00 часа, Ритуална зала - Община Айтос Откриване на юбилейна изложба на художника Димитър Тончев 25 октомври 2013 г., НЧ „Васил Левски 1869” ДТ „Невена Коканова” – Ямбол представя: 11.00 часа – „Макс и Мориц” по Вилхем Буш – спектакъл за деца...
[Още]
Гости, граждани, родители и деца ще присъстват на празничното откриване на новата детска градина в Айтос - база №2 на ОДЗ "Пролет", на 26 октомври - Димитровден. Детското заведение и изградено, оборудвано и обзаведено по общински проект "Социално включване" на МТСП с финансиране от Световната...
[Още]
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Айтос за изпълнение на проект BG 051PO001-5. 2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”
[Още]
Заповед №РД-08-935 от 18.10.2013г., публикувана на 24.10.2021 г.
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Обявяване на наградите на Община Айтос – „За достоен принос” по повод Празника на общината 26 октомври – Димитровден. Докл.: Даниел Орлов – председател на  ПК „Образование,...
[Още]
В изцяло обновена Заседателна зала, с нови банки и с много цветя, Общинският съвет в Айтос откри 26-то си заседание на 25 октомври т.г., в навечерието на Празника на Община Айтос – Димитровден. Празнични слова и пожелания към съветниците и гостите в залата поднесоха  Председателят на...
[Още]
11 дни продължи голямата футболна надпревара на новата спортна площадка „НИКСПРОРТ” в Айтос, стопанисвана от фирмата на местния бизнесмен Николай Колев – НИКС ЕООД. Много вечерни срещи на перфектно осветление и много футболни емоции имаха феновете на 7-те отбора, които участваха в надпреварата за...
[Още]
На 25 октомври привечер, на Градския стадион в Айтос започна най-оспорваният мач в айтоската футболна 2013 година. Изявени футболисти от близкото минало мериха сили в навечерието на Празника на Айтос - Димитровден. Кметът на Община Айтос Васил Едрев подаде първата топка на старта на...
[Още]
На Димитровден, Кметът на Община Айтос Васил Едрев, народният представител Хюсеин Хафъзов и Областният управител Павел Маринов заедно прерязаха лентата на новото Защитено жилище Айтос. Жилището е изградено по проект на Общината, в него са инвестирани 415 хил. лв. В момента Община Айтос реализира...
[Още]
Най-емоционален беше празничния Димитровден в новата детска градина в Новия квартал на Айтос – база 2 на ОДЗ „Пролет”. Точно по обяд, гости, родители, баби, дядовци, близки и много граждани изпълниха красиво подредения двор на детското заведение, за да присъстват на празничното откриване на...
[Още]
Родолюбиви спомоществователи подкрепиха подготовката и организацията на Димитровден 2013 и Grand prix Айтос 2013 по мотокрос. Кметът на Община Айтос Васил Едрев и Организационният комитет на празниците благодари на спомоществователите от името на айтоските граждани: "Медицински център І" ЕООД...
[Още]
Всяка година на Димитровден Община Айтос изразява признателността си към заслужили личности - към хора с достоен принос за развитието на града и общината. Тази година наградите „За достоен принос” бяха две. На тържественото откриване на празника на 26 октомври на площад „Свобода”, кметът на...
[Още]
Девет кръга след началото на Републиканския шампионат по мотокрос, вчера на мотополигона в Айтос“ бяха определени шампионите за 2013. Пред НП Румен Петков председател на Организационния комитет на Българска федерация по мотоциклетизъм (БФМ) и Президента на Федерацията Богдан Николов оцениха като...
[Още]
Тази година на Димитровден, Айтос празнува за 19-ти пореден път. Тържествата започнаха със Света Литургия за празника на храм «Св. Димитър». След службата, Литейно шествие, съпровождано от Военния духов оркестър на Сливен донесе иконата на св. Димитър на площад «Свобода». Иконом Ромил Негозов...
[Още]
На празничния концерт на Димитровден, Тони Димитрова, 5-те сезона и Стефан Диомов взривиха площада в Айтос. Хиляди айтозлии и гости пяха и танцуваха в такт с гласовитите бургазлии. Мина, Краси, Миро и Цани, и музикалният им шеф Диомов, изпяха всичките си популярни и нови хитове. Тони Димитрова...
[Още]
На 1 ноември - Деня на народните будители празнуваме събуждането на един народ и духовното ни израстване като нация. В навечерието на този най-български празник, от името на гражданите, сърдечно поздравявам нашите просветни и читалищни дейци, местните творци и художествените състави! Нека...
[Още]
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ-гр.Айтос"
[Още]
Община Поморие  в партньорство с общините Айтос и Руен ще вземе участие в най-голямата туристическа борса в света – изложението World Travel Market - WTM, което ще се проведе 4 ноември до 7 ноември в Лондон, Великобритания. WTM - Лондон е най-значимият туристически форум в световен...
[Още]
На 1 ноември – Деня на народните будители Айтос се поклони пред паметната плоча на първоучителя Господин Димов Бъчеваров в двора на храм „Св. Димитър”.  Паметният знак в църковния двор е един от най-вълнуващите патриотични символи за града, защото е поставена на мястото, където айтозлии са...
[Още]
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2014 год.”
[Още]
До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация
[Още]
Официалното съобщение от В и К - Бургас „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – Бургас уведомява гражданите на община Айтос, че ще проведе есенно-зимна профилактика на водоснабдителна система „Камчия” на 5 и 6 ноември 2013 година. В тази връзка се предвижда централизирано спиране на...
