Вход


ЗАПОВЕД № РД-08-305 от 20.05.2021 г.

ЗАПОВЕД
                                                         № РД-08-305
гр.Айтос, 20.05.2021 г.


             На основание §4, ал.1 от Закона за сдруженията за напояване, Решение №82/10.06.2008 г., Решение №513/29.03.2007 г. на ОбС гр.Айтос и чл.57 и чл.60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и като взех предвид протоколи от 21.04.2022 г. на комисията за проверка състоянието на язовирите


ЗАПОВЯДВАМ:


 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на язовири – публична общинска  собственост по график, както следва:
1.1. На 15.06.2021 г. от 10,00 часа за язовир „Широката река” – имот  № 210 по плана за земеразделяне на с. Караново, с площ от 40,127  дка,  АОС №243/05.04.1999 г., срок за отдаване 5 години, считано от датата на подписване на договора.
 1.1.1.депозит за участие 400,00 лв.  
 1.1.2.  начална цена 3511 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
1.2.  На 15.06.2021 г. от 10,15 часа за язовир „Мръсният” – имот  № 180 по плана за земеразделяне на с. Караново, с площ от 13,968 дка,  АОС №241/05.04.1999 г., срок за отдаване 5 години, считано от датата на подписване на договора.
 1.1.1.депозит за участие 200,00 лв.  
 1.1.2.  начална цена 1222 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
1.3. На 15.06.2021 г. от 10,30 часа за язовир „Меселим 3” – имот  № 142 по плана за земеразделяне на с. Караново, с площ от 25,235 дка,  АОС №242/05.04.1999 г., срок за отдаване 5 години, считано от датата на подписване на договора.
 1.3.1.депозит за участие  300,00 лв.  
 1.3.2.  начална цена 2208 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
1.4. На 15.06.2021 г. от 10,45 часа за язовир „Меселим 2” – имот  № 140 по плана за земеразделяне на с. Караново, с площ от 12,153 дка,  АОС №240/05.04.1999 г., срок за отдаване 5 години, считано от датата на подписване на договора.
 1.4.1. депозит за участие 100,00 лв.  
 1.4.2.  начална цена 851 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
1.5. На 15.06.2021 г. от 11,00 часа за язовир „Меселим 1” – имот  № 135 по плана за земеразделяне на с. Караново, с площ от 42,258 дка, АОС №239/05.04.1999 г., срок за отдаване 5 години, считано от датата на подписване на договора.
 1.5.1. депозит за участие  300,00 лв.  
 1.5.2.  начална цена  2958 лв. без ДДС
 Началната цена е определена за целия наемен срок от 5 години.
 2.Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая 34. 
    3.Срок за подаване на заявления за участие - до 16,00 часа  на  14.06.2021 г. в деловодството на общината/ ЦУИГ/.
 4. Депозита за всеки обект по т.1 се внася в касата на общината – ет.1, ст.10 до 16.00 часа на 14.06.2021 г.
  5.Утвърждавам 5 комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проекта на договор към нея.
6.Закупуването на тръжната документация на стойност от 48 лв. /четиридесет и осем лева/ с ДДС да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 13.06.2021 г.
7. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга, от 8,00 до 17,00 ч., след представяне на документ за закупена документация.
8. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Заявления за участие в запечатан плик, да се приемат до 16.00 ч. на 14.06.2021 г., в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
 8.1. квитанция за внесен депозит
 8.2. квитанция за закупена тръжна документация
 8.3. ЕИК или съдебно решение за регистрация на участника като търговец/юридическо лице/непререгистрирани/, /само за търговци/.
 8.4. Булстат /за търговци/
8.5. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
8.6. Декларации  за оглед  - по образец
8.7. Удостоверение  за липса на задължения по ЗМДТ
8.8. Удостоверение за липса на задължения по договори с общината
     8.9. копие от лична карта
     Ценовото предложение се представя в деня на търга в малък,непрозрачен запечатан плик и да съдържа (името на участника,обекта, за който се участва, предлаганата цена цифром и словом, подпис на лицето (и печат, ако участникът е ЮЛ). Всяко предложение, което не отговаря на тези изисквания е недействително.
     9.Паричната гаранция  за изпълнение на задълженията по договора за наем в размер на 10% от достигнатата на търга наемна цена за срока на отдаване  се внася в касата на общината към датата на подписване на договора.
     10.Начин на плащане на цената – на равни годишни вноски, като първата годишна наемна цена се заплаща при подписване на договора, а всяка следваща до 30 число на месеца, през който е сключен договора.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел гр. Айтос и се изложи на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Съгласувано с гл. юрисконсулт:Г. Генчева
КМЕТ:ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ/