Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т
А Й Т О С
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   28.06.2021 г. /вторник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :

[Целият текст на новината]

   1,