[Още]
На 9 ноември т.г., кметът на Община Айтос Васил Едрев и зам. кметът Димитър Димитров пристигнаха в Тополица не само, за да поздравят инициаторите и изпълнителите на този уникален училищен проект, но и да наблюдават първата от трите футболни срещи в Деня на приятелските двубои на мини игрището....
[Още]
В края на миналата седмица, младият управител на общинската фирма „Генгер” ЕООД Атанас Гиргицов отново изненада местните хора с нестандартна инициатива, която вече събира апетити около барбекюто в двора на комплекса. В интериора му, непосредствено до Винарната, се вписа нова кулинарна придобивка,...
[Още]
Мерките, които правителството предприема за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, гражданите на община Айтос могат да се следят в страницата на Министерския съвет на Република България http://www.government.bg/ . В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които вече са в...
[Още]
Община  Поморие, в партньорство с общините Айтос и Руен, взе участие в най- голямата туристическа борса в света – World  Travel Market, която се проведе от 4 до 7 ноември 2013 година, в Лондон, Великобритания. Усещане за уникалност и вълнуващи преживявания остави посланието на район...
[Още]
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността Юристконсулт в дирекция Административно-правно и информационно обслужване
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-1135
[Още]
Документация за публична покана
[Още]
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и Община Айтос обявява конкурс за избор на здравен медиатор по проект на Европейската програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн- Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа „Заедно за по-добро...
[Още]
П О К А Н А         На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси Община Айтос обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2014 г., което ще се проведе на 28.11.2021 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос....
[Още]
ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРАЗНИКА Организатори на празника са Община Айтос и Народно читалище „Васил Левски-1869”град Айтос. Организационен екип съставя предварителна програма за участие на представителни обредни групи от учебните заведения и читалищата при Община Айтос. Определя...
[Още]
                            РЕГЛАМЕНТ:             Изисквания за изработване на коледни...
[Още]
З А П О В Е Д № РД-08-1135 гр. Айтос,13.11.2013г.   На основание на чл. 60 , ал.1, във връзка с чл. 57, т.4   от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6 от Наредба за стопанисване,...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти, собственост на Община Айтос,...
[Още]
Публикуваме съобщението дни по-рано, за да могат гражданите навреме да планират исканите административни услуги и да ги получат преди Коледните празници!
[Още]
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обект - частна общинска собственост, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход,...
[Още]
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 години на следния недвижим имот: 25 кв.м. площ от подпокривното и покривно пространство на сграда, представляваща „Административна сграда” – публична общинска собственост на два етажа, с...
[Още]
Поне от няколко години родителите от с. Карагеоргиево очакват ремонта на местната детска градина, която е филиал на айтоското Обединено детско заведение «Пролет». През тази година Община Айтос спечели проект „Внедряване на енергийно - ефективни мерки”, финансиран от МФ”Козлодуй” към МИЕТ....
[Още]
По повод стартиране на  проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”, екипът за организация и управлени на проекта информира всички заинтересовани страни и гражданството на община Айтос, че на...
[Още]
Отговор на запитване от заинтересовано лице във връзка с открита процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 дка., находящ се в землището на с. Поляново, Община Айтос, включващ имот №000072, ЕКАТТЕ 57426, с площ 31,258 дка.
[Още]
„За първи път общинската транспортна фирма „Айтос – Автотранспорт” ЕООД ще приключи финансовата година на печалба. Предприятието няма задължения и има ясна визия за развитие. Но трябва да имаме отговор на основния въпрос – ще се приватизира ли фирмата или не?” Това заяви пред съветниците в...
[Още]
ПРОГРАМА: 9 декември 2013 г., 17.00 часа, Площад „Свобода” ДА ЗАПАЛИМ КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ ! Предколеден празник с Дядо Коледа и Снежанка 18 декември 2013 г., 14.00 часа, площад „Свобода” /НЧ „Васил Левски 1869”/ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК 2013 Надпяване и...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Връчване награди за спортист и треньор на 2013 год. на Община Айтос.  2. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет – Айтос, относно приемане на отчет и...
[Още]
    Сърдечни благопожелания за здраве и успехи към банкерите от община Айтос и към финансистите от Общинска администрация, по повод професионалния им празник 6 декември – Никулден!      На финансовите институции на територията на Общината пожелавам...
[Още]
Документация за концесия на язовир Аладъна
[Още]
Документация за концесия на язовир Алана
[Още]
Документация за концесия на язовир Чатала / Широката река
[Още]
Документация за концесия на язовир Езерото
[Още]
Документация за концесия на язовир Главата
[Още]
Документация за концесия на язовир Мъгленски път
[Още]
Документация за концесия на язовир Под селото
[Още]
Документация за концесия на язовир Помпена станция
[Още]
Документация за концесия на язовир Раклиновски път
[Още]
Документация за концесия на язовир Суатя
[Още]
Документация за концесия на язовир Таушан кайряк
[Още]
Документация за концесия на язовир Топалака
[Още]
4 декември 2013 г. е датата, която със сигурност ще се запомни в Айтос. Защото тогава беше подписан много дълго чаканият договор за техническа помощ за подготовката на първия етап по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос”, на стойност над 30 млн. лв....
[Още]
Вече е ясен списъкът с Топ 10 на най-добрите спортисти на Община Айтос. Одобрени за престижната класация бяха десет имена на най-успели айтоски състезатели. Седем пък са номинираните треньори за годишната награда на Община Айтос за 2013-та. В началото на седмицата, представители на...
