Вход


О Б Я В А

Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управители на Общински търговски дружества– „Медицински център – I - Айтос” ЕООД гр.Айтос  и „ Авицена „ ЕООД гр. Айтос.

I. Изисквания към кандидатите за Управител на общинско търговско дружество „Медицински център - I- Айтос” ЕООД гр.Айтос:
1. Образование – висше с квалификационна степен „ магистър”.
2. Специалност:
2.1. Медицина или стоматология с квалификация по здравен мениджмънт
Или
2.2. Икономика и управление с призната специалност по:
а/ медицинска информатика и здравен мениджмънт
или
б/ икономика на здравеопазването;
3. Трудов стаж-  2   години по специалността.

Към заявленията за участие в конкурса кандидатите следва да приложат:
1.Диплом за завършено висше образование.
2.Медицинско удостоверение- за тези, кандидати, които са преустановили трудова дейност за срок над 3 години.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до момента длъжности.
5. Копие от трудова/ служебна/ книжка.
6.Декларация по чл.16, ал.2 от Наредба №3/2008г. за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел (образецът се предоставя от общинска администрация).
       7.Копие от документа за самоличност.

Място за подаване на документите:
Деловодството на Община Айтос в ЦУИГ, с адрес: ул. „ Цар Освободител” № 3

      Срок за подаване на документите:
До 17ч. на  15.06.2011г.

II. Изисквания към кандидатите за Управител на Общинско търговско дружество „ АВИЦЕНА” ЕООД гр. Айтос.
1. Образование – висше с квалификационна степен „ магистър”
2. Специалност- фармация
3. Трудов стаж- 2  години по специалността.

Към заявленията за участие кандидатите следва да представят:
1. Диплом за завършено висше образование.
2. Медицинско удостоверение- за тези, кандидати, които са преустановили трудова дейност за срок над 3 години.
3. Свидетелство за съдимост.
4. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до момента длъжности.
5.  Копие от трудова/ служебна/ книжка.
6. Декларация по чл.16, ал.2 от Наредба №3/2008г. за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел (образецът се предоставя от общинска администрация).
7. Копие от документа за самоличност.

Място за подаване на документите:
Деловодството на Община Айтос в ЦУИГ, с адрес: ул. „ Цар Освободител” № 3

Срок за подаване на документите:
 До 17 ч. на  15.06.2011г.

 КМЕТ:Е. ВРАБЧЕВ