Вход


ЗАПОВЕД № РД-08 - 214 ОТ 20.03. 2012 Г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване в м. „Ляската”, м. „Трите братя” и м. „Зона за отглеждане на животни”, както следва:

1.1.   Поземлен имот   № 258,  м. „Ляската” с площ   430 кв.м.
1.2.   Поземлен имот   № 261,  м. „Ляската” с площ   376 кв.м.
1.3.   Поземлен имот   № 281,  м. „Ляската” с площ   670 кв.м.
1.4.   Поземлен имот   № 282,  м. „Ляската” с площ   154 кв.м.
1.5.   Поземлен имот   № 374,  м. „Ляската” с площ   2034 кв.м.
1.6.   Поземлен имот   № 380,  м. „Ляската” с площ   1312  кв.м.
1.7.   Поземлен имот   № 382,  м. „Ляската” с площ   993  кв.м.
1.8.   Поземлен имот   № 2971. м. „Трите братя” с площ  990 кв.м.
1.9.   Поземлен имот   № 2972. м. „Трите братя” с площ  1107 кв.м.
1.10. Поземлен имот   № 2973. м. „Трите братя” с площ  832 кв.м.
1.11. Поземлен имот   № 26, м. „Зона за отглеждане на животни” с площ  500 кв.м.
1.12. Поземлен имот   № 55, м. „Зона за отглеждане на животни” с площ  1960 кв.м.


 2. Търговете да се проведат на 18.04.2022 год. както следва:

2.1. На 18.04.2012г. от 09.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 258 в м. „Ляската ”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 430 кв.м., актуван с АОС № 2729/09.06.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.2. На 18.04.2012г. от 09.15  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 261 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 376 кв.м., актуван с АОС № 3054/19.12.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.3. На 18.04.2012г. от 09.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 281 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 670 кв.м., актуван с АОС № 2731/09.06.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.4. На 18.04.2012г.  от 09.45  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 282 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 154 кв.м., актуван с АОС № 2732/09.06.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.5. На 18.04.2012г. от 10.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 374 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 2034 кв.м., актуван с АОС № 3060/05.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.6. На 18.04.2012г. от 10.15  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 380 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1312 кв.м., актуван с АОС № 3059/05.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.7. На 18.04.2012г. от 10.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 382 в м. „Ляската”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 993 кв.м., актуван с АОС № 3058/05.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.8. На 18.04.2012г. от 10.45 часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2971 в м. „Трите братя”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 990 кв.м., актуван с АОС № 3056//20.12.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.9. На 18.04.2012г. от 11.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2972 в м. „Трите братя”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1107 кв.м., актуван с АОС № 3055/19.12.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.10. На 18.04.2012г. от 11.15  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2973 в м. „Трите братя”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 832 кв.м., актуван с АОС № 3057/20.12.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.11. На 18.04.2012г. от 11.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 26 в м. „Зона за отглеждане на животни”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 500 кв.м., актуван с АОС № 3036/30.09.2011г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.12. На 18.04.2012г. от 11.45  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 55 в м. „Зона за отглеждане на животни”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1960 кв.м., актуван с АОС № 3063/06.01.2012г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м
 Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
3. Определям стъпка на наддаване –10 % от началната тръжна цена (0,15лв).
 4. Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 16.00 часа на  17.04.2012г.
5. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая  № 34.
6. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 17.04.2012г. в деловодството на общината /ЦУИГ/.
 7. Утвърждавам 12 /дванадесет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
  8. Закупуването на тръжната документация на стойност 40.00 лв. /четиридесет лв./ без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  12.04.2012г.

9. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

10 До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация;
     -  документ за внесен депозит;
         -  заявление за участие;
         -  декларация за оглед на имота;
 - удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
         - удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с община Айтос;
         - копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ;
         - юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър;
     - нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга.

 11. Начин на плащане – в 14 - дневен срок от влизане в сила на заповедта спечелилия кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел гр.Айтос и да се постави на информационното табло на общината.

Заповедта да се сведе до знанието на Д „ОбСИР” и Д „ФСДУС” за организация и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Съгласувано с гл. юрисконсулт на Община Айтос: Г. Генчева

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС:ВАСИЛ ЕДРЕВ