[Още]
Краят на 2013-та беше добър завършек за поетото пред жителите на с. Съдиево обещание за преместването на местната пощенска станция в друга, по подходяща сграда, основно ремонтирана със съвместните усилия на Община Айтос и „Български пощи”. Лентата за откриването на новата станция прерязоха Лиляна...
[Още]
18 декември 2013 г., 14.00 часа, площад НЧ „Васил Левски 1869” КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК 2013 Надпяване и конкурси участието на представителни групи на училищата в община Айтос 19 декември 2013 г., 17.30 часа, НЧ „Васил Левски 1869” КОЛЕДНА ЕУФОРИЯ! Празничен концерт на...
[Още]
Декемврийски празничен маратон тръгна в Айтос в понеделник, на 9 декември. Стартът беше даден от кмета на Община Айтос Васил Едрев, който заедно с Наско от ІІІ б клас на СОУ „Христо Ботев” запали светлините на подновената тази година коледна украса на площад „Свобода” и на централната градска...
[Още]
Декемврийски празничен маратон тръгна в Айтос в понеделник, на 9 декември. Стартът беше даден от кмета на Община Айтос Васил Едрев, който заедно с Наско от ІІІ б клас на СОУ „Христо Ботев” запали светлините на подновената тази година коледна украса на площад „Свобода” и на централната градска...
[Още]
Поради профилактика на сървърите, на 27 и 30 декември 2013 година, Общинска администрация – Айтос няма да работи с граждани. Публикуваме съобщението дни по-рано, за да могат гражданите навреме да планират исканите  административни услуги и да ги получат преди Коледните празници!...
[Още]
 Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в провежданата обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ-гр.Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”;...
[Още]
На специална церемония в петък, по време на заседанието на Общинския съвет, кметът на Община Айтос Васил Едрев и Председателят Ружди Хасан връчиха плакети, грамоти и награди на най-добрите спортисти и треньори на Община Айтос за 2013 година. Резултатите бяха обявени в заседателната зала след...
[Още]
Малките коледари от ЦДГ „Здравец” влязоха първи в сградата на Община Айтос на Игнажден. Кметът на Община Айтос Васил Едрев определи ранната празнична визита на малчуганите като предзнаменование за плодородие и повече деца за Айтос през 2014-та година. Градоначалникът и служителите от общинска...
[Още]
Коледари, елфи, джуджета, модерен и класически балет, много коледни песни и нова оригинална хореография видяха на читалищната сцена айтозлии в навечерието на най-светлите празници. Читалищните художенствени състави се готвиха в продължение на месец, за изненадат стотиците зрители с нов репертоар....
[Още]
    Уважаеми граждани на община Айтос,    На прага сме на новата 2014 –та година, която всички очакваме с надежда за повече здраве, успехи и благополучие. Изпращаме една година, в която Община Айтос направи сериозен опит да промени посоката на своето...
[Още]
„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Айтос и разработване на Общински план за развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.”
[Още]
10 училищни отбора, от които два с момичетата, участваха в двудневния Коледен турнир по футзал, който Община Айтос организира традиционно през м. декември. Шест общински училища – СОУ „Христо  се включиха в състезанието, наградите, медалите и купите бяха осигурени от Общината В крайното...
[Още]
Великолепието на акробатичните танци на Златин Киров и Мирела Иванова, на което айтозлии нееднократно са се наслаждавали, получи световна известност в самия край на 2013 година. Новината от последните дни на старата година е, че златната ни смесена двойка по спортна акробатика вече направи първи...
[Още]
На всички айтоски граждани - честит Иавновден! Поздравявам имениците! От сърце им желая здраве и късмет през новата 2014 година! Бъдете енергични и всеотдайни, за да множите успехите си в личен и професионален план! Честит празник! Васил Едрев Кмет на Община Айтос
[Още]
Обществена поръчка с предмет правно обслужване на Общинска администрация Айтос и Общински съвет Айтос
[Още]
Българо-шведската компания „АЛМАР” започна строителството на завод за рибни продукти в Айтос. Първата копка на градежа беше навръх Богоявление. Иконом Ромил Негозов прочете молитва за успех на начинанието и поръси гостите на ритуала и строителите от фирма „Попов” – Бургас със светена вода от...
[Още]
В края на 2013 г. в НЧ „Васил Левски 1869” -Айтос се проведоха традиционните за общината конкурси, посветени на обредите и обичаите по време на зимните празници. Бургаско жури в състав Цвета Кехайова, Димитър Тонев и Желязко Жеков оценяваше представителните групи на всички училища на...
[Още]
         Продължава изпълнението на проект „Квалификация и мотивация” на Сдружение „Знание-Айтос” по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и...
[Още]
България и Айтос загубиха не само ярък талант, загубиха един много сърдечен и добър човек. Айтозлии познаваха Гого, уважаваха го и го обичаха. Беше изключително непринуден в отношенията си с хората. Не подминаваше никой, без да го поздрави, да го попита как си? Гордеехме се с него. Защото прие...
[Още]
Отчетът е отворен документ. По време на неговото обсъждането в Постоянните комисии и по време на заседанието, съветниците имаха възможност да предлагат изменения и допълнения.  През изтеклия период Общински съвет – Айтос е провел общо 17 редовни заседания.  На основание...
