О Б Я В Л Е Н И Е

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот № 003021, местност ”Хаджи бекир”, землище на гр. Айтос (бивш стопански двор), собственост на ЕТ „Кидекс 68 – Костадин Атанасов”, като за имота се обособява УПИ VІІІ–21, кв.3 отреден „за бетонов възел”. Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник  бр.27 от 10 април 2009г.)