Вход


СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Подготовка и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Айтос”,финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и открит с Решение № ОП-11-9/19.08.2011г. ще се извърши на 14.10.2011г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала на община Айтос.