ЗАПОВЕД № РД-08-28 гр. Айтос, 15.01.2022 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-08-28
гр. Айтос, 15.01.2022 г.
На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост , чл. 45 и чл. 60, ал. 1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решения на ОбС Айтос  № 369/20.11.2009 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос и с. Съдиево, в Зона за земеделско ползване,  м. „Слънчева лъка”, м. „Трите братя”, м. „Ляската”, м. „Набожната къща”, м. „ЗОЖ” – гр.Айтос и м. „ЗОЖ” – с.Съдиево  както следва:
1.1.   Поземлен имот   № 73, м. „Слънчева лъка”  с площ 835 кв.м.
1.2.   Поземлен имот   № 174, м. „Слънчева лъка”   с площ  1088 кв.м.
1.3.   Поземлен имот   № 185,  м. „Слънчева лъка” с площ  1372 кв.м.
1.4.   Поземлен имот   № 460,  м. „Слънчева лъка” с площ   980 кв.м.
1.5.   Поземлен имот   № 706, м. „Слънчева лъка”  с площ  1050 кв.м.
1.6.   Поземлен имот   № 707,  м. „Слънчева лъка” с площ   1155 кв.м.
1.7.   Поземлен имот   № 755, м. „Слънчева лъка”  с площ   1014 кв.м.
1.8.   Поземлен имот   № 748, м. „Слънчева лъка”  с площ    737  кв.м.
1.9.   Поземлен имот   № 2940, м. „Трите братя”  с площ   696 кв.м.
1.10. Поземлен имот   № 2929, м. „Трите братя”  с площ   864 кв. м.
1.11. Поземлен имот   № 287, м. „Ляската”  с площ   1172 кв.м.
1.12. Поземлен имот   № 21, м. „Набожната къща”  с площ    818 кв.м.
1.13. УПИ VIII, кв.22, м. „ЗОЖ”-гр. Айтос с площ 676 кв.м.
1.14. УПИ IV , кв.22, м. „ЗОЖ”-гр. Айтос с площ   680 кв.м.
1.15. Поземлен имот   № 26, кв.1, м. „ЗОЖ”-с. Съдиево с площ   550 кв.м.
1.16. УПИ II, кв.1-ид.част, м. „ЗОЖ”-с. Съдиево  с площ   1200 кв.м.

2. Търговете да се проведат на 03.02.2022 год. както следва:

2.1. На 03.02.2022 г. от 8.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 73 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 835 кв.м., актуван с АОС № 2239/25.09.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.2. На 03.02.2022 г. от 8.35  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 174 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1088 кв.м., актуван с АОС № 2158/27.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
 2.3. На 03.02.2022 г. от 08.40 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 185 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 1372 кв.м., актуван с АОС № 2164/27.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.4. На 03.02.2022 г. от 08.45 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 460 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, шеста категория, площ 980 кв.м., актуван с АОС № 1980/06.04.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.5. На 03.02.2022 г. от 08.50 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 706 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 1050 кв.м., актуван с АОС № 2165/27.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.6. На 03.02.2022 г. от 08.55 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 707 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 1155 кв.м., актуван с АОС № 2166/27.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.7. На 03.02.2022 г. от 09.00 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 755 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 1014 кв.м., актуван с АОС № 1972/01.04.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.8.  На 03.02.2022 г. от 09.05 часа, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 748 в м. „Слънчева лъка”, землище гр. Айтос, пета категория, площ 737 кв.м., актуван с АОС № 1974/01.04.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.9. На 03.02.2022 г. от 09.10 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2940 в м. „Трите братя”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 696 кв.м., актуван с АОС № 2187/28.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.10. На 03.02.2022 г. от 09.15 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2929 в м. „Трите братя”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 864 кв.м., актуван с АОС № 2190/28.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.11. На 03.02.2022 г. от 09.20 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 287 в м. „Ляската”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 1172 кв.м., актуван с АОС № 2223/08.09.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.12.  На 03.02.2022 г. от 09.25 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 21 в м. „Набожната къща”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 818 кв.м., актуван с АОС № 2181/28.08.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.13. На 03.02.2022 г. от 09.30 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII, кв.22 в м. „ЗОЖ”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 676 кв.м., актуван с АОС № 2241/25.09.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.14. На 03.02.2022 г. от 09.35 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв.22 в м. „ЗОЖ”, землище гр. Айтос, четвърта категория, площ 680 кв.м., актуван с АОС № 2240/25.09.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.15. На 03.02..2010 г. от 09.40 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 26, кв.1 в м. „ЗОЖ”, землище с. Съдиево, четвърта категория, площ 550 кв.м., актуван с АОС № 1856/03.12.2008 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
2.16. На 03.02.2022 г. от 09.45 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв.1-ид.част в м. „ЗОЖ”, землище с. Съдиево, четвърта категория, площ 1200 кв.м., актуван с АОС № 1897/04.02.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв./кв.м.
 Цената е без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка
върху добавената стойност).
             3.Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 16.00 часа на  02.02.2010г.
 4. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”ЦарОсвободител” № 3, ет.3 , стая  № 34.
             5. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 02.02.2010  г. в деловодството на общината /ЦУИГ/
              6. Утвърждавам 16 /шестнадесет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
 7. Закупуването на тръжната документация на стойност от 40 /четиридесет/ лв. без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  01.02.2022 г.
  8. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена документация.
      9. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация
     - документ за внесен депозит
         - заявление за участие
         - декларация за оглед на имота
         - 2 броя удостоверения :
• удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
• удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
         - копие от лична карта
         - юридическите лица наред с посочените горе документи представят и решение за регистрация на фирмата , удостоверение за актуално правно състояние и Булстат.
Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък, непрозрачен запечатан плик и  съдържа името на участника, обекта за който се участва, предлаганата цена цифром и словом , подпис на лицето и печат,ако участникът е ЮЛ. Всяко предложение, което не отговаря на тези изисквания е недействително.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел” , Радиовъзел гр.Айтос и се постави на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ/