Вход


Съобщение
Дирекция „ОКВСТ” при Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст, по позиции: 1/ превоз на деца от 3 до 6 годишна възраст; 2/ превоз на ученици до 16 годишна възраст през 2011/2012 учебна година” ще се извърши на 15.07.2011г. (петък) от 10:00 часа в стая № 34 в административната сграда на Община Айтос.