Вход


ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д
№ РД-08-413
06.07.2021 г., гр. Айтос

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 3, във връзка чл. 57, т. 1 от Наредбата № 2/2009 год. на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС,

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обект частна общинска собственост, за продажба на плодове и зеленчуци, представляваща закрита сергия /павилион/ с номер 8 находяща се в общински пазар - гр.Айтос, с площ от  4.40 кв.м, с начална тръжна цена – 17.60 лв. /седемнадесет лева и 0.60 лв./ без ДДС месечен наем.
2. Търгът да се проведе на 27.07.2021 г. от 10:00 ч. в стая  № 34 на Община Айтос.
3. Определям депозит за участие в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ за един обект.
4. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС за обект.
5. Тръжната документация може да бъде закупена от Центъра за услуги и информация на граждани до 17.00 часа на 25.07.2021 г. включително.
6. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 17 часа на 25.07.2021 г. включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
7. Заявленията за участие, поставени в непрозрачен запечатан плик се приемат до 16:00 ч. на 26.07.2021 г. в ЦУИГ на общината.
8. Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, да се постави на видно място в сградата на общинска администрация и да се излъчи по местния радиовъзел.
9. Копие от заповедта да се сведе до знанието на Дирекция „ОбСИР” и Дирекция  „ФСДУС” за изпълнение.

Кмет на Община Айтос: Евгени Врабчев