Вход


РЕШЕНИЕ № 552


ОБЩИНА   АЙТОС

РЕШЕНИЕ   № 552 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал1, т.1 чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 402/23.02.2010г. на ОбС – Айтос,  ПРИЕМА:
1. Утвърждава приватизационната оценка в размер на 371630,90 /триста седемдесет и една хиляди шестотин и тридесет лева и 0,90лв./лв. без ДДС за продажба на обект: общински нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс”, ул.”Цар Освободител” № 15, гр.Айтос,  за начална тръжна цена.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 3, от 10:00ч., за продажбата обект: общински нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс”, ул.”Цар Освободител” № 15, гр.Айтос.
3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена по т.1.
4. Депозитът за участие е парична вноска 37163 /тридесет и седем хиляди сто шестдесет и три/ лв. и се превежда до последния работен ден, предхождащ търга по банкова сметка BG 07 BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц България” – АД, клон Бургас.
5. Тръжната документация на цена 500 /петстотин/ лв. без ДДС, внесени в касата на общината, се получава в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината, до два работни дни преди датата на търга.
6. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината.
7. Начин на плащане – достигнатата при търга цена се заплаща еднократно в левове в деня на сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
9. Оглед на може да се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена тръжна документация.
10. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.

Председател:Зейджан Али
Решението е обнародвано в ДВ бр. 39 от 20.05.2011г.
Търгът ще се проведе на 20.06.2011г.