О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос
О Б Я В Л Е Н И Е
        Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място - Електропровод ВЛ 110 кV – п/ст ”Айтос” – п/ст ”Слънчев бряг - Запад” на територията на община Айтос . Трасето на въздушния електропровод преминава през имоти в местности в землищата на гр. Айтос, с. Съдиево, с. Дрянковец и с. Мъглен, както следва:
1. Местностите - „Пирненски бахчи”, „Стамбол сърта”, „Кара меше”, „Меселим дере”, „Кара пелит”, „Герена” – землище на гр. Айтос.
2. Местностите – „Дермен яка”, „Комнята”, „Дюзлюка”, „Хисаря”, „Бункера”, „Азмака” – землище на с. Съдиево.
3. Местност „Йонсула” – землище на с. Мъглен.
4. Местностите – „Текме тарла”, „Айтоски път”, „До селото”, „Дерменолу”, „Чималски сърт”, „Чарк узу” – землище на с. Дрянковец.
      Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.27 от 10 април 2009г.)