[Още]
В петък сутринта, на 10 януари, само дни след като навърши 88 години, почина айтозлията Николай Андреев Жишев. Кметът на Община Айтос Васил Едрев поднесе своите и на гражданите от община Айтос съболезнования към семейството и приятелите на Николай Жишев. Николай Жишев е роден на 1 януари 1926...
[Още]
На всички пожелавам здраве, лични успехи и по-добри дни през 2014 година! Вярвам, че през новата година всяко ромско семейство ще стимулира желанието на децата си да се учат. Защото айтоските роми имат силите и потенциала да се преборят с неграмотността. Община Айтос винаги ще подкрепя...
[Още]
Подкрепете богоугодното дело! УниКредит Булбанк - Айтос, IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18 BIC: UNCRBGSF      
[Още]
В края на миналата седмица, на среща на Областния управител Павел Маринов с кметовете на общините в Бургас, айтоският градоначалник Васил Едрев представи два проекта за финансиране по инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. В програмата са заложени средства от...
[Още]
През 90-те на ХХ век едно след друго залостиха врати поне десетина мастити предприятия, които даваха хляб на местните – заводът за съпротивления „Ченгелиеви”, Военния завод, заводът на производство на кранове, СИМПТО, фабриката за производство на газирани напитки, Булгарплод, консервната фабрика,...
[Още]
З а п о в е д №РД-08-27
[Още]
С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий, на 16 януари 2014 г. Протосингела на Сливенска митрополия Негово Високо Преподобие Архимандрит Калист положи основния камък на храма, който предстои да бъде построен в Гробищния парк в Айтос. На събитието присъстваха...
[Още]
Публична покана за осъществяване на охрана - 2014 г.
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :  1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 246/23.01.2013 г. на Общински съвет – Айтос максимални цени на таксиметровия...
[Още]
Решение по ОП за доставка на ел. енергия
[Още]
Решение по ОП за доставка на вода
[Още]
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми в промоционални прояви в чужбина. Национални участия в международни изложби: 11–15.03.2014 г.  Българско национално участие в Международната търговска изложба...
[Още]
Заради лошите метериологични условия на територията на община Айтос, кметът Васил Едрев е издал заповед  във връзка с учебните занятия на учениците и функционирането на детските градини на територията на община Айтос. Днес, понеделник /27 ЯНУАРИ/, учебните часове бъдат намалени и ще се...
[Още]
След обилния дъжд, който се изсипа в петък, лед скова улиците в Айтос, жиците натежаха, а в някои от селата беше прекъснато елзахранването. Без ток останаха Лясково, Пещерско, Черна могила, Пирне, Караново, Дрянковец и Мъглен. Заради скъсани жици ток нямаха обитателите на Дома за стари хора....
[Още]
27. 01. 2014 г. - 11,00 часа. В голяма част от населените места в община Айтос няма електрозахранване, съобщи кметът на общината Васил Едрев. Причината за прекъсването на електрозахранването е силният вятър. Ток няма в селата Пещерско, Мъглен, Зетьово, Лясково. Затварят се всички училища в...
[Още]
Общинските пътища се почистват през целия ден, но на места машините на почистващата фирма са затруднени, заради снежните навявания и заледяванията. До петък, включително, учениците в община Айтос са във ваканция, която ще прелее в редовната междусрочна почивка на училищата. Авария остави без ток...
[Още]
800x600 ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ   - АЙТОС  Изх.№ 63/ 31 . 01 .201 4  До Радиовъзел - гр.Айтос и в-к “Народен приятел”   УВЕДОМЛЕНИЕ Normal 0 21 false false false...
[Още]
Предисторията е драматична С падането на Плевен на 10.ХII.1877 г. Руско –турската война навлязла в третата, решителна фаза, но за населението на целия Бургаски край вестите за развоя на войната били тревожни, защото настъплението на руската армия ставало далеч на запад. Нямало и защита от...
[Още]
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет - Айтос, кани гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица на 12. 02. 2014 г. /сряда/ на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на...
[Още]
Община Айтос, уведомява гражданите,  че на 11 февруари 2014 г./вторник/, от 11.00 часа в Клуба на здравния медиатор на ул. Шейново 11Б, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е...
[Още]
Родолюбивото айтоско гражданство почете тържествено деня на Освобождението на Айтос – 6 февруари. Рано сутринта, деца, граждани и политици се събраха пред параклиса-костница "Св. вмчк Димитрий" - един от местните символи на събитията преди 136 години. Присъстваха кметът на Общината Васил Едрев,...
[Още]
Документация за концесия на язовир Джелеб кайряк-1
[Още]
Документация за концесия на язовир Джелеб кайряк-2
[Още]
Документация за концесия на язовир "Между реките"
[Още]
Документация за концесия на язовир "Меселим"-1
[Още]
Документация за концесия на язовир "Меселим"-2
[Още]
Документация за концесия на язовир "Меселим"-3
[Още]
Документация за концесия на язовир "Мръсният"
[Още]
Документация за концесия на язовир "Широката река"
[Още]
Встъпителна пресконференция по проект „КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” се проведе в Община Айтос на 10 фувруари 2014 година. Периодът за изпълнение на проекта е 9 месеца, а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 80 786,07 лв....
[Още]
На 10 февруари г.г. в Община Айтос се проведе встъпителна пресконференция ще по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление”...
[Още]
МОЯТА БЪЛГАРИЯ – 2014г. Конкурсът се организира от Община Айтос, Отдел „КОВЗС”  по повод Националния ни празник 3ти март.  Конкурсът ще се проведе в  навечерието на празника, в актовата зала на СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”град Айтос.  Победителите ще вземат участие в...
