Вход


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабел 20кV от ж.р. стълб №39 от ел.провод ВЛ”Соколово” за захранване на трафопост в УПИ VІІІ-72, масив 12 за фотоволтаична централа, м.”Кабата”, землище на с. Винарско, община Камено”. Трасето на подземния кабел на територията на община Айтос е с дължина 2405м  и започва от ЖР стълб в поземлен имот №000100 (мера, общинска собственост) и преминава през имот №000164 (път, общинска собственост), землище на с. Малка поляна.
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.64 от 19 август 2011г.)