Вход


Доставка на горива за община Айтос
Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ течни горива - дизел за отопление; 2/ твърди горива – брикети и дърва за отоплителен сезон 2011/2012година” ще се извърши на 02.09.2011г. (петък) от 09:00 часа в стая № 34 в административната сграда на Община Айтос.