[Още]
Програма: 19 февруари /сряда/ 2014 г. 10.00 часа в двора на храм „Св. Димитър”   Тържествен ритуал посветен на 141-та годишнина от гибелта на Васил Левски. 14.00 часа в База 2 на СОУ „Христо Ботев” /бивше НУ „Св.св. Кирил и Методий”/   Традиционно състезание за...
[Още]
Публична покана с предмет : „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Айтос и на второстепенните й разпоредители с бюджетни средства”
[Още]
Да отбележат 141-та годишнина от гибелта на Васил Левски, в двора на храма бяха кметът на Община Айтос Васил Едрев, зам. кметовете Димитър Димитров и Мариана Димова, Председателят на Общински съвет - Айтос Ружди Хасан, общински съветници, представители на политически сили и обществени...
[Още]
З А П О В Е Д  № РД-08-134
[Още]
Уведомление за прекратяване на договор
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че от 25 февруари 2014 година са изчислени новите местни данъци и такси за 2014 година. Информацията за тях вече е налична в сайта: www.mestnidanaci.info, както и на сайта на общината: www.aitos.org. - „справки по местни...
[Още]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че от 25 февруари 2014 година са изчислени новите местни данъци и такси за 2014 година. Информацията за тях вече е налична в сайта: www.mestnidanaci.info , както и на сайта на общината: www.aitos.org . - „справки по местни...
[Още]
ПРОГРАМА 27 февруари 2014 г., 17.30 часа, НЧ „Васил Левски 1869” Тържествен концерт „България в сърцето”, с участието на художествените състави на Читалището. 3 март 2014 г., Национален празник на Република България 10.30 часа – Площад „Свобода” – Благодарствен молебен...
[Още]
Документация за концесия на язовир Боаза 2
[Още]
Документация за концесия на язовир Над селото
[Още]
Документация за концесия на язовир Джелеб кайряк
[Още]
Публична покана : „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от община Айтос извън каталога на ИПА”
[Още]
С благодарствен молебен на площад „Свобода”, отслужен от свещеноиконом Ромил Незогоз започнаха в Айтос тържествата, посветени на националния празник Трети март. Хиляди дойдоха на площада на тържествения ритуал за издигане на националното знаме. По традиция, кметът на Община Айтос Васил Едрев...
[Още]
Тези дни един бургаски сайт се опита да търси сензация там, където я няма. В село Съдиево. И по-точно около чешмата с минерална вода, която беше преместена от центъра на селото в непосредствена близост до пералнята. Съдиевци бяха като попарени и поискаха опровержение на клеветата. Твърдението, че...
[Още]
Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 11.03.2014г. до 15.03.2014г. от 09:00 до 17:00часа ще се извърши третиране на посеви от ечемик, находящи се: - местността „Кара пелит” гр.Айтос - местността „Бургаски път” гр.Айтос - местността „Меселим...
[Още]
Община Айтос в партньорство с общините Поморие и Руен ще участва  на международната туристическа борса ITB Берлин, която ще се проведе от 5 до 9 март в германската столица Берлин. Международната туристическа борса ITB в  Берлин представя обширна картина на туристическата...
[Още]
В края на м.януари ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „АЙТОС” подписа договор с Министъра на младежта и спорта за изпълнение на проект по програма финансирана от държавното ведомство - „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”, направление „ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИД СПОРТ”. Проектът ще предостави възможност на 60...
[Още]
Със златен и сребърен медал донесе най-бързият айтозлия Огнян Огнянов от националните шампионати на закрито за 2014 година в Добрич.  В спринта при мъжете  Оги постигна с резултати от 6,92 сек и 6,95 сек. В общо 5 бягания под 7 секунди, нашето момче потвържди мнението на Българска...
[Още]
Два златни и три сребърни медала донесе от Първенството по карате киокушин за „Купа Бургас – 2014”, отборът на Клуб „Киокушин” – Айтос с треньор Борислав Калчев. Сред 250 участници, злато за Айтос спечели Тодор Янков на 13 години. Съдиите му присъдиха и приза „За най-техничен състезател”. В...
[Още]
За поредна година на 6 и 7 март, в Спортна зала „Аетос” - Айтос се проведе общинският етап на Ученическите игри по волейбол за учебната 2013/2014 год. Надпреварата се състоя в три възрастови групи: момчета и момичета V-VІІ клас, юноши и девойки VІІІ-Х клас и юноши и девойки ХІ-ХІІ клас. В...
[Още]
    Съгласно ПМС № 42 от 27 февруари 2014 г. ще бъде предоставена еднократно финансовата подкрепа в размер на 30 лева по постоянен адрес на следните групи, без да е необходимо те да подават молби: - лица и семейства, получили целева помощ за отопление за отоплителен...
[Още]
Решение за прекратяване на публична покана с предмет : „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от община Айтос извън каталога на ИПА”
[Още]
Пролетната инициатива е на НЧ „Васил Левски 1869” – Айтос по повод 145-та годишнина на възрожденската институция. В годината на юбилея си, читалищното ръководство, със съдействието на Община Айтос и Държавно горско стопанство – Айтос, тези дни се готви да засади 145 декоративни дървета и храсти....
