Вход


ОБЩИНА АЙТОС
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ на  жителите на общината, че крайният срок за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.10.2011г. , а на патентния данък - 31.10.2011г.
Плащането се извършва в касите на отдела, на ул.„Ал. Богориди”
№ 2, етаж 2, стая 2,  всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. или по банковите сметки на Общината.