ОБЯВЛЕНИЕ
Община Айтос
Общинска администрация
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Айтос обявява  открит конкурс за  възлагане на малка  обществена поръчка с предмет:”Извършване на специализиран превоз за ученици до 16 годишна  възраст през учебната 2008/2009 година по маршрути, както следва:
1/гр.Айтос- с. Малка поляна  - гр.Айтос;2/гр.Айтос-с.Съдиево -гр.Айтос;3/гр.Айтос – с.Пещерско – гр.Айтос;4/гр.Айтос – с.Зетъово –гр.Айтос;5/гр.Айтос - с.Дрянковец –гр.Айтос; гр.Айтос – с.Лясково –гр.Айтос;7/гр.Айтос- с.Черна  могила-с.Мъглен –гр.Айтос;8/гр.Айтос - с.Поляново-с.Пирне-грАйтос;9/гр.Айтос-с.Чукарка- с.Пирне- гр.Айтос;10/гр.Айтос-с.Черноград-с.Тополица-гр.Айтос;11/гр.Айтос- с.Раклиново-с.Тополица-гр.Айтос.”
  Срок за  изпълнение на поръчката -15.06.2009 година
  Документацията  за  участие в открития  конкурс,  за възлагане на малка  обществена поръчка, се получава всеки работен ден до 31.03.2022 година от Центъра за услуги  и информация  на гражданите,ул.”Цар Освободител”№3;
  Офертите се подават в Центъра за услуги  и информация  на гражданите  до  17.00 часа на 07.04.2022 година.
Офертите се отварят на 08.04.2022 година в 14.00 часа.При отварянето на  офертите могат да  присъстват управители и/или техни  пълномощници.
Обществена поръчка е публикувана в Регистъра по  обществените поръчки при Агенцията  за обществени поръчки.
За допълнителна  информация тел.0558/27745