[Още]
На 1200 кв.м застроена площ, в северния край на града, в дясно по пътя за Варна, вече се издигат стените на новия хипермаркет на Търговска верига MASTERHAUS в Айтос. Айтозлии ще се поздравят с придобивката през пролетта, а новите 40  работни места ще бъдат приоритетно за местни хора. В...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на общинските мери и пасища за индивидуално и общо ползване на земеделските стопани – животновъди на територията...
[Още]
На поканата на МОСВ и ПУДООС за участие в националната кампания „За чиста околна среда 2014”, Община Айтос отговори с общо 23 проектни предложения.  По тазгодишната тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” бяха подготвени 17 проекта - два за Айтос и по един за 15 от населени места на...
[Още]
В понеделник и вторник, на 17 и 18 март т.г., от 14 часа, в Градската градина, всички граждани на Айтос ще имат възможността да се включат в кампанията на НЧ „Васил Левски 1869” – „145 дръвчета за 145 години Читалище”, посветена на юбилейната годишнина на възрожденската институция. Желанието на...
[Още]
Със заповед № ОХ-3/02.01.2014 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по набиране на кандидати за обучение в курсове по начална и/или специална военна подготовка на студентите във висшите  училища през учебната 2014/2015 година.В Приложение № 1 на същата...
[Още]
Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши третиране на посеви от пшеница, находящи се в землището на с. Лясково, срещу житни и широколистни плевели, брашнеста мана и причинители на ръжда, с наземна техника с препаратите – Секатор и Фалкон, както следва:...
[Още]
Кани всички желаещи момчета на възраст от 7 до 16 год. да се включат в безплатни спортни занимания по свободна борба по Програма „Спорт за децата в свободното време 2014, направление:„Начално обучение по вид спорт”. Проектът се финансира от Министерството на младежта и спорта.   ...
[Още]
СРЕДНО  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО  УЧИЛИЩЕ   „НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГРАД АЙТОС О  Р  Г  А  Н  И  З  И  Р  А   ЧЕТВЪРТИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ФОРУМ   за иновации и добри педагогически практики...
[Още]
 Във връзка с общински проект за разработване на План за развитие на Община Айтос 2014-2020 година, предлагаме на айтозлии да попълнят анкета, свързана с началната фаза на проекта. Информацията ще е необходима като база за разработване на Общинския план за развитие за период от седем години....
[Още]
От 20 март Община Айтос има бюджет за 2014 г. С 16 гласа „за” , 4 – против и 9 – въздържали се, Общинският съвет каза „да” на финансовото предложение, внесено в заседателната зала от общинския съветник Петър Янев от Синята коалиция Айтос, което напълно съвпада с проекто-бюджета на...
[Още]
Обществена поръчка с предмет : „Доставка на свежи плодове (закуски) като добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в ЦДГ и ПДГ при Община Айтос”
[Още]
Обществена поръчка чрез публична покана : „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от община Айтос извън каталога на ИПА”
[Още]
През  м. февруари т.г. Общинската администрация в Айтос даде старта на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”. Безвъзмездната финансова помощ е по ОП „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет...
[Още]
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите и юридическите лица, че поради промяна на обслужващата банка считано от 01.04.2014г. плащанията по банков път на задълженията за местни данъци и такси следва да се извършват по новата банкова сметка на Общината в...
[Още]
Второ извънредно заседание в рамките на месец проведе на 26 март т.г. Общинският съвет в Айтос. Като се прибави и редовното, заседанията на местния парламент през март, стават общо три. Това е и най-заседателният месец за айтоските общински съветници от началото на мандата до сега....
[Още]
  На 16  април 2014 г. от 13.30 часа на площад „Свобода” / при лоши метеорологични условия в НЧ “Васил Левски 1869”/ ще се проведе фолклорен празник, свързан с пролетните празници: - Цветница - Лазаровден - Великден - Гергьовден Празникът е...
[Още]
Младежи от участваха в обучение за опазване на биоразнообразието в Бургаски регион. 20 природозащитника, сред които и представители от Айтос,  посетиха бургаските езера и наживо се запознаха с техните пернати обитатели. Полевата част от тридневния семинар, бе водена от експерт еколог, който...
[Още]
Една от големите надежди на айтозлии е да видят парк „Славеева река” напълно обновен. Такива са и намеренията на Община Айтос. „Паркът е нашата гордост и болка. В продължение на близо 25 години за този символ на града ни почти нищо не е направено. През този мандат, Общинската администрация...
[Още]
8 април 2014 г. /вторник/ 10,30 ч. – Детски конкурс „Кой е по- по- най” за децата от ЦДГ „Калина Малина" 5 април 2014 г./събота/ 9,00 ч. – Конни надбягвания. Място: Пътя за с. Мъглен. 11,00 ч.- Бридж турнир. Място: Кафето на Ефтим Йорданов, ул. „Кокиче”...
[Още]
На 24  и 25 април в Културен център „Морско Казино“ – Бургас  ще се проведе едно от-най грандиозните за региона туристически събития – Тринадесета туристическа борса „Вашата ваканция“. Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация /БРТА/ под...
[Още]
Офис на Корпоративна търговска банка АД откриха понеделник в Айтос. Новото поделение на КТБ АД е част от регион Югоизточна България, които обхваща областите Бургас, Сливен и Ямбол, с Регионален управител Радостина Лъскова. „Преди шест месеца Община Айтос избра КТБ АД за банков партньор при...
[Още]
Уважаеми лекари, медицински сестри, фелдшери, акушери, санитари, Благодаря Ви за себеотдаването и професионализма, за грижата и за  денонощния труд в името на живота и здравето на гражданите и децата на община Айтос! Пожелавам Ви още успехи на трудното поприще! Честит празник...
