Вход


СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява заинтересованите участници, че отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: : ”Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос с обекти: СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос, СОУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево и ОУ „Светлина” с. Тополица”, финансирани по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “ Регионално развитие” (2007-2013) Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-09/2010/017” ще се извърши на 10.10.2011г. (понеделник) от 09:00 часа в заседателната зала на община Айтос.