О Б Я В Л Е Н И Е
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - Електропровод ВЛ 110 кV – п/ст „Карнобат - п/ст ”Айтос” – отклонение за п/ст „Айтос”. Трасето на въздушния електропровод преминава през имоти в местностите ”Мариш пунар”, „Заров бряст” и „Курийката” - землище на с. Караново; местностите „Есака”, „Карталника”, „Дурфана”, „Стойкова круша” и „Под баира”- землище на с. Пирне; местостите „Пирненски бахчи”  и „Кара меше” -  землище на гр. Айтос; квартали 260 и 261 по ЗРП на гр. Айтос и достига до подстанция Айтос.
         Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.