[Още]
На 11.04.2022 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на община Айтос ще се проведе обществено представяне на основните тенденции в социално-икономическото развитие на община Айтос. Представянето ще се проведе под формата на дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на община Айтос...
[Още]
Малцина от феновете на култовия филм „Оркестър без име”, които знаят наизуст репликите му са се вглеждали по-детайлно в кадрите, където е показано ежедневието на  малък провинциален град. Оказва се, че авторите на филма режисьорът Людмил Кирков и операторът Виктор Чочов се спират на Айтос....
[Още]
На 7 и 9 април две детски градини в Айтос събраха приятели и гости на уникални Великденски изложения. Интересът към изящните предмети, показани на детските базари е изключително голям. Уникални аранжировки с цветя, писани яйца, кокошчици и още десетки произведения на изкуството красят фоайетата...
[Още]
Община Поморие в партньорство с общините Айтос и Руен взе участие в Международната туристическа борса  „Културен туризъм”, която ще се проведе от 10 до 13 април 2014 г. в галерия „Рафаил Михайлов” – Велико Търново. Събитието ще се проведе под патронажа на Министерство на икономиката и...
[Още]
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е На основание  чл. 91  от Изборния кодекс  и решение №97-ЕП  от 08.04.14 г. на ЦИК  във връзка с произвеждането на Избори за членове на Европейския парламент от РБългария  насрочвам ...
[Още]
Тръжна документация за публичен търг Басейн
[Още]
Проект на визия на Общински план за развитие на община Айтос 2014-2020 г.
[Още]
Заповед за търг - Мери и пасища
[Още]
90 ГОДИНИ "ПРИЯТЕЛЯТ" Е С АЙТОЗЛИИ! ДЕВЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ГРАЖДАНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ СИ АЙТОСКИ РАДОСТИ И ПРОБЛЕМИ. ДАНО ДА ГО ИМА ДО ВЕКОВНИЯ МУ ЮБИЛЕЙ!
[Още]
„Избрах Айтос, за четвъртия търговски обект на строителна верига MASTERHAUS защото видях перспективата за развитие на този район. 80-те хил. души от община Айтос и община Руен заслужават да имат един такъв съвременен магазин. Вярвам, че MASTERHAUS – Айтос ще повлече крак и много скоро тук...
[Още]
Първи дискусионен форум по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в Община Айтос” се проведе в петък, на 11 април т.г. в Заседателната зала на Общината. Екип на Българска консултантска организация – София представи SWOT анализ за стратегическите цели...
[Още]
 ОБЩИНА АЙТОС обявява свободно работно място за длъжността „Младши експерт - еколог ” в отдел „Териториално и селищно устройство и строителство” в дирекция „Териториално и селищно устройство и строителство” към Община Айтос. Описание на длъжността: Проучване на писмени и устни молби, жалби и...
[Още]
ОБЩИНА АЙТОС обявява свободно работно място за длъжността  „Младши експерт - еколог ” в отдел „Териториално и селищно устройство и строителство” в дирекция „Териториално и селищно устройство и строителство” към Община Айтос. Описание на длъжността:  Проучване на писмени и устни...
[Още]
Документация за концесия на язовир Алана
[Още]
Документация за концесия на язовир Главата
[Още]
Документация за концесия на язовир Помпена станция
[Още]
Документация за концесия на язовир Раклиновски път
[Още]
Документация за концесия на язовир Суатя
[Още]
Публична покана : Основен ремонт пътища
[Още]
Публична покана : Ремонт на улични и тротоарни настилки
[Още]
Начален етап Певчески групи І място – не се присъжда ІІ място – ОУ „Атанас Манчев” – подготвителна група с ръководител Себахат Мюмюнова ІІІ място – ОУ „Атанас Манчев” – ІІІ клас с ръководител Петя Иванов – Желязкова Обредни групи І място – ОУ „Христо Ботев” с. Пирне с...
[Още]
По случай 145-ата годишнина на Народно читалище "Васил Левски 1869" в Айтос, децата от читалището ще окичат дърво на площада на града с точно 145 боядисани яйца, предаде кореспондентът на БГНЕС а региона. Яйцата, обаче, не са кокоши, а са от стирипор. Всяко е с различна шарка – има...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 2. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,...
[Още]
Община Айтос уведомява гражданите, че на 24 април 2014  г. от 13.00 ч. до 14.00 часа в зала 12 на Отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”, етаж 2 в бившата сграда на АПК, на ул. „Васил Левски” № 5  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния...
[Още]
Уважаеми граждани на община Айтос, Община Айтос съобщава, че на 30 април 2014 г. /сряда/ Общинска администрация – Айтос ще работи с граждани до 12.00 часа на обяд, заради участие на общинските служители в специализирано обучение. Публикуваме съобщението седмица по-рано, за да...
[Още]
ОП ремонт сгради на община Айтос
[Още]
Община Поморие  в партньорство с общините Айтос и Руен ще вземе участие в  Международната туристическа борса  „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ”, което ще се проведе от 24 до 25 април 2014 г. в Културен център  „Морско казино” – гр. Бургас. Събитието се провежда под патронажа на Министерство...
[Още]
Описание на длъжността:  Проучване на писмени и устни молби, жалби и сигнали на граждани по Наредба №1 на Общински съвет Айтос и изготвяне на становища и предложения до кмета на Общината за тяхното експедитивно решаване, предоставяне на необходимата екологична консултация по всяко време и по...
