ЗАПОВЕД № РД – 08-348 гр. Айтос , 09.07. 2009 г.
На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост , чл. 45 и чл. 60, ал. 1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решения на ОбС Айтос от 09.04.2022 г. № 224, № 225 , № 226, № 227, № 228, № 229, № 230 . ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос, в Зона за земеделско ползване, м. „Ляската”, както следва: 1.1. Поземлен имот № 25 в м. „Ляската” с площ 810 кв.м. 1.2. Поземлен имот № 178 в м. „Ляската” с площ 1082 кв.м. 1.3. Поземлен имот № 65 в м. „Ляската” с площ 1020 кв.м. 1.4. Поземлен имот № 219 в м. „Ляската” с площ 487 кв.м. 1.5. Поземлен имот № 247 в м. „Ляската” с площ 562 кв.м. 1.6. Поземлен имот № 187 в м. „Ляската” с площ 270 кв.м. 1.7. Поземлен имот № 89 в м. „Ляската” с площ 506 кв.м. 2. Търговете да се проведат на 28.07.2021 г. както следва: 2.1. На 28.07.2021 г. от 08,30 часа , недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 25 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория , площ 810 кв.м., актуван с АОС № 1828/ 17.11.2021 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. 2.2. На 28.07.2021 г. от 09,00 часа , недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 178 в м. „Ляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1082 кв.м., актуван с АОС № 1823/ 17.11.2021 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. 2.3. На 28.07.2021 г. от 09,30 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 65 в м. „Ляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1020 кв.м., актуван с АОС № 1827/17.11.2008 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. 2.4. На 28.07. 2009 г. от 10,00 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 219 в м. „Ляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 487 кв.м., актуван с АОС № 1824/ 17.11.2021 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. 2.5. На 28.07.2021 г. от 10,30 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 247 в м. „Ляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 562 кв.м., актуван с АОС № 1825/ 17.11.2021 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. 2.6. На 28.07.2021 г. от 11,00 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №187 в м. „Ляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 270 кв.м., актуван с АОС № 1822/ 17.11.2021 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. 2.7. На 28.07.2021 г. от 11,30 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 89 в м. „Аляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 506 кв.м., актуван с АОС № 1826/ 17.11.2021 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м. Цената е без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност) 3. Определям депозит за участие в размер на 200 лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10) в срок до 17,00 часа на 27.07.2021 г. 4. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет. 3, стая № 26 . 5. Срок за подаване на заявления за участие – до 16,00 часа на 27.07.2021 г. в деловодството на общината /ЦУИГ/. 6. Утвърждавам 7 комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 7. Закупуването на тръжната документация на стойност от 30 лв./тридесет лева/ без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 17,00 часа на 24.07.2021 г. 8. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8,00 до 17,00 ч.,след представяне на документ за закупена документация. 9. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи: - заявление за участие - декларация за оглед на имота - 2бр. удостоверения – удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси - удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос - копие от лична карта - юридическите лица наред с посочените горе документи представят и решение за регистрация на фирмата и удостоверение за актуално правно състояние; Булстат. Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък,непрозрачен запечатан плик и да съдържа (името на участника,обекта за който се участва,предлаганата цена цифром и словом,подпис на лицето и печат,ако участникът е ЮЛ).Всяко предложение,което не отговаря на тези изисквания е недействително. Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел” , Радиовъзел гр.Айтос и се изложи на информационното табло на общината. Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