ЗАПОВЕД № РД- 08 - 208 08.05.2022 год., гр. Айтос
На основание чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Решение № 209 от 09.04.2009г. на Общински съвет – Айтос и чл.60 от Наредба № 2 / 2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Айтос,
  
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пакет от части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
7 бр. паркоместа на ул.”Петър Берон”, находящи се в синя зона;
6 бр. паркоместа на ул.”Любен Каравелов”, находящи се в синя зона;
19 бр. паркоместа на ул.”Христо Ботев”, находящи се в синя зона;
35 бр. паркоместа на ул.”Станционна”, находящи се в синя зона;
47 бр. паркоместа на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Свобода”, находящи се в синя зона, както и паркоместата на паркингите на ул.”Ал.Стамболийски”;
40 бр. паркоместа на паркинга на ул.”Хаджи Димитър” /зад магазин „Перла”/;
50 бр. паркоместа паркинга на ул.”Неофит Рилски” - до детска болница.
Общ брой на отдаваните под наем паркоместа: 204 /двеста и четири/ бр.
2. Срок на отдаване под наем – 2 години.
3. Начална тръжна цена на месечния наем: 50 /петдесет/ лв. без ДДС за 1 /едно/ паркоместо.
4. Търгът да се проведе на 28.05.2009г. от 10:00ч. в стая № 30, ет.3 в сградата на Общинска администрация – Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
5. Утвърждавам тръжна документация на цена 100 лв. без ДДС, която може да се закупи от ЦУИГ до 17:00ч. на 26.05.2009г.
6. Определям депозит за участие в търга в размер на 2000 /две хиляди/ лв., който се внася до 16:00ч. на 27.05.2009г. в касата на общината – стая № 10.
7. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 8:00ч. до 17:00ч. след представяне на документ за закупена тръжна документация.
8. Заявления за участие се приемат до 16:00ч. на 27.05.2009г. в ЦУИГ.
9. Настоящата заповед да се публикува във в-к „Народен приятел” и на електронната страница на Община Айтос и да се изложи на информационното табло.
Кмет на Община Айтос: /п/ Евгени Врабчев