[Още]
Община Айтос се включва в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 26 април, в събота. Началото на акцията е от 9.00 часа. Безплатно, чували и ръкавици ще бъдат раздавани на всички желаещи да се включат в инициативата, в офиса на работниците по озеленяването, на ул. „Щерю Русев” №3...
[Още]
След поредната трудова борса в началото на април т.г., на която бяха обявени 263 свободни работни места, Община Айтос и Дирекция „Бюро по труда” продължават успешната си съвместна работа за справяне с безработицата и осигуряване на нови работни места. В края на миналата седмица, ДБТ отново...
[Още]
Над 300 безработни са се явили на интервю в Дирекция „Бюро по труда”, за да мотивират желанието си да работят в изграждащия се завод за морски деликатеси в Айтос. Приемът на заявления започна през миналата седмица. По информация от ДБТ, само в сряда са постъпили 75 молби за работа. Интересът...
[Още]
1400 души се включиха в кампанията „Да изчистим Айтос за един ден” в събота. В неделя след обяд стана ясно, че общият резултат от инициативата на Община Айтос е 115 тона отпадъци, извозени до депото за два дни. Участниците в тазгодишната акция на БТВ, „навъртяха” два пъти по-голям...
[Още]
Обществена поръчка : Реконструкция на общински път Документация Технически проект
[Още]
Началото на нова традиция за честване на Международния ден на Слънцето в България сложи едно айтоско училище. Учениците от ІХ и Х клас на СОУ „Христо Ботев” – Айтос близо месец подготвяха макети, постери и презентации за слънчевия празник. В подготовката на най-атрактивните инициативи – конкурсът...
[Още]
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева  гостуваха в Община Айтос във вторник и сряда. Кметът на Община Айтос Васил Едрев прие двете дами в кабинета си и им връчи папки с работни проекти, касаещи всяко от министерствата....
[Още]
Съобщение
[Още]
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева посрещна Айтос във вторник.  Домакин на срещата беше кметът на Община Айтос Васил Едрев. За форума в заседателната зала покана получиха общински съветници и служители от общинската администрация. „Отново бих дошла, ако ме поканите,...
[Още]
Пред паметната плоча на падналите във войните, Айтос чества 9 май - Ден на победата и Европа. Ветерани от войните и граждани почетоха 69-та годишнина от победата над фашистка Германия и поднесоха цветя в знак на признателност към падналите айтозлии по бойните полета в Сърбия и Унгария през 1945...
[Още]
Общинският съвет в Айтос взе решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху училищен терен с площ 8 192 кв. м, в полза на Министрество на младежта и спорта, представлявано от Министър Мариана Георгиева за изграждане на спортната площадка в ОУ «Христо Ботев» - с. Мъглен. Площадката ще...
[Още]
Тази година Айтос ще отбележи нетрадиционно Ден на спорта – 17 май. По идея на двама активно спортуващи десетокласници в града за първи път ще бъде организирано  състезание по street Fitness. Идеята е на Станислав Костов и Емил Кръстев от СОУ „Христо Ботев”, съорганизатори са Община...
[Още]
Гнезда за четене: • 19.00 часа – СОУ „Никола Вапцаров“ • 19.30 часа – Етнографски комплекс „Генгер“ • 20.00 часа – Заседателна зала на Общински съвет • 20.30 часа – Народно читалище „Васил Левски 1869“ • 21.00часа -  площад „Свобода“ Ще бъдат представени...
[Още]
14 май 2014 г., Нощ на литературата -  от 19.00 до 21.00 часа Организатори - СОУ „Никола Вапцаров” и НЧ „Васил Левски 1869” 15 май 2014 г., 12.00 часа, НЧ „Васил Левски” „Сбогом, училище” – СОУ „Христо Ботев” изпраща Випуск-2014 15 май...
[Още]
Заповед за обявяване на търг
[Още]
И на второто контролно състезание по спортна акробатика на 10 май в София, две айтоски двойки защитиха правото си да бъдат част от националния отбор, който ще пътува за Световното първенство във Франция в края на м. юни т.г. Женската двойка Мими Казакова – Мариела Костадинова с треньор Катя...
[Още]
В Ритуалната зала на Община Айтос ще бъде открита ретроспективна изложба живопис на художника Тодор Янчев по повод 105-та годишнина от рождението му. Другите поводи за събитието са юбилеят на Художествената галерия в Айтос и 145-та годишнина на НЧ „Васил Левски 1869”. Идеята е айтоското...
[Още]
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д : 1. Предложение от Ружди Хасан – Председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на „Авицена” ЕООД, гр.Айтос за 2013 г. 2. Предложение от Ружди Хасан –...
[Още]
Обединена българска банка - град Айтос ЕТ „Елбо” - Борислав Георгиев ПК „Атанас Манчев” – Председател Гичо Господинов ЗСК Лозово АД Земеделска кооперация „Житен Клас” – с. Малка поляна – Председател Петър Томов „МБАЛ- Айтос” ЕООД – Управител д-р Паруш Парушев...
[Още]
Поздрави към ХІІа и ХІІб клас, от сцената на Читалището поднесоха Акробалет "Тиара", май-малките от Танцов състав "Тракийче" и Танцова формация "Мисис"
[Още]
Откъси от непознати български и европейски автори четоха кметът Васил Едрев, учители и читалищни дейци.
[Още]