О Б Я В Л ЕН И Е
Община Айтос, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за детските заведения при Община Айтос по обособени позиции,както следва:1/хляб и хлебни изделия;2/месо и месни продукти;3/мляко и млечни продукти;4/консерви;5/ плодове и зеленчуци;6/други хранителни продукти.” Документацията за участие в откритата процедура за възлагане обществена поръчка, се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа до 04.03.2022 година от Центъра за услуги и информация на гражданите, ул.”Цар Освободител”№3, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 80 /осемдесет /лв. без включени ДДС. Посочената сума се внася в касата при Центъра за услуги и информация на гражданите. Оферти се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите до 17.00 часа на 15.03.2022 година. Офертите се отварят на 16.03.2022 г. в 10:00 часа..При отварянето на офертите могат да присъстват управители или техни пълномощници. Обществена поръчка е публикувана в Агенцията за обществени поръчки и „Държавен вестник”. Срок за изпълнение на поръчката - една година от датата на сключване на договора. За допълнителна информация тел.0558/27745