З А П О В Е Д № РД-08-190


З А П О В Е Д

№ РД-08-190
гр. Айтос 24.04.2022 год.

На основание чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 от Наредба №2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М:

 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот І-146 /първи за сто четиридесет и шести/ в кв.25 /двадесет и пети/ по плана на с.Дрянковец, на площ 885/1139 кв.м./осемстотин осемдесет и пет от хиляда сто тридесет и девет кв.м./.
 2.Определям начална тръжна наемна цена за година – 133.00лв. без ДДС.
  3.Определям депозит за участие в търга в размер на 200.00 лв./Двеста лева/, който се внася в касата на Общината /стая №10/.
  4.Утвърждавам тръжна документация на стойност 20.00 лв./Двадесет лева/ без ДДС за един комплект, която се получава от Цeнтъра за услуги и информация на гражданите срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на Общината.
 5.Търгът да се проведе на 12.05.2022 г. от 10.00 ч. в стая № 22 на Общината.
 6.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
 7.Заявления за участие да се приемат в запечатан плик до 16.00 ч. на 11.05.2009г. Към заявлението да се приложат следните документи:
• декларации /по образец/ – 2 бр.
• квитанция за внесен депозит
• квитанция за закупена тръжна документация
• заверено копие от решението за регистрация на участника като стопански субект и удостоверение за актуално състояние на фирмата
• пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
• удостоверение от отдел Местни данъци такси при община Айтос
При участие на кандидат, регистриран като юридическо лице на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
         8. Ценово предложение, съдържащо предложената от кандидата цена (записана цифром и словом), името на участника/упълномощеното лице, наименованието на имота и подпис на участника, (и печат за ЮЛ/ЕТ) се представят на тръжната комисия  в запечатан непрозрачен плик в деня на търга.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2-34-40 и в Центъра за услуги и информация на гражданите
 

       КМЕТ: /п/ ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